Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:7864

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20-08-2020
Datum publicatie
21-08-2020
Zaaknummer
09/765018-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Den Haag heeft de verdachte veroordeeld wegens de invoer van werkzame stoffen voor de bereiding van anabolen. De verdachte is verder veroordeeld voor het opzettelijk behulpzaam zijn bij het – kort gezegd – in voorraad hebben, bereiden en te koop aanbieden van illegale geneesmiddelen en het bezit van verdovende middelen. De rechtbank heeft aan de verdachte opgelegd een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstaf met bijzondere voorwaarden en een taakstraf voor de duur van 180 uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/765018-19

Datum uitspraak: 20 augustus 2020

Tegenspraak

(Verkort vonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1980 te [geboorteplaats] ,

[adres]

De terechtzitting

Het onderzoek is gehouden op de terechtzittingen van 4 juli 2019 (pro forma), 9 september 2019 (regie), 6 december 2019 (regie) en 6 augustus 2020 (inhoudelijk).

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. S.M. Hof, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr. M. van Oosten heeft gerekwireerd tot vrijspraak van hetgeen onder 1 t/m 5 primair is tenlastegelegd en tot bewezenverklaring van hetgeen onder 1 t/m 5 subsidiair en onder 6 is tenlastegelegd. De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 293 dagen, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 150 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering, een ambulante behandeling en een contactverbod met de medeverdachte en daarnaast een taakstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis. De officier van justitie heeft eveneens opheffing van het geschorste bevel voorlopige hechtenis gevorderd.

De tenlastelegging
Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting van 6 augustus 2020 - tenlastegelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Bewijsoverwegingen

Ten aanzien van feit 1 primair

Anders dan de officier van justitie en de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat het onder feit 1 primair ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen.

De verdachte heeft op verzoek van zijn buurman [naam buurman] postpakketten naar zijn huisadres laten opsturen en deze pakketten vervolgens aangenomen en aan zijn buurman overhandigd. Deze pakketten waren geadresseerd aan de verdachte. In een periode van 32 maanden heeft hij 60 pakketten op zijn adres ontvangen. Deze pakketten waren afkomstig uit Azië en op deze pakketten stonden diverse omschrijvingen vermeld, zoals kattenvoer, luchtverfrissers, kleding en havermout, terwijl [naam buurman] aan de verdachte had verteld (volgens verdachtes verklaring) dat in de pakketten cosmeticaproducten voor zijn minnares zaten. De verdachte heeft door onder deze omstandigheden geen onderzoek te doen naar de inhoud van de pakketten - dit terwijl bijna twee keer per maand een pakket werd bezorgd dat telkens aan hem was geadresseerd en waarop heel andere omschrijvingen stonden - willens en wetens de kans aanvaard dat deze pakketten illegale middelen zouden bevatten.

Concluderend is de rechtbank van oordeel dat de verdachte voorwaardelijk opzet heeft gehad op de invoer van werkzame stoffen voor de bereiding van anabolen, zoals onder 1 primair ten laste is gelegd.

De rechtbank is van oordeel dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde medeplegen. De rechtbank overweegt hiertoe dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking.

Ten aanzien van feit 2 tot en met 5

Het primair ten laste gelegde

De rechtbank acht met de officier van justitie en de raadsvrouw op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder feit 2, 3, 4 en 5 primair is tenlastegelegd, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

Het subsidiair ten laste gelegde

De rechtbank is, met de officier van justitie, van oordeel dat de rol van de verdachte dient te worden aangemerkt als die van medeplichtige en overweegt daartoe als volgt. Voor de bewezenverklaring van medeplichtigheid is vereist dat wordt bewezen dat het (voorwaardelijk) opzet van verdachte was gericht op het verrichten van de medeplichtige handeling en daarnaast op het gepleegde misdrijf.

Naar het oordeel van de rechtbank is de verdachte de daders opzettelijk behulpzaam geweest bij het – kort gezegd – in voorraad hebben, bereiden en te koop aanbieden van illegale geneesmiddelen en het bezit van verdovende middelen. Uit de bewijsstukken blijkt immers dat verdachte op verzoek van [naam buurman] een grote opslagbox bij [naam bedrijf] heeft gehuurd en daarna de bijbehorende sleutels en pincode aan hem heeft afgegeven. De rechtbank stelt verder vast dat de verdachte op 18 juni 2018 door de FIOD als verdachte is gehoord. Tijdens dit verhoor is hem voorgehouden welke illegale geneesmiddelen in de postpakketten zaten die hij voor [naam buurman] op zijn eigen adres en naam ontving. Op dat moment had de verdachte de opslagbox al sinds 16 januari 2017 voor [naam buurman] gehuurd. Hij heeft dit toen niet bij de FIOD gemeld of onderzocht wat zich in die box bevond. Integendeel, de verdachte heeft ervoor gekozen de huur van de box te blijven doorbetalen. Met die handelwijze heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat er in de door hem gehuurde opslagbox illegale geneesmiddelen en verdovende middelen lagen. Dat brengt de rechtbank tot de slotsom dat verdachte voorwaardelijk opzet had op het door de daders gepleegde misdrijf. De onder feiten 2 tot en met 5 subsidiair tenlastegelegde feiten worden daarom wettig en overtuigend bewezen geacht.

De rechtbank acht niet bewezen dat de verdachte naast [naam buurman] ook [naam 1] behulpzaam is geweest, nu uit de bewijsmiddelen niet blijkt dat de verdachte en [naam 1] (veelvuldig) contact hebben gehad of dat de verdachte wist dat hij de opslagbox ook voor andere personen dan zijn buurman [naam buurman] huurde. Wel acht de rechtbank bewezen dat [naam buurman] zich met anderen schuldig heeft gemaakt aan het in voorraad hebben, bereiden en het te koop aanbieden van illegale geneesmiddelen en het bezit van verdovende middelen.

De bewijsmiddelen

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist met de bewijsmiddelen, dan wel met een opgave daarvan, zal dit plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

De bewezenverklaring

Wat de rechtbank ten aanzien van verdachte bewezen verklaart, is omschreven in de bewezenverklaring die als bijlage II onderdeel uitmaakt van dit vonnis.

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

De strafoplegging

Na te melden straffen zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Ernst van het feit

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de invoer van werkzame stoffen voor de bereiding van anabolen, het zonder registratie werkzame stoffen in voorraad hebben, zonder vergunning geneesmiddelen in voorraad hebben en het opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs. De verdachte heeft dit voornamelijk gedaan als medeplichtige, waarbij hij zijn buurman [naam buurman] behulpzaam is geweest. Het is bijzonder ernstig dat de verdachte, na zijn eerste verhoor door de FIOD op 18 juni 2018, niet heeft gemeld dat hij voor zijn buurman een opslagbox bij [naam bedrijf] huurde. Hij is de opslagbox blijven huren. In die box zijn een aantal maanden later enorme hoeveelheden verdovende middelen en illegale geneesmiddelen aangetroffen. Daarbij komt dat ook in de woning van de verdachte verdovende middelen zijn aangetroffen, waarin hij naar eigen zeggen is gaan handelen om de huur van die box te kunnen blijven betalen. De middelen die de verdachte in voorraad heeft gehad zijn middelen die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid opleveren, onder meer vanwege de verslavende werking ervan, dan wel (mede) om die reden slechts onder medisch toezicht verantwoord in omloop worden gebracht.

Persoon van de verdachte

De rechtbank heeft gelet op een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie, gedateerd 7 juli 2020. Daaruit volgt dat de verdachte voorafgaand aan het begaan van het bewezen verklaarde niet eerder in aanraking is gekomen met politie en justitie.

De rechtbank heeft eveneens acht geslagen op een voortgangsverslag van de Reclassering Nederland van 19 maart 2020, opgesteld door [naam 2] (reclasseringswerker). De reclassering heeft gerapporteerd dat de verdachte zich binnen het toezicht in het kader van de schorsing van de voorlopige hechtenis meewerkend heeft opgesteld. De verdachte is zijn meldplichten nagekomen en is geen enkele keer gesanctioneerd. Met betrekking tot de elektronische controle op het locatiegebod heeft de reclassering besloten het gebod uit te breiden naar de maximale tijden. De dag voor de terechtzitting, op 5 augustus 2020, is de enkelband bij de verdachte verwijderd. Om recidive te beperken acht de reclassering het van belang dat de verdachte vaardigheden ontwikkelt in het stellen van grenzen en daarmee zijn verantwoordelijkheid neemt. De reclassering adviseert aan de verdachte een meldplicht, ambulante behandelverplichting en contactverbod met [naam buurman] op te leggen.

De straf

Alles overwegende komt de rechtbank tot de conclusie dat aan de verdachte geen gevangenisstraf langer dan de duur van de voorlopige hechtenis dient te worden opgelegd. De rechtbank acht een voorwaardelijk deel met bijzondere voorwaarden, zoals geadviseerd door de reclassering, wel passend. Nu de verdachte bijna een jaar alle schorsingsvoorwaarden heeft nageleefd, ziet de rechtbank aanleiding aan het voorwaardelijk strafdeel een proeftijd van twee jaren – en niet door de officier van justitie gevorderde drie jaren – te verbinden. Gelet op de ernst van de feiten, zal daarnaast aan de verdachte een taakstraf worden opgelegd. De rechtbank zal de door de officier van justitie gevorderde hoogte daarvan enigszins matigen, gelet op het feit dat de verdachte gedurende de periode waarin de voorlopige hechtenis was geschorst bijna een jaar lang, van 10 september 2019 tot en met 5 augustus 2020, (als schorsingsvoorwaarde) een enkelband heeft gedragen en dit gelet op het ingrijpende karakter door de rechtbank ook als straf wordt aangemerkt.

De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen:

- 14 a, 14b, 14c, 22c, 22d, 48, 49, 55, 57 van het Wetboek van Strafrecht;

- 2, 10 van de Opiumwet en de daarbij behorende lijst I;

- 1, 2, 6 van de Wet op de economische delicten;

- 18, 38, 40 van de Geneesmiddelenwet.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak rechtens gelden.

De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair tenlastegelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de onder 1 primair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6 tenlastegelegde feiten heeft begaan, zoals hierboven bewezen is verklaard en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1 primair:

opzettelijke overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 38 van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2 subsidiair:

medeplichtigheid aan opzettelijke overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 38 van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd;

ten aanzien van de feiten 3 subsidiair en 4 subsidiair:

de eendaadse samenloop van:

medeplichtigheid aan opzettelijke overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 18 van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd

en

medeplichtigheid aan opzettelijke overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 40 van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 5 subsidiair:

medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 6:

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte daarvoor strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 293 (TWEEHONDERDDRIEËNNEGENTIG) DAGEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat een gedeelte van die straf, groot 150 (HONDERDVIJFTIG) DAGEN, niet zal worden tenuitvoergelegd onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

en onder de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- gedurende de proeftijd geen contact legt of laat leggen – direct of indirect – met [naam buurman] , zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

- zich gedurende de proeftijd meldt bij de Reclassering Nederland, op het adres Zijlweg 148c te Haarlem op door de reclassering te bepalen tijdstippen, zo frequent en zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;

- zich gedurende de proeftijd onder behandeling stelt van de Forensische Polikliniek De Waag of een soortgelijke zorgverlener te bepalen door de reclassering, op de tijden en plaatsen als door of namens die zorginstelling aan te geven, teneinde zich te laten behandelen, zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;

geeft opdracht aan Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

voorwaarden daarbij zijn dat de veroordeelde gedurende de proeftijd:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking zal verlenen aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht daaronder begrepen.

veroordeelt de verdachte voorts tot:

een taakstraf voor de tijd van 180 (HONDERDTACHTIG) UREN;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 90 (NEGENTIG) DAGEN;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. M. Rigter voorzitter,

mr. S.W.E. de Ruiter, rechter,

mr. A. van Holten, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. A.A.M. Doornekamp, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 augustus 2020.

Bijlage:

I. tekst tenlastelegging

II. bewezenverklaring

BIJLAGE I TENLASTELEGGING

Feit 1

Primair

hij in of omstreeks de periode van 10 november 2014 tot en met 14 juli 2017 te Hoofddorp en/of te Schiphol, beiden gemeente Haarlemmermeer, n elk geval in Nederland een of meerdere malen (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk zonder registratie een of meerdere werkzame stoffen, die nodig zijn voor de bereiding van anabolen, waaronder

- nandrolone decanoate

- somatropine

- tadalafil

- testosteron

- trenbolone

heeft ingevoerd en/of binnen het Nederlands grondgebied gebracht;

Artikel 38 Geneesmiddelenwet juncto artikel 6 lid 1 onder 1° Wet op de economische delicten juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht;

Subsidiair

[naam buurman] en/of [naam 1] in of omstreeks de periode van 9 januari 2014 tot en met 29 maart 2018 te Poederoijen, gemeente Zaltbommel, te Schiphol en/of te Hoofddorp en/of te Nieuw-Vennep, allen gemeente Haarlemmermeer, en/of te Amsterdam, in elk geval in Nederland, een of meerdere malen (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk zonder registratie een of meerdere werkzame stoffen, die nodig zijn voor de bereiding van anabolen, waaronder

- nandrolone decanoate

- somatropine

- tadalafil

- testosteron

- trenbolone

heeft/hebben ingevoerd en/of binnen het Nederlands grondgebied gebracht bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 10 november 2014 tot en met 14 juli 2017 te Hoofddorp en/of te Schiphol, beiden gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid heeft verschaft, door zijn postadres ter beschikking te stellen voor de ontvangst van postpakketten met daarin een of meerdere werkzame stoffen en/of postpakketten geadresseerd aan hem te ontvangen met daarin een of meerdere werkzame stoffen;

Artikel 38 Geneesmiddelenwet juncto artikel 6 lid 1 onder 1° Wet op de economische delicten juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht juncto artikel 48 Wetboek van Strafrecht

Feit 2

Primair

hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland een of meerdere malen (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk zonder registratie een of meerdere werkzame stoffen, waaronder

- 1.302,2 gram 2, 4-Dinitrofenlo (DNP)

- 155, 6 gram Methandriol

- 354 gram boldenon

- 185,4 gram zopiclon

- 413,4 gram 4-Methyl-2-hexanamine (geranamine)

in voorraad heeft gehad;

Artikel 38 lid 1 Geneesmiddelenwet juncto artikel 6 lid 1 onder 1° Wet op de economische delicten juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

[naam buurman] en/of [naam 1] in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland een of meerdere malen (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk zonder registratie een of meerdere werkzame stoffen, waaronder

- 1.302,2 gram 2, 4-Dinitrofenlo (DNP)

- 155, 6 gram Methandriol

- 354 gram boldenon

- 185,4 gram zopiclon

- 413,4 gram 4-Methyl-2-hexanamine (geranamine)

in voorraad heeft/hebben gehad bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland

opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid heeft verschaft, door een opslagruimte op zijn eigen naam te huren en/of (vervolgens) die opslagruimte beschikbaar te stellen aan voornoemde [naam buurman] en/of [naam 1] ;

Artikel 38 Geneesmiddelenwet juncto artikel 6 lid 1 onder 1° Wet op de economische delicten juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht juncto artikel 48 Wetboek van Strafrecht;

Feit 3

Primair

hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland een of meerdere malen (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk zonder vergunning van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een of meer andere geneesmiddelen dan geneesmiddelen voor onderzoek, te weten

- 3.156,4 gram tabletten oxymetholon

- 3.880 gram tabletten Clenbuterol

- 4.300 gram pillen D-Boll

- 3.640 gram pillen EP Clenbuterol

- 2.550 gram pillen EP Aromasin

- 3.780 gram pillen WIN

- 4.020 gram pillen EP WIN

- 6.950 gram pillen Nolvadex

- 53.760 pillen kamagra

- 3.600 pillen Axi

in voorraad heeft gehad;

Artikel 18 lid 1 Geneesmiddelenwet juncto artikel 6 lid 1 onder 1° Wet op de economische delicten juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

[naam buurman] en/of [naam 1] in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland een of meerdere malen (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk zonder vergunning van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een of meer andere geneesmiddelen dan geneesmiddelen voor onderzoek, te weten

- 3.156,4 gram tabletten oxymetholon

- 3.880 gram tabletten Clenbuterol

- 4.300 gram pillen D-Boll

- 3.640 gram pillen EP Clenbuterol

- 2.550 gram pillen EP Aromasin

- 3.780 gram pillen WIN

- 4.020 gram pillen EP WIN

- 6.950 gram pillen Nolvadex

- 53.760 pillen kamagra

- 3.600 pillen Axi

heeft/hebben bereid en/of in voorraad heeft/hebben gehad bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid heeft verschaft, door een opslagruimte op zijn eigen naam te huren en/of (vervolgens) die opslagruimte beschikbaar te stellen aan voornoemde [naam buurman] en/of [naam 1] ;

Artikel 18 Geneesmiddelenwet juncto artikel 6 lid 1 onder 1° Wet op de economische delicten juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht juncto artikel 48 Wetboek van Strafrecht;

Feit 4

Primair

hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland een of meerdere malen (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk geneesmiddelen, waarvoor geen handelsvergunning geldt/gelden, te weten

- 3.156,4 gram tabletten oxymetholon

- 3.880 gram tabletten Clenbuterol

- 4.300 gram pillen D-Boll

- 3.640 gram pillen EP Clenbuterol

- 2.550 gram pillen EP Aromasin

- 3.780 gram pillen WIN

- 4.020 gram pillen EP WIN

- 6.950 gram pillen Nolvadex

- 53.760 pillen kamagra

- 3.600 pillen Axi

in voorraad heeft gehad;

Artikel 40 lid 2 Geneesmiddelenwet juncto artikel 6 lid 1 onder 1° Wet op de economische delicten juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

[naam buurman] en/of [naam 1] in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland een of meerdere malen (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk geneesmiddelen, waarvoor geen handelsvergunning geldt/gelden, te weten

- 3.156,4 gram tabletten oxymetholon

- 3.880 gram tabletten Clenbuterol

- 4.300 gram pillen D-Boll

- 3.640 gram pillen EP Clenbuterol

- 2.550 gram pillen EP Aromasin

- 3.780 gram pillen WIN

- 4.020 gram pillen EP WIN

- 6.950 gram pillen Nolvadex

- 53.760 pillen kamagra

- 3.600 pillen Axi

in voorraad heeft/hebben gehad en/of te koop heeft/hebben aangeboden bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer,,

in elk geval in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid heeft verschaft, door een opslagruimte op zijn eigen naam te huren en/of (vervolgens) die opslagruimte beschikbaar te stellen aan voornoemde [naam buurman] en/of [naam 1] ;

Artikel 40 lid 2 Geneesmiddelenwet juncto artikel 6 lid 1 onder 1° Wet op de economische delicten juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht juncto artikel 48 Wetboek van Strafrecht;

Feit 5

Primair

hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk

aanwezig heeft gehad

- ongeveer 347 oranje pillen met ‘Hallo Jumbo’, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 4-fluoramfetamine, zijnde 4-fluoramfetamine

- ongeveer 135,5 uilvormige pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 3, 4-MDMA, zijnde MDMA,

- ongeveer 10,5 verschillende pillen en/of 0,4 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 3, 4-MDMA, zijnde MDMA,

- ongeveer 82 oranje tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 2C-B, zijnde 2C-B,

- ongeveer 17 roze tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 2C-B, zijnde 2C-B,

(telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Subsidiair

[naam buurman] en/of [naam 1] in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 347 oranje pillen met ‘Hallo Jumbo’, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 4-fluoramfetamine, zijnde 4-fluoramfetamine

- ongeveer 135,5 uilvormige pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 3, 4-MDMA, zijnde MDMA,

- ongeveer 10,5 verschillende pillen en/of 0,4 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 3, 4-MDMA, zijnde MDMA,

- ongeveer 82 oranje tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 2C-B, zijnde 2C-B,

- ongeveer 17 roze tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 2C-B, zijnde 2C-B,

(telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer,

in elk geval in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid heeft verschaft, door een opslagruimte op zijn eigen naam te huren en/of (vervolgens) die opslagruimte beschikbaar te stellen aan voornoemde [naam buurman] en/of [naam 1] ;

Feit 6

hij op of omstreeks 3 april 2019 te Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 24,09 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne,

- ongeveer 41,5 pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 3, 4-MDMA, zijnde MDMA

- ongeveer 1,5 tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 4-fluoramfetamine, zijnde 4-fluoramfetamine, (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

BIJLAGE II BEWEZENVERKLARING

Feit 1

hij in de periode van 10 november 2014 tot en met 14 juli 2017 te Hoofddorp en/of te Schiphol, beiden gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland telkens opzettelijk zonder registratie een of meerdere werkzame stoffen, die nodig zijn voor de bereiding van anabolen, waaronder

- nandrolone decanoate

- somatropine

- tadalafil

- testosteron

- trenbolone

heeft ingevoerd en binnen het Nederlands grondgebied gebracht.

Feit 2

[naam buurman] in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer, telkens tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk zonder registratie een of meerdere werkzame stoffen, waaronder

- 1.302,2 gram 2, 4-Dinitrofenol (DNP)

- 155, 6 gram Methandriol

- 354 gram boldenon

- 185,4 gram zopiclon

- 413,4 gram 4-Methyl-2-hexanamine (geranamine)

in voorraad hebben gehad bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en opzettelijk gelegenheid heeft verschaft, door een opslagruimte op zijn eigen naam te huren en die opslagruimte beschikbaar te stellen aan voornoemde [naam buurman] .

Feit 3

[naam buurman] in omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland telkens tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk zonder vergunning van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een of meer andere geneesmiddelen dan geneesmiddelen voor onderzoek, te weten

- 3.156,4 gram tabletten oxymetholon

- 3.880 gram tabletten Clenbuterol

- 4.300 gram pillen D-Boll

- 3.640 gram pillen EP Clenbuterol

- 2.550 gram pillen EP Aromasin

- 3.780 gram pillen WIN

- 4.020 gram pillen EP WIN

- 6.950 gram pillen Nolvadex

- 53.760 pillen kamagra

- 3.600 pillen Axi

hebben bereid en/of in voorraad hebben gehad bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en opzettelijk gelegenheid heeft verschaft, door een opslagruimte op zijn eigen naam te huren en die opslagruimte beschikbaar te stellen aan voornoemde [naam buurman] .

Feit 4

[naam buurman] in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland telkens tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk geneesmiddelen, waarvoor geen handelsvergunning gelden, te weten

- 3.156,4 gram tabletten oxymetholon

- 3.880 gram tabletten Clenbuterol

- 4.300 gram pillen D-Boll

- 3.640 gram pillen EP Clenbuterol

- 2.550 gram pillen EP Aromasin

- 3.780 gram pillen WIN

- 4.020 gram pillen EP WIN

- 6.950 gram pillen Nolvadex

- 53.760 pillen kamagra

- 3.600 pillen Axi

in voorraad hebben gehad en/of te koop hebben aangeboden bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en opzettelijk gelegenheid heeft verschaft, door een opslagruimte op zijn eigen naam te huren en die opslagruimte beschikbaar te stellen aan voornoemde [naam buurman] .

Feit 5

[naam buurman] in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 347 oranje pillen met ‘Hallo Jumbo’, zijnde 4-fluoramfetamine,

- ongeveer 135,5 uilvormige pillen, zijnde MDMA,

- ongeveer 10,5 verschillende pillen en 0,4 gram, zijnde MDMA,

- ongeveer 82 oranje tabletten, zijnde 2C-B,

- ongeveer 17 roze tabletten, zijnde 2C-B,

telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden en/of te Hoofddorp en/of te Vijfhuizen, allen gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en opzettelijk gelegenheid heeft verschaft, door een opslagruimte op zijn eigen naam te huren en die opslagruimte beschikbaar te stellen aan voornoemde [naam buurman] .

Feit 6

hij op 3 april 2019 te Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 24,09 gram, zijnde cocaïne,

- ongeveer 41,5 pillen, zijnde MDMA

- ongeveer 1,5 tabletten, zijnde 4-fluoramfetamine,

telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.