Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:10140

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
31-08-2020
Datum publicatie
09-10-2020
Zaaknummer
C/09/596295 / KG RK 20-915
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wraking afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Wrakingskamer

wrakingnummer 2020/40

zaak- /rekestnummer: C/09/596295 / KG RK 20-915

Beslissing van 31 augustus 2020

van de meervoudige wrakingskamer van de rechtbank op het verzoek van

[verzoeker] ,

hierna te noemen: verzoeker,

gemachtigde: [gemachtigde] te [woonplaats] .

strekkende tot de wraking van

mr. M.A. Dirks,

rechter in deze rechtbank,

hierna te noemen: de rechter.

Belanghebbende in deze procedure is:

de inspecteur van de Belastingdienst.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het schriftelijke wrakingsverzoek van 17 juli 2020;

- de schriftelijke reactie van de rechter van 31 juli 2020.

1.2.

Bij de mondelinge behandeling op 17 augustus 2020 is verschenen:

- de rechter.

De gemachtigde van verzoeker heeft aangegeven dat hij niet op de zitting aanwezig zal zijn.

Verzoeker en de belanghebbende zijn niet verschenen.

2 Het wrakingsverzoek

2.1.

Het verzoek strekt tot wraking van de rechter in de zaak met nummer SGR 19/4755 tussen verzoeker en de inspecteur van de Belastingdienst.

2.2.

Verzoeker heeft blijkens het schriftelijke wrakingsverzoek daaraan het volgende ten grondslag gelegd. De rechter heeft verzoekers aanhoudingsverzoek afgewezen met een drogreden en daaruit blijkt vooringenomenheid. Verzoeker heeft op 14 juli 2020 verzocht om de zitting van 20 juli 2020 uit te stellen, omdat hij indirect en zijn moeder direct behoort tot een risicogroep met betrekking tot het coronavirus (Covid-19), aangezien hij een gezamenlijke huishouding voert met zijn moeder van 89 jaar oud. De rechter heeft telefonisch laten mededelen dat het aanhoudingsverzoek te laat is ingediend en dat het wordt afgewezen.

2.3.

De rechter heeft laten weten niet in de wraking te berusten en heeft op het verzoek gereageerd. Die reactie wordt hierna voor zover nodig besproken.

3 De beoordeling

3.1.

Een rechter kan alleen gewraakt worden als zich omstandigheden voordoen waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Daarvan is sprake als de rechter jegens een procesdeelnemer vooringenomen is of als de vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd is. Daarbij is het uitgangspunt dat een rechter wordt vermoed onpartijdig te zijn omdat hij of zij als rechter is aangesteld. Voor het oordeel dat de rechterlijke onpartijdigheid toch schade lijdt, bestaat alleen grond in geval van bijzondere omstandigheden die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het aannemen van (de objectief gerechtvaardigde schijn van) partijdigheid. Uit de wet volgt dat de verzoeker die concrete omstandigheden moet aanvoeren en wel zodra deze aan hem of haar bekend zijn geworden.

3.2.

Het wrakingsverzoek ziet op een procedurele beslissing, te weten het afwijzen van een verzoek tot uitstel van de mondelinge behandeling wegens het risico op besmetting met het coronavirus. Procedurele beslissingen kunnen in beginsel geen grond vormen voor wraking. Dit is alleen anders, indien (de motivering van) die beslissing in het licht van alle omstandigheden van het geval en naar objectieve maatstaven gemeten – bijvoorbeeld door de in de motivering gebezigde bewoordingen – niet anders kan worden verstaan dan als blijk van vooringenomenheid van de rechter die haar heeft gegeven. Hetgeen verzoeker in dit verband in zijn wrakingsverzoek heeft gesteld levert geen aanwijzing op die tot dat oordeel zou moeten leiden. Uit de door de rechter in zijn schriftelijke reactie en op de wrakingszitting onweersproken geschetste gang van zaken kan worden afgeleid dat aan verzoeker, ondanks de omstandigheid dat zijn aanhoudingsverzoek te laat was ingediend, gelet op de motivering daarvan, telefonisch een (door de coronamaatregelen in de rechtspraak landelijk veel gebruikt) alternatief is geboden, namelijk het houden van een telefonische zitting op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Hiermee werd tegemoet gekomen aan zijn bezwaren tegen een (fysieke) mondelinge behandeling en de daarmee verband houdende risico’s op besmetting met het coronavirus. Verzoeker heeft toen echter aangegeven dat hij ook geen telefonische zitting wil. Hierop is zijn aanhoudingsverzoek vervolgens schriftelijk, ongemotiveerd, afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat uit deze omstandigheden geen vooringenomenheid kan worden afgeleid. Het wrakingsverzoek wordt dan ook afgewezen.

4 De beslissing

De wrakingskamer

4.1.

wijst het verzoek tot wraking af;

4.2.

bepaalt dat het proces in de hoofdzaak wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond ten tijde van het indienen van het wrakingsverzoek;

4.3.

beveelt dat (een afschrift van) deze beslissing met inachtneming van het bepaalde bij artikel 8:18, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt toegezonden aan:

• de verzoeker p/a zijn gemachtigde;

• de belanghebbende;

• de rechter.

Deze beslissing is gegeven door de mrs. M.J. Alt-van Endt, E.F. Brinkman en J.C. Sluymer, in tegenwoordigheid van de griffier mr. J.M.N. van Limpt-Schrover en in het openbaar uitgesproken op 31 augustus 2020.

de griffier de voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.