Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:9883

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
06-04-2020
Datum publicatie
19-10-2020
Zaaknummer
C/09/575701 / FA RK 19-4651
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verbetering akte burgerlijke stand vanwege rechtsgeldig Indonesisch huwelijk. Gelet op huwelijk is de man juridisch vader van het kind, zodat de geboorteakte van het kind moet worden verbeterd en aangevuld. Indonesisch namenrecht van toepassing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2020/5585
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 19-4651

Zaaknummer: C/09/575701

Datum beschikking: 6 april 2020

Verbetering akte register burgerlijke stand

Beschikking op het op 18 juni 2019 ingekomen verzoekschrift van:

[Y] en [X] ,

de man en de moeder, samen: verzoekers,

de moeder in haar hoedanigheid als wettelijke vertegenwoordiger van:

[minderjarige] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] hierna: [minderjarige] ;

volgens het verzoekschrift verblijvende te [plaatsnaam van verblijf] niet geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP),

advocaat mr. R.G. Groen te Den Haag.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaatsnaam van verblijf] ,

zetelend te ’ [plaatsnaam van verblijf]

de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  het bericht van 16 juli 2019 met bijlagen van verzoekers;

 • -

  het bericht van 13 augustus 2019 van de ambtenaar;

 • -

  het bericht van 1 oktober 2019 van verzoekers;

 • -

  het bericht van 11 oktober 2019 van de ambtenaar;

 • -

  het bericht van 13 november 2019 met bijlage van verzoekers;

 • -

  het bericht van 19 november 2019 van de ambtenaar;

 • -

  het bericht van 2 december 2019 met bijlage van verzoekers;

 • -

  het bericht van 16 december 2019 van de ambtenaar.

Feiten

 • -

  Blijkens een afschrift van de akte van geboorte, nummer [nummer] van het jaar 2019, opgemaakt op [datum] 2019 te [plaatsnaam van verblijf] , is uit de moeder [minderjarige] geboren, waarbij geen voornaam van de moeder is opgenomen, enkel een naam. Op de geboorteakte zijn geen gegevens van de vader opgenomen.

 • -

  Volgens een huwelijksverklaring, nummer [nr van de huwelijksverklaring] 2013, afgegeven door de Ambassade van de Republiek Indonesië te Den Haag op [huwelijksdatum] 2013, is tussen de man en de moeder op [huwelijksdatum] 2013 een huwelijk voltrokken. Volgens deze verklaring hebben de man en de moeder de Indonesische nationaliteit.

 • -

  Volgens een verklaring van de Ambassade van de Republiek Indonesië, nummer [nr.] /2019, afgegeven op 11 november 2019, is de man geboren op [geb. datum Y] 1984 te [geb. plaats Y] , Indonesië, gehuwd met de moeder, en de ouder van [minderjarige]

Verzoek en verweer

Het verzoek strekt tot verbetering van de geboorteakte nummer [nummer] van het jaar 2019, ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente [plaatsnaam van verblijf] op [datum] 2019, conform het petitum van het verzoekschrift, alsmede tot wijziging van de voornaam/voornamen van ‘ [minderjarige] ’ conform het petitum van het verzoekschrift.

Beoordeling

Rechtsmacht en toepasselijk recht

De rechtbank is van oordeel dat de Nederlandse rechter op grond van artikel 3 sub a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) rechtsmacht toekomt. Nu het verzoek strekt tot verbetering van een Nederlandse akte, is Nederlands recht van toepassing op het verzoek.

Inhoudelijke beoordeling

Op grond van artikel 1:24, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan aanvulling van een register van de burgerlijke stand met een daarin ontbrekende akte of latere vermelding, doorhaling van een daarin ten onrechte voorkomende akte of latere vermelding, of verbetering van een daarin voorkomende akte of latere vermelding die onvolledig is of een misslag bevat, op verzoek van belanghebbenden of van het openbaar ministerie worden gelast door de rechtbank.

Door verzoekers is aangevoerd dat zij met elkaar gehuwd zijn en dat het huwelijk naar Indonesisch recht een rechtsgeldig huwelijk is. In Indonesië worden voornamen, geslachtsnamen en namenreeksen gebruikt. Op verzoek van de ouders kan een onderscheid worden gemaakt tussen voor- en geslachtsnaam. Op de geboorteakte zijn geen vadergegevens vermeld. Ook is de geslachtnaam van de moeder als geslachtsnaam van [minderjarige] opgenomen. Verzoekers wensen dat de man wordt opgenomen als vader en dat de geslachtsnaam van [minderjarige] wordt gewijzigd.

Door de ambtenaar is aangegeven in het bericht van 16 december 2019 dat er geen bezwaar is tegen opname van de vadergegevens in de geboorteakte van [minderjarige] en de verbetering van de namen van [minderjarige] conform de verklaring van de Indonesische Ambassade.

De rechtbank overweegt als volgt.

Bij de beoordeling van de vraag of [minderjarige] in familierechtelijke betrekkingen tot de man is komen staan, rijst de voorvraag of het tussen de moeder en de man gesloten huwelijk in Nederland moet worden erkend. Op grond van artikel 10:33 BW zijn – ook als over de erkenning van de rechtsgeldigheid van een huwelijk als voorvraag wordt beslist – de artikelen 10:31 en 10:32 BW van toepassing.

Op grond van artikel 10:31 lid 1 BW wordt een buiten Nederland gesloten huwelijk dat ingevolge het recht van de staat waar de huwelijksvoltrekking plaatsvond rechtsgeldig is of nadien rechtsgeldig is geworden, in Nederland als zodanig erkend. Ingevolge lid 4 van dit artikel wordt een huwelijk vermoed rechtsgeldig te zijn, indien een huwelijksverklaring is afgegeven door een bevoegde autoriteit. De in deze bepaling bedoelde huwelijksverklaring omvat elk stuk dat door een in de staat van huwelijksvoltrekking bevoegde autoriteit is afgegeven om tot bewijs van het bestaan van een huwelijk te dienen.

De rechtbank is van oordeel dat het huwelijk van de man en de moeder gelet op de stukken als rechtsgeldig moet worden aangemerkt en daarom op grond van artikel 10:31 BW in Nederland moet worden erkend.

Volgens artikel 10:92 lid 1 BW wordt de vraag of een kind door geboorte in familierechtelijke betrekkingen komt te staan tot de vrouw uit wie het is geboren en de met haar gehuwde of gehuwd geweest zijnde persoon, bepaald door:

 • -

  het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de vrouw en die persoon of, indien dit ontbreekt,

 • -

  het recht van de staat waar de vrouw en die persoon elk hun gewone verblijfplaats hebben, of indien ook dit ontbreekt,

 • -

  het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind.

De ambtenaar gaat er van uit dat de man en de moeder de Indonesische nationaliteit hebben. Dit betekent dat op grond van artikel 10:92 BW het Indonesisch recht van toepassing is op de afstamming van [minderjarige] . Naar Indonesisch recht is de vader van het kind de man die met de moeder is getrouwd ten tijde van de geboorte van het kind. Nu de moeder ten tijde van de geboorte van [minderjarige] met de man was gehuwd, is de man de juridische ouder van [minderjarige] . Gelet op het voorgaande zijn in de geboorteakte van [minderjarige] ten onrechte niet de gegevens van de man opgenomen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de geboorteakte dient te worden verbeterd en aangevuld.

De moeder en de man verzoeken om in de geboorteakte van [minderjarige] ten aanzien van de vader een geslachts- en voornaam op te nemen. Op grond van artikel 10:19 BW is echter het Indonesisch namenrecht van toepassing. Volgens de moeder en de man bestaat er geen wettelijke regeling voor het naamrecht in Indonesië, alleen voor een naamswijziging. Door de ambtenaar is aangevoerd dat de namen van de moeder en de man op de kopieën van geboorteakten zijn vermeld als namenreeks, zodat de namen van de man op de geboorteakte van [minderjarige] als namenreeks moet worden opgenomen. De moeder staat op de geboorteakte ook met een naam vermeld. De rechtbank zal gelet op het standpunt van de ambtenaar het subsidiaire verzoek van de man en de moeder toewijzen ten aanzien van de vadergegevens.

Namen [minderjarige]

De ouders hebben primair verzocht om vast te stellen dat de voornamen van hun dochter komen te luiden ‘ [minderjarige] en de geslachtsnaam ‘ [geslachtsnaam Y] ’. Subsidiair hebben zij verzocht om te gelasten dat aan de naam een tweede voornaam wordt toegevoegd. Door verzoekers is aangevoerd dat het Indonesisch namenrecht hen toestaat [minderjarige] de namen te geven die zij kiezen.

Op grond van artikel 10:19 BW is het Indonesisch namenrecht van toepassing. De ambtenaar stelt dat de ouders een namenreeks hebben, zodat [minderjarige] ook een namenreeks heeft. Uit de door verzoekers overgelegde verklaring van de Ambassade van de Republiek Indonesië, afgegeven op 11 november 2019, volgt dat [minderjarige] de namen [minderjarige] [geslachtsnaam Y] draagt. In het bericht van 16 december 2019 heeft de ambtenaar aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verbetering van de namen van [minderjarige] . De rechtbank zal gelet op het voorgaande het subsidiaire verzoek van verzoekers toewijzen en de namen van [minderjarige] verbeteren in [minderjarige] [geslachtsnaam Y] .

Beslissing

De rechtbank:

gelast de aanvulling en verbetering van de akte, nummer [nummer] van het jaar 2019, voorkomend in het register van geboorten van de gemeente ’ [plaatsnaam van verblijf] in dier voege dat in deze akte:

in het eerste gedeelte van de akte (KIND) wordt verbeterd:

naam: [minderjarige] [geslachtsnaam Y]

in het tweede gedeelte van de akte (OUDERS) wordt aangevuld:

naam vader: [voor-en achternaam Y]

in het derde gedeelte van de akte (OVERIGE GEGEVENS, GEBOORTEGEGEVENS OUDERS) wordt opgenomen:

plaats van geboorte vader: [geb. plaats Y] , Indonesië

dag van geboorte vader: [geboortedatum Y] 1984

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. L. Koper, (kinder)rechter, bijgestaan door
mr. M. Corver als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 6 april 2020.