Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:5854

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
15-06-2020
Datum publicatie
20-07-2020
Zaaknummer
8267988 / 20-50021
Rechtsgebieden
Aanbestedingsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

ontslag op staande voet onregelmatig

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Zittingsplaats ’s-Gravenhage

VE / c

Zaaknr.: 8267988 RP VERZ 20-50021

Uitspraakdatum: 15 juni 2020

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekende partij,

verder te noemen: [verzoeker] ,

gemachtigde: [gemachtigde] ,

tegen

de besloten vennootschap Connecting People B.V.,

gevestigd te Den Haag,

verwerende partij,

verder te noemen: Connecting People,

niet verschenen.

1 Het procesverloop

1.1.

[verzoeker] heeft bij verzoekschrift ingekomen op 14 januari 2020, verzocht -kort gezegd- te verklaren voor recht dat het gegeven ontslag op staande voet niet op de wet is gebaseerd met nevenverzoeken als hierna vermeld onder 3.1 en met met veroordeling van Connecting People in de proceskosten.

1.2.

De eerste mondelinge behandeling is gehouden op 16 maart 2019, Connecting People is toen niet verschenen. Zij was voor die zitting opgeroepen bij gewone brief.

1.3.

De mondelinge behandeling is vervolgens nader bepaald op 18 mei 2020, 13:15 uur. Connecting People is voor deze mondelinge behandeling opgeroepen door de griffie bij aangetekende brief.

1.4.

Uitspraak is vervolgens bepaald op 15 juni 2020.

2 De feiten

2.1.

[verzoeker] is geboren op [geboortedag] 1954. Hij is op 26 augustus 2019 voor onbepaalde tijd in dienst getreden van Connecting People voor de voltijd functie van bedrijfsleider tegen een bruto salaris van € 4.273,00 per weken, exclusief 8% vakantiegeld.

2.2.

In artikel 9 van de arbeidsovereenkomst is bepaald dat Connecting People een opzegtermijn heeft van één maand.

2.3.

Connecting People, in de persoon van mevrouw [betrokkene] , heeft op 18 november 2019 een e-mail aan [verzoeker] gestuurd.

Daarin staat, voor zover van belang, het volgende :

“…

Naar aanleiding van ons gesprek van vrijdag 15 november 2019 stuur ik u deze brief.

Hierbij deel ik u mede dat ik u dienstverband per direct opzeg.

U dient alle bedrijfsgoederen vandaag 18 november 2019 voor 17.00 in te leveren

…”

3 Het verzoek

3.1.

[verzoeker] verzoekt bij beschikking voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

  1. te verklaren voor recht dat het op 18 november 2019 gegeven ontslag op staande voet niet of onvoldoende is gebaseerd op de wet en daarmee onregelmatig is gegeven;

  2. te bepalen dat Connecting People aan [verzoeker] dient te betalen een billijke vergoeding conform artikel 7:681 BW omdat geen aanwijsbare dringende reden voor ontslag is aangereikt;

  3. te bepalen dat Connecting People [verzoeker] dient te betalen een bedrag gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren, dan wel van rechtswege zou zijn geëindigd, neerkomend op een bedrag van € 4.614,84 bruto inclusief vakantietoeslag;

  4. te bepalen dat Connecting People aan [verzoeker] de transitievergoeding betaalt van € 387,37 bruto;

  5. te bepalen dat Connecting People aan [verzoeker] een positief luidend getuigschrift verstrekt;

  6. te bepalen dat Connecting People alsnog de opgebouwde en nog openstaande vakantietoeslag aanspraak gespecificeerd dient te voldoen;

  7. te bepalen dat Connecting People aan FNV dient te betalen de buitengerechtelijke incassokosten van € 625,- netto;

  8. te bepalen dat Connecting People aan [verzoeker] dient te voldoen de wettelijke rente over de onder b t/m g genoemde bedragen vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening;

  9. te bepalen dat Connecting People de bovenstaande vorderingen voldoende gespecificeerd via een salarisspecificatie dient te voldoen binnen 5 dagen na deze beschikking, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,- netto per dag, met een maximum van € 10.000,- voor elke dag daarna dat Connecting People niet voldoet aan de veroordeling in deze beschikking;

  10. veroordeling van Connecting People in de proceskosten.

3.2.

Aan het verzoek legt [verzoeker] -kort gezegd- het feit ten grondslag dat er geen dringende reden is voor het gegeven ontslag op staande voet. Deze reden wordt ook niet door Connecting People benoemd. Het gegeven ontslag op staande voet is derhalve onterecht gegeven. [verzoeker] ziet ook in dat er geen basis van vertrouwen meer is tussen hem en Connecting People, zodat er geen perspectief bestaat voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst. [verzoeker] legt zich er dan ook bij neer bij het einde van de arbeidsovereenkomst met Connecting People maar stelt zich wel op het standpunt dat Connecting People hem op onregelmatige wijze heeft ontslagen. Er is immers geen dringende reden voor ontslag op staande voet en evenmin is er sprake van een ontbinding door de kantonrechter van het dienstverband of van een opzegging na verkregen ontslagvergunning van het UWV, zo voert hij aan.

4 De beoordeling

4.1.

[verzoeker] heeft het verzoek tijdig ingediend, omdat het is ontvangen binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De eerste mondelinge behandeling is gehouden op 16 maart 2020. Daarbij is [verzoeker] in persoon verschenen. Connecting People is, alhoewel de oproep voor de mondelinge behandeling aangetekend is verstuurd, niet ter zitting verschenen.

4.2.

Eerst moet de vraag worden beantwoord of Connecting People behoorlijk is opgeroepen. Voorop moet worden gesteld dat het op de weg van Connecting People ligt om er voor zorg te dragen dat poststukken haar kunnen bereiken.

Van belang is verder dat de gemachtigde van [verzoeker] bij brief van 15 mei 2020 heeft laten weten dat hij een deurwaarder opdracht heeft gegeven om Connecting People voor de zitting van 18 mei 2020 te laten oproepen en dat er gegronde reden is om aan te nemen dat de bestuurder van Connecting People mevrouw [betrokkene] en daarmee Connecting People, niet zal verschijnen. Volgens de gemachtigde van [verzoeker] heeft de deurwaarder ook getracht het verzoekschrift aan het woonadres van mevrouw [betrokkene] te betekenen maar komt uit de bevolkingsadministratie naar voren dat zij is vertrokken met onbekende bestemming.

Gelet op deze feiten en omstandigheden moet worden geoordeeld dat Connecting People behoorlijk is opgeroepen en dat verdere pogingen om Connecting People te doen verschijnen in deze zaak zinloos zullen blijken te zijn. In de omstandigheden van dit geval moet het voor rekening en risico van Connecting People blijven dat zij in dit geding geen verweer kan voeren.

4.3.

Ter beantwoording ligt vervolgens de vraag voor of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven. Volgens artikel 7:677 lid 1 BW moet een ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven, met gelijktijdige mededeling van de dringende reden voor dat ontslag.

4.4.

Als dringende reden in de zin van artikel 7:677 lid 1 BW worden op grond van het bepaalde in artikel 7:678 lid 1 BW beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever in redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij de beoordeling of van een dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Daarbij behoren in de eerste plaats te worden betrokken de aard en ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt, en verder onder meer de aard en duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer deze heeft vervuld, alsmede de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals de leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet zou hebben.

4.5.

Voor de beoordeling van de vraag of het door de Connecting People aan de [verzoeker] gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig is, is de mail van de Connecting People van 18 november 2019 in de persoon van [betrokkene] maatgevend. Hierin staat dat Connecting People weliswaar het dienstverband met [verzoeker] per direct opzegt, maar wordt geen enkele reden, laat staan een dringende reden, genoemd voor het ontslag. Evenmin is gesteld of gebleken dat er sprake is van een opzegging van de arbeidsovereenkomst na een verkregen ontslagvergunning van het UWV. Dit betekent dat het gegeven ontslag op 18 november 2019 onregelmatig is gegeven. Verder moet aan deze gang van zaken de gevolgtrekking worden verbonden dat deze wijze van ontslaan door Connecting People in hoge mate onzorgvuldig is jegens [verzoeker] . Iemand zonder ook maar enige reden per direct en zonder ontslagvergunning van het UWV ontslaan is niet alleen onregelmatig maar ook zodanig ernstig verwijtbaar dat in beginsel een billijke vergoeding op zijn plaats is. Nu Connecting People geen verweer heeft gevoerd in dit geding, zal aan [verzoeker] daarom ook een billijke vergoeding worden toegekend naast hetgeen hij overigens heeft verzocht.

4.6.

[verzoeker] heeft bij de mondelinge behandeling verklaard zijn verzoek wat betreft het ontvangen van een positief getuigschrift van Connecting People in te trekken. De overige verzoeken van [verzoeker] in verband met de onregelmatige opzegging door Connecting People zijn niet door Connecting People weersproken. Daarom kan bij de toewijzing daarvan worden uitgegaan van de juistheid van de stellingen van [verzoeker] , daar deze deugdelijk zijn onderbouwd met relevante stukken en salarisspecificaties.

4.7.

[verzoeker] heeft op 18 mei 2020 verklaard per 1 januari 2020 een nieuwe baan te hebben gevonden waaruit hij ongeveer dezelfde inkomsten geniet als hij bij Connecting People genoot. Om die reden zal de gevorderde billijke vergoeding worden berekend over de periode vanaf de datum waarop de arbeidsovereenkomst met Connecting People bij regelmatige opzegging zou zijn beëindigd tot 1 januari 2020 en aan de hand van salaris dat [verzoeker] bij Connecting People ontving. Dit komt neer op 2 weken bruto salaris plus 8% vakantietoeslag; in totaal € 2.307,42.

4.8.

Connecting People zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

verklaart voor recht dat het op 18 november 2019 gegeven ontslag op staande voet onregelmatig is gegeven;

5.2.

veroordeelt Connecting People om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [verzoeker] te betalen een billijke vergoeding van € 2.307,42;

5.3.

veroordeelt Connecting People om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [verzoeker] te betalen een bedrag van € 4.614,84 bruto inclusief vakantietoeslag, zijnde een bedrag gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren;

5.4.

veroordeelt Connecting People om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [verzoeker] te betalen een transitievergoeding van € 387,37 bruto;

5.5.

veroordeelt Connecting People om aan [verzoeker] de opgebouwde en nog openstaande vakantietoeslag-aanspraak te voldoen en daarvan een deugdelijke specificatie te verstrekken;

5.6.

veroordeelt Connecting People om aan FNV tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de buitengerechtelijke incassokosten van € 625,- netto;

5.7.

veroordeelt Connecting People om tegen behoorlijk van kwijting aan [verzoeker] te voldoen de wettelijke rente over de hiervoor toegewezen bedragen vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening;

5.8.

veroordeelt Connecting People om de bovenstaande veroordelingen voldoende gespecificeerd via een salarisspecificatie te voldoen binnen 5 dagen na deze beschikking, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,- netto per dag, met een maximum van € 10.000,- voor elke dag daarna dat Connecting People niet voldoet aan de veroordeling in deze beschikking;

5.9.

veroordeelt Connecting People in de proceskosten aan de zijde van [verzoeker] , begroot op € 563,-, waarvan 480,- aan salaris gemachtigde;

5.10.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

5.11.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gewezen door mr. L.C. Heuveling van Beek, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 juni 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.