Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2021:1280

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-02-2021
Datum publicatie
25-02-2021
Zaaknummer
C/09/601614 / KG ZA 20-1023
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

IE Kort geding. Spoedeisend belang aanwezig. Inbreukverbod merkrechten toegewezen. Proceskosten conform Indicatietarieven IE voor een eenvoudig kort geding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/601614 / KG ZA 20-1023

Vonnis in kort geding van 17 februari 2021 (bij vervroeging)

in de zaak van

ALL4TRADE HOLDING B.V.,

te Almere,

eiseres,

advocaat mr. N.A. Winthagen te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] t.h.o.d.n. BIG TRADE,

wonende te [woonplaats] ( [land] ), kantoorhoudende te [plaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. Z. Benguedda te Den Haag.

Partijen worden hierna All4Trade en Big Trade genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 6 november 2020;

 • -

  de akte houdende overlegging producties, met producties EP01 t/m EP13;

 • -

  de pleitnota van All4Trade;

 • -

  de e-mail van mr. Winthagen van 27 januari 2021, met een geactualiseerd proceskostenoverzicht;

 • -

  de e-mail van mr. Benguedda van 1 februari 2021, met een voorlopig proceskostenoverzicht;

 • -

  de pleitnota van Big Trade met producties GP1 t/m GP3;

 • -

  de akte overlegging producties van All4Trade met productie EP14;

 • -

  de e-mail van mr Benguedda van 8 februari 2021 met producties GP04 en GP05.

1.2.

Big Trade is gedagvaard om – in verband met de uitbraak van het COVID-19 virus – op 26 januari 2021 op alternatieve wijze, namelijk door het indienen van een pleitnota dan wel een mededeling aan de rechtbank dat Big Trade pas tijdens de digitale zitting op de dagvaarding van All4Trade wenst te reageren, te verschijnen. Big Trade is echter niet verschenen. De voorgeschreven formaliteiten en termijnen zijn in acht genomen, zodat tegen Big Trade verstek is verleend.

1.3.

Op 28 januari 2021 heeft een digitale zitting plaatsgevonden, waarbij namens All4Trade is verschenen de heer [A] , bijgestaan door mr. Winthagen. Big Trade is bij aanvang niet verschenen. Vervolgens heeft de advocaat van Big Trade zich, tezamen met gedaagde in persoon, alsnog voor de zitting gemeld. In aanwezigheid van beide partijen is besproken dat de dagvaarding juist was betekend. Vervolgens is het verzoek om het verstek te zuiveren gehonoreerd. De voorzieningenrechter heeft tot slot met partijen gesproken over het vervolg van de procedure, waarbij is afgesproken dat Big Trade uiterlijk dinsdag 2 februari 2021 een schriftelijke pleitnota zou nemen en dat de zitting op dinsdag 9 februari 2021 zou worden voortgezet. Op 9 februari 2021 heeft een tweede digitale zitting plaatsgevonden, waarbij zijn verschenen de heer [A] namens All4Trade, bijgestaan door mr. Winthagen, en namens Big Trade mr. Benguedda.

1.4.

Ten slotte is vonnis bepaald op 23 februari 2021. Op 16 februari 2021 zijn partijen bericht dat het vonnis bij vervroeging uitgesproken zou worden.

2 De feiten

2.1.

All4Trade houdt zich door middel van haar werkmaatschappij All4Trade B.V. bezig met de import en verhandeling van levensmiddelen. All4Trade is in Europa onder meer exclusief distributeur van rijstproducten afkomstig van de in Saudi-Arabië gevestigde onderneming [Al Shalan] (hierna: Al Shalan).

2.2.

Al Shalan verhandelt haar rijstproducten wereldwijd en is eigenaar van onder meer de volgende merkregistraties (de Uniemerken worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Al Shalan Uniemerken en het Beneluxmerk als het Al Shalan Beneluxmerk en gezamenlijk: de Al Shalan-merken):

- het Uniewoord/beeldmerk met registratienummer 11269131, geregistreerd op 16 oktober 2012 en ingeschreven voor (o.a.) rijst in klasse 30:

- het Uniewoord/beeldmerk met registratienummer 18148131, geregistreerd op 7 november 2019 en ingeschreven voor (o.a.) rijst in klasse 30:

- het Benelux woord/beeldmerk, aangevraagd op 27 december 2017 en ingeschreven onder nummer 1028882 voor (o.a.) rijst in klasse 30:

2.3.

All4Trade heeft een procesvolmacht van Al Shalan gekregen waarin aan haar het recht is verleend de Al Shalan-merken al dan niet op eigen naam te handhaven in de Europese Unie.

2.4.

De rijst wordt door Al Shalan wereldwijd (en in Europa door All4Trade) op de markt gebracht in haar kenmerkende verpakking, waarop de Al Shalan-merken zijn aangebracht.

2.5.

Big Trade drijft een eenmanszaak en houdt zich – blijkens een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel – bezig met 1) detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food, voedingsmiddelen en drogisterijwaren en 2) gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen.

2.6.

Big Trade verhandelt rijstproducten waarop zonder toestemming van Al Shalan de Al Shalan-merken zijn aangebracht.

2.7.

Uit de door Big Trade overgelegde transportdocumenten blijkt dat er op 14 juni 2020 vanuit India een container met 1150 zakken van de in 2.6 bedoelde rijst naar Big Trade is verscheept.

2.8.

All4Trade is Big Trade op het spoor gekomen doordat de in 2.6 beschreven producten in diverse Oosterse levensmiddelenwinkels ter verkoop werden aangeboden. All4Trade heeft deze winkels, waaronder de Oosterse levensmiddelenwinkel [de VOF] (hierna te noemen: [de VOF] ), aangesproken. [de VOF] heeft na sommatie een met een boete versterkte onthoudingsverklaring getekend, waarbij zij tevens een factuur heeft overgelegd waaruit blijkt [de VOF] bij Big Trade 100 zakken Al Shalan rijst heeft besteld.

2.9.

Op 18 september 2020 hebben Al Shalan en All4Trade Big Trade gesommeerd om het inbreukmakend handelen te staken en gestaakt te houden. Vervolgens heeft er een gesprek tussen partijen plaatsgevonden op het kantoor van All4Trade waarbij is gesproken over een minnelijke regeling, inhoudende dat Big Trade een met boete versterkte onthoudingsverklaring zou ondertekenen en een bedrag aan advocaatkosten aan All4Trade zou betalen. Nadien heeft Big Trade – ook na een tweetal e-mail berichten van de advocaat van All4Trade van 5 oktober 2020 en 22 oktober 2020 – niets meer van zich laten horen.

2.10.

Op 30 oktober 2020 heeft Big Trade het hieronder weergegeven woord/beeldmerk aangevraagd bij het EUIPO voor waren in klasse 30 (waaronder rijst) met aanvraagnummer 018311418.

2.11.

[de VOF] heeft All4Trade in de aanloop naar de kort geding zitting foto’s toegestuurd van productverpakkingen van rijstproducten in een iets afwijkende vorm dan hiervoor onder 2.6 is weergegeven, waarop zowel de Al Shalan-merken als de naam van de onderneming van Big Trade is aangebracht. Deze productverpakkingen heeft All4Trade evenwel nog niet op de Europese of Benelux markt aangetroffen.

3 Het geschil

3.1.

All4Trade vordert – enigszins samengevat – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis (waarbij de in 2.6 weergegeven producten door All4Trade zijn gedefinieerd als ‘Inbreukmakende Producten’):

I. Big Trade beveelt binnen 24 uur na betekening van dit vonnis zich in de gehele Europese Unie te onthouden van iedere verdere inbreuk op de exclusieve Al Shalan Uniemerkrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (laten) produceren, inkopen, importeren, uitvoeren, verkopen, ter verkoop aanbieden, in voorraad hebben en adverteren van de Inbreukmakende Producten;

II. Big Trade beveelt binnen 24 uur na betekening van dit vonnis zich in de Benelux te onthouden van iedere verdere inbreuk op de exclusieve Al Shalan Benelux merkrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (laten) produceren, inkopen, importeren, uitvoeren, verkopen, ter verkoop aanbieden, in voorraad hebben en adverteren van de Inbreukmakende Producten;

III. Big Trade veroordeelt om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant op overeenstemming met de boekhouding van Big Trade gecontroleerde opgave te doen van de volgende gegevens, waarbij de controle op overeenstemming met de boekhouding van die opgave is gebaseerd op een zelfstandig door die accountant te verrichten onderzoek en de opgave is gestaafd door (duidelijk leesbare kopieën van) alle relevante bescheiden:

 1. het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat Big Trade en/of alle ondernemingen die gelieerd zijn aan Big Trade heeft/hebben gekocht en/of besteld maar nog niet geleverd heeft/hebben gekregen, gespecificeerd per type product en mogelijke leverancier;

 2. het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat Big Trade en/of alle ondernemingen die gelieerd zijn aan Big Trade in voorraad houdt/houden;

 3. het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat Big Trade en/of alle ondernemingen die gelieerd zijn aan Big Trade heeft/hebben verkocht;

 4. e inkoop- en verkoopprijs van de Inbreukmakende producten;

 5. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producent(en) van de Inbreukmakende Producten;

 6. de volledige naam/namen en adres/adressen van de kopers – voor zover dit geen natuurlijke personen betreffen – van de Inbreukmakende Producten en de volledige naam/namen en adres/adressen van derden die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de Inbreukmakende Producten, voor zover deze aan Big Trade bekend zijn;

IV. Big Trade beveelt om aan alle bedrijfsmatige afnemers die orders hebben geplaatst en/of Inbreukmakende Producten van Big Trade geleverd hebben gekregen een brief te sturen met de inhoud zoals vermeld in de dagvaarding, onder de gelijktijdige toezending aan de advocaat van All4Trade van kopieën van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens;

V. Big Trade veroordeelt om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de totale bij Big Trade nog in voorraad zijnde hoeveelheid Inbreukmakende Producten op zijn kosten te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en om een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, aan de advocaat van All4Trade te sturen;

VI. Big Trade gebiedt aan All4Trade een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere keer dat hij de individuele verboden en/of geboden onder I t/m V overtreedt en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,-;

VII. Big Trade veroordeelt in de door All4Trade gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv1;

VIII. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.2.

All4Trade legt aan deze vorderingen – verkort weergegeven – ten grondslag dat Big Trade door het verhandelen van de rijstproducten waarop de Al Shalan-merken zijn aangebracht inbreuk maakt op de merkrechten van Al Shalan in de zin van artikel 9 lid 2 sub (a) en/of sub (b) UMVo2 en artikel 2.20 lid 2 sub (a) en/of sub (b) BVIE3.

3.3.

Big Trade betwist de inbreuk niet, maar voert verweer ten aanzien van het spoedeisend belang en de proceskosten.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op de Al Shalan Uniemerken, acht de rechtbank zich bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 jo. 126 lid 1 aanhef en onder a UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de hele Europese Unie. De voorzieningenrechter gaat er daarbij - in navolging van All4Trade, die de dagvaarding op basis waarvan het verstek is verleend, in Nederland heeft laten betekenen - vanuit dat Big Trade mede woonplaats heeft in Nederland (op grond van artikel 122 UMVo jo. artikel 62 lid 1 Brussel I bis-Vo4 en artikel 1:14 BW5), omdat hij hier kantoor houdt en deze zaak dit kantoor aangaat.

4.2.

Ten aanzien van de vorderingen die zijn gegrond op een beweerdelijke inbreuk op het Al Shalan Beneluxmerk, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat de gestelde inbreuk volgens All4Trade in heel Nederland en daarmee ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de hele Benelux.

Spoedeisend belang

4.3.

De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt.

4.4.

In dit geval heeft Big Trade zijn afspraak met All4Trade betreffende het ondertekenen van een met een boete versterkte onthoudingsverklaring niet gestand gedaan, waardoor er voor All4Trade geen enkele zekerheid is ontstaan met betrekking tot de door Big Trade toegezegde staking van het inbreukmakend handelen. Big Trade heeft aangevoerd dat de door All4Trade gevraagde vergoeding voor juridische kosten onredelijk hoog was. Hij heeft echter geen eenzijdige onthoudingsverklaring met boetebeding afgelegd. Hij heeft ook geen openheid gegeven over de afnemers van de zakken rijst die hij heeft geïmporteerd maar niet aan [de VOF] heeft verkocht. All4Trade heeft bovendien signalen ontvangen die erop (kunnen) wijzen dat Big Trade geenszins van plan is de handel in Inbreukmakende Producten te staken. Zo heeft Big Trade kort na ontvangst van de sommatiebrief (naar zeggen van zijn advocaat: uit boosheid) een eigen merkaanvraag bij het EUIPO ingediend voor een overeenstemmend teken. Daarnaast heeft All4Trade recentelijk afbeeldingen ontvangen van productverpakkingen voor rijst, voorzien van de Al Shalan-merken, waarbij tevens de naam Big Trade op de productverpakkingen is gedrukt (zoals hiervoor onder 2.11 is afgebeeld). All4Trade maakt daaruit op dat Big Trade het gebruik van de Al Shalan-merken gewoon doorzet. Big Trade heeft dit ter zitting niet bestreden. Het enkele verweer van Big Trade dat hij niet meer in de Inbreukmakende Producten handelt neemt, zeker in het licht van voormelde omstandigheden, dan ook niet het spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening strekkende tot een inbreukverbod weg.

De vorderingen

4.5.

De onder I en II gevorderde verboden zullen als onweersproken op na te melden wijze worden toegewezen. Daarbij wordt in het dictum onder Inbreukmakende Producten verstaan rijst en rijstproducten verpakt in de in 2.6 en 2.11 weergegeven verpakkingen.

4.6.

De onder III gevorderde opgave wordt toegewezen, behoudens het navolgende. De onder III d. gevorderde opgave van de inkoop- en verkoopprijs van de Inbreukmakende Producten wordt afgewezen. Dit onderdeel van de vordering mist spoedeisend belang, omdat het niet strekt tot het beëindigen of voorkomen van verdere inbreuken, maar ter vaststelling van eventueel geleden schade.

4.7.

Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn voor het doen van opgave worden gesteld op vier weken na betekening van dit vonnis. De gevorderde controle door en waarmerking van een registeraccountant van de opgave zal, ter voorkoming van executieproblemen, niet worden toegewezen. Voor zover hetgeen met betrekking tot de registeraccountant wordt gevorderd, neerkomt op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt, is dit in wezen een opdracht voor het geven van een vorm van assurance. De voorzieningenrechter is ermee bekend dat een (register)accountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, die assurance niet kan geven.

4.8.

De gevorderde recall wordt op na te melden wijze toegewezen, met dien verstande dat aan de afnemers slechts het verzoek kan worden gedaan de Inbreukmakende Producten te retourneren. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt aan dit bevel een termijn van twee weken verbonden.

4.9.

De gevorderde vernietiging van de voorraad Inbreukmakende Producten dient ter versterking van het inbreukverbod en zal om die reden worden toegewezen.

4.10.

Oplegging van de door All4Trade gevorderde dwangsom, als stimulans tot nakoming van dit vonnis, is aangewezen. De op te leggen dwangsom zal worden gemaximeerd als na te melden.

4.11.

Big Trade zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. All4Trade heeft een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en haar kosten in het geactualiseerde proceskostenoverzicht gespecificeerd tot een bedrag van € 5.885,-. Big Trade verzet zich tegen de hoogte van de door All4Trade gevorderde proceskosten en stelt dat er sprake is van een zeer eenvoudige, niet bewerkelijke zaak, waarin op grond van de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017) het liquidatietarief gehanteerd dient te worden.

4.12.

De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding met een maximumtarief van € 6.000,-. Daartoe is het volgende redengevend.

4.13.

Doordat Big Trade, na het gesprek dat hij met All4Trade heeft gehad naar aanleiding van de sommatie van 18 september 2021, niets meer van zich heeft laten horen en vervolgens eerst verstek heeft laten gaan, heeft All4Trade dit kort geding tot en met de pleitnota moeten voorbereiden vanuit de aanname dat er inhoudelijk verweer gevoerd zou kunnen gaan worden. De door haar gemaakte kosten zijn dus grotendeels gemaakt zonder te weten dat Big Trade alleen het spoedeisend belang en de proceskosten zou betwisten. Door het verstek pas tijdens de eerste video-zitting te zuiveren, heeft All4Trade bovendien meer kosten moeten maken, onder meer door niet één maar twee zittingen voor te bereiden en bij te wonen. De door de advocaat van All4Trade aan deze zaak bestede tijd komt in dat licht bezien niet onredelijk of onevenredig voor.

4.14.

Anders dan in de jurisprudentie waarop Big Trade wijst (met name foto-auteursrecht zaken) zijn de door All4Trade gemaakte kosten ook niet disproportioneel ten opzichte van het met de zaak gemoeide belang. Uit de overgelegde vervoersdocumenten blijkt dat Big Trade op 14 juni 2020 1150 zakken inbreukmakende rijst heeft geïmporteerd. 100 Zakken heeft hij voor een prijs van in totaal € 2.990,00 verkocht aan [de VOF] . Het betreft dus niet een inbreuk met slechts een heel klein financieel belang.

4.15.

Big Trade beroept zich verder nog op matiging van de proceskosten en stelt daartoe onder meer dat hij een kleine eenmanszaak heeft die pas in 2018 is opgericht. De voorzieningenrechter ziet echter geen aanleiding voor matiging van de proceskosten. De opstelling van Big Trade in en voorafgaand aan deze procedure heeft ertoe geleid dat de proceskosten aan de zijde van All4Trade inmiddels zijn opgelopen tot bijna het maximumtarief voor eenvoudige kort geding zaken. Big Trade had in een veel eerder stadium de kosten kunnen beperken door het ondertekenen van een met boete versterkte onthoudingsverklaring en opgave van in- en verkoopgegevens. Voor zover Big Trade bedoeld heeft te stellen dat hij door het betalen van de proceskosten onevenredig financieel wordt geraakt, gaat de voorzieningenrechter daar aan voorbij. Uit de stukken blijkt dat Big Trade wel voldoende middelen had om een grote partij rijst in te kopen en in te voeren. Daarnaast heeft Big Trade onnodig geld uitgegeven door het aanvragen – uit boosheid – van een overeenstemmend Uniemerk.

4.16.

Het voorgaande brengt mee dat de gevorderde advocaatkosten van € 5.885,- worden toegewezen, vermeerderd met € 667,- aan griffierecht en € 87,99 aan verschotten. Het totaal toe te wijzen bedrag komt daarmee uit op € 6.639,99.

4.17.

De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv als gevorderd bepalen op zes maanden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt Big Trade om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis in de gehele Europese Unie iedere verdere inbreuk op de Al Shalan Uniemerkrechten (geregistreerd onder nummers 11269131 en 18148131) te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (laten) produceren, inkopen, importeren, uitvoeren, verkopen, ter verkoop aanbieden, daartoe in voorraad hebben en adverteren van de Inbreukmakende Producten;

5.2.

beveelt Big Trade om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis in de Benelux iedere verdere inbreuk op het Al Shalan Beneluxmerkrecht (geregistreerd onder nummer 1028882) te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (laten) produceren, inkopen, importeren, uitvoeren, verkopen, ter verkoop aanbieden, daartoe in voorraad hebben en adverteren van de Inbreukmakende Producten;

5.3.

veroordeelt Big Trade om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van All4Trade, onder overlegging van (duidelijk leesbare kopieën van) alle relevante bescheiden, opgave te doen van de volgende gegevens:

 1. het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat Big Trade en/of alle ondernemingen die gelieerd zijn aan Big Trade heeft/hebben gekocht en/of besteld maar nog niet geleverd heeft/hebben gekregen, gespecificeerd per type product en mogelijke leverancier;

 2. het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat Big Trade en/of alle ondernemingen die gelieerd zijn aan Big Trade in voorraad houdt/houden;

 3. het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat gedaagd en/of alle ondernemingen die gelieerd zijn aan Big Trade heeft/hebben verkocht;

 4. e volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producent(en) van de Inbreukmakende Producten;

 5. de volledige naam/namen en adres/adressen van de kopers – voor zover dit geen natuurlijke personen betreffen – van de Inbreukmakende Producten en de volledige naam/namen en adres/adressen van derden die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de Inbreukmakende Producten;

5.4.

beveelt Big Trade om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan alle bedrijfsmatige afnemers die orders hebben geplaatst en/of Inbreukmakende Producten van Big Trade geleverd hebben gekregen een brief te sturen met uitsluitend de volgende inhoud, zo nodig in (Arabische) vertaling:

Geachte mevrouw, geachte heer,

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 17 februari 2021 voorlopig geoordeeld dat de door ons aan u toegezonden rijstproducten met factuurnummer(s) […] voorzien van de merken van Al Shalan inbreuk maken op de merkrechten van [Al Shalan] (hierna ook: Al Shalan) en op de licentierechten van haar in de Europese Unie exclusieve licentienemer en distributeur All4Trade.

Op last van de voorzieningenrechter verzoeken wij u om binnen één week na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze producten aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen rijstproducten meer bij uw onderneming aanwezig zijn die voorzien zijn van de merken van Al Shalan. De door u gemaakte kosten, zoals de kosten die u voor de rijstproducten heeft betaald en de kosten die gepaard gaan met retournering daarvan, zullen door ons worden vergoed.

Hoogachtend, Big Trade

onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van All4Trade;

5.5.

veroordeelt Big Trade om binnen vier weken na betekening van dit vonnis de totale bij Big Trade nog in voorraad zijnde hoeveelheid Inbreukmakende Producten, alsmede de retour ontvangen Inbreukmakende Producten op zijn kosten te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en om een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, aan de advocaat van All4Trade te sturen;

5.6.

veroordeelt Big Trade om aan All4Trade een dwangsom van € 1.000,- te betalen voor iedere keer dat hij de individuele bevelen en/of veroordelingen onder 5.1 tot en met 5.5 overtreedt alsmede voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 50.000,-;

5.7.

veroordeelt Big Trade in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van All4Trade begroot op € 6.639,99;

5.8.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na betekening van dit vonnis;

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken door mr. D Nobel, op 17 februari 2021.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

3 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

4 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

5 Burgerlijk Wetboek