Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:5008

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
16-05-2019
Datum publicatie
17-05-2019
Zaaknummer
NL 18.18355
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2019:5044
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft onvoldoende gemotiveerd en onderzocht dat een Syrische man terug kan naar Griekenland.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG


Zittingsplaats Amsterdam

Bestuursrecht

zaaknummer: NL18.18355

V-nummer: [nummer]

uitspraak van de meervoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 16 mei 2019 in de zaak tussen

[eiser] ,

geboren op [geboortedag] 1997, van Syrische nationaliteit, eiser

(gemachtigde: mr. F.K. Williams),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. S.Q. Sandifort).

Procesverloop

Bij besluit van 4 oktober 2018 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiser tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd niet in behandeling genomen op de grond dat Griekenland verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag.

Op 5 oktober 2018 heeft de rechtbank het beroepschrift van eiser tegen dit besluit ontvangen. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 januari 2019. Eiser is vertegenwoordigd door zijn gemachtigde. Verweerder is vertegenwoordigd door zijn voornoemde gemachtigde. De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting gesloten.

De rechtbank heeft op 19 maart 2019 een tussenuitspraak gedaan.

Overwegingen

1. Deze uitspraak bouwt voort op de tussenuitspraak. De rechtbank blijft bij al wat zij in de tussenuitspraak heeft overwogen en beslist, tenzij hierna uitdrukkelijk anders wordt

overwogen.

2. In haar tussenuitspraak heeft de rechtbank, kort samengevat, overwogen dat verweerder niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat eiser in Griekenland tot de asielprocedure zal worden toegelaten, hoe lang deze procedure duurt en wat de procedurele waarborgen van en tijdens de asielprocedure zijn. De rechtbank heeft verweerder in de gelegenheid gesteld deze gebreken te herstellen.

3. Verweerder heeft de rechtbank meegedeeld dat hij geen gebruik maakt van de gelegenheid om de gebreken in de besluitvorming te herstellen.

4.1

Nu verweerder de gebreken niet heeft hersteld, is voor de rechtbank niet gebleken dat geen sprake is van ernstige vrees dat de asielprocedure voor eiser in Griekenland nog steeds systeemfouten bevat die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest.1 Verweerder zal daarom eerst nader onderzoek moeten doen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Dublinverordening,2 welk onderzoek ertoe zou kunnen leiden dat voor het beoordelen van eisers asielaanvraag Nederland op grond van deze bepaling als verantwoordelijke lidstaat wordt aangemerkt. De rechtbank komt daarom niet toe aan de beoordeling van eisers beroep op schending van artikel 17 van de Dublinverordening.

4.2

De rechtbank verklaart het beroep gegrond en vernietigt het bestreden besluit. De rechtbank ziet vanwege de niet herstelde gebreken geen mogelijkheden de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten of zelf in de zaak te voorzien. De rechtbank volstaat daarom met de opdracht aan verweerder een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak. De rechtbank stelt hiervoor een termijn van zes weken.

5. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiser gemaakte proceskosten. De proceskosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.024,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 512,- en een wegingsfactor 1). Indien aan eiser een toevoeging is verleend, moet verweerder de proceskostenvergoeding betalen aan de rechtsbijstandverlener.

Beslissing

De rechtbank,

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- draagt verweerder op binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen op de aanvraag met inachtneming van deze uitspraak;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 1.024,-.

Deze uitspraak is gedaan door mr. N.M. van Waterschoot, voorzitter, mr. O.P.G. Vos en mr. A.K. Mireku, leden, in aanwezigheid van mr. E.D. Dalman, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 16 mei 2019.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Conc.:ED

D:

VK

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen vier weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Hoger beroep vreemdelingenzaken, Postbus 16113, 2500 BC 's-Gravenhage). Naast de vereisten waaraan het beroepschrift moet voldoen op grond van artikel 6:5 van de Awb (zoals het overleggen van een afschrift van deze uitspraak) dient het beroepschrift ingevolge artikel 85, eerste lid, van de Vw 2000 een of meer grieven te bevatten. Artikel 6:6 van de Awb (herstel verzuim) is niet van toepassing.

1 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

2 Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend.