Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2003:AH9328

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
26-06-2003
Datum publicatie
07-07-2003
Zaaknummer
49464 KG ZA 03-119
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Mojo Concerts vraagt in kort geding om Marwi travel BV tevens handelende onder de naam M&M Euro Events de arrangementen voor concerten die te koop worden aangeboden te staken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Vonnis in kort geding

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MOJO CONCERTS B.V.,

gevestigd te Delft,

2. (eiser 2),

wonende te (Woonplaats),

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MUSIDOR B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eisers,

advocaat mr. M. Bunders te Amsterdam,

procureur mr. V.J. Groot,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARWI TRAVEL B.V., tevens handelende onder de naam M&M EURO EVENTS,

gevestigd te Zwijndrecht,

gedaagde,

advocaat mr. M.A. Oosterveen te Rotterdam.

Partijen worden hieronder aangeduid als respectievelijk Mojo, (eiser 2), Musidor en M&M. Eisers gezamenlijk zullen worden aangeduid als Mojo c.s..

Het procesverloop

De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting van 12 juni 2003 kennis genomen van de volgende processtukken:

- dagvaarding van 6 juni 2003,

- pleitnotities van mr. Bunders, voornoemd,

- pleitnotities van mr. Oosterveen, voornoemd,

- de door beide partijen overgelegde producties.

De feiten

2. Op grond van de - in zoverre niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken - stellingen van partijen en in het geding gebrachte producties wordt in dit geding van het volgende uitgegaan:

3. Mojo houdt zich bezig met de organisatie van concerten in Nederland. In dat verband verzorgt zij - voor zover voor dit geding van belang - de concerten van (eiser 2) in Amsterdam op 17 en 18 juli 2003 en de concerten van The Rolling Stones in augustus 2003 in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

4. (eiser 2) is op grond van een Gemeenschapsmerkinschrijving d.d. 11 september 1998 en een Benelux-Merkinschrijving d.d. 16 september 1998 merkhouder van het merk "Robbie Williams".

5. Musidor is op grond van Gemeenschapsmerkinschrijvingen d.d. 15 oktober 1999 en 30 maart 2000 merkhouder van het woordmerk "Rolling Stones" en krachtens een Gemeenschapsmerkinschrijving d.d. 18 juni 1998 en Benelux-Merkinschrijvingen d.d. 27 augustus 1975 en 8 januari 1990 van het beeldmerk "Tong met Lippen", het logo van The Rolling Stones.

6. M&M biedt onder meer arrangementen te koop aan, waarvan een toegangsbewijs voor een concert van (eiser 2) of The Rolling Stones in Nederland of elders in Europa (bijvoorbeeld Antwerpen, Barcelona en Londen) onderdeel uitmaakt en dat verder bestaat uit - samengevat - een welkomstcocktail, een diner, dranken, M&M-begeleiding en vervoer van en naar het concert. M&M maakt voor deze arrangementen reclame op haar internetsite www.menm.nl.

7. De door Mojo gehanteerde algemene voorwaarden luiden - voor zover thans van belang - als volgt: "(…) 4A De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van MOJO CONCERTS B.V. Alleen aanschaf bij erkende voorverkoopbureaus garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. Het is verboden de toegangsbewijzen voor de voorstelling op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. 4B Bij overtreding van dit verbod is MOJO CONCERTS B.V. gerechtigd de toegang tot de voorstelling te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de wederpartij te verhalen. (…)".

De vordering

8. Mojo c.s. vorderen - kort samengevat - M&M te veroordelen tot (1.) het onmiddellijk staken en gestaakt houden van het gebruik van de merken van Robbie Williams en Musidor en van ieder gebruik van het portret van Robbie Williams, alsmede iedere aanbieding of verkoop van arrangementen voor de concerten van Robbie Williams en The Rolling Stones en de vervaardiging en/of verspreiding en/of openbaarmaking van (publiciteits-)materiaal ter zake te staken en gestaakt te houden; (2.) het doen toekomen aan de raadsman van Mojo c.s. van een schriftelijke specificatie van de door M&M ten behoeve van de arrangementen ingekochte toegangsbewijzen voor de concerten van Robbie Williams en The Rolling Stones, van de gemaakte reclame, van de totale hoeveelheid door M&M verspreide arrangementen, de hoeveelheid in voorraad gehouden arrangementen en materialen en (3.) het afgeven ter vernietiging van alle materialen met betrekking tot de onderhavige arrangementen; een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van M&M in de kosten van het geding. Zij stellen daartoe het volgende.

9. Door het aanbieden van arrangementen, inclusief een toegangsbewijs voor een concert van (eiser 2) of The Rolling Stones, maakt M&M inbreuk op de merkenrechten van Robbie Williams en Musidor. Door bij de reclame voor deze arrangementen gebruik te maken van een foto van (eiser 2) maakt zij tevens inbreuk op diens portretrecht. Voorts handelt M&M jegens Mojo c.s. onrechtmatig, nu zij aanhaakt bij en profiteert van de activiteiten van Mojo c.s. Tenslotte handelt M&M in strijd met artikel 4 van de door Mojo gehanteerde algemene voorwaarden.

Het verweer

10. M&M heeft de vorderingen gemotiveerd weersproken. De inhoud van haar verweer zal hierna voor zover nodig nader worden omschreven.

De beoordeling

11. Tussen partijen is niet in geschil dat Mojo slechts de concerten van (eiser 2) en The Rolling Stones organiseert, voor zover deze plaatsvinden in Nederland. Voor zover de vorderingen mede betrekking hebben op de verkoop van arrangementen door M&M in het buitenland, is Mojo daarin niet-ontvankelijk.

12. Het verweer van M&M dat niet duidelijk is of (eiser 2) en Musidor thans nog rechthebbende zijn op de onder 4. en 5. genoemde woord- en beeldmerken wordt verworpen, nu voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat in ieder geval de Gemeenschapsmerkinschrijvingen tijdig zijn vernieuwd, zodat (eiser 2) en Musidor nog altijd als merkhouder van bedoelde merken hebben te gelden.

13. Voorshands is genoegzaam gebleken dat M&M - na door Mojo c.s. gesommeerd te zijn het gebruik van meergenoemde merken te staken - de op haar internetsite geplaatste foto's van Robbie Williams en het beeldmerk "Tong met Lippen" eigener beweging heeft verwijderd. Voorts heeft M&M ter zitting toegezegd het gebruik van bedoelde foto's en beeldmerk niet te zullen hervatten. Bij toewijzing van de vorderingen voor zover deze zijn gebaseerd op inbreuk op het beeldmerk "Tong met Lippen" en schending van het portretrecht van Robbie Williams, hebben Mojo c.s. dan ook geen belang meer.

14. Voor het overige is naar voorlopig oordeel voldoende gebleken dat het gebruik van de merken "Robbie Williams" en "Rolling Stones" voor M&M nodig is om de aard en inhoud van de door aangeboden arrangementen aan te duiden, zodat van M&M in redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij zich van het gebruik van de merken onthoudt. Naar voorlopig oordeel is bovendien van oneerlijk gebruik in de handel geen sprake, nu niet aannemelijk is geworden dat het gebruik van de merken "Robbie Williams" en "Rolling Stones" misleidend is, zodat daardoor afbreuk kan worden gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit (de reputatie van) de merken. Op grond van artikel 13A lid 7 aanhef en sub c komt aan de merkhouders derhalve niet het recht toe zich tegen het gebruik van hun merken door M&M te verzetten.

15. Anders dan Mojo c.s. hebben gesteld is voorshands evenmin sprake van onrechtmatig handelen door M&M. Van een exclusief recht aan de zijde van Mojo op de verkoop van arrangementen waarvan een toegangsbewijs voor een concert van Robbie Williams of The Rolling Stones onderdeel uitmaakt is niet gebleken, terwijl ook overigens naar voorlopig oordeel niet aannemelijk is geworden dat M&M op onrechtmatige wijze profiteert van de reputatie en activiteiten van Mojo c.s..

16. De stelling dat M&M in strijd met artikel 4 van de door Mojo gehanteerde algemene voorwaarden heeft gehandeld wordt verworpen. Nog daargelaten of deze algemene voorwaarden in het onderhavige geval - in het licht van de onvoldoende gemotiveerd betwiste stelling van M&M dat zij geen toegangsbewijzen van Mojo heeft gekocht - van toepassing zijn en of zij in geval van toepasselijkheid al dan niet onredelijk bezwarend als bedoeld in artikel 6:237 aanhef en onder h BW zijn, staan zij naar voorlopig oordeel in ieder geval niet in de weg aan de verkoop door M&M van arrangementen aan derden, waarvan een toegangsbewijs voor één van de door Mojo georganiseerde concerten slechts onderdeel uitmaakt.

17. Op grond van het vorenoverwogene worden de vorderingen van Mojo c.s. afgewezen. Hetgeen partijen overigens nog over en weer hebben aangevoerd behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

18. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen Mojo c.s. worden veroordeeld in de proceskosten.

De beslissing in kort geding

De voorzieningenrechter:

verklaart Mojo niet-ontvankelijk in haar vorderingen voor zover deze betrekking hebben op de verkoop door M&M van arrangementen in het buitenland;

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Mojo c.s. in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van M&M bepaald op € 703,-- aan salaris van de procureur en € 205,-- aan griffierecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. van Veen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 juni 2003.