Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:12803

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-11-2020
Datum publicatie
16-12-2020
Zaaknummer
C/09/13/117 F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Heropening faillissement

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 137c
Faillissementswet 194
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
INS-Updates.nl 2020-0341
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team Insolventies

Faillissementsnummer: C/09/13/117 F

Beschikking van 17 november 2020

1 Het verzoek

1.1

Op 3 november 2020 heeft mr. S.H. Broeseliske, advocaat en curator te Den Haag, (verder: verzoeker) een verzoekschrift ingediend tot het geven van een bevel tot vereffening en verdeling van een nagekomen bate onder de concurrente crediteuren van de inmiddels ontbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Vis Anthurium B.V..

2 De procedure

2.1

Blijkens het verzoekschrift heeft verzoeker zijn verzoek gedaan in zijn hoedanigheid van voormalig curator in het inmiddels geëindigde faillissement van voormelde vennootschap.

2.2

De uitspraak is bepaald op heden.

3 De feiten

3.1

Bij vonnis van deze rechtbank van 12 februari 2013 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Vis Anthurium B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27229972, statutair gevestigd te Maasdijk, kantoorhoudend te Kanaalweg 8 E, 2678 LX De Lier, met benoeming van mr. R. Cats tot rechter-commissaris en met aanstelling van S.H. Broeseliske als curator.

3.2

Omdat, gelet op de stand van de boedel, ook aan de concurrente crediteuren een uitdeling kon plaatsvinden, heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. De door de curator opgestelde slotuitdelingslijst is door de rechter-commissaris goedgekeurd en op 9 september 2019 ter inzage gelegd. De slotuitdelingslijst is vervolgens op 19 september 2019 verbindend geworden. De vorderingen van de zes concurrente crediteuren zijn voor 1,1767454 % voldaan.

3.3

Op 23 oktober 2019 heeft de rechter-commissaris de rekening en verantwoording die de curator heeft afgelegd goedgekeurd.

3.4

Verzoeker heeft in zijn verzoek verklaard dat de Rabobank Jan Vis Anthurium B.V. een aanbod van € 109.650,25 heeft gedaan in het kader van het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Omdat Rabobank haar verplichtingen onder dit aanbod wil verrekenen en omdat onduidelijk is of verrekening is toegestaan, heeft verzoeker dit aanbod (nog) niet geaccepteerd en zijn onderhavige verzoek niet eerder gedaan.

4. Beoordeling

4.1

Vast staat dat in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Vis Anthurium B.V. een verificatievergadering heeft plaatsgevonden, waarna het faillissement is geëindigd met het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. De concurrente crediteuren hebben een deel van hun vordering ontvangen. Ook staat vast dat verzoeker, althans Jan Vis Anthurium B.V. een bate van € 109.650,25 staat te wachten als het betreffende aanbod wordt geaccepteerd.

4.2

Verzoeker is aan te merken als belanghebbende bij het verzoek.

4.3

In artikel 194 Fw is bepaald dat, indien na de slotuitdeling mocht blijken dat nog baten van de boedel aanwezig zijn welke ten tijde der vereffening niet bekend waren, de curator, op bevel van de rechtbank, tot vereffening en verdeling daarvan overgaat op de grondslag van de vroegere uitdelingslijsten. In het onderhavige geval is na uitdeling conform de uitdelingslijst alsnog een dergelijke bate opgekomen. Deze bate zal moeten worden vereffend via de weg van artikel 194 Fw. Bovendien is hier geen sprake van een bate waarvan de verwervingskosten hoger zijn dan die bate zelf, althans daarvan is niet gebleken.

4.5

Uit het voorgaande volgt dat het verzoek zal worden toegewezen op grond van artikel 194 Fw. .

5 De beslissing

De rechtbank:

- heropent de vereffening in het beëindigde faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Vis Anthurium B.V., in liquidatie, laatstelijk gevestigd te Maasdijk;

- benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. R. Cats en stelt aan tot curator mr. S.H. Broeseliske, advocaat en curator te Den Haag;

- beveelt de curator, mr. S.H. Broeseliske, over te gaan tot vereffening en verdeling van de nagekomen bate in de boedel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Vis Anthurium B.V. op de grondslag van de op 19 september 2019 verbindend geworden uitdelingslijst;

- bepaalt dat deze uitspraak zal worden gepubliceerd op rechtspraak.nl,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Don, rechter, bijgestaan door C.A. van Drunen, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 17 november 2020.