Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:13761

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
15-11-2019
Datum publicatie
02-01-2020
Zaaknummer
7960474 RP VERZ 19-50474
Rechtsgebieden
Goederenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wijkrechterzaak. Verklaring voor recht afgegeven over verantwoordelijkheid voor deugdelijke afbouw van raam in de gevel van appartementencomplex dat bij oplevering niet was afgemaakt. Is appartementseigenaar of VvE verantwoordelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats ’s-Gravenhage

Zaak-/rolnr: 7960474 RP VERZ 19-50474

15 november 2019

Vonnis van de kantonrechter inzake het verzoek ex artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

en

Zekerheid VvE Beheer, in haar hoedanigheid van beheerder van de Vereniging van Eigenaren van de [naam VvE] ,

gevestigd te Wateringen, gemeente Westland,

medeverzoeker.

Partijen worden hierna ‘ [verzoeker] en ‘Beheer’ genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Partijen hebben in overeenstemming met het Procesreglement Project Wijkrechter gezamenlijk een aanmeldformulier ingediend.

1.2.

Beide partijen hebben ingestemd met een procedure onder de naam ‘De Wijkrechter’. Op die procedure is het Procesreglement Project De Wijkrechter van toepassing. De procedure wordt gevoerd bij de kantonrechter, hierna ook aangeduid als ‘de wijkrechter’.

1.3.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft met instemming van partijen plaatsgevonden op 28 oktober 2019 in de woning van [verzoeker] . Ter zitting is [verzoeker] in persoon verschenen en namens Beheer, de heer [betrokkene] , verschenen. Beide partijen hebben ter zitting de wederzijdse standpunten toegelicht. Partijen hebben medegedeeld van hoger beroep af te zien. Van het ter zitting verhandelde heeft de griffier aantekening gehouden.

1.4.

Vervolgens is het vonnis nader bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

In deze procedure wordt van de volgende feiten uitgegaan.

2.1.

[verzoeker] woont in een appartement aan de [adres] te [plaats] . Het appartement maakt deel uit van een gebouw dat bij akte van splitsing van 10 december 2014 is gesplitst in 18 appartementen. Bij die akte is tevens de Vereniging van Eigenaren [naam VvE] (hierna: de VvE) opgericht.

2.2.

[betrokkene] treedt op namens Zekerheid VvE, de huidige beheerder van de VvE.

2.3.

In het appartement van [verzoeker] bevindt zich een slaapkamerraam dat zich in de (buiten)gevel bevindt (hierna: het slaapkamerraam). In het glas van dat raam zat bij de eindinspectie in 2016 een barst, zodat de ruit vervangen diende te worden. De nieuwe ruit is door de aannemer geplaatst, maar die ruit is provisorisch vastgezet en de definitieve deugdelijke bevestiging middels de vereiste metalen afwerklatten heeft de aannemer niet uitgevoerd. De aannemer is inmiddels failliet.

2.4.

In het toepasselijke modelreglement 2006 (hierna: het reglement) is, voor zover relevant bepaald:

F. Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken

Artikel 16

1. De vereniging voert het beheer over - en draagt de zorg voor het onderhoud van - de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken.

(…)

Artikel 17

1. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden onder meer gerekend, voor zover aanwezig:

(…)

d. (…) de raamkozijnen met de glazen ramen (…) die zich bevinden in de (al dan niet aan balkons of terrassen grenzende) gevels (…), alsmede het bij een en ander behorende (standaard) hang- en sluitwerk;

3 Het gezamenlijke verzoek

3.1.

Partijen hebben de wijkrechter op de voet van het bepaalde in artikel 96 Rv verzocht een oordeel te geven over de vraag of de VvE dan wel [verzoeker] de kosten van de verdere afbouw van het slaapkamerraam dient te worden uitgevoerd.

3.2.

Aan hun verzoek hebben partijen – zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – het volgende ten grondslag gelegd. [verzoeker] is van oordeel dat de deugdelijke bevestiging en afbouw van het slaapkamerraam voor rekening van de VvE dient te komen. Binnen de VvE staken de stemmen. Acht leden van de VvE hebben problemen met niet geheel afgemaakte werkzaamheden van de aannemer en stemmen ervoor dat de door de aannemer niet uitgevoerde afbouwwerkzaamheden op kosten van de VvE worden uitgevoerd. De acht overige leden hebben geen problemen in hun appartementen en zijn van mening dat de andere acht VvE-leden zelf de kosten van verdere afbouw dienen te betalen.

4 De beoordeling

4.1.

De vraag die voorligt is of de VvE dan wel [verzoeker] de kosten voor de deugdelijke afbouw van het slaapkamerraam dient te betalen. De wijkrechter oordeelt als volgt.

4.2.

Artikel 17 lid 1 sub d van het reglement schrijft voor dat de gevels, alsmede de zich daarin bevindende ramen tot het gemeenschappelijke gedeelte van het gebouw behoren. Daarmee berust op grond van artikel 16 van het reglement het beheer en onderhoud bij de VvE.

4.3.

Nu de splitsing heeft plaatsgevonden vóór de oplevering van het gebouw, behoorden de gevels en de zich daarin bevindende ramen, waaronder het slaapkamerraam, ten tijde van de oplevering tot het gemeenschappelijke gedeelte van het gebouw. Nu de VvE voor het gemeenschappelijke gedeelte het beheer en onderhoud voert, is de VvE verantwoordelijk voor de oplevering van het gemeenschappelijke gedeelte en niet [verzoeker] , ook al vormt het slaapkamerraam onderdeel van zijn appartement. Voor zover feitelijk de oplevering van het raam in de huidige toestand door (de destijds beheerder van) de VvE is geaccepteerd, dient de VvE er zorg voor te dragen dat het slaapkamerraam alsnog deugdelijk wordt afgemonteerd. De kosten hiervan komen krachtens artikel 9 lid 1 sub b van het reglement voor rekening van de VvE en niet voor [verzoeker] .

4.4.

De wijkrechter heeft begrepen dat zich ook bij een zevental andere appartementen nog gebreken in de gevel voordoen die bestaan uit het niet naar behoren afmaken van de werkzaamheden door de aannemer. Ook voor die gebreken geldt dat de VvE daarvoor verantwoordelijk is en de kosten van de verdere afbouw dient te betalen. Dit is slechts anders wanneer de gebreken betrekking hebben op privégedeeltes van het gebouw, zoals nader omschreven in het reglement en de akte van splitsing, in het bijzonder in artikel 17 lid 2 van het reglement. Die privégedeeltes komen krachtens artikel 30 van het reglement voor rekening en risico van de individuele appartementseigenaren.

4.5.

Het voorgaande leidt ertoe dat de wijkrechter de verzochte duidelijkheid zal verschaffen door het geven van een verklaring voor recht dat de VvE gehouden is de kosten voor de verdere afbouw (deugdelijk en tochtdicht) van het slaapkamerraam van het appartement van [verzoeker] te betalen.

4.6.

De proceskosten zullen worden gecompenseerd, in die zin dat ieder de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De wijkrechter, rechtsprekend ex artikel 96 Rv:

5.1.

verklaart voor recht dat de VvE gehouden is de kosten voor de deugdelijke afbouw van het slaapkamerraam van het appartement van [verzoeker] te betalen;

5.2.

compenseert de kosten van de procedure in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.L.M. Luiten, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 november 2019.