Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:5403

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
03-06-2020
Datum publicatie
17-06-2020
Zaaknummer
C/09/589829 / FA RK 20-1435
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG


Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaak-/rekestnr.: C/09/589829 / FA RK 20-1435

Datum beschikking: 03 juni 2020

Machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Beschikking naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[de man] ,

hierna te noemen: betrokkene,

geboren op [geboortedag] 1983 te [geboorteplaats] (Turkije),

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. Y.J. Doornik te 's-Gravenhage.

Procesverloop
Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 05 maart 2020, heeft de officier van justitie verzocht om een zorgmachtiging.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- een op 2 maart 2020 ondertekende medische verklaring van [psychiater] , die betrokkene heeft onderzocht maar niet bij zijn behandeling betrokken was;

- een zorgkaart van 3 maart 2020 met bijlagen;

- een zorgplan van 25 februari 2020 met bijlagen;

- een beoordeling van de geneesheer-directeur op het zorgplan van 4 maart 2020;

- een uittreksel uit de justitiële documentatie;

- een afschrift van de politiemutaties.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 03 juni 2020.

Bij die gelegenheid zijn op grond van artikel 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid de navolgende personen gelijktijdig telefonisch gehoord door de rechtbank omdat het houden van een fysieke zitting vanwege de geldende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus niet mogelijk was:

  • -

    de advocaat, mr. Y.J. Doornik;

  • -

    de [casemanager] in bijzijn van betrokkene;

  • -

    de tolk in de Turkse taal, B.P. den Butter.

Allen zijn akkoord met deze wijze van horen.

Omdat een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig werd geacht door de officier van justitie, is de officier van justitie niet ter zitting verschenen.

Standpunten ter zitting

Door betrokkene is geen verweer gevoerd. De advocaat van betrokkene heeft gewezen op het nadeel dat betrokkene ondervonden heeft van het uitblijven van een beslissing op het onderhavige verzoek. Na afloop van de voorgaande machtiging, een voorwaardelijke die liep tot 11 maart 2020, is betrokkene gestopt met het innemen van zijn medicatie met de huidige decompensatie tot gevolg.

De case-manager heeft naar voren gebracht dat betrokkene vandaag in verwarde toestand is aangetroffen door de politie. Hij is circa drie weken geleden, sinds de termijn is verstreken van de vorige machtiging, gestopt met het innemen van de medicatie. De laatste paar weken decompenseert betrokkene regelmatig en dat levert een hoog forensisch risico op, voor betrokkene zelf en ook voor zijn omgeving. Vanuit zijn toenemende psychotische toestand voelt betrokkene zich achtervolgd en vindt hij het nodig zich zelf te verdedigen. Daarom is een zorgmachtiging aangevraagd. Betrokkene is er zich nu ook van bewust dat die nodig is. De insteek was een ambulante behandeling. De opname van nu is er tussendoor gekomen. De verwachting is dat betrokkene door het hervatten van medicatie redelijk snel opknapt. Als de zorgmachtiging wordt afgegeven kan hij, zodra zijn huidige toestand dat toelaat, verder ambulant thuis worden behandeld. Gaat het daar onverhoopt toch weer niet goed met hem dan kan hij heel snel weer worden opgenomen, waarbij de verwachting is dat een opname niet langer dan 12 weken zal behoeven te duren omdat de verwachting is dat betrokkene binnen die periode voldoende gestabiliseerd is om terug naar huis te gaan om vanuit daar verder te worden behandeld.

De advocaat vindt dat voorkomen moet worden dat een paraplumachtiging machtiging wordt afgegeven.

Beoordeling

De rechtbank stelt vast dat de behandeling van het verzoek tot een zorgmachtiging plaatsvindt na de in artikel 6:2 van de Wvggz genoemde beslistermijn. Als gevolg van de maatregelen die in maart 2020 door de rechtspraak zijn genomen in verband met het coronavirus is het om logistieke en personele redenen niet mogelijk gebleken om alle zaken binnen de daarvoor gestelde termijnen te behandelen. Met inachtneming van de Wvggz en de “Tijdelijke regeling F&J rechtbanken i.v.m. corona” zijn verzoeken die zien op (voortzetting van) een opname met voorrang behandeld. De wet verbindt echter geen sanctie aan het niet tijdig beslissen door de rechtbank op het verzoek. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat alsnog op het verzoek kan worden beslist.

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten schizofrenie en andere psychotische stoornissen, middelgerelateerde en verslavingsstoornissen.

Deze stoornis leidt tot ernstig nadeel, gelegen in:

- levensgevaar;

- ernstig lichamelijk letsel;

- ernstige psychische schade;

- ernstige materiële schade;

- ernstige immateriële schade;

- ernstige financiële schade;

- ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang;

- de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;

- de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Om het ernstig nadeel af te wenden en de geestelijke gezondheid van betrokkene te herstellen, heeft betrokkene zorg nodig.

De case-manager heeft ter zitting aangegeven dat niet alle in het verzoek vermelde vormen van verplichte zorg thans noodzakelijk zijn, te weten het toedienen van vocht en het toedienen van voeding. De rechtbank zal het verzoek in zoverre dan ook afwijzen.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Om die reden is verplichte zorg nodig. De in het verzoekschrift genoemde vormen van zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en het advies van de geneesheer-directeur. Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- andere medische handelingen en therapeutische maatregelen;

- beperken van de bewegingsvrijheid, alleen tijdens een opname in een accommodatie en

voor de duur van maximaal12 weken;

- opnemen in een accommodatie, alleen bij decompensatie en voor de duur van maximaal 12

weken.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene. Voorts is ter zitting gebleken dat betrokkene regelmatig decompenseert en dat de zorgmachtiging het ernstig nadeel zal kunnen wegnemen.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz. De zorgmachtiging zal worden verleend voor de (verzochte) duur van zes maanden.

De rechtbank zal bij de bepaling van de geldigheidsduur rekening houden met het feit dat de behandeling van voornoemd verzoek heeft plaatsgevonden na de wettelijke beslistermijn, als ook na de expiratiedatum van de laatst geldende machtiging.

Beslissing

De rechtbank:

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van:

[de man] ,

geboren op [geboortedag] 1983 te [geboorteplaats] (Turkije),

inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- andere medische handelingen en therapeutische maatregelen;

- beperken van de bewegingsvrijheid, alleen tijdens een opname in een accommodatie en

voor de duur van maximaal 12 weken;

- opnemen in een accommodatie, alleen bij decompensatie en in dat geval voor de duur van maximaal 12 weken.

Als het gaat om opneming geruime tijd nadat deze zorgmachtiging is verleend moet aan die vrijheidsbeneming een recente medische beoordeling, verricht door een onafhankelijk psychiater, ten grondslag liggen. De rechtbank denkt bij ‘een geruime tijd’ aan een periode van vier maanden vanaf heden.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met uiterlijk 26 september 2020;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.L. Sandberg-Crommelin, rechter, bijgestaan door F.A.M. Vreeswijk als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 03 juni 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 15 juni 2020.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.