Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:12450

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
26-11-2020
Datum publicatie
10-12-2020
Zaaknummer
C/09/602731 / FA RK 20-8168
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

aansluitende machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG


Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaak-/rekestnr.: C/09/602731 / FA RK 20-8168

Datum beschikking: 26 november 2020

Aansluitende machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Beschikking naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een aansluitende zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[de man]

hierna te noemen: betrokkene,

geboren op [geboortedag] 1973 te [geboorteplaats] (Marokko),

wonende te [woonplaats]

thans verblijvende in de accommodatie [verblijfplaats]

advocaat: mr. J.C. Herweijer te Rijswijk Zh.

Procesverloop
Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 05 november 2020, heeft de officier van justitie verzocht om een aansluitende zorgmachtiging.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- een op 28 oktober 2020 ondertekende medische verklaring van [psychiater] die betrokkene heeft onderzocht maar niet bij zijn behandeling betrokken was;

- een zorgkaart van 28 oktober 2020;

- een zorgplan van 16 oktober 2020;

- de bevindingen van de geneesheer-directeur van 3 november 2020;

- een eigen plan van aanpak van 14 oktober 2020;

- een uittreksel uit de justitiële documentatie;

- een afschrift van de politiemutaties.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 26 november 2020.

Bij die gelegenheid zijn op grond van artikel 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid de navolgende personen gelijktijdig telefonisch gehoord door de rechtbank omdat het houden van een fysieke zitting vanwege de geldende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus niet mogelijk was:

- betrokkene;

- de advocaat;

- de [sociaal psychiatrisch verpleegkundige]

- de [zus]

- de [arts-assistent]

Omdat een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig werd geacht door de officier van justitie, is de officier van justitie niet telefonisch gehoord.

Standpunten ter zitting

Betrokkene heeft verklaard dat het de goede kant op gaat. Hij gaat akkoord met de zorgmachtiging maar heeft wel een aantal klachten over de medicatie. Er zou naar andere medicatie gekeken worden maar dat is niet gebeurd. Ook heeft hij om een MRI scan gevraagd. Betrokkene is helderziend en kan in de toekomst kijken. Dat is een beloning van God geweest en dat wordt dan een psychose genoemd.

De advocaat heeft verzocht om de zorgmachtiging voor de duur van zes maanden toe te wijzen in plaats van twaalf maanden Gedurende zes maanden kan (1) de mogelijkheid tot een zelfbindingverklaring worden onderzocht of (2) kan betrokkene dusdanig zijn hersteld dat hij op basis van vrijwilligheid verder kan met ambulante hulpverlening. Betrokkene is nu al een heel eind op weg in zijn herstel en op weg naar huis met ambulante hulpverlening. Dat zal waarschijnlijk over twee maanden realiseerbaar zijn. Er is dan voldoende tijd om de mogelijkheden te onderzoeken.

Ten aanzien van de verzochte vormen van verplichte zorg heeft de advocaat verklaard dat de vormen, toedienen van vocht en toedienen van voeding, niet noodzakelijk zijn.

De spv-er heeft verklaard dat de zorgmachtiging voor twaalf maanden wordt verzocht.

Er moeten nog veel dingen geregeld worden voordat de betrokkene met ontslag gaat. Zo moet er nog nieuwe huisraad worden geregeld (betrokkene heeft zijn huisraad eerder op straat gezet), moet de thuiszorg geregeld worden, moeten financiën geregeld worden en moet hij voor het ambulante kader op antipsychotica ingesteld worden.

Betrokkene is al geruime tijd, sinds juni 2020, opgenomen. Het is de bedoeling dat als het minder goed gaat met betrokkene er sneller ingegrepen kan worden zodat de schade die hij door de psychose oploopt, wordt beperkt. Het is een lange tijd niet goed gegaan met betrokkene en mogelijk is dat de reden dat de opname langer duurt dan normaal. Betrokkene wordt momenteel ingesteld op medicatie. Het gaat beter maar er is nog voor een deel sprake van een psychose. Hij is rustiger en coherenter maar als er dieper met hem wordt gesproken, komt de psychose naar de vlakte.

De arts heeft verklaard dat betrokkene tot de terugval goed functioneerde. Tijdens de opname is hij gesepareerd geweest. Betrokkene wil dit nooit meer meemaken. Een zorgmachtiging is een goed middel om eerder en lichter in te kunnen grijpen in plaats van te laat en zwaar ingrijpen. Ten aanzien van een zelfbindingsverklaring heeft de arts verklaard dat hij daar geen voorstander van is. Als er betrokkene in een verslechterde situatie aangeeft dat er niet ingegrepen mag worden, kan er geen hulp geboden worden. De nadelen die hij ervaart van de zorgmachtiging wegen niet op tegen het risico dat betrokkene decompenseert als de zelfbindingsmachtig niet naar behoren werkt.

Beoordeling

Op grond van artikel 6:5 Wvggz kan een zorgmachtiging worden verleend voor de duur van twaalf maanden als deze machtiging direct aansluit op een vorige zorgmachtiging op grond van de Wvggz.

Op 12 juni 2020 is door de rechtbank een zorgmachtiging verleend tot en met 12 december 2020.

Uit de overgelegde stukken is gebleken dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen.

Deze stoornis leidt tot ernstig nadeel, gelegen in:

- ernstige psychische schade;

- ernstige immateriële schade;

- ernstige financiële schade;

- ernstige verwaarlozing;

- maatschappelijke teloorgang.

Om het ernstig nadeel af te wenden, de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren en de geestelijke gezondheid van betrokkene te herstellen zodanig dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint, heeft betrokkene zorg nodig.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Om die reden is verplichte zorg nodig. De in het verzoekschrift genoemde vormen van zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en het advies van de geneesheer-directeur. Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- andere medische handelingen en therapeutische maatregelen;

- beperken van de bewegingsvrijheid;

- insluiten;

- uitoefenen van toezicht op betrokkene;

- onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;

- controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen;

- aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;

- opnemen in een accommodatie.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. De voorgestelde verplichte zorg is bovendien evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt verder dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de nieuwe zorgmachtiging verlenen voor de duur van twaalf maanden. De rechtbank passeert het verzoek van de advocaat om de zorgmachtiging voor zes maanden te verlenen. Er is sprake geweest van een ernstige situatie waardoor betrokkene voor zijn herstel nu al geruime tijd in een instelling verblijft. De duur van de opname had beperkt kunnen worden als eerder was ingegrepen. De spv-er heeft verklaard dat het bij betrokkene lastig is om in een vrijwillig kader de vinger aan de pols te houden gelet op de gang van zaken voorafgaand aan de opname. De situatie is nog niet dusdanig goed dat betrokkene met een gerust hart de volgende fase in kan gaan. Het onderzoeken naar de mogelijkheid voor een zelfbindingsverklaring is een goed idee maar gelet op de ernst van de situatie nu wordt daar niet op voorhand op aangestuurd.

Beslissing

De rechtbank:

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van:

[de man]

geboren op [geboortedag] 1973 te [geboorteplaats] (Marokko),

inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- andere medische handelingen en therapeutische maatregelen;

- beperken van de bewegingsvrijheid;

- insluiten;

- uitoefenen van toezicht op betrokkene;

- onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;

- controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen;

- aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;

- opnemen in een accommodatie.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 26 november 2021;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.M. Engbers, rechter, bijgestaan door A.E. Babulall-Balkaran als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 26 november 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 6 december 2020.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.