Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:11333

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
05-11-2020
Datum publicatie
11-11-2020
Zaaknummer
AWB 20/6786
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Vereenvoudigde behandeling
Inhoudsindicatie

Beroep niet tijdig beslissen gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’s-GRAVENHAGE

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 20/6786

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 5 november 2020 in de zaak tussen

[eiseres] , geboren op [geboortedatum] , van Chinese nationaliteit, eiseres

V-nummer: [#]

(gemachtigde: mr. M.M.M. Volwerk),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder.

Procesverloop

Eiseres heeft op 3 september 2020 bij de rechtbank beroep ingesteld wegens het niet tijdig nemen van een besluit op haar bezwaar van 28 januari 2020, gericht tegen het besluit van
24 januari 2020 waarbij de aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen.

Verweerder heeft op 5 oktober 2020 een verweerschrift ingediend.

Overwegingen

 1. Ingevolge artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de rechtbank, totdat partijen zijn uitgenodigd om op een zitting te verschijnen, het onderzoek sluiten indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is, omdat zij kennelijk onbevoegd is dan wel het beroep kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is.

 2. Ingevolge artikel 8:55b, eerste lid, van de Awb doet de rechtbank, indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, binnen acht weken nadat het beroepschrift is ontvangen en aan de vereisten van artikel 6:5 van de Awb is voldaan, uitspraak met toepassing van artikel 8:54 van de Awb, tenzij de rechtbank een onderzoek ter zitting noodzakelijk acht.

 3. Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Awb wordt voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep, het niet tijdig nemen van een besluit met een besluit gelijkgesteld. Tegen het niet tijdig beslissen staat dan ook beroep bij de rechtbank open.

 4. Ingevolge artikel 6:12, tweede lid, van de Awb, kan het beroepschrift worden ingediend zodra:
  a. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen, en
  b. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.

 5. Uit artikel 76 van de Vreemdelingenwet (Vw) volgt dat, indien bezwaar wordt gemaakt tegen een beschikking omtrent de afgifte van de machtiging tot voorlopig verblijf, bedoeld in artikel 1a, onderdeel b van de Vw, in afwijking van artikel 7:10, eerste lid, Awb, wordt beslist binnen negentien weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Ingevolge artikel 7:10, derde lid, van de Awb, kan de beslissing worden verdaagd voor ten hoogste zes weken.

 6. Bij brief van 10 februari 2020 heeft verweerder van de mogelijkheid gebruik gemaakt de beslistermijn met zes weken te verdagen en aan eiseres medegedeeld dat de beslissing uiterlijk op 17 augustus 2020 kan worden verwacht.

 7. Het besluit dateert van 24 januari 2020. Vanaf 21 februari 2020 gaat de termijn van 19 weken lopen. De beslistermijn is door verweerder met 6 weken verlengd. Verweerder had dus uiterlijk op 14 augustus 2020 moeten beslissen. De rechtbank stelt vast dat de beslistermijn is verstreken.

 8. De rechtbank stelt voorts vast dat eiseres verweerder bij brief van 19 augustus 2020 heeft meegedeeld dat hij in gebreke is en dat sindsdien twee weken zijn verstreken.

 9. De rechtbank is van oordeel dat het beroep terecht is ingediend omdat de wettelijke beslistermijn is verstreken en de ingebrekestelling van 19 augustus 2020 geldig is.

 10. Het beroep is kennelijk gegrond.

 11. In artikel 8:55d, eerste lid, van de Awb is bepaald dat indien het beroep gegrond is en nog geen besluit bekendgemaakt is, de rechtbank bepaalt dat het bestuursorgaan binnen twee weken na de dag waarop de uitspraak wordt verzonden alsnog een besluit bekendmaakt. In het tweede lid is neergelegd dat de rechtbank aan haar uitspraak een nadere dwangsom verbindt voor iedere dag dat het bestuursorgaan in gebreke blijft de uitspraak na te leven. Volgens het derde lid kan de rechtbank in bijzondere gevallen of indien naleving van andere wettelijke voorschriften daartoe noopt, een andere termijn bepalen of een andere voorziening treffen.

 12. Verweerder heeft in zijn verweerschrift van 5 oktober 2020 medegedeeld er naar te streven om binnen acht weken een besluit te nemen op het bezwaarschrift en verzoekt de rechtbank dan ook om een beslistermijn van acht weken op te leggen.

 13. Gelet op verweerders mededeling en het tijdsverloop sinds het indienen van het verweerschrift ziet de rechtbank aanleiding om met toepassing van artikel 8:55d, derde lid, van de Awb verweerder op te dragen binnen een termijn van vier weken na verzending van deze uitspraak alsnog een besluit op het bezwaar te nemen.

 14. De rechtbank bepaalt voorts met toepassing van artikel 8:55d, tweede lid, van de Awb dat verweerder een dwangsom van € 100,- verbeurt voor elke dag waarmee de hiervoor genoemde termijn wordt overschreden, met een maximum van € 7.500,-.

 15. Voorts is er aanleiding om verweerder te veroordelen in de kosten die eiseres in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn met

toepassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht begroot op € 262,50 (1 punt, wegingsfactor 0,5).

16. Omdat eiseres ontheffing is verleend van het griffierecht wegens betalingsonmacht, is er geen aanleiding te bepalen dat verweerder het griffierecht vergoedt.

Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep in verband met het niet tijdig nemen van een besluit op bezwaar gegrond;
- vernietigt het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit;
- draagt verweerder op alsnog een besluit te nemen binnen vier weken na de dag van verzending van deze uitspraak;
- bepaalt dat verweerder aan eiseres een dwangsom van € 100,- verbeurt voor elke dag waarmee hij de hiervoor genoemde termijn overschrijdt, met een maximum van
€ 7.500,-;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van in totaal € 262,50.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.M. Janse van Mantgem, rechter, in aanwezigheid van
A.C. Karels griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 5 november 2020.

griffier rechter

afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij deze rechtbank. Het verzet dient gedaan te worden door het indienen van een verzetschrift binnen zes weken na de dag van verzending van de uitspraak door de griffier. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.