Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:9870

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
10-04-2020
Datum publicatie
19-10-2020
Zaaknummer
C/09/575386 / FA RK 19-4512
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Vaststelling geboortegegevens. Chinees recht geslachtsnaam (on)wettig kind. Op grond van Chinees recht staat het juridisch vaderschap van de biologische vader niet vast. Ook voor vaststellen van gegevens moeder zijn onvoldoende aanwijzingen aangetroffen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2020/5582
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 19-4512

Zaaknummer: C/09/575386

Datum beschikking: 10 april 2020

Vaststellen geboortegegevens

Beschikking op het op 12 juni 2019 ingekomen verzoekschrift van:

[Y]

verzoeker,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. K.L. Sett te Vleuten, gemeente Utrecht.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage,

zetelend te 's-Gravenhage,

hierna te noemen: de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen;

 • -

  de brief van 23 juli 2019 van de ambtenaar;

 • -

  de brief met bijlage van 12 augustus 2019 van verzoeker;

 • -

  de brief van 18 september 2019 van de ambtenaar;

 • -

  de brief van 5 oktober 2019 van verzoeker;

 • -

  de brief met bijlage van 22 oktober 2019 van de ambtenaar;

 • -

  de brief met bijlage van 30 november 2019 van verzoeker;

 • -

  de brief van 10 december 2019 van de ambtenaar.

Op 28 februari 2020 is de zaak ter zitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: verzoeker, bijgestaan door zijn advocaat en een tolk mevrouw [naam tolk] en de ambtenaren de heer [naam ambtenaar 1] en mevrouw [naam ambtenaar 2]

Feiten

 • -

  Bij Koninklijk Besluit van 14 november 2002 heeft verzoeker de Nederlandse nationaliteit verkregen.

 • -

  Verzoeker staat met de volgende voor zover hier van belang zijnde gegevens geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP):

 • -

  voornamen: [voornamen Y]

 • -

  geslachtsnaam: [geslachtsnaam Y]

 • -

  geboortedatum: [geboortedatum] -1983

 • -

  geboorteplaats: [geboorteplaats] , China

Verzoek en verweer

Het verzoek, zoals dat thans luidt, strekt ertoe dat de rechtbank de voor het opmaken van de geboorteakte van verzoeker noodzakelijke gegevens zal vaststellen, waarbij de geslachtsnaam wordt vastgesteld op ‘ [gewenste geslachtsnaam Y] ’, met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

De ambtenaar heeft geen bezwaar tegen vaststelling van de geboortegegevens conform de gegevens van verzoeker in de BRP. De ambtenaar voert verweer tegen het verzoek ten aanzien van de geslachtsnaam [gewenste geslachtsnaam Y] .

Beoordeling

Rechtsmacht en toepasselijk recht

De Nederlandse rechter is op grond van artikel 3 sub a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bevoegd kennis te nemen van onderhavig verzoek, omdat verzoek zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft.

Het verzoek tot vaststelling van de geboortegegevens is gegrond op artikel 1:25c BW. De rechtbank zal op dit verzoek Nederlands recht als haar interne recht toepassen.

Inhoudelijke beoordeling

Geen geboorteakte

Verzoeker stelt dat er door de Chinese autoriteiten geen geboorteakte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften is opgemaakt en dat er ten aanzien van hem dus geen geboorteakte kan worden overgelegd.

De rechtbank is van oordeel dat verzoeker voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet beschikt over een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akte van geboorte en deze ook niet kan verkrijgen.

Vaststelling geboortegegevens

Verzoeker heeft verzocht om zijn geboortegegevens vast te stellen. Hij geeft aan dat hij met zijn moeder in China verbleef en dat zijn vader in Nederland verbleef. Na het overlijden van zijn moeder is verzoeker naar Nederland gegaan. Recentelijk heeft verzoeker zijn vader gevonden. Volgens verzoeker is de biologische vader van een onwettig kind van rechtswege de vader van dat kind. Verzoeker is geboren uit een niet-huwelijks samenleving van de ouders. Verzoeker wenst dat als zijn geslachtsnaam [gewenste geslachtsnaam Y] wordt vastgesteld en stelt zich daarbij op het standpunt dat hij als onwettig kind naar Chinees recht een onwettig kind de geslachtsnaam van de vader of van de moeder kan verkrijgen en dat de ouders gezamenlijk bepalen welke geslachtsnaam het kind krijgt.

De ambtenaar heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vaststelling van de gegevens van verzoeker conform de BRP. De gegevens van de biologische vader en de moeder in relatie tot verzoeker kunnen niet worden vastgesteld. Hoewel de verwantschap tussen de vader en verzoeker praktisch bewezen is gelet op onderzoek door Verilabs, is nog onduidelijk of de vader ook de juridische vader van verzoeker is. Nergens uit blijkt of ouders getrouwd zijn geweest of dat verzoeker is erkend door zijn biologische vader. De gegevens van de moeder kunnen ook niet worden vastgesteld, aangezien daar geen aanwijzingen voor zijn. Verzoeker staat sinds zijn vestiging in Nederland geregistreerd met de geslachtsnaam [geslachtsnaam Y] , de geslachtsnaam van - volgens het rapport eerste en nader genoemde gehoor – de moeder. Volgens de ambtenaar dient ervan uit te worden gegaan dat de status van verzoeker een natuurlijk kind is. De (gelegaliseerde) Hukou van de vader van verzoeker zou meer duidelijkheid geven over familierechtelijke betrekkingen tussen de vader en verzoeker. Volgens Chinees recht kunnen familierechtelijke betrekkingen tussen de vader en het kind enkel ontstaan indien het kind staande het huwelijk is geboren of het vaderschap is vastgesteld door de rechtbank.

De rechtbank overweegt als volgt. In het kader van artikel 1:25c BW dienen de oorspronkelijke geboortegegevens te worden vastgesteld zodat in de burgerlijke stand de volledige historie van een persoon in chronologische volgorde is weergegeven. Daarom dienen in een geboorteakte de geboortegegevens te worden opgenomen zoals deze luidden op het moment van geboorte en dient een latere wijziging (zoals een geslachtsnaamwijziging) afzonderlijk te worden toegevoegd. De rechtbank houdt daarbij rekening met alle bewijzen en aanwijzingen omtrent de omstandigheden waaronder, en het tijdstip waarop de geboorte moet hebben plaatsgehad. Indien zodanig bewijs niet wordt geleverd wordt men gehouden aan de persoonsgegevens die men zonder voorbehoud bij de eerste registratie in de BRP heeft opgegeven. Vanuit het oogpunt van de Nederlandse openbare orde is vereist dat wijziging daarvan slechts na overtuigend geleverd bewijs kan plaatsvinden.

Volgens het Chinese recht is een kind dat niet tijdens het huwelijk van de ouders is geboren – in casu verzoeker - een onwettig kind, dat voor de wet gelijk wordt behandeld als wettige kinderen. Een onwettig kind kan naar Chinees recht de geslachtsnaam van de vader of de moeder krijgen. De ouders kiezen de naam van het kind. De registratie van de naam kan tot één maand na de geboorte van het kind.

Verzoeker heeft ter zitting aangegeven in China de geslachtsnaam ‘ [geslachtsnaam Y] ’ te hebben gevoerd. In het rapport van eerste gehoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van 15 oktober 1997 heeft verzoeker verklaard de achternaam [geslachtsnaam Y] te hebben en de naam van zijn vader niet te weten. Verzoeker heeft de naam ‘ [geslachtsnaam Y] ’ na toetreding tot Nederland zelf opgevoerd, en ook in de BRP is verzoeker met die geslachtsnaam opgenomen. De rechtbank gaat er van uit dat de naam ‘ [geslachtsnaam Y] ’ destijds is gekozen door de moeder en dat er geen gezamenlijke verklaring door de ouders is afgelegd dat verzoeker de geslachtsnaam van de biologische vader zal dragen. Door verzoeker is ook niet aangetoond dat hij geregistreerd heeft gestaan met de naam ‘ [gewenste geslachtsnaam Y] ’. Voor de rechtbank staat daarmee vast dat verzoeker kennelijk in zowel China als in Nederland bekend heeft gestaan en staat met de naam ‘ [geslachtsnaam Y] ’, zodat verzoeker op grond van het Chinese recht de geslachtsnaam [geslachtsnaam Y] heeft. De rechtbank is daarom van oordeel dat de geslachtsnaam ‘ [geslachtsnaam Y] ’ dient te worden vastgesteld. Vaststelling van de geslachtsnaam ‘ [gewenste geslachtsnaam Y] ’ is een verzoek tot geslachtsnaamwijziging. De bevoegdheid tot wijziging van een geslachtsnaam is op grond van artikel 1:7, eerste lid, BW voorbehouden aan de Koning.

De rechtbank zal de geboortegegevens van verzoeker conform het advies van de ambtenaar vaststellen. Door verzoeker is niet betwist dat op grond van het Chinese recht het juridisch vaderschap van de biologische vader niet vaststaat. Ook voor het vaststellen van de gegevens van de moeder heeft de rechtbank onvoldoende aanwijzingen in het dossier aangetroffen. De rechtbank zal daarom geen oudergegevens vaststellen nu hiervoor onvoldoende aanwijzingen zijn verkregen.

Beslissing

De rechtbank:

stelt de volgende voor het opmaken van een geboorteakte noodzakelijke gegevens vast:

geslachtsnaam : [geslachtsnaam Y]

voornamen : [voornamen Y]

geboortedatum : [geboortedatum] -1983

geboorteplaats : [geboorteplaats] , China

geslacht : mannelijk (M)

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.S. Vonck, rechter, bijgestaan door mr. M. Corver als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 10 april 2020.