Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:10354

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-09-2020
Datum publicatie
20-10-2020
Zaaknummer
C/09/598288 / FA RK 20-5825
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

aansluitende machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG


Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaak-/rekestnr.: C/09/598288 / FA RK 20-5825

Datum beschikking: 17 september 2020

Aansluitende machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Beschikking naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[de man]

hierna te noemen: betrokkene,

geboren op [geboortedag] 1956 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. D. Poot te Leiden.

Procesverloop
Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 20 augustus 2020, heeft de officier van justitie verzocht om een zorgmachtiging.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- een op 10 augustus 2020 ondertekende medische verklaring van [psychiater] die betrokkene heeft onderzocht maar niet bij zijn behandeling betrokken was;

- een zorgkaart van 13 augustus 2020;

- een zorgplan van 13 augustus 2020;

- een beoordeling van de geneesheer-directeur op het zorgplan van 19 augustus 2020;

- een uittreksel uit de justitiële documentatie;

- een afschrift van de politiemutaties.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 17 september 2020.

Bij die gelegenheid zijn op grond van artikel 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid de navolgende personen gelijktijdig telefonisch gehoord door de rechtbank omdat het houden van een fysieke zitting vanwege de geldende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus niet mogelijk was:

- betrokkene;

- de advocaat;

- de [behandelaar] , in bijzijn van betrokkene;

- de [casemanager] in bijzijn van betrokkene.

Omdat een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig werd geacht door de officier van justitie, is de officier van justitie niet telefonisch gehoord.

Standpunten ter zitting

Betrokkene heeft naar voren gebracht dat het goed gaat met hem. De dosering van de medicatie is verlaagd en dat betekent meer vrijheid voor betrokkene. Betrokkene heeft jaren hard gewerkt om zover te komen ondanks alle bijwerkingen van de medicatie. Betrokkene voert voor het overige geen verweer.

De case-manager heeft naar voren gebracht dat betrokkene sinds kort verhuisd is naar [woonplaats] en dat er dus recent een nieuw ambulant behandelteam is voor betrokkene. Betrokkene heeft de case-manager in gesprekken aangegeven dat hij weet dat hij wel eens manisch kan worden en dat hij het goed vindt dat het team dan kan ingrijpen als het mis gaat. Om die reden is een nieuwe zorgmachting aangevraagd. Als betrokkene stabiel is hecht hij grote waarde aan de ambulante zorg en is bereid overal aan mee te werken. Of het tot een nieuwe opname zal komen is niet voorspelbaar. De laatste opname dateert uit 2015.

De behandelaar heeft naar voren gebracht dat betrokkene lang in zorg is en dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is in de situatie. Maar als het misgaat dient ingegrepen te kunnen worden. Betrokkene is onlangs verhuisd en daarna vertoonde hij vanwege de daarmee gepaard gaande spanningen dusdanige klachten dat hij dicht tegen een opname aan zat, maar dat is gelukkig voorkomen. Er zijn dus bepaalde risicofactoren waardoor verplichte vormen van zorg beschikbaar moeten zijn en toegepast moeten kunnen kunnen worden. De eerdere zorgmachting heeft prima zijn werking gehad op betrokkene en dat bood hem zekerheid. Het onderhavige verzoek is passend in de huidige situatie en behandeling.

De advocaat heeft zich op het stanpunt gesteld dat een opname in een accommodatie niet aan de orde kan zijn als betrokkene decompenseert. Die verplichte vorm kan niet onder de Wvggz worden toegewezen als iemand ambulant in behandeling is. Als betrokkene in zo’n situatie terecht komt kan in dergelijke noodsituaties kortstondig verplichte zorg worden verleend voor maximaal drie dagen en dan kan de rechtbank worden verzocht de zorgmachtiging aan te passen of te wijzigen.

Beoordeling

Op grond van artikel 6:5 Wvggz kan een zorgmachtiging worden verleend voor de duur van twaalf maanden als deze machtiging direct aansluit op een vorige zorgmachtiging op grond van de Wvggz.

Op 6 mei 2020 is door de rechtbank op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg een zorgmachtiging verleend met een geldigheidsduur tot en met

11 oktober 2020.

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten een bipolaire I stoornis.

Deze stoornis leidt tot ernstig nadeel, gelegen in:

- levensgevaar;

- ernstig lichamelijk letsel;

- ernstige financiële schade;

- ernstige verwaarlozing;

- maatschappelijke teloorgang;

- de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Om het ernstig nadeel af te wenden en de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren, heeft betrokkene zorg nodig.

Gebleken is dat er geen of onvoldoende mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Hoewel betrokkene op dit moment akkoord gaat met de geboden hulp in ambulante vorm, is gebleken dat hij snel decompenseren in een manisch toestandsbeeld bij (hoog) oplopende spanningen waarbij hij door het gebrek aan ziektebesef en inzicht verzet kan vertonen tegen vrijwillige zorg. Om die reden is verplichte zorg nodig. De in het verzoekschrift genoemde vormen van zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en het advies van de geneesheer-directeur. Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken.

De advocaat heeft namens betrokkene verweer gevoerd tegen de toewijzing van de verzochte vorm van verplichte zorg in de zorgmachtiging, te weten het opnemen in een accommodatie

en de daarbij horende modaliteiten van verplichte zorg, te weten: 'het beperken van de bewegingsvrijheid', 'insluiten' en het 'uitoefenen van toezicht', omdat dit disproportioneel is gelet op de langdurige stabiele ambulante setting. De rechtbank volgt dit verweer en overweegt dat een opname in een accommodatie al een aantal jaar niet meer noodzakelijk is geweest, omdat betrokkene door de (depot)medicatie stabiel kan functioneren en dat daarom deze vormen van verplichte zorg zullen worden afgewezen . Mocht het ernstig nadeel zich evenwel toch voordoen en er sprake zijn van een noodsituatie, dan heeft de zorgverantwoordelijke de mogelijkheid om toepassing aan artikel 8:11 en volgende Wvggz te geven.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te kunnen wenden:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- andere medische handelingen en therapeutische maatregelen.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz.

De zorgmachtiging zal worden verleend voor de verzochte duur van twaalf maanden.

Beslissing

De rechtbank:

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van:

[de man]

geboren op [geboortedag] 1956 te [geboorteplaats] ,

inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- andere medische handelingen en therapeutische maatregelen;

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 17 september 2021;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.F. Baaij, rechter, bijgestaan door F.A.M. Vreeswijk als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 17 september 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 14 oktober 2020.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.