Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:1287

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20-02-2019
Datum publicatie
22-02-2019
Zaaknummer
C/09/544246 / HA ZA 17-1257
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eisende partij heeft te laat in de procedure een beroep gedaan op lastgeving.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/544246 / HA ZA 17-1257

Vonnis van 20 februari 2019

in de zaak van

VANCOUVER MOTORCARS LTD. te Burnaby (Canada),

eiseres,

advocaat mr. B. Sujecki te Amsterdam,

tegen

PREMIUM LEASING & FINANCING B.V. te Rijnsburg,

gedaagde,

advocaat mr. M. Snoek te Den Haag.

Partijen worden hierna respectievelijk Vancouver Motorcars en Premium Leasing genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 23 november 2017, met producties 1 tot en met 18;

 • -

  de incidentele conclusie in het incident ex art. 224 Rv van 17 januari 2018;

 • -

  de conclusie van antwoord in incident van 31 januari 2018;

 • -

  het vonnis in incident van 7 maart 2018;

 • -

  de conclusie van antwoord van 18 april 2018, met producties 1 tot en met 7;

 • -

  de rolbeslissing van 25 april 2018;

 • -

  het tussenvonnis van 16 mei 2018, waarin een comparitie van partijen is bepaald;

 • -

  de conclusie van antwoord in incident van 2 oktober 2018, met productie 19;

 • -

  het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 2 oktober 2018;

 • -

  de akte uitlaten van 14 november 2018 van Premium Leasing.

1.2.

Het proces-verbaal is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt, met de mogelijkheid voor partijen om hier binnen twee weken na ontvangst op te reageren. Partijen hebben van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

1.3.

Ten slotte is de datum voor het wijzen van vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Vancouver Motorcars is een in Canada gevestigde internationaal opererende onderneming in de automobielbranche. Zij handelt in luxe auto’s, die wereldwijd worden ingekocht en aan klanten worden doorverkocht.

2.2.

Premium Leasing is een in Nederland gevestigde onderneming in de automobielbranche. Onder de naam CarTrade International biedt zij nieuwe en tweedehands luxe auto’s te koop aan.

2.3.

MKH International Ltd. (hierna: MKH International) is een in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) gevestigde vennootschap.

2.4.

Bestuurder van Vancouver Motorcars en MKH International is de heer [A] .

2.5.

Op 11 april 2015 zijn Vancouver Motorcars en Premium Leasing (handelend onder de naam Car Trade) overeengekomen met elkaar te gaan samenwerken. Vancouver Motorcars was met name geïnteresseerd in de aankoop van Land Rovers. Vanaf april 2015 heeft zij Land Rovers bij CarTrade besteld. De bestellingen vonden plaats via WhatsApp.

2.6.

Als aanbetaling voor de bestellingen stuurde CarTrade facturen voor een bedrag van 10% van de koopprijs van de auto’s. Na levering van de auto’s werd de resterende koopprijs van de auto’s aan CarTrade overgemaakt.

2.7.

Vanaf enig moment stuurde CarTrade de facturen van de auto’s aan MKH International, die de facturen ook betaalde.

2.8.

In 2016 stortte de markt voor de betreffende luxe auto’s in en werden door CarTrade bestelde en al aanbetaalde Land Rovers niet meer afgenomen. CarTrade heeft vervolgens meerdere door haar bestelde en al aanbetaalde auto’s verkocht aan derden.

2.9.

Vancouver Motorcars heeft in correspondentie aanspraak gemaakt op terugbetaling door CarTrade van de gedane aanbetalingen (€ 50.000,--) voor auto’s die niet door CarTrade zijn geleverd.

2.10.

CarTrade heeft in correspondentie aanspraak gemaakt op betaling van een bedrag van € 59.121,-- zijnde een boetebedrag en bijkomende kosten voor het niet afnemen van een door CarTrade bestelde Range Rover TDV6 Vogue.

2.11.

Na daartoe op 6 november 2017 verlof te hebben verkregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, heeft Vancouver Motorcars op 9 november 2017 conservatoir derden beslag laten leggen onder ABN AMRO Bank N.V. ten laste van Premium Leasing.

2.12.

Vancouver Motorcars heeft op 2 oktober 2018, de datum van de comparitie van partijen, een verklaring van MKH International van 18 september 2018 in het geding gebracht, waarin het volgende is opgenomen:

“Hereby, MKH International Ltd. , with registered seat in [....1] Dubai (United Arabic Emirates), [adres 1] , hereinafter referred to as “MKH”, duly represented by Mr. [A] declares that:

1. MKH has acted for Vancouver Motorcars Ltd., with registered seat in [....2] Burnady BC (Canada), [adres 2] , hereinafter referred to as “Vancouver” in the realization of a number of purchase agreements;

2. these purchase agreements were concluded with Car Trade International, part of Premium Leasing & Finance B.V., with registered seat in [postcode] Rijnsburg (The Netherlands) [adres 3] , hereinafter referred to as “Premium”;

3. MKH has purchased these vehicle on behalf of Vancouver;

4. MKH hereby grants Vancouver the right, which Vancouver herby accepts, to act on one`s own behalf in the judicial procedure against Premium pending at the District Court The Hague as a procedural party for MKH;

5. this right granted by MKH to Vancouver shall apply retroactively as of 1 November 2017.

3 Het geschil

3.1.

Vancouver Motorcars vordert, samengevat, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de veroordeling van Premium Leasing tot betaling aan Vancouver Motorcars van:

I. een bedrag van € 50.000,-- te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente over dat bedrag vanaf 27 maart 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

II. de kosten van beslaglegging ten hoogte van € 10.000,--;

III. een bedrag van € 2.875,-- aan buitengerechtelijke kosten;

IV. de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,-- zonder betekening, dan wel € 199,-- in geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

3.2.

Vancouver Motorcars legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Zij heeft aan Premium Leasing aanbetalingen gedaan voor een bedrag van € 50.000,-- in verband met de aankoop van Land Rovers, welke Land Rovers Vancouver Motorcars niet had besteld en ook niet had afgenomen. Vancouver Motorcars vordert daarom terugbetaling van de door haar gedane aanbetalingen.

3.3.

Premium Leasing voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De eerste vraag die in dit verband ter beoordeling voorligt is of Vancouver Motorcars ontvankelijk is in haar vorderingen.

4.2.

Premium Leasing heeft in antwoord op de in de dagvaarding door Vancouver Motorcars ingestelde vorderingen geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van Vancouver Motorcars, althans afwijzing van haar vorderingen. Zij stelt zich als meest verstrekkende verweer op het standpunt geen rechtsverhouding te hebben met Vancouver Motorcars. Premium Leasing heeft sinds 2016 een rechtsverhouding met MKH International, hetgeen onder meer blijkt uit de op naam van MKH International gestelde facturen ter zake de aanbetalingen voor auto’s alsmede uit de in het geding gebracht balance sheet, waarin een overzicht van de door Premium Leasing voor MKH International bestelde auto’s is opgenomen. De facturen die Premium Leasing zond zijn voorts steeds voldaan door MKH International. Dit geldt ook voor het thans door Vancouver Motorcars gevorderde bedrag van € 50.000. Uit deze omstandigheden volgt dat MKH International als haar contractspartij heeft te gelden, aldus Premium Leasing.

4.3.

Vancouver Motorcars heeft naar aanleiding van voornoemd standpunt ter gelegenheid van de comparitie van partijen de onder 2.12 bedoelde verklaring van MKH International in het geding gebracht, waarin MKH International verklaart de rechtsverhouding met Premium Leasing te zijn aangegaan namens Vancouver Motorcars en zij Vancouver Motorcars de bevoegdheid geeft om voor eigen rekening op te treden in de onderhavige procedure. Voorts was het Vancouver Motorcars die e-mails en WhatsApp berichten verzond en ontving en profiteerde van de verkoop van de auto’s. Het voorgaande maakt dat Vancouver Motorcars de vorderingen kan instellen.

4.4.

De rechtbank overweegt als volgt. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst waarin de rechtsverhouding tussen partijen tot uitdrukking komt, komt het voor de beoordeling van de inhoud van de rechtsverhouding aan op de door partijen in het geding gebrachte stukken. Uit (i) de consequente adressering van de facturen aan MKH International, (ii) de balance sheet en (iii) het feit dat Vancouver Motorcars niet heeft betwist dat MKH International de facturen van Premium Leasing heeft betaald, leidt de rechtbank af dat niet Vancouver Motorcars, maar MKH International partij was bij de overeenkomst met Premium Leasing. Deze conclusie wordt gesteund door de verklaring van Vancouver Motorcars tijdens de comparitie dat - zoals Premium Leasing ook stelt – Vancouver Motorcars in eerste instantie de overeenkomst met Premium Leasing is aangegaan, maar dat MKH International het na verloop van tijd overnam. Dat de communicatie verliep via een e-mailadres en telefoonnummer van Vancouver Motorcars maakt dat niet anders, nu dat niets zegt over feitelijke contractspartijen. Dit betekent dat MKH International als contractspartij gerechtigd is de vordering jegens Premium Leasing in te stellen.

4.5.

De door Vancouver Motorcars overgelegde verklaring van 18 september 2018 van MKH International kan niet leiden tot de conclusie dat niet MKH International maar Vancouver Motorcars ondanks de conclusie van de rechtbank onder 4.4 het openstaande bedrag van € 50.000 van Premium Leasing kan vorderen. De rechtbank maakt uit de verklaring op dat Vancouver Motorcars zich beroept op lastgeving, waarbij Vancouver Motorcars als lasthebber de vorderingen van MKH International als lastgever jegens Premium Leasing geldend maakt. De rechtbank verwijst in dat kader naar een uitspraak van de Hoge Raad van 16 november 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2112), waarin is overwogen dat geen rechtsregel zich ertegen verzet dat een eiser die een vordering in eigen naam heeft ingesteld, op enig moment in de procedure stelt dat hij die vordering (al vanaf het begin dan wel vanaf een later tijdstip, bijvoorbeeld naar aanleiding van een overgang van de vordering op een derde) in eigen naam als lasthebber van de rechthebbende geldend maakt. Dit dient echter wel tijdig te gebeuren, in die zin dat het de wederpartij niet de mogelijkheid mag ontnemen om zich hiertegen te verweren.

4.6.

Anders dan Vancouver Motorcars stelt, heeft zij echter in deze procedure niet tijdig een beroep gedaan op de gestelde lastgeving. De verklaring is immers ter gelegenheid van de comparitie van partijen in het geding gebracht nadat Premium Leasing de conclusie van antwoord al had genomen. Hierdoor kon Premium Leasing in deze procedure geen reconventionele vordering meer instellen tegen MKH International. Zoals blijkt uit haar conclusie antwoord, had zij dit wel gedaan, indien zij had geweten dat Vancouver Motorcars als lasthebber van MKH International procedeerde. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat Vancouver Motorcars de verklaring van MKH International niet tijdig in het geding heeft gebracht en dat Vancouver Motorcars niet ontvankelijk is in haar vorderingen. Aan bespreking van de overige geschilpunten komt de rechtbank derhalve niet toe.

4.7.

Vancouver Motorcars zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.8.

De kosten aan de zijde van Premium Leasing worden tot dusver begroot op

€ 1.924,-- (tarief 2018) aan griffierecht en € 2.240,-- aan salaris advocaat (2 punten x tarief IV van € 894,-- per punt en 1 punt x tarief II van € 452), totaal dus € 4.164,--.

5 De beslissing

De rechtbank:

5.1.

verklaart Vancouver Motorcars niet-ontvankelijk;

5.2.

veroordeelt Vancouver Motorcars tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Premium Leasing tot dusver begroot op € 4.164,--;

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de in 5.2. gegeven proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.C. Bordes en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2019.1

1 type: 2578