Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2022:8304

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24-08-2022
Datum publicatie
25-08-2022
Zaaknummer
09.842060.19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van poging tot uitvoer van harddrugs. Geen begin van uitvoering, nu de drugs nog slechts in een geprepareerde kist waren opgeslagen. Veroordeling voor het aanwezig hebben van bijna 270 kilo MDMA. Oplegging van 36 maanden gevangenisstraf, na strafkorting wegens overschrijding redelijke termijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer: 09/842060-19

Datum uitspraak: 24 augustus 2022

Tegenspraak

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1967 te [geboorteplaats] ),

BRP-adres: [adres] [woonplaats] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden op de terechtzittingen van 11 juni 2019, 12 augustus 2019 (beide pro forma), 17 mei 2022 en 10 augustus 2022 (inhoudelijke behandeling).

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. B.A.C. Looijestijn en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman

mr. E.M.J. Thomas naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging op de terechtzitting van 17 mei 2022 - ten laste gelegd dat:

1. (Poging) uitvoer van bijna 270 kg MDMA:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 januari 2019 tot en met 28 maart 2019 te Gouda, althans in Nederland, (ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om) tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet (te brengen) heeft gebracht, ongeveer 269.040 gram (605.040 pillen), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel, als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1 (welke pillen in een (speciaal daarvoor geprepareerde) kist waren verstopt en welke kist getransporteerd moest worden met als eindbestemming Penang (Maleisië), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid);

2.

hij in of omstreeks de periode van l februari 2019 tot en met l maart 2019 te Gouda, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 269.040 gram (605.040 pillen), in elk geval een (zeer grote) hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

3 De bewijsbeslissing

3.1.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot vrijspraak van het impliciet primair onder 1 ten laste gelegde (medeplegen van uitvoer van MDMA naar Maleisië) en tot bewezenverklaring van het impliciet subsidiair onder 1 ten laste gelegde (medeplegen van een poging daartoe) en het onder 2 ten laste gelegde (medeplegen van aanwezig hebben van MDMA).

3.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft integrale vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit.

3.3.

Vrijspraak

De rechtbank is van oordeel dat het impliciet primair onder 1 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Nu de officier van justitie zich op dit standpunt heeft gesteld, behoeft dit oordeel geen nadere motivering. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat ook het impliciet subsidiair onder 1 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. De rechtbank overweegt hiertoe als volgt.

Om van een strafbare poging te kunnen spreken is ingevolge artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht vereist dat het voornemen om het strafbare feit te plegen zich heeft geopenbaard door een begin van uitvoering. Bij een formeel omschreven delict, zoals het in- of uitvoeren van drugs, zal uit de delictsomschrijving moeten blijken welke daarin neergelegde handelingen aan te merken zijn als begin van uitvoering. Of in het concrete geval sprake is van een handeling die als begin van uitvoering van het voornomen strafbare feit geldt, hangt af van het betreffende delict. Als algemeen criterium geldt dat de gedragingen van de verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf.

De rechtbank merkt op dat het onder 1 ten laste gelegde gebrekkig is geformuleerd. Kennelijk is bedoeld ten laste te leggen het medeplegen van een poging tot het uitvoeren van MDMA naar Maleisië. Wordt de tenlastelegging naar de letter gelezen, dan zijn daarin echter in het geheel geen uitvoeringshandelingen neergelegd. Volgens een meer welwillende lezing is als uitvoeringshandeling ten laste gelegd dat de verdachte en/of zijn mededaders(s) pillen in een speciaal daarvoor geprepareerde kist heeft of hebben verstopt. De rechtbank zal de tenlastelegging welwillend lezen, nu zij uit het verhandelde ter terechtzitting opmaakt dat zowel de verdediging als de officier van justitie de tenlastelegging op die manier heeft begrepen.

Naar het oordeel van de rechtbank kan de ten laste gelegde handeling evenwel niet worden aangemerkt als begin van uitvoering van de uitvoer van MDMA. De rechtbank twijfelt er niet aan dat de verdachte de intentie had om MDMA naar Maleisië uit te voeren. Het dossier bevat daartoe voldoende aanknopingspunten. Zo heeft de verdachte, samen met anderen, contact gelegd met een transportfirma, daar twee identieke kisten besteld en één van die kisten met een lading van hetzelfde gewicht als de kist met pillen laten verzenden naar Maleisië. Dit kan worden aangemerkt als een proefzending, om de kans op een douanecontrole te verkleinen op het moment dat ook de kist met pillen naar Maleisië zou worden verzonden. Zo ver is het echter niet gekomen. Het enkele verstoppen van pillen in een geprepareerde kist, zoals ten laste is gelegd, is naar het oordeel van de rechtbank naar zijn uiterlijke verschijningsvorm nog niet in voldoende concrete mate gericht op voltooiing van het uitvoeren van MDMA. Daarvoor is meer vereist. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat de – niet ten laste gelegde – omstandigheid dat er op de dag van de aanhouding van de verdachte een vrachtwagen onderweg was om de kist op te halen, ook onvoldoende is. Uit het dossier blijkt immers niet waar de kist die dag naartoe zou worden gebracht en evenmin dat er al een afspraak met de transportfirma was gemaakt wanneer de kist naar Maleisië zou worden vervoerd.

De rechtbank zal de verdachte dan ook vrijspreken van het onder 1 ten laste gelegde.

3.4.

Gebruikte bewijsmiddelen

De rechtbank heeft in bijlage I opgenomen de wettige bewijsmiddelen met de voor de bewezenverklaring van het onder 2 ten laste gelegde redengevende feiten en omstandigheden.

3.5.

Bewijsoverwegingen

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte op 1 maart 2019 in een auto komt aanrijden bij de loods waar de kist met pillen met daarin MDMA is aangetroffen. De verdachte stapt uit, samen met twee anderen: [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] De verdachte voert het woord tegenover de in de loods aanwezige personen en zegt dat hij een kist komt ophalen die van hem is. Volgens getuigen is het de verdachte die zich als eigenaar van de kist opstelt en zegt dat er een vrachtwagen aan komt om de kist op te halen. Daarnaast blijkt uit de bewijsmiddelen dat de verdachte op 6 februari 2019 samen met [medeverdachte 1] in een bouwmarkt in de buurt van de loods exact de goederen heeft gekocht die op 1 maart 2019 in de kist worden aangetroffen als deklading bovenop de pillen of die als verpakkingsmateriaal zijn gebruikt. De rechtbank leidt hieruit af dat de verdachte wetenschap had van de aanwezigheid van de MDMA in de kist en daar ook beschikkingsmacht over had.

De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . Beiden waren met de verdachte op 1 maart 2019 aanwezig bij de loods om de kist met daarin de MDMA op te halen. [medeverdachte 1] was betrokken bij de aanschaf van de deklading. Op de gsm van [medeverdachte 2] staan foto’s van de bewuste kist. De rechtbank leidt hieruit af dat de verdachte de MDMA in de kist tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op 1 maart 2019 opzettelijk aanwezig heeft gehad.

Hoewel het dossier aanknopingspunten bevat om te veronderstellen dat de verdachte de MDMA ook vóór 1 maart 2019 al aanwezig heeft gehad, kan dit niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. De rechtbank zal de verdachte daarom vrijspreken van de ten laste gelegde periode vóór 1 maart 2019.

3.6.

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten laste van de verdachte bewezen dat:

2.

hij op l maart 2019 te Gouda, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk aanwezig heeft gehad 269.040 gram (605.040 pillen) van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

4 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaren, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

6.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft, indien de rechtbank tot bewezenverklaring van beide feiten komt, verzocht te volstaan met een gevangenisstraf van hooguit vijf jaren en indien de rechtbank tot bewezenverklaring van feit 2 komt, te volstaan met een gevangenisstraf van hooguit drie jaren.

6.3.

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek op de terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van een zeer grote hoeveelheid xtc-pillen, samen met anderen. Deze pillen waren verstopt in een krat die in een loods stond opgeslagen. Het bezit van een dergelijke hoeveelheid harddrugs – die niet anders kan zijn bestemd dan voor verdere verspreiding – vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Harddrugs leveren immers gevaren op voor de gezondheid van de gebruikers vanwege de schadelijke neveneffecten en het risico op verslaving. Daarnaast is het een feit van algemene bekendheid dat de handel van dergelijke middelen niet zelden gepaard gaat met andere vormen van criminaliteit. Bij de productie van dergelijke synthetische drugs wordt gebruik gemaakt van chemische grondstoffen, met alle risico’s van dien. Bovendien levert het productieproces van synthetische drugs een grote hoeveelheid voor het milieu schadelijke afvalstoffen op die, zo leert de praktijk, vaak illegaal worden gedumpt in de natuur. De verdachte heeft met zijn handelen hieraan bijgedragen.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het strafblad van de verdachte van 13 juli 2022. Daaruit blijkt dat hij in 2014 door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch is veroordeeld voor een soortgelijk feit, gepleegd in 2008. De rechtbank zal die veroordeling evenwel niet meewegen bij de strafoplegging, nu tussen dat feit en het onderhavige feit 11 jaren zijn verstreken.

Gezien de ernst van het feit kan niet worden volstaan met een andere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur. De rechtbank heeft bij de bepaling van de duur daarvan aansluiting gezocht bij de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting. Daarin is als uitgangspunt vermeld een gevangenisstraf van 36 maanden of meer voor het aanwezig hebben van 20.000 gram of meer harddrugs. De rechtbank acht in dit geval in beginsel een gevangenisstraf van 40 maanden passend.

De rechtbank constateert dat de redelijke termijn van berechting binnen twee jaren met bijna anderhalf jaar is overschreden. De verdachte is immers in verzekering gesteld op 1 maart 2019, terwijl vonnis wordt gewezen op 24 augustus 2022. Dat betekent dat de verdachte te lang in onzekerheid heeft gezeten over de uitkomst van zijn zaak. De rechtbank vindt daarin aanleiding een korting van tien procent op de op te leggen straf toe te passen, zodat zij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden aan de verdachte zal opleggen.

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan de verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van Strafvordering.

7 De voorlopige hechtenis

7.1.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ten aanzien van de voorlopige hechtenis geen standpunt ingenomen, maar geconstateerd dat de rechtbank de voorlopige hechtenis heeft geschorst tot het moment van uitspraak in eerste aanleg.

7.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis moet worden opgeheven, bij gebrek aan gronden. Subsidiair heeft de verdediging verzocht de schorsing na de einduitspraak te laten voortduren.

7.3.

Het oordeel van de rechtbank

De voorlopige hechtenis van de verdachte berust op de grond dat sprake is van verdenking van een feit waarop een gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld en de rechtsorde ernstig door dat feit is geschokt, en de grond dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte een misdrijf zal begaan waarop een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld. De voorlopige hechtenis is op 13 augustus 2019 geschorst tot de einduitspraak in deze zaak. Sindsdien zijn bijna drie jaren verstreken en is niet gebleken dat de verdachte weer in aanraking is gekomen met justitie. De rechtbank is daarom van oordeel dat op dit moment geen sprake meer is van een zodanig gevaar voor herhaling dat dit de voorlopige hechtenis van de verdachte noodzakelijk maakt. Nu de rechtbank de verdachte zal vrijspreken van het onder 1 ten laste gelegde, is bovendien geen sprake meer van verdenking van een feit waarop een gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld. Dat betekent dat er geen gronden meer zijn voor voorlopige hechtenis, zodat de rechtbank het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis zal opheffen.

8 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

- 47 van het Wetboek van Strafrecht;

- 2 en 10 van de Opiumwet.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak rechtens gelden.

9 De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven onder 3.6 bewezen is verklaard, en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte daarvoor strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 36 (ZESENDERTIG) MAANDEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. B.W. Mulder, voorzitter,

mr. D. Gruijters, rechter,

mr. M.S. Neervoort, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. M. den Besten, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 augustus 2022.

Bijlage I

Bewijsmiddelenoverzicht

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer [nummerreeks] , van de politie eenheid Den Haag, district Alphen aan den Rijn-Gouda, basisteam Kaag en Braassem, met bijlagen (doorgenummerd pagina 1 t/m 867).

1. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 110-112):

Op 1 maart 2019 kregen wij de opdracht om te gaan naar de [adres] te Gouda. Dit in verband met een melding die was gedaan omtrent de vondst van een hoeveelheid blauwe pillen met een driehoekvorm. Deze pillen zouden zitten in een kist van 1 bij 1 meter. Ik zag dat het pand een soort van loods betrof. Verder zag ik een houten kist van minimaal l kubieke meter staan. Op het datzelfde moment hoorde ik, dat er inmiddels 4 onbekende mannen ter plaatse waren gekomen die de kist met pillen wilden vervoeren en waren begonnen om de kist uit de loods te halen de parkeerplaats op. Deze mannen waren gekomen in een personenauto. Ik zag op dat moment een grijze VW Golf, type 7, voor het pand, op de eerder genoemde parkeerplaats staan. Enkele seconden daarna zag een drietal mannen uit het pand lopen. Zij liepen in de richting van de eerder genoemde personenauto. Later bleken deze mannen mij te zijn genaamd en te kunnen worden aangemerkt als zijnde de verdachten, respectievelijk: [verdachte] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] .

2. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 3] , opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 210-213):

Ik heb de kist geopend. Ik zag dat in de kist doosjes zaten met opdrukken van radiator kacheltjes. Deze hebben wij er af gehaald. Daar onder zat piepschuim. Toen wij dit weg haalden zagen we een soort blauwe pilletjes.

Ineens kwamen twee mannen aan lopen. Ik hoorde dat een van de mannen zei dat hij nog wat spullen op moest halen. Toen ik hoorde dat hij de containers ook mee wilde hebben dacht ik dat ik gauw kon helpen. Weg met die spullen! Het voelde absoluut niet goed. In de loods waren er ineens nog 2 mannen bij gekomen. Het was duidelijk dat man l de leiding had. Het was een iets oudere man die de andere mannen opdrachten gaf. De andere mannen waren een soort werkmannen.

Ik hoorde dat [naam 1] nog een beetje grappig zei : "joh, past dat wel in dat auto-tje

dan". Dit zei hij tegen man l. Man l zei hierop tegen [naam 1] : "er komt zo een vrachtwagentje". Hierop ben ik alles gauw buiten gaan zetten.

Op een gegeven moment vroeg de oudere man, man l, aan mij of ik de kist met de blauwe pilletjes weer dicht wilde maken.

3. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 117):

Narcotica heeft de lading pillen geschouwd, bemonsterd, gelabeld en onderzocht. Hierbij kwamen zij tot de conclusie dat de pillen inderdaad waren samengesteld uit de stof MDMA. Nadat alle elf in de kist aanwezige dozen waren geopend en onderzocht werd een totaal van 270 kg aan pillen gewogen.

4. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 14 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 384-395):

Op vrijdag 01 maart 2019, zijn door mij van de 11 aangetroffen kartonnen dozen gevuld met doorzichtige vacuumzakken al de bruto gewichten vast gesteld. Tevens waren door mij verbalisant van elke doorzichtige vacuumzak monsters genomen.

Nader onderzoek doos 1:

11 zakken x 4987 tabletten = 54.857 tabletten.,

Totaal netto gewicht van 11 zakken x 2394 gram = 26.334 gram

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AAJD7556NL, AAJD7557NL, AAJD7552NL, AAJD7548NL, AAJD7558NL,

AAJD7582NL, AAJD7599NL AAJD7597NL, AAJD7598NL, AAJD7561NL,

AAJD7562NL.

De monsters voorzien van de SIN AAJD7556NL, AAJD7558NL en AAJD7598NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 2

een bruine kartonnen doos gevuld met een 12 tal doorzichtige vacuumzakken.

Ik zag een 3 tal doorzichtige vacuumzakken met groene diamantvormige tabletten en een 9 tal doorzichtige vacuumzakken met blauwe driehoekige tabletten.

3 x 5097 stuks tabletten + 9 x 4987 stuks tabletten is totaal 60.174 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 9 zakken x 2394 gram + 3 zakken x 2090 gram = 27.816 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AAJD7563NL, AAJD7564NL, AAJD7567NL, AAJD7565NL, AAJD7566NL,

AAJD7568NL, AAJD7569NL, AAJD7570NL, AAJD7571NL, AAJD7572NL,

AAJD7573NL en AAJD7574NL.

De monsters voorzien van de SIN AAJD7564NL, AAJD7569NL, en AAJD7571NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 3

een bruine kartonnen doos gevuld met een 11 tal doorzichtige vacuumzakken.

Ik zag een 6 tal doorzichtige vacuumzakken met groene diamantvormige tabletten en een 5 tal doorzichtige vacuumzakken met blauwe driehoekige tabletten.

6 x 5097 stuks tabletten + 5 x 4987 stuks tabletten is totaal 55.517 tabletten

Totaal netto gewicht van de tabletten: 5 x 2394 gram + 6 zakken x 2090 gram = 24.510 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de

SINAAJD7575NL, AAJD7576NL, AAJD7578NL, AAJD7579NL, AAJD7508NL,

AAJD7509NL, AAJD7510NL, AAJD7511NL, AAJD7512NL, AAJD7513NL en

AACA4479NL.

De monsters voorzien van de SIN AAJD7575NL, AAJD7511NL en AACA4479NLwerden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 4

een bruine kartonnen doos gevuld met een 10 tal doorzichtige vacuumzakken

met groene tabletten.

10 zakken x 5097 tabletten = 50.970 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 10 x 2090 gram= 20.900 gram

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AACA4480NL, AACA4481NL, AACA4478NL, AACA4477NL, AACA4476NL,

AALE6353NL, AALE6354NL, AALE6352NL, AALE6351NL, AALE6350NL.

De monsters voorzien van de SIN AALE6354NL, AALE6351NL en AALE6350NLwerden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 5

een bruine kartonnen doos gevuld met een 12 tal doorzichtige vacuumzakken

met groene tabletten.

12 zakken x 5097 tabletten = 61.164 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 12 zakken x 2090 gram = 25.080 gram

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALE6411NL, AALE6389NL, AALE6388NL, AALE6387NL, AALE6386NL,

AALE6385NL, AALE6384NL, AACA4292NL, AALK3603NL, AALK3602NL,

AALK3601NL en AALK3600NL.

De monsters voorzien van de SIN AALE6388N, AALE6386NL en AALK3603NLwerden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 6

een bruine kartonnen doos gevuld met een 11 tal doorzichtige vacuumzakken.

9 x 5097 stuks tabletten + 2 x 4987 stuks tabletten is totaal 55.847 tabletten,

Totaal netto gewicht van de tabletten: 2 zakken x 2394 gram + 9 zakken x 2090 = 23.598 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SUST

AALK3598NL, AALK3597NL, AALY0641NL, AALY0642NL, AALY0643NL,

AALY0645NL, AALY0620NL, AALY0619NL, AALY0618NL, AALY0616NL en

AALY0614NL.

De monsters voorzien van de SIN AALY0642NL, AALY0620NL en AALY0614NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 7

een bruine kartonnen doos gevuld met een 10 tal doorzichtige vacuumzakken.

l x 5097 stuks tabletten + 9 x 4987 stuks tabletten is totaal 49.980 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 9 zakken x 2394 gram + l zak x 2090 gram = 23.636 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALY0604NL, AALY0605NL, AALY0601NL, AALY0600NL, AALY0602NL,

AALY0599NL, AALY0603NL, AALY0597NL, AALY0596NL en AALY0598NL.

De monsters voorzien van de SIN AALY0605NL, AALY0600NL en AALY0597NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 8

een bruine kartonnen doos gevuld met een 10 tal doorzichtige vacuumzakken.

6x 5097 stuks tabletten + 4 x 4987 stuks tabletten is totaal 50.530 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 4 zakken x 2394 gram + 6 zakken x 2090 gram= 22.116 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALY0609NL, AALY0608NL, AALY0595NL, AALY0594NL, AALY0592NL,

AALY0593NL, AALY0611NL, AALY0610NL, AALY0612NL en AALY0613NL.

De monsters voorzien van de SIN AALY0609NL, AALY0592NL en AALY0612NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 9

een bruine kartonnen doos gevuld met een 11 tal doorzichtige vacuumzakken.

2 x 5097 stuks tabletten + 9 x 4987 stuks tabletten is totaal 55,077 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 9 x 2394 gram + 2 x 2090 gram= 25.726 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALY0615NL, AALY0591NL, AALY0587NL, AALY0588NL, AALY0586NL,

AALY0617NL, AALY0621NL, AALY0622NL, AALY0623NL, AALY0639NL en

AALY0640NL

De monsters voorzien van de SIN AALY0587NL, AALY0621NL en AALY0640NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 10

een bruine kartonnen doos gevuld met een 12 tal doorzichtige vacuumzakken.

10 x 5097 stuks tabletten + 2 x 4987 stuks tabletten is totaal 60.944 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 2 zakken x 2394 gram +10 zakken x 2090 gram= 25.688 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALY0573NL, AALY0574NL, AALY0575NL, AALY0576NL, AALY0577NL,

AALY0578NL, AALY0579NL, AALY0580NL, AALY0581NL, AALY0582NL,

AALY0583NL en AALY0584NL.

De monsters voorzien van de SIN AALY0573NL, AALY0579NL en AALY0584NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 11

een bruine kartonnen doos gevuld met een 10 tal doorzichtige vacuumzakken.

l x 5097 stuks tabletten + 9 x 4987 stuks tabletten is totaal 49.980 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 9 zakken x 2394 gram + l zak x 2090 gram= 23.636 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALY0590NL, AALY0589NL, AALY0585NL, AALY0730NL, AALY0729NL,

AALY0728NL, AALY0731NL, AALY0732NL, AALY0735NL en AALY0734NL.

De monsters voorzien van de AALY0730NL, AALY0728NL en AALY0734NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Totaal: 269.040 gram (269 kilo) 605.040 tabletten.

5. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 001, voor zover inhoudende (p. 401):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7556NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

6. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 002, voor zover inhoudende (p. 402):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7558NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

7. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 003, voor zover inhoudende (p. 403):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7598NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

8. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 004, voor zover inhoudende (p. 409):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7564NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

9. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 005, voor zover inhoudende (p. 410):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7569NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

10. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 006, voor zover inhoudende (p. 411):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7571NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

11. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 007, voor zover inhoudende (p. 417):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7575NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

12. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 008, voor zover inhoudende (p. 418):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7511NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

13. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 009, voor zover inhoudende (p. 419):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AACA4479NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

14. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 010, voor zover inhoudende (p. 425):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALE6354NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

15. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 011, voor zover inhoudende (p. 426):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALE6351NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

16. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 012, voor zover inhoudende (p. 427):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALE6350NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

17. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 013, voor zover inhoudende (p. 433):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALE6388NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

18. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 014, voor zover inhoudende (p. 434):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALE6386NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

19. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 015, voor zover inhoudende (p. 435):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALK3603NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

20. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 016, voor zover inhoudende (p. 442):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0642NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

21. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 017, voor zover inhoudende (p. 443):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0620NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

22. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 018, voor zover inhoudende (p. 441):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0614NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

23. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 001, voor zover inhoudende (p. 449):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0605NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

24. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 022, voor zover inhoudende (p. 450):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0600NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

25. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 023, voor zover inhoudende (p. 451):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0597NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

26. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 020, voor zover inhoudende (p. 457):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0592NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

27. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 019, voor zover inhoudende (p. 458):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0609NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

28. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 021, voor zover inhoudende (p. 459):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0612NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

29. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 026, voor zover inhoudende (p. 465):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0640NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

30. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 025, voor zover inhoudende (p. 466):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0621NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

31. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 024, voor zover inhoudende (p. 467):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0587NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

32. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 027, voor zover inhoudende (p. 473):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0573NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

33. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 029, voor zover inhoudende (p. 474):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0584NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

34. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 028, voor zover inhoudende (p. 475):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0579NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

35. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 030, voor zover inhoudende (p. 481):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0730NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

36. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 031, voor zover inhoudende (p. 482):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0728NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

37. Een deskundigenverslag, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 032, voor zover inhoudende (p. 482):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0734NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

38. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 4] , opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 188-190):

Ik zag dat er een aantal dozen in de kist stonden en ik zag blauwe pilletjes. Er stopte een grijze polo op het terrein. Achteraf bleken het vier mannen in de auto te zijn. Ik zag een wat oudere man uitstappen. Hij was wel de woordvoerder van de mannen. Hij zei ‘ik kom spullen ophalen, er staan spullen van mij binnen’. Hij zei ook ‘er komt zo een vrachtwagen om het op te halen’.

39. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 4] , opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 191-196):

V: We gaan vier (4) foto's tonen, van l tot en met 4 genummerd. Mijn vraag is of u kunt vertellen wat de rol van de persoon is geweest bij uw pand.

De mannen verspreidden zich. Er was l woordvoerder en l die er vlakbij stond.

Foto 3: deze herken ik, dit was de woordvoerder. De man van foto 3 heeft aangegeven dat hij de kist buiten het pand wilde hebben.

40. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 5] , opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 197-201):

Ik vertelde aan de politie wat we gevonden hadden. We stonden te wachten op de politie en toen hoorden we een auto. Wij liepen naar de deur. Ik deed open en zag de oude Chinese man. Ik herkende hem direct als zijnde de man die 1,5 week geleden bij mij de sleutel heeft opgehaald. Wij hadden natuurlijk het slot veranderd en omdat het nog niet officieel van ons was mocht de oudere eigenaar de sleutel nog hebben. Ik vroeg aan hem wat hij kwam doen en hij zei dat hij nog spullen kwam halen die nog van hem waren. We hebben toen de roldeur open gemaakt en toen zag ik ook die andere 3 mannen die bij de Chinese man waren. We hebben ze toen binnen gelaten. De Chinese man zei toen dat er een vrachtwagentje onderweg was.

41. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 4] , opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 202-207):

V: Wij willen u vier (4) foto's laten zien, kunt u ons vertellen wie welke rol had.

Foto 3: Dat is die smeerpijp, hij heeft ongeveer 1,5-2 weken geleden, met een man

welke mank liep, een sleutel afgegeven van het pand. Hij is ook de man die aangaf, toen ook de politie ter plaatse was, dat hij spullen kwam halen en dat het van hem was.

42. De eigen waarneming van de rechtbank gedaan ter terechtzitting van 10 augustus 2022. De rechtbank herkent op de foto’s op de dossierpagina’s 195 en 206, die telkens zijn aangeduid als ‘foto 3’, de verdachte.

43. Het proces-verbaal – Karwei, opgemaakt op 7 maart 2019, voor zover inhoudende (p.232-242):

Op 1 maart 2019 is het onderzoek [naam 2] gestart naar aanleiding van het aantreffen van XTC pillen in een kist in het bedrijfspand [adres] te Gouda. Nadat de nieuwe eigenaar/ gebruiker de kist van de oude eigenaar had geopend trof hij daar boven een drietal dozen met elektrische kachels, omgeven door isolatiemateriaal. Daaronder lagen een tweetal plaatjes hout en daar weer onder een aantal dicht getapete dozen met daarin zakken met XTC pillen. De binnenkant van de kist was ook bekleed met isolatiemateriaal. Alles was zodanig verpakt in het isolatiemateriaal dat de kist vol was. Om dat te kunnen bereiken is het isolatiemateriaal, deels, op maat gesneden. Op een van de drie dozen met elektrische kachels zat, op de achterkant, een leveringssticker van de Karwei. En op de zijkant een andere interne sticker. Met de gegevens op deze sticker ben ik op dinsdag 5 maart 2019 naar deze Karwei gegaan. Deze Karwei zit ongeveer 500 meter verderop in de [adres] als perceel [nummer] .

Het nummer is in het kassasysteem ingetikt en met liet mij het scherm zien. Ik zag dat er in de maand januari 1 keer 1 stuks van dit artikel is verkocht. In de maand februari zag ik dat er eenmaal 4 stuks waren verkocht op 6 februari. Op mijn vraag of die gehele transactie voor mij zichtbaar gemaakt kon worden werd direct de bijbehorende kopie van de kassabon afgedrukt en aan mij overhandigd. De sticker zelf is een eigen bedrijfssticker die hoort bij interne bestellingen om de winkelvoorraad op peil te houden. Dit geldt ook voor de sticker op de zijkant. Beide stickers horen bij de soortbestelling en zitten dus maar op 1 artikel uit de hele bestelde serie.

VERGELIJKING KASSABON AANKOPEN MET AANGETROFFEN GOEDEREN IN KIST

Op deze kassabon zag ik de volgende aankopen, die ik (later) heb vergeleken met de

aangetroffen goederen in de kist. 1 pak isolatiemateriaal 20mm dik type EPS60 (komt overeen met wat in de kist is aangetroffen). 1 multiplex hardhout 3,6 mm 244 x122. De houtsoort en de dikte van het hout komt overeen met de twee plaatjes die in de kist zijn aangetroffen als afdekking op de dozen. Kennelijk heeft men een grote plaat gekocht en deze op maat laten zagen. 4 convectorkachels Hanson 2000W. Na het openen van de kist zijn drie van dit type kachels aangetroffen.

Afbreekmes; de platen isolatiemateriaal waren keurig op maat gesneden. XTRA power tesa, grijs 48mm breed. Dit betreft plakband. De breedte van deze tape komt

overeen met de tape op de dicht getapete dozen XTC. Schroeven, Rotadrill 4.0 x 30. Verdachte Mannekes verklaarde dat er bijzonder veel schroeven in het deksel zaten

CAMERABEELDEN KARWEI HOREND BIJ DE AANKOPEN OP DE KASSABON

Op basis van de op de kassabon aangetroffen datum en tijdgroep van 6 februari 2019, 11:29 uur, heb ik de camerabeelden gevorderd en zag het volgende:

Ik herkende bij het zien van de (bewegende) camerabeelden direct de aangehouden verdachten:

[verdachte] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] en

[medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

waarvan ik diverse foto's had gezien.

Verdachte [verdachte] loopt met de twee houtplaatjes langs de kassa. Daarachter staat verdachte [medeverdachte 1] nog bij de winkelkar en pakt een van de dozen met elektrische kachels. Op de lopende band van de kassa is net het pak isolatiemateriaal langsgekomen en ligt nu achter de kassa klaar om opgepakt te worden.

Verdachte [verdachte] is weer naar de winkelwagen gelopen en pakt een (tweede) doos met een elektrische kachel en zet die naast de kassa klaar. Verdachte [medeverdachte 1] heeft zijn doos met kachel achter de kassa op het blad gelegd. Verdachte [medeverdachte 1] pakt de klaargezette kachel en loopt er mee naar de andere klaargezette goederen.

Verdachte [medeverdachte 1] heeft inmiddels de derde kacheldoos op de andere gelegd. Op de kacheldoos is te zien dat er een sticker op de achterkant zit. De locatie en afmeting van deze sticker komen overeen met die op de aangetroffen sticker op de doos in de kist. Ook de sticker op de zijkant komt qua afmetingen en locatie overeen. De Verdachte [verdachte] pakt de latten. (later is te zien dat het twee latten zijn).

Verdachte [verdachte] begint de spullen die achter de kassa zijn klaargelegd in de winkelwagen te doen. Verdachte [medeverdachte 1] loopt terug naar de kassa en zoekt/ pakt zijn portemonnee. Verdachte [medeverdachte 1] pakt nog een plastic tas. Verdachte [verdachte] heeft inmiddels alles opgeladen behalve een aantal kleine dingen. Herkenbaar is onder andere de rol tape. Verdachte [medeverdachte 1] legt geld op de balie/ betaald en ontvangt het wisselgeld.

44. Het proces-verbaal van bevindingen – bevindingen Samsung GSM van verdachte [medeverdachte 2] , opgemaakt op 2 april 2019, voor zover inhoudende (p. 310-315):

Op de Gsm staan foto's van de op de [adres] te Gouda aangetroffen kist, waarin op 1 maart 2019 de 275 kg XTC tabletten in zijn aangetroffen. Op basis van de kist zelf en de achtergrond/ondergrond, is duidelijk dat het om foto's zijn die gemaakt zijn op het moment dat de kist in Gouda stond. De foto's zijn van 01-02-2019, de datum dat de kist door de firma Fladderak bij dat adres is afgeleverd. De foto's zijn van in de avond, rond 19.35 uur.