Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:2166

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
11-03-2020
Datum publicatie
01-04-2020
Zaaknummer
C/09/564838 / HA ZA 18-1243
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Thuiskopie-incassozaak. Importeur komt betalings- en opgaveverplichtingen niet na. Verweer importeur onvoldoende onderbouwd. Veroordeling tot nakoming verplichtingen en verbod om te importeren/verhandelen zonder dat aan verplichtingen wordt voldaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/564838 / HA ZA 18-1243

Vonnis van 11 maart 2020

in de zaak van

STICHTING DE THUISKOPIE,

te Amsterdam,

eiseres,

advocaat: mr. M.S. van der Jagt te Amsterdam,

tegen

STERN TELECOM B.V.,

te Amsterdam,

gedaagde,

advocaten: mrs. S.W. Holterman en I.C. Lok te Utrecht.

Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en Stern Telecom genoemd worden. De zaak is voor Stichting de Thuiskopie behandeld door haar advocaat voornoemd en voor Stern Telecom door mr. Lok voornoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 11 oktober 2018, met producties 1 tot en met 10;
  - de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 7;

 • -

  het tussenvonnis van 29 mei 2019 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

 • -

  de akte overlegging producties van Stichting de Thuiskopie van 12 augustus 2019, met producties 11 tot en met 20;

 • -

  het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen van 27 augustus 2019 met daarin een verkorte weergave van hetgeen partijen tijdens die comparitie van partijen zijn overeengekomen (proces-verbaal I);
  - het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen van 27 augustus 2019 met daarin een weergave van hetgeen tijdens die comparitie van partijen verder is besproken (proces-verbaal II);
  - de brief van Stichting de Thuiskopie van 12 november 2019, waarin zij opmerkingen plaatst bij proces-verbaal II;
  - het faxbericht van Stern Telecom van 18 november 2019, waarin zij opmerkingen plaatst bij proces-verbaal II;

 • -

  de beschikking van 15 oktober 2019 waarbij ambtshalve een (tweede) comparitie van partijen is bepaald;
  - de akte overlegging producties, tevens akte vermindering van eis, van Stichting de Thuiskopie van 11 november 2019, met producties 21 tot en met 26;
  - de akte overlegging producties van Stern Telecom van 21 november 2019, met producties 8 tot en met 11;
  - het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de (tweede) comparitie van partijen van 25 november 2019 (proces-verbaal III);
  - de brief van Stichting de Thuiskopie van 4 december 2019 waarin zij meedeelt haar eis verder te verminderen;
  - het B16-formulier van Stichting de Thuiskopie van 23 december 2019 waarin zij opmerkingen plaatst bij proces-verbaal III.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 Het wettelijk kader en het systeem van incasso van thuiskopievergoeding

2.1.

Op grond van artikel 16c lid 2 van de Auteurswet (Aw) is, voor zover hier van belang, een importeur van blanco informatiedragers (hierna ook: vergoedingsplichtige voorwerpen) een vergoeding verschuldigd aan de maker van een werk of diens rechtverkrijgenden voor de reproductie op die dragers van dat werk of een gedeelte daarvan voor eigen oefening, studie of gebruik (hierna: de thuiskopievergoeding). Stichting de Thuiskopie is, op de voet van artikel 16d lid 1 Aw, belast met de inning en verdeling onder de rechthebbenden van de thuiskopievergoeding.

2.2.

De verplichting tot betaling van de thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie ontstaat voor de importeur van blanco informatiedragers, zo bepaalt artikel 16c lid 3 Aw, op het tijdstip van invoer. Ingevolge het bepaalde in artikel 16c lid 4 Aw vervalt de verplichting tot betaling van de vergoeding indien de importeur de blanco informatiedragers uitvoert.

2.3.

Ingevolge het bepaalde in artikel 16f Aw is degene die tot betaling van de thuiskopievergoeding verplicht is, gehouden om:
- onverwijld of binnen een met Stichting de Thuiskopie overeengekomen tijdvak, opgave te doen van het aantal door hem geïmporteerde blanco informatiedragers en
- op verzoek van Stichting de Thuiskopie onverwijld die bescheiden ter inzage te geven, waarvan kennisneming noodzakelijk is voor de vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de vergoeding.

2.4.

De hoogte van de thuiskopievergoeding die Stichting de Thuiskopie int en verdeelt, werd, voor zover hier van belang, in de periode van 2014 tot en met 2017 vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) na advies van de op grond van artikel 16e Aw door de Minister van Justitie aangewezen Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) en hetzelfde gold voor de aanwijzing van de informatiedragers waarop een heffing rust. Sinds 2018 is bedoelde vaststelling en aanwijzing toebedeeld aan SONT.

2.5.

Binnen het systeem betreffende incasso van de thuiskopievergoeding wordt er van uitgegaan dat, voorzover hier van belang, de importeur bij verkoop in Nederland van de blanco informatiedragers de aan Stichting de Thuiskopie nog af te dragen/afgedragen thuiskopievergoeding als opslag op de verkoopprijs bij zijn afnemers in rekening brengt en deze afnemers (voor zover van toepassing) op dezelfde manier handelen bij wederverkoop, zodat het uiteindelijk de eindgebruiker (consument) van de blanco informatiedragers is die de last van de thuiskopievergoeding draagt.

3
3. De feiten

3.1.

Stern Telecom drijft een onderneming die zich toelegt op de import en, na import, de export of de verhandeling in Nederland van voornamelijk smartphones. Enig aandeelhouder en bestuurder van Stern Telecom is Stern Telecom Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Stern Telecom Holding B.V. is de heer [A] (hierna: de heer [A]).

3.2.

Op 8 april 2013 heeft Stern Telecom met Stichting de Thuiskopie een zogeheten ‘Incasso-overeenkomst Thuiskopie’ gesloten. Op grond van deze overeenkomst, die 1 januari 2013 als ingangsdatum had, mocht Stern Telecom de door haar geïmporteerde smartphones in Nederland heffingsvrij (zonder dat zij de thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie behoefde af te dragen) aan andere contractanten van Stichting de Thuiskopie en aan zogeheten ‘vrijgestelde professionele gebruikers’ (gebruikers aan wie door Stichting de Thuiskopie toestemming is verleend om bepaalde vergoedingsplichtige voorwerpen geleverd te krijgen van contractanten) verkopen en leveren. Stern Telecom was op grond van die overeenkomst verplicht om uiterlijk vijftien dagen na afloop van iedere kalendermaand (in plaats van op het moment van import), gedocumenteerd, opgave te doen van het aantal door haar geïmporteerde smartphones.

3.3.

Nadat Stichting de Thuiskopie Stern Telecom bij brieven van 31 oktober 2013 en 2 april 2014 had gesommeerd om haar verplichting tot het doen van opgave als bedoeld in de Incasso-overeenkomst Thuiskopie na te komen, heeft Stichting de Thuiskopie Stern Telecom bij brief van 11 juni 2014 meegedeeld dat zij de bevoegdheid van Stern Telecom om heffingsvrij te leveren aan andere contractanten van Stichting de Thuiskopie en aan ‘vrijgestelde professionele gebruikers’, intrekt. Deze brief bevat ook een sommatie om de (overige) verplichtingen op grond van de Incasso-overeenkomst Thuiskopie na te komen.

3.4.

Omdat Stern Telecom ook hierna haar opgaveverplichting niet nakwam, heeft Stichting de Thuiskopie de Incasso-overeenkomst Thuiskopie bij brief van 11 augustus 2014 met onmiddellijke ingang ontbonden. In die brief is verder, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:
Het ontbinden van de incasso-overeenkomst heeft, onder meer, als gevolg voor u dat u voortaan uiterlijk op het moment van import (…) opgave moet doen van het aantal door uw bedrijf geïmporteerde (…) vergoedingsplichtige voorwerpen door middel van het aan ons toezenden van de (…) inkoopfacturen (…) en een Excel overzicht van de (…) geïmporteerde voorwerpen, gesplitst naar soort, type en factuurdatum.

3.5.

Na ontbinding van de Incasso-overeenkomst Thuiskopie is Stern Telecom smartphones blijven importeren en exporteren en is zij in Nederland, zonder een opslag op de verkoopprijs toe te passen, smartphones blijven verhandelen. Stern Telecom heeft geen opgave gedaan van de import aan Stichting de Thuiskopie en geen thuiskopievergoeding afgedragen.

3.6.

Bij e-mailbericht van 14 november 2014 heeft Stichting de Thuiskopie aan de toenmalige administrateur van Stern Telecom, voor zover hier van belang, meegedeeld dat Stern Telecom wettelijk verplicht is om direct bij import van vergoedingsplichtige voorwerpen, opgave daarvan te doen.

3.7.

Bij brieven van 10 november 2015, 14 december 2016 en 16 februari 2017 heeft Stichting de Thuiskopie Stern Telecom wederom gesommeerd om tot opgave van geïmporteerde vergoedingsplichtige voorwerpen over te gaan.

3.8.

Op 11 juli 2017 heeft Stern Telecom bij Stichting de Thuiskopie opgave gedaan van het aantal door haar in de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2017 in Nederland verhandelde smartphones en de op basis daarvan verschuldigde thuiskopievergoeding (een bedrag van in totaal € 61.201,50).

3.9.

Hierna, op 3 oktober 2017, heeft Stern Telecom bij Stichting de Thuiskopie ook nog opgave gedaan van het aantal smartphones dat zij in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 heeft geïmporteerd.

3.10.

Met een viertal op 19 juli 2017 gedateerde facturen, die zijn gebaseerd op de onder 3.8 genoemde opgave van Stern Telecom, heeft Stichting de Thuiskopie bij Stern Telecom, bij wijze van voorschot, in afwachting van onderliggende stukken behorend bij die opgave, de volgende bedragen aan thuiskopievergoeding in rekening gebracht:
(a) over de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014: € 28.725,--;
(b) over de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015: € 21.962,50;

(c) over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016: € 7.210,--;
(d) over de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017: € 3.304,--.
Stern Telecom is verzocht de factuurbedragen (een bedrag van in totaal € 61.201,50) per omgaande te voldoen.

3.11.

Bij e-mailbericht van 23 augustus 2017 heeft Stern Telecom bezwaar gemaakt tegen de in rekening gebrachte bedragen. In dit e-mailbericht wordt – onder meer – het volgende vermeld:
‘Zoals bekend heeft Stern Telecom B.V. geen Thuiskopieheffingen ontvangen van klanten en is het daarom opmerkelijk deze vergoedingen dan wel te eisen. Vooral het relatief enorm hoge bedrag speelt hier een belangrijke rol.
Daarnaast zou moeten worden gecheckt of de Nederlandse bedrijven die onze goederen hebben gekocht, wel thuiskopieheffing hebben ontvangen van hun klanten (mits in NL doorverkocht). Als dit het geval is betekent het namelijk dat Stichting de Thuiskopie de bedragen indirect al heeft ontvangen via onze klanten’.

3.12.

Bij brief van 9 januari 2018 heeft Stichting de Thuiskopie Stern Telecom meegedeeld dat haar bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen aan thuiskopievergoeding geen steek houden en Stern Telecom gesommeerd om per ommegaande:
- de onder 3.10 genoemde facturen te voldoen;
- juist en volledig opgave te doen van de door haar in de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2017 geïmporteerde vergoedingsplichtige voorwerpen onder meezending van de relevante inkoopfacturen;
- opgave te doen van de door Stern Telecom vanaf 1 juli 2017 tot en met heden geïmporteerde vergoedingsplichtige voorwerpen onder meezending van de relevante inkoopfacturen en

- vanaf 9 januari 2018 steeds uiterlijk op het moment van import opgave te blijven doen.

3.13.

Bij brief van 5 februari 2018 heeft Stichting de Thuiskopie Stern Telecom meegedeeld dat zij heeft geconstateerd dat niet aan de in de brief van 9 januari 2018 verwoorde sommaties is voldaan en heeft zij deze sommaties nog eens herhaald. Op deze brief heeft Stern Telecom gereageerd door, bij e-mailbericht van 9 februari 2018, nogmaals bezwaar te maken tegen de bij de voorschotfacturen van 19 juli 2017 in rekening gebrachte bedragen. In dit e-mailbericht wordt – onder meer – het volgende vermeld:
‘Stern Telecom heeft geen enkele cent thuiskopieheffing ontvangen van klanten en is daarom niet van plan deze niet-ontvangen gelden over te dragen uit onze eigen zak. (…).

Daarnaast begrijpt u vast dat 61.000 euro niet te overzien is. Dit is relatief veel geld en het zou oneerlijk zijn Stern Telecom voor alles te laten opdraaien. De wet in kwestie is er immers om eindgebruikers de thuiskopieheffing te laten betalen. Maar Stern Telecom heeft zoals eerder verteld geen heffingen ontvangen noch gehandeld met individuele eindgebruikers. (…).
Stichting de Thuiskopie heeft op 3 oktober 2017 opgaven ontvangen van onze boekhouder. Daarin staat duidelijk aangegeven met welke Nederlandse groothandel bedrijven Stern Telecom heeft gehandeld. Stichting de Thuiskopie kan met hen contact opnemen over de gelden omtrent de thuiskopieheffing. Zij hebben naar verwachting wel thuiskopieheffing ontvangen en kunnen deze overdragen als dat niet al gebeurt is. Dat is immers de meest logische en eerlijke methode’.

3.14.

Bij e-mailbericht van 23 maart 2018 heeft Stichting de Thuiskopie de toenmalige advocaat van Stern Telecom de door Stern Telecom op 11 juli 2017 en 3 oktober 2017 aangeleverde opgaven toegezonden. In dit e-mailbericht wordt verder het volgende vermeld:
‘Graag ontvangen wij tenminste de onderliggende bescheiden van de door Stern geïmporteerde voorwerpen vanaf 2013 die vervolgens aan Nederlandse afnemers zijn verkocht’.

3.15.

Volgend op een overleg met Stichting de Thuiskopie op 23 maart 2018, heeft Stern Telecom op 16 april 2018 en 8 mei 2018 aan Stichting de Thuiskopie onderliggende bescheiden bij de eerder verstrekte opgaves doen toekomen.

3.16.

Bij e-mailbericht van 5 juni 2018 heeft Stichting de Thuiskopie aan Stern Telecom meegedeeld dat op basis van de verstrekte onderliggende bescheiden (nog) geen calculatie kan worden gemaakt van de verschuldigde thuiskopievergoeding en heeft zij Stern Telecom verzocht om een compleet overzicht aan te leveren waarin de leveringen van Stern Telecom in Nederland per afnemer, productmodel, factuurnummer, factuurdatum en aantallen thuiskopieplichtige voorwerpen zijn uitgesplitst. Bij e-mailbericht van 5 juli 2018 heeft Stichting de Thuiskopie Stern Telecom aan dit verzoek herinnerd, waarna Stichting de Thuiskopie, op verzoek van Stern Telecom, nog heeft toegelicht waarom zij niet tot een definitieve calculatie kan komen. Hierna heeft Stern Telecom, bij e-mailbericht van 27 juli 2018, gevraagd om enig uitstel voor wat betreft het door Stichting de Thuiskopie gevraagde complete overzicht. Dit verzoek is door Stichting de Thuiskopie in zoverre gehonoreerd dat uitstel is verleend tot en met 30 september 2018.

3.17.

Het bij e-mailbericht van 9 februari 2018 tegen de voorschotfacturen geuite bezwaar, heeft de advocaat van Stichting de Thuiskopie bij e-mailbericht van 18 september 2018 van de hand gewezen. In dit e-mailbericht heeft de advocaat van Stichting de Thuiskopie Stern Telecom voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld om die facturen te voldoen en meegedeeld dat als betaling wederom uitblijft, Stichting de Thuiskopie zich vrij acht om rechtsmaatregelen te treffen.

3.18.

Na daartoe verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam te hebben gekregen, heeft Stichting de Thuiskopie op 28 september 2018 ten laste van Stern Telecom, ter verzekering van voldoening van een vordering, inclusief rente en kosten, van
€ 79.500,--, conservatoir beslag gelegd onder ING Bank N.V. Het gelegde beslag heeft doel getroffen tot genoemd bedrag van € 79.500,--.

3.19.

Lopende de onderhavige procedure heeft Stern Telecom, als onderdeel van haar processtukken (productie 6 bij haar conclusie van antwoord), opgave gedaan van het aantal door haar in de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 augustus 2017 in Nederland verhandelde smartphones en de op basis daarvan (bij wijze van voorschot) verschuldigde thuiskopievergoeding. In deze opgave is het volgende overzicht opgenomen:
‘KRG Telecom Service B.V. € 8.170,00
Airvoice € 14.720,00
Salonga International BV € 15.000,00
GSM Company € 2.950,00
Lucky Electronica € 2.550,00
Totaal Telecom € 6.845,00
Totaal Edery € 7.161,00
Nog resterend € 4.317,50
---------------
€ 61.713,50’.

3.20.

Deze opgave is lopende de onderhavige procedure door Stichting de Thuiskopie in zoverre gecontroleerd dat is bezien of hierin de juiste tarieven zijn gehanteerd.

3.21.

Eveneens lopende de onderhavige procedure heeft Stern Telecom stukken uit de administratie van twee van haar afnemers, te weten Salonga International B.V. en KRG Trading B.V.1, aan Stichting de Thuiskopie overhandigd, waaruit naar voren komt dat:
- de in de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 augustus 2017 door Stern Telecom aan Salonga International B.V. verkochte en geleverde smartphones door deze vennootschap zijn geëxporteerd;
- KRG Trading B.V. in de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 augustus 2017 smartphones van Stern Telecom heeft afgenomen en zij een gedeelte van de thuiskopievergoeding die Stern Telecom als importeur van die smartphones had moeten afdragen, aan Stichting de Thuiskopie heeft voldaan.

4 Het geschil

4.1.

Stichting de Thuiskopie vordert na verminderingen van eis – samengevat – dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad:
I. Stern Telecom veroordeelt tot betaling aan Stichting de Thuiskopie van een bedrag van
€ 43.793,50, per voorschotfactuur te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 31 december van het betreffende opgavejaar;
II. Stern Telecom, op straffe van verbeurte van een dwangsom, veroordeelt om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Stichting de Thuiskopie volledig en gespecificeerd opgave te doen van alle in de AMvB’s van 23 oktober 2012 (Staatsblad 2012, 505), 15 oktober 2013 (Staatsblad 2013, 400), 28 oktober 2014 (Staatsblad 2014, 410) en het
SONT-besluit van 30 augustus 2017 (Staatscourant 2017, 60 906) aangewezen voorwerpen die Stern Telecom in de periode vanaf 1 januari 2014 tot en met de datum van dit vonnis heeft geïmporteerd en/of gefabriceerd, onder meezending van afschriften van bescheiden waarvan kennisneming noodzakelijk is voor de vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de thuiskopievergoeding, waaronder in- en verkoopfacturen;
III. Stern Telecom, op straffe van verbeurte van een dwangsom, veroordeelt om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Stichting de Thuiskopie volledig en gespecificeerd opgave te doen van alle in de AMvB’s van 23 oktober 2012, 15 oktober 2013, 28 oktober 2014 en het SONT-besluit van 30 augustus 2017 aangewezen voorwerpen die Stern Telecom in de periode sinds 1 januari 2014 in Nederland heeft verhandeld, onder meezending van afschriften van bescheiden waarvan kennisneming noodzakelijk is om vast te stellen of de thuiskopievergoeding door de fabrikant of importeur van de desbetreffende voorwerpen is betaald, waaronder begrepen in- en verkoopfacturen;

IV. Stern Telecom, op straffe van verbeurte van een dwangsom, beveelt om binnen twee maanden nadat de onder II en III bedoelde opgaven zijn gedaan, een ‘rapport specifiek overeengekomen werkzaamheden’ van een registeraccountant aan Stichting de Thuiskopie te sturen dat er toe strekt dat deze accountant aan de hand van de boeken van Stern Telecom feitelijk heeft vastgesteld dat voornoemde opgaven daarmee in overeenstemming zijn;
V. Stern Telecom verbiedt, op straffe van verbeurte van een dwangsom, om, voor eigen rekening of voor rekening van een ander, voorwerpen aangewezen in het SONT-besluit van 30 augustus 2017, in Nederland te importeren of te verhandelen, waarover niet uiterlijk één week na import opgave is gedaan en/of niet de verschuldigde thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie is voldaan, één en ander onverminderd de aanspraak van Stichting de Thuiskopie op de verschuldigde thuiskopievergoeding over de geïmporteerde en/of verhandelde voorwerpen;
VI. Stern Telecom veroordeelt in de kosten van deze procedure alsmede de kosten van beslaglegging en nakosten.

4.2.

Aan haar vordering legt Stichting de Thuiskopie het volgende ten grondslag.

4.2.1.

Onderdeel I
Stern Telecom heeft in de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 augustus 2017 thuiskopieplichtige voorwerpen geïmporteerd en een gedeelte daarvan in Nederland verhandeld. Voor de in Nederland verhandelde smartphones moet Stern Telecom bij wijze van voorschot nog een bedrag van € 43.793,50 aan thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie voldoen. Bij het bepalen van dit bedrag is het door Stern Telecom zelf berekende bedrag (€ 61.713,50) tot uitgangspunt genomen en dat bedrag is vervolgens naar beneden bijgesteld omdat Stern Telecom niet steeds het juiste tarief hanteerde (dit resulteert in een bedrag van € 61.063,50) en verminderd met de bedragen aan verschuldigde thuiskopievergoeding die corresponderen met de stukken van afnemers Salonga International B.V. en KRG Trading B.V. (€ 14.750,-- respectievelijk
€ 2.520,--). De thuiskopievergoeding is wettelijk verschuldigd vanaf het moment van import. Wettelijke rente is dus ook vanaf dat moment verschuldigd. Uit praktische overwegingen maakt Stichting de Thuiskopie echter per voorschotfactuur slechts vanaf de datum dat de laatste import in het betreffende opgavejaar kan hebben plaatsgevonden, aanspraak op wettelijke rente. Dit komt er op neer dat Stern Telecom over factuur (a) wettelijke rente verschuldigd is vanaf 31 december 2014, over factuur (b) vanaf 31 december 2015, over factuur (c) vanaf 31 december 2016 en over factuur (d) vanaf 30 juni 2017.

4.2.2.

Onderdelen II tot en met IV
Stern Telecom heeft over de periode vanaf 1 januari 2014 nog steeds niet volledig aan haar opgave- en inzageverplichtingen als bedoeld in artikel 16f Aw voldaan. Stichting de Thuiskopie heeft er daarom recht op en belang bij dat Stern Telecom tot het alsnog nakomen van die verplichtingen wordt veroordeeld. Nu Stern Telecom al jarenlang in verzuim is als het gaat om die verplichtingen, heeft Stichting de Thuiskopie er ook recht op en belang bij dat de gevorderde opgaven, voorzien van onderliggende bescheiden, worden aangevuld met een onderzoek door een registeraccountant.

4.2.3.

Onderdeel V

Nu Stern Telecom stelselmatig in gebreke blijft met de nakoming van haar wettelijke opgave-, inzage- en betalingsverplichtingen, doet zich de situatie voor dat aanzienlijke hoeveelheden vergoedingsplichtige voorwerpen al aan de eindgebruikers zijn geleverd, die daarop kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken kunnen maken zoals bedoeld in artikel 16c Aw, zonder dat de thuiskopievergoeding over die voorwerpen aan Stichting de Thuiskopie is afgedragen. Dit leidt ertoe dat de rechthebbenden, die door Stichting de Thuiskopie vertegenwoordigd worden, het risico lopen dat zij niet de thuiskopievergoeding krijgen waarop zij aanspraak hebben. Het is hierom dat Stichting de Thuiskopie er recht op en belang bij heeft dat Stern Telecom een verbod wordt opgelegd om vergoedingsplichtige voorwerpen te importeren en te verhandelen als er geen opgave is gedaan en/of er geen thuiskopievergoeding is afgedragen.

4.3.

Stern Telecom voert gemotiveerd verweer, strekkende tot (gedeeltelijke) afwijzing van de vordering van Stichting de Thuiskopie, met veroordeling van Stichting de Thuiskopie in de kosten van deze procedure alsmede in de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

4.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling

Onderdeel I van de vordering (thuiskopievergoeding)

5.1.

Onderdeel I van de vordering betreft de thuiskopievergoeding die Stern Telecom volgens Stichting de Thuiskopie, bij wijze van voorschot, moet afdragen voor smartphones die Stern Telecom, gezien haar eigen opgave, in de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 augustus 2017 (na import) in Nederland heeft verhandeld.

5.2.

Stern Telecom heeft erkend van het gevorderde bedrag € 14.006,-- verschuldigd te zijn2.

5.3.

Het verweer van Stern Telecom tegen het resterende deel van dit onderdeel van de vordering (een bedrag van € 29.787,50) komt er op neer dat zij meent dit bedrag niet verschuldigd te zijn omdat:
- de vennootschap onder firma [v.o.f.] en Airvoice Telecom B.V.3 de smartphones die zij van Stern Telecom hebben afgenomen, hebben geëxporteerd;
- KRG Trading B.V., GSM Company, Lucky Electronica B.V. en een aantal andere marktpartijen (door Stern Telecom aangeduid als ‘versnipperde afnemers’) voor (het restant van4) de smartphones die zij van Stern Telecom hebben afgenomen, zelf thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie hebben afgedragen.

5.4.

Partijen zijn het er over eens dat, hoewel het wettelijk kader en het systeem betreffende de incasso van thuiskopievergoeding hierin niet voorzien, het (resterende) bedrag van de voorschotfacturen naar beneden moet worden bijgesteld als zich een situatie voordoet als waarop Stern Telecom zich, bij wijze van verweer, beroept.

5.5.

Een en ander neemt echter niet weg dat het aan Stern Telecom is om concreet te onderbouwen en inzichtelijk te maken dat een dergelijke situatie zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Dit sluit ook aan bij het wettelijk kader en het systeem betreffende de incasso van thuiskopievergoeding. Stichting de Thuiskopie heeft er in dit verband terecht op gewezen dat dat in dit geval betekent dat Stern Telecom haar verweer zal moeten onderbouwen met stukken uit de administratie van haar afnemers. Van een ‘blote’ betwisting van het verweer van Stern Telecom door Stichting de Thuiskopie is, anders dan Stern Telecom stelt, dan ook geen sprake.

5.6.

Stern Telecom heeft haar verweer ten aanzien van wat zij ‘de versnipperde afnemers’ noemt, hoewel dit op haar weg lag, met geen enkel stuk gestaafd. Wel heeft zij betoogd dat, wat betreft deze afnemers, op Stichting de Thuiskopie een verzwaarde stelplicht rust. Volgens Stern Telecom kan Stichting de Thuiskopie in haar administratie immers eenvoudig nagaan of de betreffende afnemers voor de door hen van Stern Telecom afgenomen smartphones thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie hebben afgedragen. Hierover overweegt de rechtbank als volgt.

5.7.

Wat Stern Telecom in wezen betoogt, is niet dat Stichting de Thuiskopie bewijsstukken moet overleggen ter motivering van de betwisting van het verweer van Stern Telecom omdat Stern Telecom anders niet tot bewijs kan komen (verzwaarde stelplicht), maar dat Stichting de Thuiskopie moet worden belast met het bewijs dat de ‘versnipperde afnemers’ voor de smartphones die zij van Stern Telecom hebben afgenomen geen thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie hebben afgedragen. Voor een dergelijke omkering van de bewijslast ziet de rechtbank geen aanleiding. Van deze mogelijkheid dient slechts in bijzondere omstandigheden gebruik te worden gemaakt en hetgeen door Stern Telecom in dit verband is aangevoerd, kan niet als zodanig worden aangemerkt. Los hiervan heeft Stichting de Thuiskopie onbetwist aangevoerd dat zij niet beschikt over stukken op, zoals zij dat noemt, ‘voorwerpniveau’.

5.8.

Haar stellingen ten aanzien van de overige afnemers heeft Stern Telecom onderbouwd met schriftelijke verklaringen van (indirect) bestuurders die er hetzij op neerkomen dat de afnemers hebben gehandeld zoals Stern Telecom stelt hetzij dat deze instaan voor correcte afdracht van thuiskopievergoeding. Gelet op hetgeen hiervoor onder 5.5 is overwogen, volstaat deze onderbouwing echter niet.

5.9.

Stern Telecom heeft nog aangevoerd dat haar afnemers niet, althans niet zonder meer, bereidwillig zijn om haar stukken uit hun administratie te verstrekken, gelet op de tijd die met een zoektocht in die administratie gemoeid is en de omstandigheid dat de betreffende stukken concurrentiegevoelige gegevens kunnen bevatten.

5.10.

Zo al juist zou zijn dat Stern Telecom geen stukken uit de administratie van één of meer van haar afnemers kan overleggen, komt dat naar het oordeel van de rechtbank voor haar rekening en risico als consequentie van het niet nakomen van haar wettelijke verplichtingen. Als Stern Telecom na import van de smartphones opgave van import en export had gedaan, thuiskopievergoeding had afgedragen en bij verhandeling in Nederland aan haar afnemers een opslag op de verkoopprijs had berekend, was zij niet terechtgekomen in de situatie waarin zij thans is beland. De gevolgen van de omstandigheid dat Stern Telecom, zoals zij stelt, over de systeem van de incasso van thuiskopievergoeding onjuist is voorgelicht door haar voormalige administrateur, moet zij ook zelf dragen.

5.11.

Voor zover Stern Telecom met haar betoog bedoelt dat zij méér tijd moet krijgen voor het overleggen van stukken uit de administratie van haar afnemers, volgt de rechtbank haar ook daarin niet. Stern Telecom heeft ruimschoots de gelegenheid gehad met de vereiste stukken te komen. Het standpunt dat zij thans inneemt, nam zij al (deels) in toen zij bezwaar maakte tegen de voorschotfacturen van Stichting de Thuiskopie van 19 juli 2017. Sedertdien is geruime tijd verstreken. De rechtbank acht in dit verband ook nog van belang dat de behandeling van de zaak na de eerste comparitie van partijen is aangehouden teneinde Stern Telecom in de gelegenheid te stellen stukken als hier bedoeld boven water te krijgen.

5.12.

Stern Telecom heeft ook nog betoogd dat, nu uit de stukken uit de administratie van enkele van haar afnemers die zij lopende deze procedure heeft overlegd, blijkt dat zij het, wat haar verweer betreft, bij het juiste eind had, voor het overige ook van de juistheid van haar verweren moet worden uitgegaan. De rechtbank volgt Stern Telecom ook hierin niet. Stern Telecom dient ten aanzien van ieder van de afnemers waarop haar verweer betrekking heeft, met een onderbouwing in de vorm van administratieve stukken te komen.

5.13.

Het voorgaande neemt niet weg dat het Stern Telecom vrij staat om alsnog stukken uit de administratie van haar afnemers aan Stichting de Thuiskopie te overhandigen of (door haar advocaat) te laten overhandigen en Stichting de Thuiskopie te verzoeken deze te beoordelen in het licht van de op Stern Telecom rustende betalingsverplichtingen.

5.14.

Het voorgaande voert tot de slotsom dat Stern Telecom, wegens een gebrek aan onderbouwing niet kan worden gevolgd in haar verweer. Om die reden wordt aan bewijslevering niet toegekomen. Onderdeel I van de vordering van Stichting de Thuiskopie is dus toewijsbaar, voor zover daarmee betaling van een bedrag van € 43.793,50 wordt gevorderd.

Onderdeel I van de vordering (wettelijke rente)

5.15.

De rechtbank stelt voorop dat zij dit onderdeel van de vordering van Stichting de Thuiskopie aldus begrijpt dat Stichting de Thuiskopie vanaf respectievelijk 31 december 2014, 31 december 2015 en 31 december 2016 aanspraak maakt op wettelijke rente over de bedragen die in rekening zijn gebracht met de facturen (a), (b) en (c) en vanaf 30 juni 2017 over het bedrag dat in rekening is gebracht met factuur (d).

5.16.

Stern Telecom heeft zich tegen dit onderdeel van de vordering van Stichting de Thuiskopie verweerd met het betoog dat zij niet tot vergoeding van wettelijke rente is gehouden. Meer in het bijzonder heeft Stern Telecom daartoe aangevoerd ‘dat Stichting de Thuiskopie ook zelf debet is geweest aan het lang voortduren van onderhavig geschil’. Stern Telecom heeft er in dit verband op gewezen dat Stichting de Thuiskopie pas in juni 2018 duidelijk heeft gemaakt dat de door Stern Telecom op 11 juli 2017 en 3 oktober 2017 aangeleverde opgaven waarop Stichting de Thuiskopie haar voorschotfacturen vervolgens baseerde, niet juist waren.

5.17.

Dit verweer slaagt niet. Uit de correspondentie tussen partijen, gevoerd na verzending van de voorschotfacturen, volgt dat Stichting de Thuiskopie zich aanvankelijk niet op het standpunt stelde dat de opgaven van Stern Telecom niet juist waren; wat Stichting de Thuiskopie wél deed, was vragen om de onderliggende stukken bij die opgaven. De rechtbank verwijst in dit geval naar de brieven van Stichting de Thuiskopie van 9 januari 2018 en 5 februari 2018 en naar hetgeen in de aanloop naar het gesprek dat plaatsvond op 23 maart 2018, is besproken. Stern Telecom heeft een deel van de bescheiden waar Stichting de Thuiskopie om vroeg, op 16 april 2018 bij Stichting de Thuiskopie aangeleverd en een tweede deel op 8 mei 2018. Pas hierna kon Stichting de Thuiskopie de opgaven van Stern Telecom controleren.

5.18.

Ten aanzien van dit onderdeel van de vordering van Stichting de Thuiskopie overweegt de rechtbank verder als volgt.

5.19.

Nog daargelaten of juist is, zoals Stichting de Thuiskopie stelt, dat Stern Telecom wettelijke rente verschuldigd is vanaf het moment van (laatste) import (in een bepaald opgavejaar), kan dit onderdeel van de vordering niet worden toegewezen op de wijze zoals Stichting de Thuiskopie voorstaat, nu zij na haar eisverminderingen niet inzichtelijk heeft gemaakt welk bedrag aan thuiskopievergoeding aan welk opgavejaar is toe te rekenen. Gelet hierop en nu Stern Telecom geen ander verweer heeft gevoerd dan het verweer dat hiervoor (onder 5.17) is verworpen, zal de rechtbank Stern Telecom veroordelen om over het toe te wijzen bedrag van € 43.793,50 vanaf 20 juli 2017, de dag na de datum waarop zij de voorschotfacturen had moeten voldoen, tot aan de dag der algehele voldoening wettelijke rente te betalen.

Onderdeel III van de vordering

5.20.

Met onderdeel III van de vordering wenst Stichting de Thuiskopie, zo begrijpt de rechtbank (en Stern Telecom heeft deze vordering ook aldus begrepen)5, te bewerkstelligen dat Stern Telecom wordt bevolen om alsnog opgave te doen van het aantal smartphones dat zij sinds 1 januari 2014 in Nederland heeft verhandeld en afschriften te verstrekken van onderliggende bescheiden (uit de eigen administratie van Stern Telecom) waarmee die opgave kan worden gecontroleerd.

5.21.

Met overlegging van productie 6 bij haar conclusie van antwoord (zie hiervoor onder 3.19) heeft Stern Telecom opgave gedaan van de verhandeling in Nederland van smartphones in de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 augustus 2017. In zoverre heeft Stichting de Thuiskopie daarom geen belang meer bij toewijzing van onderdeel III van haar vordering. De onderliggende bescheiden uit de eigen administratie van Stern Telecom bij deze specifieke opgave (waarmee deze kan worden gecontroleerd en aan de hand waarvan tot een definitieve berekening van de verschuldigde thuiskopievergoeding kan worden overgegaan) heeft Stern Telecom, zo staat vast, nog niet aan Stichting de Thuiskopie verstrekt. Gelet hierop zal Stern Telecom worden veroordeeld om binnen twee weken na betekening van dit vonnis tot verstrekking van bedoelde stukken over te gaan. Hierbij heeft de rechtbank meegewogen dat Stern Telecom tijdens de comparitie van partijen van 27 augustus 2019 heeft meegedeeld dat deze stukken al gereed liggen.

5.22.

Stern Telecom heeft nog geen opgave gedaan van de sinds 31 augustus 2017 door haar in Nederland verhandelde aantallen smartphones. De rechtbank zal Stern Telecom daarom veroordelen dit alsnog te doen en eveneens de onderliggende bescheiden uit de eigen administratie van Stern Telecom die controle van de opgave mogelijk maken, te verstrekken. De termijn waarbinnen Stern Telecom deze verplichtingen moet nakomen, zal, anders dan gevorderd, worden gesteld op twee maanden, daar de door Stichting de Thuiskopie gevorderde termijn van twee weken na betekening van dit vonnis in de praktijk waarschijnlijk ontoereikend zal blijken te zijn voor én het opstellen van een juiste en volledige opgave én het verzamelen van de onderliggende bescheiden.

5.23.

Nu het in deze gaat om in Nederland verhandelde smartphones, zal de rechtbank de onderliggende bescheiden in zoverre preciseren dat Stern Telecom in ieder geval verkoopfacturen moet meezenden.

5.24.

De ook door Stichting de Thuiskopie gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan het totaal van te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden.

Onderdeel II van de vordering

5.25.

Onderdeel II van de vordering van Stichting de Thuiskopie strekt ertoe dat Stern Telecom wordt veroordeeld om alsnog gedocumenteerd (met stukken uit haar eigen administratie) opgave te doen van de hoeveelheden smartphones die zij vanaf 1 januari 2014 heeft geïmporteerd.

5.26.

Stern Telecom heeft reeds opgave van import gedaan over de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. De stukken uit haar eigen administratie die bij deze opgave horen, heeft zij ook reeds aan Stichting de Thuiskopie doen toekomen (zie hiervoor onder 3.9 en 3.15). Gesteld noch gebleken is dat bij Stichting de Thuiskopie vragen zijn gerezen over specifiek déze bescheiden. De rechtbank verwijst in dit verband naar het
e-mailbericht van Stichting de Thuiskopie van 5 juni 2018 (hiervoor weergegeven onder 3.16) dat alleen betrekking heeft op de onderliggende bescheiden bij de opgave betreffende verhandeling in Nederland. De conclusie moet dus zijn dat Stichting de Thuiskopie in zoverre geen belang meer heeft bij toewijzing van onderdeel II van haar vordering.

5.27.

Stern Telecom heeft betoogd dat, als de rechtbank onderdeel III van de vordering van Stichting de Thuiskopie toewijst, Stichting de Thuiskopie voor het overige ook geen belang meer heeft bij toewijzing van onderdeel II van de vordering.

5.28.

De rechtbank volgt Stern Telecom niet in dit verweer. Zoals Stichting de Thuiskopie tijdens de comparitie van partijen van 27 augustus 2019 heeft toegelicht, wil zij kunnen controleren of het aantal in Nederland verhandelde telefoons dat Stern Telecom heeft opgegeven, juist is. Beoordeling van alleen de onderliggende bescheiden uit de eigen administratie van Stern Telecom die op die verhandeling betrekking hebben, volstaat dan niet. Om een compleet beeld te krijgen, dient Stichting de Thuiskopie ook zicht te hebben op het aantal door Stern Telecom geïmporteerde en geëxporteerde smartphones. Dit is, zo begrijpt de rechtbank, wat Stichting de Thuiskopie met onderdeel II van haar vordering beoogt; opgave van import onder meezending van stukken die betrekking hebben op import (in ieder geval inkoopfacturen) én export (in ieder geval verkoopfacturen).

5.29.

Nu vaststaat dat Stern Telecom nog geen opgave heeft gedaan van het aantal smartphones dat zij vanaf 1 januari 2017 heeft geïmporteerd, zal de rechtbank haar veroordelen dat alsnog te doen en daarbij onderliggende bescheiden, bestaande uit in ieder geval inkoopfacturen en verkoopfacturen, mee te zenden. Voor wat betreft de termijn waarbinnen Stern Telecom aan deze verplichting moet voldoen, sluit de rechtbank aan bij hetgeen zij hiervoor onder 5.22 heeft overwogen.

5.30.

De ook door Stichting de Thuiskopie gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan het totaal van te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden.

Onderdeel IV van de vordering

5.31.

Stichting de Thuiskopie vorderde aanvankelijk dat Stern Telecom zou worden bevolen de opgaven die zij nog moest doen, vergezeld te doen gaan van een verklaring van een registeraccount die ertoe strekt dat hij aan de hand van de boeken en voorraden van Stern Telecom heeft vastgesteld dat de opgaven juist en volledig zijn.

5.32.

Tijdens de eerste comparitie van partijen heeft Stichting de Thuiskopie dit onderdeel van haar vordering aangepast. Zij vordert thans dat Stern Telecom wordt bevolen een ‘rapport specifiek overeengekomen werkzaamheden’ door een registeraccountant op te laten maken dat er toe strekt dat die accountant aan de hand van de boeken van Stern Telecom feitelijk heeft vastgesteld dat de opgaven daarmee in overeenstemming zijn.

5.33.

Hoewel een dergelijke vordering in beginsel kan worden toegewezen, zal de rechtbank hiertoe niet overgaan, nu een rapport als door Stichting de Thuiskopie gevorderd, haar geen extra zekerheid biedt in aanvulling op de ter staving van de opgaven te verstrekken bescheiden en naast de op te leggen dwangsommen. Het maken van aanzienlijke kosten die met inschakeling van een registeraccountant gemoeid zullen zijn, is daarom naar het oordeel van de rechtbank niet gerechtvaardigd. Onderdeel IV van de vordering zal om die reden worden afgewezen.

Onderdeel V van de vordering

5.34.

Onderdeel V van de vordering van Stichting de Thuiskopie strekt ertoe dat Stern Telecom wordt verboden in de toekomst vergoedingsplichtige voorwerpen in Nederland te importeren en te verhandelen als daarvan niet onverwijld opgave is gedaan en/of daarvoor geen thuiskopievergoeding is afgedragen.

5.35.

Stern Telecom heeft zich tegen deze vordering verweerd met het betoog dat een wettelijke grondslag voor een dergelijke vordering ontbreekt. De rechtbank overweegt als volgt.

5.36.

Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat Stern Telecom gedurende een lange periode de verplichtingen die uit hoofde van de Aw op haar als importeur rusten (opgave en afdracht thuiskopievergoeding), niet is nagekomen. Een dergelijk handelen is onrechtmatig jegens Stichting de Thuiskopie. Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de opstelling van Stern Telecom in het verleden, reden om te veronderstellen dat
niet-nakoming van genoemde verplichtingen in de toekomst wederom dreigt. Hierbij weegt de rechtbank mee dat de heer [A] er tijdens de comparities van partijen meermalen blijk van heeft gegeven het systeem van de incasso van thuiskopievergoeding en de opstelling van Stichting de Thuiskopie in deze rigide te vinden. Onder deze omstandigheden bestaat, op de voet van het bepaalde in artikel 3:296 van het Burgerlijk Wetboek, grond voor toewijzing van een op naleving van de op Stern Telecom rustende rechtsplichten gericht verbod. De rechtbank verwijst in dit verband naar het arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BQ1703).

5.37.

De in deze door Stichting de Thuiskopie gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan het totaal van te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden.

Proceskosten

5.38.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen en nu het debat tussen partijen zich voornamelijk heeft geconcentreerd op het toe te wijzen onderdeel I van de vordering van Stichting de Thuiskopie, moet Stern Telecom worden aangemerkt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij. Dit betekent dat zij moet worden veroordeeld in de proceskosten van Stichting de Thuiskopie.

5.39.

De kosten worden aan de zijde van Stichting de Thuiskopie begroot op een totaalbedrag van € 6.007,38, waarvan € 1.324,-- aan griffierecht, € 81,-- aan dagvaardingskosten, € 1.380,38 aan beslagkosten (inclusief griffierecht) en € 3.222,-- aan salaris advocaat (tarief IV x drie punten (één punt voor de dagvaarding en twee punten voor de comparities van partijen)).

5.40.

Voor een veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. het arrest van de Hoge Raad van 19 maart 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BL1116)).

6 De beslissing

De rechtbank:

6.1.

veroordeelt Stern Telecom tot betaling aan Stichting de Thuiskopie van een bedrag van € 43.793,50, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 juli 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

6.2.

veroordeelt Stern Telecom om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan Stichting de Thuiskopie volledig en gespecificeerd opgave te doen van alle in de AMvB van 28 oktober 2014 (Staatsblad 2014, 410) en het SONT-besluit van 30 augustus 2017 (Staatscourant 2017, 60 906) aangewezen voorwerpen die Stern Telecom in de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met de datum van dit vonnis heeft geïmporteerd, onder meezending van afschriften van bescheiden (uit haar eigen administratie) waarvan kennisneming noodzakelijk is voor de vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de thuiskopievergoeding, waaronder in ieder geval inkoopfacturen en verkoopfacturen, een en ander op straffe van verbeurte van een door Stichting de Thuiskopie direct opeisbare dwangsom van € 2.500,-- per dag of deel van een dag dat Stern Telecom hieraan niet volledig voldoet, met een maximum van € 25.000,--;

6.3.

veroordeelt Stern Telecom om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Stichting de Thuiskopie afschriften van bescheiden (uit haar eigen administratie) toe te zenden waarvan kennisneming noodzakelijk is voor de vaststelling en de hoogte van de thuiskopievergoeding die Stern Telecom verschuldigd is voor de verhandeling van smartphones in Nederland in de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 augustus 2017, waaronder in ieder geval verkoopfacturen, een en ander op straffe van verbeurte van een door Stichting de Thuiskopie direct opeisbare dwangsom van € 2.500,-- per dag of deel van een dag dat Stern Telecom hieraan niet volledig voldoet, met een maximum van € 25.000,--;

6.4.

veroordeelt Stern Telecom om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan Stichting de Thuiskopie volledig en gespecificeerd opgave te doen van alle in het SONT-besluit van 30 augustus 2017 aangewezen voorwerpen die Stern Telecom vanaf 31 augustus 2017 in Nederland heeft verhandeld, onder meezending van afschriften van bescheiden (uit haar eigen administratie) waarvan kennisneming noodzakelijk is voor de vaststelling en de hoogte van de thuiskopievergoeding, waaronder in ieder geval verkoopfacturen, een en ander op straffe van verbeurte van een door Stichting de Thuiskopie direct opeisbare dwangsom van € 2.500,-- per dag of deel van een dag dat Stern Telecom hieraan niet volledig voldoet, met een maximum van € 25.000,--;

6.5.

verbiedt Stern Telecom om, voor eigen rekening of voor rekening van een ander, voorwerpen aangewezen in het SONT-besluit van 30 augustus 2017, in Nederland te importeren of te verhandelen, waarover niet uiterlijk één week na import opgave is gedaan en/of niet de verschuldigde thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie is voldaan, een en ander op straffe van verbeurte van een door Stichting de Thuiskopie direct opeisbare dwangsom van € 50,-- per vergoedingsplichtig voorwerp dat in strijd met dit verbod geïmporteerd of verhandeld wordt dan wel, naar keuze van Stichting de Thuiskopie,
€ 2.500,-- per dag of deel van een dag dat Stern Telecom hieraan niet volledig voldoet, met een maximum van € 25.000,--;

6.6.

veroordeelt Stern Telecom in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Stichting de Thuiskopie begroot op € 6.007,38;

6.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken op
11 maart 2020.

1 Dit betreft dezelfde vennootschap als de in 3.19 genoemde vennootschap KRG Telecom Service B.V.

2 Dit betreft de verhandeling van smartphones in Nederland aan haar afnemers Totaal Telecom en Totaal Edery.

3 In de opgave die Stern Telecom lopende deze procedure heeft gedaan, worden deze afnemers gezamenlijk aangeduid als ‘Airvoice’.

4 Stern Telecom heeft lopende deze procedure met stukken onderbouwd (vgl. rechtsoverweging 3.21) dat KRG Trading B.V. voor een deel van de smartphones die zij van Stern Telecom heeft afgenomen, thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie heeft voldaan.

5 De vordering lijkt, in ieder geval deels, geënt te zijn op het bepaalde in artikel 16ga Aw, welk artikel in deze zaak toepassing mist (de import en de verkoop van smartphones is in het geval van Stern Telecom in één hand).