Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:186

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
08-01-2020
Datum publicatie
30-01-2020
Zaaknummer
C/09/556368 / HA ZA 18-779
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

toewijzing inbreukvorderingen mede vanwege grote bekendheid uniebeeldmerk en handelsnaam

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/556368 / HA ZA 18-779

Vonnis van 8 januari 2020

in de zaak van

1 EXPERT INTERNATIONAL GMBH,

gevestigd te Zug, Zwitserland

2. NEDERLANDSE EXPERT GROEP B.V.,

gevestigd te Nijkerk,

3. EXPERT GENNEP B.V.,

gevestigd te Gennep,

eiseressen,

advocaten mrs. D. Haije en B.B. Duivenvoorde te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen te Eindhoven.

Eiseressen worden hierna gezamenlijk aangeduid met Expert cs en afzonderlijk met Expert International, Nederlandse Expert Groep en Expert Gennep.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 27 juni 2018 met producties 1-26;

 • -

  de conclusie van antwoord van 26 september 2018 met productie 1;

 • -

  het tussenvonnis van 14 november 2018 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

 • -

  de brief zijdens Expert cs van 29 maart 2019, met aanvullende producties 27 en 28 (kostenoverzicht);

 • -

  de brief zijdens gedaagde van 29 maart 2019, met aanvullende producties 2-11 en 12 (kostenoverzicht);

 • -

  de brief zijdens Expert cs van 10 april 2019, mat productie 29 (aanvullend proceskostenoverzicht);

 • -

  de brief zijdens gedaagde van 12 april 2019, met producties 13 (geactualiseerd proceskostenoverzicht) en 14;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 15 april 2019;

 • -

  het na de comparitie met toestemming van de rechtbank zijdens gedaagde toegezonden e-mailbericht van 18 april 2019 met als bijlagen een e-mailbericht van SRK van 20 juli 2018 en algemene voorwaarden van een rechtsbijstandverzekering van Nationale Nederlanden.

1.2.

Het proces-verbaal van comparitie is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun eventuele opmerkingen met betrekking tot feitelijke onjuistheden of omissies aan de rechtbank mede te delen. Beide partijen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt bij brieven van 29 april 2019 (zijdens gedaagde) en 30 april 2019 (zijdens Expert cs). Deze brieven zijn aan het proces-verbaal gehecht en maken deel uit van het procesdossier.

1.3.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Expert International is een internationale retailorganisatie in elektronica, met meer dan 3.400 aangesloten winkels in 19 landen die opereren onder de naam ‘Expert’. Nederlandse Expert Groep is de Nederlandse retailorganisatie van Expert International. In Nederland zijn 143 Expert-winkels, veelal onafhankelijke retailers, die worden ondersteund door Nederlandse Expert Groep. Expert Gennep drijft sinds 2008 een Expert-winkel in Gennep waar zij witgoed, bruingoed en grijsgoed (consumentenelektronica op het gebied van multimedia en telecom) aanbiedt en verkoopt.

2.2.

Expert International is houdster van onder andere de volgende collectieve Uniebeeldmerken (hierna gezamenlijk aan te duiden met ‘de Uniebeeldmerken’):

- het collectieve beeldmerk met nummer 003504461, ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 7 juli 2005:

Dit merk is ingeschreven voor de volgende diensten in de Nice-klassen 35, 37 en 41:

- het collectieve beeldmerk met nummer 004798476, ingediend op 8 december 2005 en ingeschreven op 14 juni 2007:

Dit merk is geregistreerd voor de volgende waren in de Nice-klassen 7, 9, 11 en 28:

2.3.

Gedaagde voert een eenmanszaak. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de handelsnaam ‘Outletexpert’ geregistreerd sinds 3 december 2012. Gedaagde gebruikt deze naam sinds 2014 voor een winkel in [plaats] die voornamelijk witgoed, bruingoed en grijsgoed verkoopt en daarbij handelt in partijgoederen zoals opblaasboten en bankstellen, sanitair en geschenkartikelen.

2.4.

Op het winkelpand van gedaagde is de volgende reclame-uiting aangebracht:

2.5.

Op de stoep voor het winkelpand staat het volgende reclamebord:

2.6.

Gedaagde exploiteert een webshop onder de domeinnaam: www.outletexpert.nl.

Expert cs heeft op 31 oktober 2017 onder meer de volgende screenshot van deze website gemaakt:

2.7.

Bij brief van 9 maart 2016 is gedaagde namens Expert cs gesommeerd tot het staken van gebruik van de benaming Outlet Expert of ieder ander daarmee overeenstemmend teken, deze zodanig te wijzigen dat geen sprake meer is van te duchten verwarring en de domeinnaam outletexpert.nl door te halen of over te dragen aan Expert cs. Hierop is overleg geweest tussen partijen dat na oktober 2016 niet is voortgezet.

2.8.

Zijdens Expert cs zijn rapportages van marktonderzoeksbureau GfK overgelegd. Daarin staat onder meer het volgende vermeld:

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het quality systeem van GfK dat is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO 20252 en ISO 26362. GfK onderschrijft de gedragsregels van E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) en is lid van de brancheorganisatie

MOA (zie http://www.moaweb.nl).

2.8.1.

In een International Brand Survey EXPERT over 2010 is onder meer het volgende opgenomen:

en

2.8.2.

In een rapport met de naam EXPERT - Bekendheid en imago elektronica winkels meting voorjaar 2015 – Evaluatie folder is onder meer het volgende opgenomen:

en

en

2.8.3.

In een rapport met de naam EXPERT - Bekendheid en imago elektronica winkels meting januari 2016 – Evaluatie folder is onder meer het volgende opgenomen:

en

en

2.8.4.

In een rapport met de naam EXPERT - Bekendheid en imago elektronica winkels meting maart 2017 is onder meer het volgende opgenomen:

en

en

3 Het geschil

3.1.

Expert cs vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I gedaagde te veroordelen binnen één maand vanaf de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden:

a. iedere inbreuk op de Uniemerken met nrs. 4798476 en 3504461, waaronder het gebruik van EXPERT, OUTLET EXPERT en/of OUTLETEXPERT of een daarmee overeenstemmend teken op een website van of (mede) ten behoeve van gedaagde, in een domeinnaam of anderszins op internet of in e-mails, op briefpapier en/of op ander publiciteitsmateriaal en op en/of aan de gevels van de kantoorpanden van gedaagde;

b. iedere inbreuk op de handelsnaam “Expert” van Expert cs, waaronder mede begrepen het gebruik van de handelsnaam “Expert”, “Outlet Expert”, “OutletExpert” en/of “Outletexpert” en elk zichtbaar gebruik van de domeinnaam “www.outletexpert.nl”, voor zover dit enig verband houdt met elektronische producten en/of daaraan gerelateerde waren of diensten;

II gedaagde te veroordelen aan Expert cs te voldoen:

a. een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000, althans een in goede justitie vast te stellen dwangsom voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde in gebreke blijft een of meer van de onder I bedoelde bevelen geheel, volledig en/of tijdig na te komen, dit met een

maximum van € 100.000, althans een in goede justitie vast te stellen maximum;

b. de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten op de voet van artikel 1019h Rv1 in verband met dit geding, alsmede de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na de dag waarop het vonnis is gewezen zoals tijdig voor de zitting te specificeren.

3.2.

Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Expert cs haar vorderingen territoriaal beperkt tot Nederland.

3.3.

Expert cs voert daartoe aan dat het door gedaagde gebruikte logo en de tekens EXPERT, OUTLET EXPERT en OUTLETEXPERT overeenstemmen met de Uniebeeldmerken, de Uniebeeldmerken een grote bekendheid genieten en gebruik door gedaagde van het teken gevaar voor verwarring met die Uniebeeldmerken meebrengt (artikel 9 lid 2 sub b UMVo2). Voorts maakt gedaagde volgens Expert cs inbreuk op de rechten die uit de Uniebeeldmerken voortvloeien (hierna: de Uniebeeldmerkrechten) omdat de Uniebeeldmerken moeten worden aangemerkt als bekende merken en gedaagde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de zorgvuldig opgebouwde reputatie daarvan dan wel daaraan afbreuk doet (artikel 9 lid 2 sub c UMVo). Ten slotte maakt gedaagde door gebruik van de naam Expert, Outlet Expert, OutletExpert en Outletexpert inbreuk op de oudere handelsnaamrechten van Expert cs (artikel 5 Hnw3) omdat door dit gebruik gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is.

3.4.

Gedaagde voert verweer.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

In het navolgende wordt eerst aandacht besteed aan hetgeen door Expert cs naar voren is gebracht over de bekendheid van enerzijds de Uniebeeldmerken en anderzijds haar handelsnaam. Daarna beoordeelt de rechtbank of gedaagde inbreuk maakt op deze intellectuele eigendomsrechten van Expert cs. Ten slotte bespreekt de rechtbank wat een en ander betekent voor de vorderingen van Expert cs.

Bekendheid Uniebeeldmerken en handelsnaam

4.2.

Door Expert cs is een door marktonderzoeksbureau GfK uitgevoerde International Brand Survey met betrekking tot 2010 overgelegd. Volgens haar blijkt daaruit dat de Uniebeeldmerken grote bekendheid genieten bij een groot deel van het relevante publiek in de Europese Unie. Gedaagde betwist dit omdat de aan het onderzoek ten grondslag liggende bescheiden ontbreken zodat bijvoorbeeld niet geverifieerd kan worden welke vragen zijn gesteld en omdat de kleur oranje in het onderzoek lijkt te zijn meegenomen.

4.3.

De rechtbank is van oordeel dat de enkele omstandigheid dat de vragenlijsten niet zijn overgelegd niet meebrengt dat het onderzoek geheel buiten beschouwing moet blijven. De overgelegde rapportage geeft geen aanleiding, en dat is ook niet aangevoerd, om te twijfelen aan de juistheid van de wijze waarop het onderzoek is verricht. Wel is de rechtbank met gedaagde van oordeel dat nu de gebruikte vragenlijsten niet zijn overgelegd, er vanuit moet worden gegaan dat onderzoek is gedaan naar een aan de Uniebeeldmerken identiek logo waarin het figuur met de ster in het oranje is afgebeeld. In de rapportage komt immers steeds de volgende afbeelding voor:

4.4.

Uit het onderzoek (zie hiervoor sub 2.8.1) blijkt dat dit logo in Nederland een spontane bekendheid geeft van 34% en een geholpen bekendheid van 89% en gemiddeld in Europa van 20% en 65% (waarbij ook de landen zijn meegenomen waar Expert cs niet actief is). Ook als er van wordt uitgegaan dat de oranje kleur de bekendheid vergroot, heeft Expert cs hiermee voldoende onderbouwd en is door gedaagde onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de Uniebeeldmerken die zonder specifieke kleur zijn ingeschreven, maar voor het overige gelijk zijn aan het sub 4.3 afgebeelde logo, kunnen worden aangemerkt als merken die door gebruik een groot onderscheidend vermogen hebben gekregen.

4.5.

Expert cs heeft voorts onderzoeksrapporten van GfK overgelegd met betrekking tot de bekendheid en het imago van elektronica winkels over de jaren 2014 tot en met 2017 in Nederland (zie hiervoor sub 2.8.2-2.8.4). Niet betwist is dat uit die onderzoeken een hoge spontane bekendheid van de naam ‘Expert’ blijkt: binnen Nederland ruim 30% en binnen het verzorgingsgebied rond 60%. Weliswaar zijn ook van deze onderzoeken niet de onderliggende bescheiden overgelegd, maar een deel van de vragen blijkt in dit geval uit het rapport zelf (zie steeds de lichtgrijs gedrukte zinnen onder het betreffende diagram). Aan de respondenten zijn onder meer de volgende vragen voorgelegd:

“Als je denkt aan elektronicawinkels, aan welke (electronica)winkel denk je dan het eerst? Denk hierbij aan zowel (fysieke) winkels als internetwinkels.” en “Welke elektronicawinkels ken je nog meer?”

Het antwoord op deze vragen betreft dan ook de bekendheid van uitsluitend de naam ‘Expert’ en dus niet de Uniebeeldmerken of het hiervoor sub 4.3 afgebeelde logo met sterretje. Aangenomen moet worden dat de naam ‘Expert’ – onafhankelijk van de specifieke vormgeving – grote bekendheid heeft voor elektronicawinkels van Expert cs zodat deze een relatief grote bescherming toekomt.

Merkinbreuk?

4.6.

Expert cs doet een beroep op artikel 9 lid 2 sub b dan wel sub c UMVo. Expert cs stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar Uniebeeldmerkrechten door gebruikmaking van de volgende tekens:

Het logo (hierna: het logo) en de woorden OUTLET EXPERT en OUTLETEXPERT (aan elkaar geschreven waarbij ‘Expert’ al dan niet met een hoofdletter is geschreven).

4.7.

Tussen partijen is in geschil of gedaagde gebruik maakt van het teken OUTLET EXPERT waarbij het teken uit twee woorden bestaat die van elkaar worden gescheiden door een spatie. De rechtbank is met gedaagde van oordeel dat dat niet zo is. Van feitelijk gebruik van het teken OUTLET EXPERT is niet gebleken anders dan éénmalig in de privacyverklaring op de website die nadat dit gebruik aan gedaagde bleek, onmiddellijk is aangepast. Gedaagde maakt derhalve gebruikt van een tweetal tekens: het logo en de samentrekking OUTLETEXPERT. De rechtbank beoordeelt derhalve of deze tekens inbreuk maken op de Uniebeeldmerkrechten.

4.8.

Artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo luiden als volgt:

Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk;

c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerk.

4.9.

De rechtbank beoordeelt eerst in welke mate sprake is van overeenstemming in de zin van artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo tussen de Uniebeeldmerkenen de door gedaagde gebruikte tekens en OUTLETEXPERT. De rechtbank stelt daarbij voorop dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken, globaal wordt beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk en teken. In het geval van een woord/beeldmerk kan niet gezegd worden dat het woordelement domineert binnen de totaalindruk die het merk oproept4. Dat het relevante publiek dat in aanmerking moet worden genomen de gewone consument van huishoudelijke artikelen is, is tussen partijen niet in geschil.

4.10.

Wat betreft de mate van overeenstemming tussen de Uniebeeldmerken en het teken overweegt de rechtbank het volgende.

Wat betreft de mate van auditieve overeenstemming is van belang dat merk en teken beide het woord ‘expert’ bevatten. Merk en teken klinken verschillend omdat in het teken van gedaagde het woord ‘expert’ wordt voorafgegaan door het woord ‘outlet’. De rechtbank is van oordeel dat niet gezegd kan worden dat in auditieve zin het teken wordt gedomineerd door één van beide woorden. Het zijn beide algemeen bekende, veel voorkomende woorden zonder een bijzondere klank en met evenveel lettergrepen. Auditief is het verschil dan ook gelegen in de omstandigheid dat het teken een extra woord bevat van gelijke lengte.

In visueel opzicht valt op dat merk en teken allebei het woord ‘expert’ bevatten dat bovendien in een sterk gelijkend lettertype is afgebeeld: het zijn blokletters zoals die voorkomen in boeken (en dus geen schrijfletters of kapitalen). De letters hebben geen bijzondere vormgeving met uitzondering van de letter ‘X’ die bij allebei afwijkt waardoor het lijkt alsof er een ‘>’ en ‘<’ naast elkaar staan.

Een visueel verschil tussen merk en teken is dat in het merk rechts van het woord ‘expert’ een ster in een cirkel is afgebeeld en in het teken links ervan het woord ‘outlet’ staat. Voorts is het teken in tegenstelling tot het merk afgebeeld in een ovaalvorm die in het midden door een schuine streep in tweeën wordt gedeeld.

Wat betreft de begripsmatige overeenstemming is van belang dat merk en teken het woord ‘expert’ bevatten wat een synoniem is aan ‘specialist’. Het teken bevat echter eveneens het woord ‘outlet’ waardoor het teken zowel kan worden begrepen als specialist van outletproducten (zoals gedaagde betoogt) of als outletwinkel van artikelen van Expert cs (zoals Expert cs betoogt). Immers, zoals hiervoor sub 4.5 is overwogen, heeft de naam ‘Expert’ een grote bekendheid als winkel voor wit-, bruin- en grijsgoed. Nu dergelijke producten ook regelmatig worden aangeboden in zogenaamde outlet-winkels, kan het teken naar het oordeel van de rechtbank ook worden begrepen in de door Expert cs aangevoerde zin.

4.11.

Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming is uitgangspunt dat de punten van overeenstemming zwaarder worden gewogen dan de punten van verschil. Gelet op de hiervoor besproken punten van overeenstemming, de omstandigheid dat de aangeboden waren en diensten identiek zijn en de omstandigheid dat de Uniebeeldmerken een grote bekendheid hebben en daarmee een groot onderscheidend vermogen, is de rechtbank van oordeel dat, ook als het woordbestanddeel ‘expert’ niet als het dominante onderdeel van het teken wordt beschouwd, het teken bij het betreffende publiek wel de suggestie kan wekken dat de waren afkomstig zijn van economisch verbonden ondernemingen5. Er is naar het oordeel van de rechtbank dan ook sprake van een zodanige mate van overeenstemming bij gebruik van het teken voor de waren en diensten waarvoor de Uniemerken zijn geregistreerd, dat mogelijk verwarring kan ontstaan. Gedaagde maakt derhalve inbreuk op de Uniebeeldmerken op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

4.12.

De rechtbank beoordeelt voorts in welke mate sprake is van overeenstemming tussen de Uniebeeldmerkenen het door gedaagde gebruikte teken OUTLETEXPERT dat voorkomt in de door haar gebruikte domeinnaam en op de onder die domeinnaam gehouden website.

4.13.

Wat betreft de auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken is de beoordeling gelijk aan hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot het door gedaagde gebruikte logo. Wat betreft de visuele overeenstemming is de beoordeling anders. Merk en teken stemmen in visuele zin overeen wat betreft gebruik van het woord ‘expert’ en verschillen omdat het teken langer is en geen figuratieve elementen heeft.

4.14.

De op een aantal punten andere beoordeling van de visuele overeenstemming, maakt de beoordeling van de totaalindruk van merk en teken echter niet anders dan hiervoor sub 4.11 is overwogen. Ook gebruikmaking van het teken OUTLETEXPERT voor gelijke of overeenstemmende waren en diensten is derhalve inbreukmakend ten opzichte van Expert cs.

Handelsnaaminbreuk?

4.15.

Voor zover Expert cs nog belang heeft bij een beoordeling van de vraag of sprake is van handelsnaaminbreuk, overweegt de rechtbank als volgt. Artikel 5 Hnw luidt als volgt:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.16.

Expert cs stelt dat de door gedaagde gebruikte naam Outlet Expert slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam ‘Expert’ van Expert cs en dat door dit gebruik (evenals door gebruik van daarop gelijkende handelsnamen als Expert, OutletExpert, Outletexpert en gebruik in de domeinnaam www.outletexpert.nl) verwarring is te duchten bij het publiek in die zin dat er een serieus risico is dat het publiek zal denken dat de onderneming van gedaagde een bij Expert aangesloten winkel is of een aan de Expert-organisatie gelieerde outletwinkel.

4.17.

Gedaagde heeft erop gewezen dat in het register van de Kamer van Koophandel met betrekking tot Expert Gennep staat vermeld dat haar handelsnaam Expert Gennep B.V. is en derhalve niet (uitsluitend) ‘Expert’. De rechtbank gaat aan dat verweer voorbij omdat voor bescherming als handelsnaam niet van belang is onder welke (handels)naam een onderneming in de registers wordt aangeduid, maar de naam waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven. Dat de drie vennootschappen die worden aangeduid met Expert cs de naam ‘Expert’ feitelijk gebruiken, is niet betwist.

4.18.

Wat betreft de beoordeling van het verwarringsgevaar is ook in het kader van het handelsnaamrecht van belang dat, zoals de rechtbank hiervoor sub 4.5 heeft overwogen, de handelsnaam van Expert cs een grote beschermingsomvang heeft. De namen die gedaagde gebruikt voor een onderneming die handelt in dezelfde producten als Expert cs, wijken slechts af door toevoeging van het woord ‘outlet’. Die toevoeging is onvoldoende om het gevaar voor verwarring weg te nemen. Immers, zoals de rechtbank hiervoor in het kader van de merkinbreuk sub 4.10 en 4.11 ook reeds heeft overwogen, kan het publiek de door gedaagde gebruikte namen uitleggen als betrekking hebbend op een outlet-winkel van producten van Expert cs, wat betekent dat het publiek een verband kan leggen tussen Expert cs en de onderneming van gedaagde. Daarbij betrekt de rechtbank dat de fysieke winkels die door beide ondernemingen worden geëxploiteerd op een afstand van elkaar liggen die voor dergelijke zaken niet zodanig is dat ze zich richten op een geheel ander publiek en bovendien zijn beide ondernemingen via internet in heel Nederland actief. Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook verwarring tussen de ondernemingen van Expert cs enerzijds en gedaagde anderzijds te duchten, zodat sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Expert cs.

De vorderingen van Expert cs

4.19.

Het vorengaande betekent dat de vorderingen van Expert cs om gedaagde te veroordelen het gebruik van de tekens en namen te staken kunnen worden toegewezen als in het dictum bepaald. Wat betreft de termijn waarop het gebruik gestaakt moet worden is de rechtbank van oordeel dat een termijn van één maand redelijk is. De dwangsom wordt gematigd tot een bedrag van € 1.000 per dag met een maximum als gevorderd.

4.20.

Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij wordt gedaagde veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten aan de zijde van Expert cs. Partijen zijn het erover eens dat de zaak moet worden aangemerkt als een normale zaak als bedoeld in de Indicatietarieven in IE-zaken6. Eiseressen hebben hun vordering op grond van artikel 1019h Rv beperkt tot het maximale bedrag van € 17.500 aan salaris advocaat. Gedaagde heeft aangevoerd dat dat bedrag aan de hoge kant is, maar dat verder niet onderbouwd met een bespreking van de kostenopgave zijdens Expert cs. Wat betreft het verweer dat sprake is van rauwelijks dagvaarden, stelt de rechtbank vast dat, welke rechtsgevolgen daar ook aan zouden moeten worden verbonden, het enkele feit dat tussen het stuklopen van de onderhandelingen en het uitbrengen van de dagvaarden anderhalf jaar verstreken is, als zodanig niet meebrengt dat daarvan sprake is. De rechtbank wijst het bedrag van € 17.500 derhalve toe, te vermeerderen met een bedrag aan verschotten van € 724,58 (griffierecht en kosten betekening dagvaarding) en de wettelijke rente over dat bedrag als na te melden.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt gedaagde om binnen één maand na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden:

a. iedere inbreuk op de Uniemerken met nrs. 4798476 en 3504461, waaronder het gebruik van de tekens en OUTLETEXPERT of een daarmee overeenstemmend teken, op een website van of (mede) ten behoeve van gedaagde, in een domeinnaam of anderszins op internet of in e-mails, op briefpapier en/of op ander publiciteitsmateriaal en op en/of aan de gevels van de kantoorpanden van gedaagde;

b. iedere inbreuk op de handelsnaam “Expert” van Expert cs, waaronder mede begrepen het gebruik van de handelsnaam “Outlet Expert”, “OutletExpert” en/of “Outletexpert” en elk zichtbaar gebruik van de domeinnaam “www.outletexpert.nl”, voor zover dit enig verband houdt met de verhandeling van elektronische producten en/of daaraan gerelateerde waren of diensten;

een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000 per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat gedaagde in gebreke blijft een of meer van de onder a en b bedoelde bevelen geheel, volledig en/of tijdig na te komen, dit met een

maximum van € 100.000;

5.2.

veroordeelt gedaagde in de proceskosten aan de zijde van Expert cs, begroot op een bedrag ad € 18.224,58 te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis;

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op

8 januari 2020.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (inwerkingtreding 6 juli 2017, van kracht vanaf 1 oktober 2017)

3 Handelsnaamwet

4 HvJ EG 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420 (Aire Limpio)

5 Zie in dit verband HvJ EG 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594 (Life-Thomson Life)

6 Versie 1 april 2017