Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2022:941

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
09-02-2022
Datum publicatie
15-02-2022
Zaaknummer
C/09/604165/HA ZA 20-1202
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Conventie: Merkenrecht. Merkinbreuk. Overdracht domeinnamen. Dwangsommen. Proceskosten deels IE/ deels niet-IE. Reconventie: Opzegging samenwerkingsovereenkomst. Maatstaf ECLI:NL:HR:2018:141. Geen verplichting tot langere opzegtermijn of schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel


zaaknummer / rolnummer: C/09/604165 / HA ZA 20/1202

Vonnis van 9 februari 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht,

AURA-SOMA PRODUCTS LIMITED,

te Tetford, Lincolnshire (Verenigd Koninkrijk),

eiseres in conventie,
gedaagde in reconventie,

advocaat mr. A.A.A.C. van Nieuwenhuizen,

tegen

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OVERSTAG B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MENSYS B.V.,
beide te Haarlem,

gedaagden in conventie,
verweersters in reconventie,

advocaat mr. M.A. Mak.

Partijen zullen hierna Aura-Soma, Overstag en Mensys worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 24 november 2020, met producties,

- de conclusie van antwoord, tevens houdende eis in reconventie van 27 januari 2021, met producties,
- het tussenvonnis van 7 juli 2021, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald,
- het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 5 oktober 2021, met de daarin genoemde stukken,
- een namens Aura-Soma verzonden brief aan de rechtbank van 14 december 2021 met een reactie op het proces-verbaal,

- een namens Overstag en Mensys verzonden brief aan de rechtbank van 15 december 2021 met een reactie op het proces-verbaal.

1.2.

Tijdens de mondelinge behandeling is bepaald dat de zaak op de rol zal komen van 13 oktober 2021, voor het uitlaten door partijen over doorhaling van de zaak vanwege het bereiken van een schikking of voor het vragen van vonnis. Partijen hebben uitstel van deze termijn gevraagd. Nadien hebben zij vonnis gevraagd.

2 De feiten

2.1.

Aura-Soma is een Colour-Care-System, een holistische methode om lichaam, ziel en geest in balans te brengen. Aura-Soma (opgericht in 1983) verkoopt diverse producten die gericht zijn op kleuren- en aromatherapie. Zij houdt een internationaal netwerk in stand van Aura-Soma beoefenaars, die op een eigen Academy worden opgeleid. Aura-Soma beschikt over de website www.aura-soma.com. Zij is ook actief op Twitter, Facebook en Instagram.

2.2.

Aura-Soma is houdster van de volgende Uniemerken:
- het woordmerk AURA-SOMA met nummer 18049814, geregistreerd op 9 april 2019,
- het beeldmerk met daarin verwerkt het woord AURA-SOMA en een gestileerde driehoek, met nummer 18208005, geregistreerd op 9 maart 2020,
- het woordmerk AURA-SOMA COLOUR-CARE SYSTEM met nummer 3229093, geregistreerd op 26 juni 2003.

2.3.

Ongeveer 30 jaar geleden is Aura-Soma in Nederland gaan samenwerken met [naam 1] en later ook met haar dochter, [naam 2]. In 2013 is Mensys opgericht. Mensys, waarvan [naam 2] bestuurder is, heeft op dat moment de samenwerking met Aura-Soma voortgezet. Die samenwerking, steeds gebaseerd op mondelinge afspraken, hield onder meer in dat Mensys in Nederland Aura-Soma producten verkoopt en in Nederland consulten, informatie en workshops geeft over de Aura-Soma kleurentherapie. Mensys doet dit via de websites www.aura-soma.nl en www.aurasomakleurentherapie.nl. In het verleden beschikte Mensys eveneens over de website www.aurasoma.eu. Deze laatste website is overgedragen aan Aura-Soma en linkt thans door naar de website www.aura-soma.com. Een van de handelsnamen van Mensys is Aura-Soma. Mensys beheert de Facebookpagina www.facebook.com/AuraSomaNL. Het e-mailadres van Mensys is info@aura-soma.nl.

2.4.

Overstag is 100% aandeelhouder van Mensys. De domeinnamen aura-soma.nl en aurasoma.nl staan geregistreerd op naam van Overstag.

De domeinnaam aurasomakleurentherapie.nl is op 6 april 2012 geregistreerd door Overstag. De website www.aurasomakleurentherapie.nl is inmiddels niet meer actief en linkt sinds november 2020 de domeinnaam door naar aurasoma.nl.

2.5.

[naam 3] is een voormalig werknemer van Aura-Soma die in het laboratorium werkte. Hij is op enig moment weggegaan bij Aura-Soma en heeft een eigen productlijn met eigen therapie opgezet.

2.6.

Bij e-mail van 24 mei 2019 heeft Aura-Soma de samenwerking met Mensys beëindigd per 30 augustus 2019. Een en ander blijkt tevens uit een brief van 24 september 2019 van de Engelse advocaat van Aura-Soma. In die brief is onder meer opgenomen dat Mensys niet langer gerechtigd is de Uniemerken van Aura-Soma te gebruiken.

2.7.

Bij brieven van 26 maart 2020, 22 april 2020 en 15 juli 2020 van de advocaten van Aura-Soma is Mensys – kort gezegd – gesommeerd het gebruik van de Uniemerken (door middel van de websites en op de Facebookpagina) te staken en gestaakt te houden.

2.8.

Bij e-mail van 11 december 2020 (dus na het uitbrengen van de dagvaarding) heeft de advocaat van Mensys en Overstag de advocaat van Aura-Soma onder meer bericht dat de overeenkomst tussen partijen zonder enige relevante reden en zonder ingebrekestelling is opgezegd. In de gegeven omstandigheden had de overeenkomst slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van ten minste drie jaar. Aura-Soma is gesommeerd de distributierelatie wederom op de reguliere wijze uit te voeren. Indien Aura-Soma een en ander niet uiterlijk op 14 december 2020 heeft bevestigd, is de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Mensys en Overstag houden Aura-Soma in dat geval aansprakelijk voor alle schade die zij door het wanpresteren van Aura-Soma lijden en hebben geleden. Iedere mogelijke verplichting de domeinnamen aan Aura-Soma over te dragen wordt opgeschort totdat de schade aan Mensys en Overstag is vergoed, dit alles aldus de e-mail van 11 december 2020.

3 Het geschil

3.1.

In conventie vordert Aura-Soma, samengevat, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar

bij voorraad te verklaren vonnis:

A. Mensys te bevelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis inbreuken op het Uniewoordmerk Aura-Soma in de Europese Unie, dan wel in de Benelux, te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het gebruik van het teken “Aura-Soma”, al dan niet met een domeinnaamextensie (zoals .nl), een voor- (zoals het lidwoord “de”), tussen- (zoals “-”) en/of achtervoegsel (zoals meervoudsvormen “en” of “s”) als handelsnaam en/of als merk (al dan niet in de vorm van een domeinnaam, metatag, social media (Facebook accountnaam), ter onderscheiding van haar (online) onderneming (webshop en social media accounts) en haar diensten;

B. Mensys te bevelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis inbreuken op het Aura-Somabeeldmerk (het Aura-Soma-logo, al dan niet in zwart/wit) al dan niet in bewerkte vorm op haar website, Facebookpagina en in andere (digitale) uitingen, te staken en gestaakt te houden;
C. Mensys te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Aura-Soma per e-mail opgave te doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op naam van Mensys, aan Mensys gelieerde ondernemingen, en/of derden ten behoeve van Mensys, waarin het woord “Aura-Soma”, al dan niet in combinatie met andere woorden en/of tekens, voorkomt;
D. Overstag te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten alles te doen om te bewerkstelligen dat de domeinnamen aura-soma.nl, aurasoma.nl (en voor zover nodig aurasomakleurentherapie.nl), alsmede de eventuele andere domeinnamen blijkend uit voornoemde opgave, om niet op naam worden overgedragen aan Aura-Soma, een en ander in overeenstemming met de betreffende voorwaarden van de betreffende domeinnaam-organisatie, zoals de SIDN;
E. te bepalen dat Mensys een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag (een dagdeel daaronder begrepen) met een maximum van € 250.000,- per overtreding van de onder A. tot en met C. gevorderde bevelen;
F. te bepalen dat Overstag een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag (een dagdeel daaronder begrepen) met een maximum van € 250.000,- per overtreding van het onder D. gevorderde bevel;
G. Mensys en Overstag gezamenlijk te veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv1, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

3.2.

Aura-Soma stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat Mensys de tekens Aura-Soma, Aura-Soma.nl en AuraSoma.nl gebruikt voor de waren en diensten die zij aanbiedt. Die tekens worden ook gebruikt als handelsnaam ter aanduiding van haar (web)winkel en op orderbevestigingen, facturen, op Facebook en in haar e-mailadres (info@aura-soma.nl). Door dit alles wordt inbreuk gemaakt op de merkenrechten van Aura-Soma. De tekens zijn identiek aan de merken en worden gebruikt voor dezelfde waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Een en ander leidt tot verwarringsgevaar. Bovendien trekt Mensys hierdoor ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Aura-Soma. Mensys wekt door het gebruik van de tekens bij het publiek bovendien de indruk dat zij een officiële wederverkoper is van Aura-Soma of anderszins met Aura-Soma een commerciële band heeft, terwijl de samenwerking met Mensys juist is beëindigd.

Aura-Soma stelt in het verlengde hiervan tevens dat Overstag, omdat ook zij inbreuk maakt op de Uniemerken, gehouden is de op haar naam geregistreerde domeinnamen aura-soma.nl en aurasoma.nl (en voor zover nodig aurasomakleurentherapie.nl) over te dragen aan Aura-Soma.

Aura-Soma maakt aanspraak op een kostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv. Voor de conventie heeft zij haar advocaatkosten begroot op € 24.459,50.

3.3.

Overstag en Mensys voeren verweer tegen de vordering.

3.4.

In reconventie vorderen Overstag en Mensys, samengevat, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
(i) te verklaren voor recht dat een opzegtermijn van drie jaar had moeten worden gehanteerd, althans een in goede justitie te bepalen termijn;
(ii) te verklaren voor recht dat Mensys de distributieovereenkomst rechtmatig heeft opgezegd en dat Aura-Soma aansprakelijk is voor de schade, op te maken bij staat;
(iii) te verklaren voor recht dat Overstag (en Mensys) overdracht van de domeinnamen kunnen opschorten totdat Aura-Soma de schadevergoeding heeft betaald;
(iv) Aura-Soma te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.5.

Overstag en Mensys stellen hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. De

kern van de zaak is dat Aura-Soma de distributieovereenkomst, die Mensys een exclusief

recht gaf de Aura-Somaproducten in Nederland op de markt te brengen, onrechtmatig en out

of the blue heeft opgezegd. Aura-Soma had hiervoor geen zwaarwegende redenen en zij had

hierbij een opzegtermijn van drie jaar in acht moeten nemen. De kern van de zaak is dus niet

de overdracht van de domeinnamen. Overstag en Mensys beroepen zich namelijk op hun

opschortingsrecht in die zin dat iedere mogelijke verplichting de domeinnamen aan

Aura-Soma over te dragen wordt opgeschort totdat de schade aan Mensys en Overstag is

vergoed. Omdat Aura-Soma niet tijdig heeft voldaan aan de ingebrekestelling die volgens

Overstag en Mensys is vervat in de e-mail van 11 december 2020 (zie 2.7), heeft Mensys de

distributieovereenkomst ook zelf rechtsgeldig opgezegd per 14 december 2020. Aura-Soma

is op grond van artikel 6:74 BW2 aansprakelijk voor de schade.

3.6.

Aura-Soma voert verweer tegen de vordering.

3.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo3 en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk is de rechtbank Den Haag bevoegd van het geschil in conventie kennis te nemen. Op grond van artikel 8 lid 3 van de Brussel I bis-Vo4 is de rechtbank Den Haag bevoegd van het geschil in reconventie kennis te nemen.

In reconventie:

4.2.

De rechtbank ziet aanleiding eerst de eis in reconventie te beoordelen. Tussen Aura-Soma en Mensys bestond een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd die niet op schrift was gesteld. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Aura-Soma heeft Mensys onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat in dit geval sprake was van een exclusieve samenwerking, in die zin dat alleen Mensys de Aura-Somaproducten in Nederland op de markt mocht brengen. In hun conclusie van antwoord hebben Mensys en Overstag opgenomen dat [naam 4] (tijdelijk) is aangesteld als “tweede distributeur” in Nederland, hetgeen ook het exclusieve karakter van de samenwerking weerspreekt. Partijen twisten verder over de vraag of in dit geval sprake was van een distributieovereenkomst. Volgens Mensys was dit het geval; Aura-Soma heeft echter aangevoerd dat de samenwerking eruit bestond dat Mensys op basis van een vooraf vastgestelde prijslijst (die van toepassing is op alle derde partijen) bestellingen plaatste bij Aura-Soma, die Mensys vervolgens aan haar cliënten mocht aanbieden. De (schriftelijke) distributieovereenkomst die [naam 2] in 2012 is aangeboden, heeft zij juist niet willen ondertekenen, aldus Aura-Soma.

4.3.

Beantwoording van de vraag of sprake was van een distributieovereenkomst, kan in het midden blijven. De rechtsgeldigheid van de opzegging moet hoe dan ook worden beoordeeld aan de hand van de maatstaf die (onder meer) is neergelegd in het arrest van de Hoge Raad van 2 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:141). Die maatstaf komt erop neer dat een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar is. Op grond van artikel 6:248 lid 1 BW kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging van een duurovereenkomst slechts mogelijk is als daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat. Diezelfde eisen en omstandigheden kunnen meebrengen dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.

4.4.

De vorderingen in reconventie zijn – kort gezegd – gestoeld op de stelling dat Aura-Soma de duurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Mensys niet met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden had mogen opzeggen. Op grond van de volgende feiten en omstandigheden had, aldus Mensys, een opzegtermijn van drie jaar (althans een langere opzegtermijn dan drie maanden) in acht moeten worden genomen:
(i) de overeenkomst heeft meer dan 30 jaar bestaan;
(ii) er is geen goede reden voor opzegging met een termijn van slechts drie maanden;
(iii) Mensys mocht erop vertrouwen dat de overeenkomst nog langere tijd zou doorlopen en zag de opzegging niet aankomen;

(iv) Mensys heeft steeds meegewerkt aan redelijke wensen van Aura-Soma;
(v) de Aura-Somaproducten zijn uniek; het kost Mensys ([naam 2]) geruime tijd om op zoek te gaan naar een ander product en daarover de benodigde kennis te verwerven;
(vi) Mensys had plannen om de omzet wederom naar het oude, goede niveau te trekken;
(vii) de opzegging heeft een substantieel gat geslagen in de inkomsten van Mensys.

4.5.

Aura-Soma heeft hier – kort gezegd – tegenin gebracht dat de overeenkomst met Mensys veel korter heeft geduurd dan 30 jaar (dat eerder met de moeder van [naam 2] is samengewerkt is niet relevant), dat de opzegging niet onverwacht kon zijn omdat Mensys er herhaaldelijk op is gewezen dat zij niet onder de vlag van Aura-Soma mag samenwerken met [naam 3], dat die samenwerking met [naam 3] een goede reden vormde voor de opzegging en dat daarnaast ook de dalende omzet van Mensys een rol speelde.

4.6.

De rechtbank overweegt als volgt. Uitgaande van de onder r.o. 4.3 weergegeven maatstaf is de overeenkomst in beginsel opzegbaar. Er moet sprake zijn van de daar weergegeven zwaarwegende omstandigheden om te kunnen oordelen dat in het onderhavige geval een (langere) opzegtermijn in acht had moeten worden genomen en/of dat een aanbod had moeten worden gedaan tot betaling van een (schade)vergoeding. De door Mensys aangevoerde omstandigheden kunnen in de gegeven situatie niet leiden tot dat oordeel. De belangrijkste reden voor Aura-Soma om de samenwerking op te zeggen, was volgens Auro-Soma dat Mensys, ondanks verschillende waarschuwingen hiervoor, onder de vlag van Aura-Soma bleef samenwerken met [naam 3], een ex-werknemer van Aura-Soma die daar met “ruzie” is vertrokken. Deze gestelde gang van zaken is onvoldoende door Mensys betwist. De opzegging kan voor Mensys dan ook niet als een verrassing zijn gekomen. Aura-Soma kan verder worden gevolgd in haar standpunt dat de termijn van samenwerking aanmerkelijk korter was dan de door Mensys gestelde 30 jaar. Dat eerst met de moeder van [naam 2] is samengewerkt, is (juridisch gezien) van ondergeschikt belang. De samenwerking tussen Aura-Soma en Mensys had, zoals hiervoor is overwogen, geen exclusief karakter, is nooit formeel vastgelegd en kenmerkte zich niet door een vaste afname en/of door vaste bestellingen. Niet is aangetoond dat Mensys (onlangs nog) specifieke investeringen heeft verricht ten behoeve van de samenwerking met Aura-Soma. Dat Mensys als gevolg van de opzegging een winst derft van € 100.000,- per jaar, zoals zij heeft gesteld, heeft zij onvoldoende toegelicht. Het door haar als productie 8 in het geding gebrachte overzicht is in dit verband onvoldoende. Evenmin heeft zij voldoende duidelijk gemaakt welk gedeelte van haar omzet kan worden toegerekend aan de verkoop van Aura-Somaproducten. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Aura-Soma de overeenkomst mocht opzeggen zoals zij heeft gedaan.

4.7.

Hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot de conclusie dat alle vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen. Mensys en Overstag zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van Aura-Soma (in reconventie) conform liquidatietarief begroot op € 563,- salaris advocaat (2 punten [cva in reconventie (1) + mondelinge behandeling (1)] x € 563 [tarief vordering onbepaalde waarde] x 0,5 [in verband met samenhang met conventie]).

4.8.

Voor een (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De rechtbank zal de nakosten begroten in overeenstemming met het daarop toepasselijke liquidatietarief, zoals vermeld in de beslissing.

In conventie:

4.9.

Overstag heeft niet betwist dat zij, zoals Aura-Soma stelt, in geval wordt geoordeeld dat Aura-Soma de overeenkomst mocht opzeggen zoals zij heeft gedaan, de conclusie moet zijn dat Overstag inbreuk maakt op de Uniemerken. Evenmin heeft zij bestreden dat zij op die grond gehouden is om de domeinnamen aura-soma.nl en aurasoma.nl (en voor zover nodig aurasomakleurentherapie.nl) over te dragen aan Aura-Soma. Vordering D ligt dan ook voor toewijzing gereed. Vordering C, te weten de vordering om Mensys te bevelen aan de advocaat van Aura-Soma schriftelijk opgave te doen van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op naam van Mensys of op naam van aan haar gelieerde ondernemingen, met daarin het teken Aura-Soma, is niet toewijsbaar. Aura-Soma heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat Mensys (of aan haar gelieerde ondernemingen) nog beschikken over andere domeinnamen (met het teken Aura-Soma) dan de hiervoor genoemde.

4.10.

Als overigens niet weersproken, staat vast dat sprake is van de door Aura-Soma gestelde inbreuk door Mensys door het (na de rechtsgeldige beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst) gebruiken van het Uniewoordmerk AURA-SOMA. Merk en tekens stemmen (in hoge mate) overeen en zien op dezelfde waren en diensten.

Dat Mensys niet meer actief content plaatst op de bijbehorende websites (maar enkel de mededeling “Deze website is tijdelijk gesloten”) maakt dit oordeel niet anders. Hetzelfde geldt voor het feit dat de Facebookpagina van Mensys met de naam AuraSomaNL geen content meer bevat. Een en ander maakt niet dat Aura-Soma geen belang heeft bij toewijzing van vordering A. Zij moet immers in Nederland in zee kunnen gaan met een andere partner (ook al is in dit geding nog niet gebleken van concrete plannen hiertoe).

Mensys en Overstag hebben als productie 6 een schermafdruk in het geding gebracht van de website www.aura-soma.nl met daarop het Uniebeeldmerk van Aura-Soma. Hoewel onduidelijk is wanneer die schermafdruk is gemaakt, is de rechtbank van oordeel dat Aura Soma eveneens voldoende belang heeft bij toewijzing van vordering B. Merk en teken stemmen overeen en zien op dezelfde waren en diensten.

4.11.

Het gevorderde EU-wijde inbreukverbod zal worden toegewezen. Aura-Soma heeft het inbreukverbod primair gevorderd voor het grondgebied van de Unie op het moment van het instellen van haar vordering, derhalve ook voor het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 31 januari 2020 geen onderdeel meer uitmaakt van de Unie. Uit artikel 54, eerste lid aanhef en onder a van het Terugtrekkingsakkoord5 volgt dat de houder van Uniemerkrechten die voor het einde van de overgangsperiode (31 december 2020) zijn ingeschreven of verleend, zonder een nieuw onderzoek van deze rechten, houder wordt van vergelijkbare rechten die in het Verenigd Koninkrijk krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven en afdwingbaar zijn (hierna: het VK-merk). Hangende deze procedure is Aura-Soma dus houder geworden van VK-merken die identiek zijn aan haar voor deze zaak relevante Uniemerken. De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of zij thans (ook) een inbreukverbod kan uitspreken met betrekking tot de tijdens deze procedure van de Uniemerken van Aura-Soma afgesplitste VK-merken zonder dat Aura-Soma daarop expliciet een beroep heeft gedaan.

De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Uit artikel 67 van het Terugtrekkingsakkoord volgt dat de regels betreffende rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken op procedures die zijn ingeleid vóór het einde van de overgangsperiode, zoals onderhavig geding, ongewijzigd van toepassing blijven. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft de toepassing van genoemde regels als onderdeel van de Unie wordt beschouwd. Daarmee wordt de (rechts)bescherming die het Unierecht biedt voor aanspraken die zijn ontstaan en in rechte gevorderd vóór het einde van de overgangsperiode, ook ná de Brexit gegarandeerd. De Uniemerken waarop Aura-Soma zich bij de aanvang van de procedure beriep en nog steeds beroept, zijn hangende de procedure uiteengevallen in de Uniemerken (zonder gelding voor het Verenigd Koninkrijk) en de corresponderende VK-merken. Indien de rechtbank in deze situatie niet ook een inbreukverbod ten aanzien van de VK-merken zou kunnen opleggen, zou de bescherming die Aura-Soma initieel aan het Unierecht (de UMVo en Brussel I bis-Vo) en verder aan het Terugtrekkingsakkoord kan ontlenen, voor een deel, namelijk voor zover van haar Uniemerken als gevolg van de Brexit per 1 januari 2021 VK-merken zijn afgesplitst, illusoir worden.

De rechtbank zal het inbreukverbod in deze overgangssituatie daarom ook opleggen ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk.

4.12.

De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als vermeld in de beslissing. De daarbij opgelegde termijnen wijken af van de gevorderde termijnen en komen de rechtbank redelijk voor.

4.13.

Mensys en Overstag hebben in conventie te gelden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij en zullen om die reden in de kosten van Aura-Soma worden veroordeeld. Aura-Soma maakt voor wat betreft de vorderingen die berusten op handhaving van intellectuele eigendomsrechten aanspraak op een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv. Omdat (ook) in conventie het debat zich voor een aanzienlijk deel richtte op de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen, schat de rechtbank het gedeelte van de zaak dat betrekking heeft op handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het ‘IE-deel’) op 50%.

4.14.

Aura-Soma heeft een specificatie van haar advocaatkosten van in totaal
€ 24.459,50 overgelegd. Om de redelijkheid en evenredigheid van het genoemde honorarium te kunnen beoordelen, voor zover dit betrekking heeft op het IE-deel van de zaak, zoekt de rechtbank aansluiting bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie van 1 april 2017). De rechtbank is van oordeel dat deze zaak onder de in die Indicatietarieven genoemde categorie ‘normale bodemzaak’ valt. Het maximumtarief aan honorarium in die categorie is een bedrag van € 17.500,--. Voor het IE-deel van de zaak zal het honorarium daarom worden begroot op een bedrag van € 8.750,-- (50% x € 17.500,-). Voor het ‘niet-IE-deel’ van de zaak zal de rechtbank voor het vaststellen van de honorarium van de advocaat van Mensys het in deze gebruikelijke liquidatietarief toepassen. Dit betekent dat een bedrag van € 563,-- (50% van € 1.126,--) zal worden toegekend. Vermeerderd met het door Aura-Soma betaalde griffierecht (van € 656,--) en de door haar betaalde deurwaarderskosten (van € 92,60) sluiten de proceskosten dan op een totaalbedrag van € 10.061,60.

4.15.

De door Aura-Soma terzake tevens gevorderde handelsrente volgens artikel 6:119a BW is niet toewijsbaar, maar wel de gewone wettelijke rente volgens artikel 6:119 BW.

4.16.

Voor een (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De rechtbank zal de nakosten begroten in overeenstemming met het daarop toepasselijke liquidatietarief, zoals vermeld in de beslissing.

5 De beslissing

De rechtbank

In conventie:

5.1.

beveelt Mensys om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis om inbreuken op het Uniewoordmerk AURA-SOMA in de Europese Unie en in het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het gebruik van het teken “Aura-Soma”, al dan niet met een domeinnaamextensie (zoals .nl), een voor- (zoals het lidwoord “de”), tussen- (zoals “-”) en/of achtervoegsel (zoals meervoudsvormen “en” of “s”) als handelsnaam en/of als merk (al dan niet in de vorm van een domeinnaam, metatag, social media (Facebook accountnaam), ter onderscheiding van haar (online) onderneming (webshop en social media accounts) en haar diensten, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat dit bevel wordt overtreden, met een maximum van € 50.000,-,

5.2.

beveelt Mensys om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis om inbreuken op het Uniebeeldmerk (het Aura-Soma-logo, al dan niet in zwart/wit) al dan niet in bewerkte vorm op haar website, Facebookpagina en in andere (digitale) uitingen, in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat dit bevel wordt overtreden, met een maximum van € 50.000,-,

5.3.

beveelt Overstag om binnen vier weken na betekening van dit vonnis op eigen kosten alles te doen om te bewerkstelligen dat de domeinnamen aura-soma.nl, aurasoma.nl (en voor zover nodig aurasomakleurentherapie.nl) om niet op naam worden gezet van Aura-Soma, een en ander in overeenstemming met de voorwaarden van de betreffende domeinnaamorganisatie (zoals SIDN), op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat dit bevel niet wordt nagekomen, met een maximum van € 50.000,-,

5.4.

veroordeelt Mensys en Overstag in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Aura-Soma begroot op € 10.061,60, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen vanaf de veertiende dag na de datum van dit vonnis tot de voldoening,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af,

In reconventie:

5.6.

wijst de vorderingen af,

5.7.

veroordeelt Mensys en Overstag in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Aura-Soma begroot op € 563,-,


In conventie en in reconventie voorts:

5.8.

begroot de door Aura-Soma nog te maken nakosten op € 255,-, te vermeerderen met € 85,- in geval van betekening en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.9.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.


Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. van Eekeren, rechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 9 februari 2022 door mr. D. Nobel, rolrechter.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Burgerlijk Wetboek

3 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

4 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

5 Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 2019/C 384 I/01