Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2022:8740

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
30-08-2022
Datum publicatie
01-09-2022
Zaaknummer
C/09/632646 / FT RK 22/507
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht. Turboliquidatie. Ontbonden rechtspersoon moet worden geacht te zijn blijven bestaan, omdat er mogelijke baten zijn uit een vordering op de voormalig bestuurder. Verzoek tot faillietverklaring toegewezen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 394
Burgerlijk Wetboek Boek 2 248
Faillissementswet 1
Faillissementswet 6
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
INS-Updates.nl 2022-0222
OR-Updates.nl 2022-0202
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Insolventies

rekestnummer : C/09/632646 / FT RK 22/507

insolventienummer: C/09/22/191 F

vonnis van 30 augustus 2022

in de zaak van

de rechtspersoon

ENECO ZAKELIJK B.V. (hierna: Eneco),

te Rotterdam,

verzoekster,

advocaat: mr. B.T. van Onna,

tegen

de (ontbonden) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EXOTIC GREENS & PEPPERS COMPANY B.V.

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73109169,

statutair gevestigd te Den Haag,

vestigingsadres: 2498 CG Den Haag, Engelwortel 12, (hierna: Exotic Greens),

verweerster,

advocaat: mr. P. Salim.

Waar deze zaak over gaat

Eneco heeft een verzoekschrift ingediend strekkende tot faillietverklaring van Exotic Greens. Dit verzoek wordt door de rechtbank toegewezen. De rechtbank legt hierna uit waarom zij zo beslist.

1 De procedure

1.1.

Eneco heeft een verzoekschrift met bijlagen ingediend strekkende tot faillietverklaring van Exotic Greens.

1.2.

Het verzoekschrift is op 30 augustus 2022 in raadkamer behandeld. Bij die gelegenheid zijn verschenen en gehoord:

- mr. A.F. Agenant, namens Eneco,

- [X], voormalig bestuurder Exotic Greens,

- mr. P. Salim, namens Exotic Greens.

1.3.

De uitspraak is bepaald op 30 augustus 2022.

2 Standpunten van partijen

2.1.

Eneco stelt dat zij een opeisbare vordering heeft op Exotic Greens van € 386.745,39, te vermeerderen met de kosten van de faillissementsaanvraag. Eneco heeft verder gesteld dat Exotic Greens meer schulden onbetaald laat, waaronder een vordering van de Belastingdienst van € 280.906,00. Eneco heeft geconstateerd dat op 14 januari 2022 in het handelsregister is geregistreerd dat Exotic Greens als ontbonden rechtspersoon is opgehouden te bestaan, omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn met ingang van 12 januari 2022. Eneco stelt zich op het standpunt dat Exotic Greens nog beschikt over (potentiële) baten, waardoor zij als ontbonden vennootschap toch in aanmerking komt voor faillietverklaring. Volgens Eneco is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid, omdat Exotic Greens heeft nagelaten haar jaarrekeningen binnen de gestelde termijn openbaar te maken.

2.2.

Exotic Greens heeft verweer gevoerd. Zij erkent de vordering van Eneco tot aan de afloop van het energiecontract. Voor de periode na 12 januari 2022 wordt de vordering van Eneco betwist, omdat Eneco het contract volgens haar onterecht verlengd heeft. Daarnaast wordt betwist dat zij meerdere schulden onbetaald laat. Exotic Greens voert aan dat het grootste deel van de steunvordering reeds voldaan is. Over het restant loopt nog een geschil met de Belastingdienst.

3 De beoordeling

Bevoegdheid

3.1.

De rechtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, Verordening 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (herschikking IVO), bevoegd deze insolventieprocedure als hoofdprocedure te openen nu het centrum van voornaamste belangen van Exotic Greens in Nederland ligt.

Het beoordelingskader

3.2.

Vooropgesteld wordt dat een ontbonden rechtspersoon, wanneer daarom wordt verzocht, failliet kan worden verklaard als (a) summierlijk blijkt van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog (mogelijke) baten zijn en (b) aan de overige vereisten voor faillietverklaring is voldaan. In dat geval moet de rechtspersoon geacht worden ter afwikkeling van het faillissement te zijn blijven bestaan.

Mogelijke baten

3.3.

De rechtbank is van oordeel dat summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden die in dit geval voldoende aannemelijk maken dat er mogelijke baten zijn uit een vordering op de voormalig bestuurder van Exotic Greens. Er is namelijk nagelaten de jaarrekeningen binnen de in artikel 2:394 BW bedoelde termijn openbaar te maken (de publicatieplicht), hetgeen meebrengt dat op grond van artikel 2:248 BW vaststaat dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Dit vermoeden heeft Exotic Greens niet of althans onvoldoende weerlegd, zodat aansprakelijkheid van de bestuurder van Exotic Greens geenszins is uitgesloten. Dit heeft tot gevolg dat de vennootschap moet worden geacht te zijn blijven bestaan. Het maakt ook de weg vrij voor toetsing van het faillissementsverzoek aan de gebruikelijke criteria van art. 1 en 6 lid 3 Fw.

De gebruikelijke criteria

3.4.

Een faillissement kan op verzoek worden uitgesproken wanneer van een vorderingsrecht van een verzoeker is gebleken én is gebleken dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen (de faillissementstoestand). Van die toestand is sprake wanneer de schuldenaar meerdere schuldeisers heeft en hij niet meer betaalt. Een en ander dient summierlijk te blijken, dat wil zeggen dat zowel de toestand als de vordering na een kort, eenvoudig onderzoek moeten blijken. Voor een uitgebreid onderzoek is in een faillissementsprocedure geen plaats.

Het vorderingsrecht van Eneco

3.5.

Exotic Greens heeft op de zitting het vorderingsrecht van Eneco als zodanig niet betwist, hoewel er discussie is over de omvang van de vordering. Het vorderingsrecht van Eneco is daarmee summierlijk gebleken.

Meerdere schuldeisers

3.6.

Eneco heeft de steunvordering van de Belastingdienst concreet toegelicht door een brief met een actueel overzicht van de openstaande vordering van € 280.906,00 bij de Belastingdienst van 11 augustus 2022. Exotic Greens heeft op de zitting de omvang van deze steunvordering van de Belastingdienst bloot betwist. Zij beweert het merendeel van de openstaande vordering reeds te hebben voldaan en het restant te betwisten, zonder dit nader voldoende toe te lichten, zodat de rechtbank daaraan voorbijgaat. De rechtbank is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat Exotic Greens naast de vordering van Eneco, meerdere schulden onbetaald laat, zodat sprake is van pluraliteit van schuldeisers.

Toestand van hebben opgehouden te betalen

3.7.

Nu summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van Eneco en duidelijk is dat Exotic Greens meerdere schuldeisers heeft, dient de vraag te worden beantwoord of ook sprake is van een situatie van opgehouden hebben te betalen. Daarvoor is ten minste vereist dat één of meer van genoemde schulden niet of te laat worden voldaan. De (forse) vordering van Eneco wordt geruime tijd onbetaald gelaten. Daarmee is summierlijk gebleken van feiten en omstandigheden die aantonen dat Exotic Greens in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

3.7.

De rechtbank zal het verzoek tot faillietverklaring daarom toewijzen.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart EXOTIC GREENS & PEPPERS COMPANY B.V., voornoemd, in staat van faillissement;

- stelt vast dat door deze uitspraak de ten laste van Exotic Greens gelegde beslagen komen te vervallen;

- benoemt tot rechter-commissaris mr. D. de Loor en stelt aan als curator mr. M.M. Dellebeke te 's-Gravenhage;

- geeft last aan de curator tot het openen van aan Exotic Greens gerichte post.

Dit is een beslissing van mr. H.J. van Harten, rechter, in samenwerking met C. Veldkamp, griffier. Deze beslissing is in het openbaar uitgesproken op 30 augustus 2022 om 14:30 uur.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met deze uitspraak?

Tegen deze uitspraak kan degene die is verschenen en aan wie de Faillissementswet dat recht toekent gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak hoger beroep instellen. Dat kan door een advocaat een verzoekschrift in te laten dienen bij de griffie van het gerechtshof in Den Haag.