Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:8977

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
09-05-2019
Datum publicatie
05-09-2019
Zaaknummer
NL19.8197
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

opvolgende aanvraag buiten behandeling gesteld, informatie voor wezenlijk belang voor de beoordeling van de aanvraag niet overgelegd, M35-O formulier niet volledig ingevuld

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG


Bestuursrecht

zaaknummer: NL19.8197


uitspraak van de enkelvoudige kamer van 9 mei 2019 in de zaak tussen

[eiseres], eiseres, V-nummer [V-nummer ]

mede namens haar minderjarige kinderen,

[A] , V-nummer [V-nummer ]

[B] , V-nummer [V-nummer ]

(gemachtigde: mr. R.P. van Empel-Bouman),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. A.S.R. Mangroelal).


Procesverloop
Bij besluit van 4 april 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiseres tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) buiten behandeling gesteld.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft, tezamen met de behandeling van de zaak NL19.8198, plaatsgevonden op 7 mei 2019. Eiseres en haar gemachtigde zijn, met voorafgaand bericht, niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Eiseres stelt geboren te zijn op [geboortedatum] 1994 en de Guineese nationaliteit te hebben. Zij heeft op 30 januari 2019 de onderhavige aanvraag ingediend.

Eiseres heeft eerder, op 15 oktober 2016, een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingediend. Bij besluit van 13 oktober 2017 is deze aanvraag afgewezen.

2. Verweerder heeft de opvolgende aanvraag van eiseres buiten behandeling gesteld omdat eiseres informatie die van wezenlijk belang is voor de beoordeling van haar aanvraag niet heeft overgelegd. Eiser heeft het formulier M35-O waarmee zij te kennen heeft gegeven een aanvraag te willen indienen niet volledig ingevuld. Bij het voornemen heeft verweerder eiseres de gelegenheid gegeven de ontbrekende gegevens alsnog te overleggen en of de aanvraag verder toe te lichten. Van deze gelegenheid heeft eiseres geen gebruik gemaakt.

3. Eiseres kan zich niet verenigen met het bestreden besluit en heeft hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende aangevoerd. Eiseres geeft aan dat zij wel degelijk een zienswijze ter nadere onderbouwing van haar opvolgende aanvraag heeft ingediend. Bij de beroepsgronden overlegt eiseres deze zienswijze. Eiseres stelt zich op het standpunt dat zij met informatie uit diverse bronnen aannemelijk heeft gemaakt dat haar in Nederland buiten het huwelijk geboren kinderen bij terugkeer naar Guinee te maken zullen krijgen met ernstige discriminatie. Verweerder was daarom gehouden nader onderzoek te doen naar de vraag of de discriminatie die hen te wachten staat reden is om hen in Nederland bescherming te bieden. Verweerder heeft de aanvraag van eiseres dan ook ten onrechte buiten behandeling gesteld. Eiseres verwijst hiervoor naar het bepaalde in artikel 30c, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000 en artikel 28 van de Richtlijn 2013/32/EU (Procedurerichtlijn). Verweerder had eiseres alvorens de aanvraag buiten behandeling te stellen herstelverzuim moeten bieden en geen voornemen uit moeten brengen. Een voornemen kan immers niet gelden als herstelverzuim, omdat een voornemen bestemd is voor een inhoudelijke behandeling.

4. Verweerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

5. Ingevolge artikel 30c, eerste lid, aanhef, van de Vw 2000 kan een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 buiten behandeling worden gesteld in de zin van artikel 28 van de Procedurerichtlijn, indien:

a. de vreemdeling heeft nagelaten te antwoorden op verzoeken om informatie te verstrekken die van wezenlijk belang is voor zijn aanvraag.

Ingevolge artikel 3.45b van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (VV 2000) kan de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28 van de Wet, buiten behandeling worden gesteld op grond van artikel 30c, eerste lid, onder a, van de Wet, indien de vreemdeling twee keer heeft nagelaten te antwoorden op verzoeken om informatie te verstrekken over de elementen ter staving van zijn aanvraag, bedoeld in artikel 31, tweede en derde lid, van de Wet.

6. De rechtbank overweegt als volgt.

6.1.

Hoewel eiseres bij de beroepsgronden een afschrift van een zienswijze gedateerd op 12 maart 2019 heeft overgelegd, heeft eiseres niet onderbouwd dat zij deze zienswijze ook daadwerkelijk tijdig bij verweerder heeft ingediend. Zo heeft eiseres geen faxbevestiging of postbewijs overgelegd en is eiseres ook niet ter zitting verschenen om toe te lichten wanneer en op welke wijze de zienswijze bij verweerder is ingediend. Zonder nadere motivering dan wel onderbouwing volgt de rechtbank verweerder in zijn standpunt dat geen zienswijze van eiseres op het voornemen is ontvangen.

6.2.

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) bij uitspraak van 21 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:574) heeft geoordeeld, kan verweerder ingevolge artikel 3.45b van het VV 2000 een aanvraag buiten behandeling stellen als een vreemdeling twee keer heeft nagelaten te antwoorden op verzoeken om informatie te verstrekken over de elementen ter staving van zijn aanvraag. Náást het informatieverzoek in model M35-O dient verweerder nog een keer te verzoeken om informatie, als de verstrekte informatie niet voldoende is om een asielaanvraag inhoudelijk te beoordelen. Volgens de Afdeling is het bieden van herstelverzuim in een voornemen niet in strijd met de systematiek van de Vw 2000 en kan verweerder de vreemdeling dus middels een voornemen in de gelegenheid stellen een verzuim te herstellen. Hierbij is van belang dat vreemdelingen zelf het moment kunnen kiezen om een opvolgende aanvraag in te dienen en dat zij verplicht zijn om een complete aanvraag in te dienen om zo een efficiënte behandeling van hun aanvraag te bewerkstelligen. Gelet op deze uitspraak faalt de beroepsgrond van eiseres dat een voornemen niet kan gelden als een herstelverzuim omdat een voornemen bestemd is voor een inhoudelijke behandeling.

6.3.

Nu eiseres het M35-O formulier niet volledig heeft ingevuld, en niet heeft gereageerd op het voornemen waarbij om aanvullende informatie aangaande haar aanvraag is verzocht, heeft verweerder zich op het standpunt kunnen stellen dat eiseres informatie die van wezenlijk belang is voor de beoordeling van haar aanvraag niet heeft overgelegd. Ter zitting heeft verweerder nog gewezen op de fax van de gemachtigde van eiseres van 6 maart 2019, waarin zij heeft erkend dat de aanvraag summier is ingevuld. De rechtbank is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat verweerder de opvolgende aanvraag van eiseres op grond van artikel 30c, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000 buiten behandeling heeft kunnen stellen.

7. Het beroep is ongegrond.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing


De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.


Deze uitspraak is gedaan door mr. J.L.E. Bakels, rechter, in aanwezigheid van

mr. J.C. de Grauw, griffier.

Deze uitspraak is in het openbaar gedaan en bekendgemaakt op:

griffier

rechter

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen één week na de dag van bekendmaking. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening.