Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:1817

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
03-01-2019
Datum publicatie
28-02-2019
Zaaknummer
7171316 CV18-3662
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht; koop op afstand; toepassing van de artikelen 6:230o en 6:230p BW; recreatieve ballonvaart.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2019/197
Prg. 2019/104
S&S 2020/31
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

REchtbank den haag

Zittingsplaats Gouda

MN/Zaaknummer: 7171316 CV EXPL 18-3662

Vonnis van de kantonrechter d.d. 3 januari 2019 in de zaak van:

[eiser] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

eisende partij,

gemachtigde: Bill Incasso B.V.,


tegen

[gedaagde] , h.o.d.n. [naam] Ballonvaarten,

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. M. Piersma.

1 Het verloop van de procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van de navolgende stukken, waaruit tevens het verloop van de procedure blijkt:

- de dagvaarding d.d. 21 augustus 2018;

- de conclusie van antwoord;

- de spreekaantekeningen van de gemachtigde van eisende partij;

- de aantekeningen die de griffier heeft gemaakt tijdens de comparitie van partijen die op 27 november 2018 in deze zaak is gehouden.

2 De overwegingen

2.1

Eisende partij, hierna te noemen: [eiser] , vordert in deze procedure, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de veroordeling van gedaagde partij, hierna te noemen: [gedaagde] , om aan hem te betalen een bedrag ad € 586,46, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over een bedrag ad € 490,= vanaf 1 augustus 2018 tot de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

2.2

[eiser] legt het volgende aan zijn vorderingen ten grondslag. Hij heeft op 4 mei 2018 via de website van [gedaagde] een ballonvaart (2 personen Comfort Class) geboekt voor 9 mei 2018. De ballonvaart was bedoeld als een verrassing voor zijn vriendin. Het voor de ballonvaart verschuldigde bedrag ad € 490,= heeft hij direct voldaan. Vervolgens heeft [gedaagde] hem op 9 mei 2018 laten weten dat de ballonvaart wegens weersomstandigheden geen doorgang kon vinden. [eiser] heeft de overeenkomst dezelfde dag geannuleerd en aanspraak gemaakt op de terugbetaling van het bedrag ad € 490,=. [gedaagde] heeft hem daarop meegedeeld dat de overeenkomst niet geannuleerd kan worden en dat hij voor de ballonvaart een nieuwe datum mag kiezen. Aangezien ten deze sprake is van koop op afstand, heeft [eiser] op grond van de wet het recht om de koop zonder voorwaarden binnen 14 dagen, althans, op grond van de algemene voorwaarden, binnen 7 dagen te annuleren. Aangezien [eiser] dat heeft gedaan, is het bedrag ad € 490,= door [gedaagde] aan hem terug te betalen. Aangezien [gedaagde] dit ondanks aanmaning niet heeft gedaan, kan [eiser] aanspraak maken op de vergoeding van de gevorderde rente en de buitengerechtelijke kosten. De rente, berekend tot 21 augustus 2018 bedraagt € 7,52 en de buitengerechtelijke kosten zijn in dit geval te stellen op € 88,94 inclusief btw. De stelling van [gedaagde] , dat haar algemene voorwaarden aan de toewijzing van het gevorderde in de weg staan, is niet juist.

2.3

[gedaagde] heeft geconcludeerd dat [eiser] niet ontvankelijk is in zijn vorderingen, althans dat deze zijn af te wijzen, met veroordeling van hem, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van de procedure. Daartoe voert zij het volgende aan. Zij biedt onder de naam [naam] recreatieve ballonvaarten aan in [provincie] . [eiser] heeft op 4 mei 2018 via haar website voor een bedrag ad € 490,= een ballonvaart bij haar geboekt voor 9 mei 2018. Daarvoor heeft [eiser] per e-mail contact met haar opgenomen. Zij heeft hem toen onder meer meegedeeld dat geplande ballonvaarten door weersomstandigheden niet door konden gaan, in welk geval voor de ballonvaart een nieuwe datum gereserveerd kan worden. De ballonvaart van 9 mei 2018 heeft door weersomstandigheden inderdaad geen doorgang kunnen vinden, hetgeen [gedaagde] in de loop van de middag aan [eiser] heeft meegedeeld. Hij heeft haar daarop laten weten dat hij de overeenkomst wilde annuleren. [gedaagde] is daarmee niet akkoord gegaan. Op grond van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden is zij daartoe niet verplicht. De stelling dat ten deze sprake is van koop op afstand, is niet juist. Een reis met een luchtballon is een vorm van commercieel personenvervoer. Een luchtballonvaart valt onder de uitsluiting van artikel 7:461i lid 3 BW; er is sprake van vrijetijdsbesteding.

2.4

De kantonrechter overweegt het volgende.

2.5

Op grond van hetgeen partijen hebben aangevoerd en de in het geding gebrachte producties staat vast dat [eiser] op 4 mei 2018 via de website van [gedaagde] , voor een bedrag ad € 490,=, welke bedrag [eiser] aan [gedaagde] heeft voldaan, een recreatieve ballonvaart heeft geboekt, welke ballonvaart, onder het voorbehoud dat de weersomstandigheden dit zouden toestaan, zou plaatsvinden in de avond van 9 mei 2018. Op dezelfde grond staat vast dat die ballonvaart op 9 mei 2018 vanwege de weersomstandigheden geen doorgang heeft kunnen vinden en dat [eiser] de door partijen gesloten overeenkomst om die reden op dezelfde dag heeft willen annuleren. Tussen partijen is niet in discussie dat [gedaagde] daarmee niet heeft ingestemd en het bedrag ad € 490,=, ondanks sommatie, niet aan [eiser] heeft terugbetaald. In discussie is evenmin dat op de door partijen gesloten overeenkomst de algemene voorwaarden van [gedaagde] van toepassing zijn, waarin onder meer het volgende is bepaald:

1.3

Bij de bestelling kan direct een datum voor een ballonvaart worden gereserveerd (zie art. 2). In dat geval is annuleren van de koop niet meer mogelijk.

1.4

Als nog geen datum voor een ballonvaart is gereserveerd (zie art. 2) kan de klant de koop binnen 7 werkdagen na factuurdatum kosteloos annuleren door het ballonticket terug te zenden aan [naam] Ballonvaarten (…).

(…)

2.6

[naam] Ballonvaarten kan de ballonvaart niet door laten gaan als de (weer)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvoerder. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling van de prijs plaats. De klant kan een nieuwe datum reserveren voor een ballonvaart.

(…)

3.3

[naam] Ballonvaarten kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weer)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvoerder. Zie art. 2.7.

(…)

2.6

Een recreatieve ballonvaart is (HvJEU, 1 oktober 2015, ECLI:EU:C:2015:641) een dienst in de zin van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad d.d. 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, zodat Boek 6, titel 5, Afdeling 2.A BW daarop van toepassing is. De in het geding zijnde, op afstand gesloten overeenkomst, kan echter niet op de voet van artikel 6:230o BW worden ontbonden binnen 14 dagen na de dag waarop deze is gesloten, indien daarin een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien (artikel 6:230p sub e BW). Aangezien partijen op 4 mei 2018 zijn overeengekomen dat de ballonvaart plaatsvindt op 9 mei 2018, voorziet de overeenkomst in de nakoming op een bepaald tijdstip, en is het recht van ontbinding op grond van de wet dus uitgesloten. Het feit dat de overeengekomen datum is afgesproken onder het voorbehoud dat de weeromstandigheden de ballonvaart zouden toelaten (in wezen: onder het voorbehoud van overmacht), doet dit niet anders zijn. Het feit dat de ballonvaart van 9 mei 2018 geen doorgang heeft kunnen vinden, zodat daarvoor (artikel 2.6 van de algemene voorwaarden van [gedaagde] ) een nieuwe datum was te bepalen, leidt voorts niet tot de conclusie dat [eiser] zich op de voet van artikel 6:230o BW alsnog op ontbinding kan beroepen, omdat (bij de toepassing van artikel 6:230p sub e BW, voor zover dat ziet op diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding) bepalend is of, zoals in dit geval, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst een bepaald tijdstip voor nakoming is bepaald. Om dezelfde reden kan [eiser] , zoals hij heeft betoogd, zich, nadat de ballonvaart van 9 mei 2018 wegens weersomstandigheden was afgezegd, evenmin met een beroep op artikel 1.4 van de algemene voorwaarden van de overeenkomst bevrijden, omdat hij heeft moeten begrijpen dat die bepaling ziet op de situatie waarin voor de ballonvaart al wel een ticket is gekocht, maar, anders dan in zijn geval, bij het sluiten van de overeenkomst nog geen datum voor nakoming is bepaald. Te beslissen is aldus dat de vorderingen van [eiser] zijn af te wijzen.

2.7

[eiser] is de partij die bij dit vonnis in het ongelijk wordt gesteld. Hij wordt om die reden veroordeeld in de kosten van de procedure.

3 De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt [eiser] in de kosten van deze procedure, welke kosten aan de zijde van [gedaagde] tot op heden worden begroot op een bedrag ad € 240,= voor salaris gemachtigde;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Nijenhuis, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 januari 2019.