Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2021:1125

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
10-02-2021
Datum publicatie
01-03-2021
Zaaknummer
C/09/602353 / KG ZA 20-1076
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verstek. Merkinbreuk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/602353 / KG ZA 20-1076

Vonnis in kort geding van 10 februari 2021

in de zaak van

BLACK BANANAS CLOTHING B.V.,

te Den Haag,

eiseres,

advocaten mrs. R. van der Zaal en N.M. de Visser te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

gedaagde,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna Black Bananas en [gedaagde] genoemd worden.

De zaak is voor Black Bananas inhoudelijk behandeld door de advocaten voornoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 17 november 2020;

 • -

  de kort geding producties van Black Bananas, ingekomen ter griffie op 28 januari 2021, met producties EP01 tot en met EP25;

 • -

  de aanvulling op productie EP25 van Black Bananas, ingekomen ter griffie op 29 januari 2021;

 • -

  de digitale mondelinge behandeling via Skype-verbinding op 5 februari 2021 met participatie van Black Bananas, haar advocaten en een door Black Bananas in de onderhavige zaak ingeschakelde particulier onderzoeker;

 • -

  het tijdens de digitale mondelinge behandeling tegen [gedaagde] verleende verstek.

1.2.

Tijdens de digitale mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter Black Bananas voorgehouden dat in de aan de voorzieningenrechter gestuurde scan van de aan [gedaagde] betekende dagvaarding enkele wettelijk voorgeschreven aanzeggingen niet zijn opgenomen en dat deze scan geen met ‘2’ genummerde pagina bevat (maar alleen pagina’s genummerd 1 en 3 tot en met 18). Na een schorsing van de zitting is (via de advocaten van Black Bananas) per e-mail door de deurwaarder meegedeeld dat de aan [gedaagde] betekende dagvaarding ook een pagina 2 bevat en dat deze pagina abusievelijk niet in de aan de voorzieningenrechter gestuurde scan is opgenomen. Vervolgens hebben de advocaten van Black Bananas de voorzieningenrechter per mail een scan gestuurd van de betekende dagvaarding zoals deze in het repertoire van de deurwaarder is aangetroffen. De voorzieningenrechter heeft vervolgens geconstateerd dat in die scan ook een pagina 2 aanwezig is en dat op die pagina de uit de wet voortvloeiende aanzeggingen die in de oorspronkelijk aan de voorzieningenrechter gestuurde scan ontbraken, op deze pagina staan vermeld. De voorzieningenrechter heeft vervolgens geconcludeerd dat de voorgeschreven formaliteiten en termijnen in acht zijn genomen en verstek verleend tegen [gedaagde] .

1.3.

Tijdens de digitale mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter de door Black Bananas op 4 februari 2021 om 12:36 uur per e-mail gestuurde pleitnota geweigerd, omdat deze pleitnota te laat is ingediend. Dit had volgens de door de voorzieningenrechter aan Black Bananas verstrekte instructies uiterlijk op 3 februari 2021 om 12:00 uur moeten gebeuren. Na afloop van de digitale zitting heeft de griffier de pleitnota per e-mail aan Black Bananas geretourneerd.

1.4.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1.

Voor de feiten en het gevorderde wordt verwezen naar het gestelde in de aangehechte kopie van de dagvaarding.

2.2.

Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat de vorderingen worden toegewezen als na te melden en met inachtneming van het volgende.

2.3.

In het petitum onder II) vordert Black Bananas – onder meer – dat [gedaagde] wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom van ofwel € 2.500,- per (dag)deel of keer dat hij in strijd handelt met het onder I) gevorderde verbod, ofwel € 250,- per inbreukmakend product door [gedaagde] ter verkoop en/of in voorraad gehouden en/of verhandelt waarmee [gedaagde] in strijd handelt met het onder I) gevorderde verbod. De vordering om [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een dwangsom per keer dat hij het onder I) gevorderde verbod overtreedt, voegt niets toe aan de vordering om hem, naar keuze van Black Bananas, te veroordelen tot betaling van een dwangsom per verkocht, in voorraad gehouden of verhandelt inbreukmakend product. De vordering zal in zoverre dan ook worden afgewezen. Om executieproblemen te voorkomen, zal de voorzieningenrechter ‘dag(deel)’ opvatten als ‘dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen’ en de vordering zo toewijzen.

2.4.

Ook wat betreft het gevorderde onder IV) zal de voorzieningenrechter ‘dag(deel)’ opvatten als hiervoor onder 2.3 weergegeven en de vordering zo toewijzen.

2.5.

De termijn waarbinnen gedaagde de opgave als onder III) gevorderd moet doen, zal, ook om executieproblemen te voorkomen, worden bepaald op twee weken na betekening van dit vonnis.

2.6.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Black Bananas heeft een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv1 gevorderd. Zij heeft de advocaatkosten gespecificeerd tot een bedrag van € 6.221,- exclusief BTW en de kosten voor de werkzaamheden van het door haar ingeschakelde onderzoeksbureau Interro Recherchediensten B.V. tot een bedrag van
€ 1.811,25 exclusief BTW.

2.7.

De proceskosten worden in een verstekprocedure, gelet op de eisen van een goede procesorde, slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv begroot, indien de zaak ziet op handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv en indien deze kosten bij dagvaarding reeds zijn opgegeven en gespecificeerd dan wel, indien zij pas na dagvaarding worden opgegeven en gespecificeerd, aan de niet-verschenen gedaagde kenbaar zijn gemaakt.

2.8.

De voorzieningenrechter stelt vast dat deze zaak valt onder het toepassingsbereik van artikel 1019 Rv. De gespecificeerde kostenopgaves zijn als producties EP25 en de aanvulling op EP25 aan [gedaagde] betekend, zodat ook in zoverre aan de hiervoor genoemde vereisten is voldaan. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Deze zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding. Aan deze categorie is een maximumbedrag van € 6.000,- verbonden voor het advocatenhonorarium. Het door Black Bananas gevorderde bedrag zal worden gematigd tot dit maximumbedrag. Het aldus toe te wijzen bedrag van € 6.000,- zal worden verhoogd met een bedrag van € 1.811,25 aan kosten die genoemd onderzoeksbureau heeft gemaakt,
€ 667,- aan griffierecht en € 85,09 aan deurwaarderskosten. Het totaalbedrag komt dan uit op een bedrag € 8.563,34. Voor de volledigheid merkt de voorzieningenrechter op dat de bedragen exclusief BTW worden toegewezen, nu Black Bananas de BTW, naar moet worden aangenomen, kan verrekenen.

2.9.

De voorzieningenrechter zal de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv stellen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1.

beveelt [gedaagde] om onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder inbreukmakend gebruik van Black Bananas Merken en daarmee overeenstemmende tekens, zoals genoemd in het lichaam van de dagvaarding, randnummer 4, te staken en gestaakt te houden, daaronder in elk geval begrepen het in de EER2 (doen) invoeren, uitvoeren, in voorraad hebben of houden, aanbieden, in de handel brengen en/of in ontvangst (doen) nemen van de goederen en verpakkingen voorzien van Black Bananas Merken en daarmee overeenstemmende tekens zonder toestemming van Black Bananas;

3.2.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van een dwangsom van € 2.500,- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat [gedaagde] in strijd handelt met het verbod onder 3.1 dan wel, zulks ter keuze van Black Bananas, van € 250,- per inbreukmakend product door [gedaagde] ter verkoop aangeboden en/of in voorraad gehouden en/of verhandelt waarmee [gedaagde] in strijd handelt met het verbod onder 3.1, met een maximum van € 50.000,-;

3.3.

gebiedt [gedaagde] om binnen twee weken na betekening van dit vonnis volledige opgave te doen, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die opgave, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – inkoopfacturen, verkoopfacturen en correspondentie met leveranciers en afnemers, betreffende het totaal aantal producten waarop de Black Bananas Merken en/of daarmee overeenstemmende tekens zijn aangebracht die door [gedaagde] zijn besteld, in voorraad worden en/of zijn gehouden en/of zijn verkocht, de locatie van de in voorraad gehouden producten en de leverancier van deze producten, één en ander te verklaren vanaf 2 augustus 2014 tot aan de dag van betekening van dit vonnis;

3.4.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat [gedaagde] in strijd handelt met het gebod onder 3.3, met een maximum van € 25.000,-;

3.5.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Black Bananas tot op heden begroot op een bedrag van € 8.563,34, één en ander te voldoen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen die termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW3 over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;

3.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.7.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

3.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel, rolrechter, op 10 februari 2021.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Europese Economische Ruimte

3 Burgerlijk Wetboek