Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:10905

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
16-10-2019
Datum publicatie
08-11-2019
Zaaknummer
7735277/19-10395
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres ontbeert de bevoegdheid om vorderingen in rechte aanhangig te maken in verband met beperkte licentie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Den Haag

IFD

zaaknummer/rolnummer: 7735277/19-10395

16 oktober 2019

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

STICHTING CARDIAC OUTPUT,
te Ouderkerk aan den Amstel,
eiseres,
gemachtigde: mr. B. Parmentier,


tegen

1 de vennootschap onder firma
[naam vof] ,

2. [gedaagde 1] ,

3. [gedaagde 2] ,

te [plaats] ,
gedaagden,

gemachtigde: mr. E.J. van Knobelsdorff en A.J. Spiegeler.

Partijen zullen hierna kort “Cardiac Output” en “ [naam vof] ” of “gedaagden” genoemd worden.

1 Procedure

1.1

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

 • -

  de dagvaarding met producties van 26 april 2019 met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord met producties;

 • -

  de brief van mr Van Knobelsdorff van 6 september 2019, met producties;

 • -

  de brief van mr. Parmentier van 9 september 2019, met productie.

1.2

Op 16 september 2019 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Van hetgeen op de zitting is besproken, heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

1.3

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

2 Feiten

2.1

Cardiac Output en [naam vof] hebben begin 2018 samengewerkt aan het dansproject Eye. Cardiac Output heeft voor deze voorstelling fotograaf [naam fotograaf] ingeschakeld om beelden te maken en deze te bewerken.

2.2

In de overeenkomst tussen Cardiac Output en de fotograaf is de volgende bepaling opgenomen:

Stichting Cardiac Output krijgt de exclusieve licentie voor gebruik, uitgifte, kopieer rechten en beheer rechten. Deze exclusieve licentie wordt met deze overeenkomst uitdrukkelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever overgedragen. Het auteursrecht blijft bij opdrachtnemer. Gebruik van de foto’s door opdrachtnemer of door derden kan alleen na (schriftelijke) instemming door Stichting Cardiac Output”.

2.3

Met instemming van Cardiac Output heeft de fotograaf één van de foto’s op zijn Instagram-account geplaatst. Gedaagden hebben vervolgens deze foto gerepost op hun Instagram-account; vervolgens heeft de fotograaf “Vind-ik-leuks” aangevinkt.

2.4

Op 31 januari 2019 heeft Cardiac Output gedaagden aangeschreven vanwege de inbreuk en schade en gesommeerd om de publicatie te verwijderen.

3 Het geschil

3.1

Cardiac Output vordert, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. een verklaring voor recht dat gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuk op de exclusieve auteursrechten van Cardiac Output, althans onrechtmatig jegens Cardiac Output heeft gehandeld door zonder toestemming van de auteursrechthebbende de auteursrechtelijk beschermde foto(‘s) afgebeeld in het lichaam van de dagvaarding te publiceren op internet;

2. een gebod tot het staken en gestaakt houden van iedere verdere inbreuk door gedaagden op de exclusieve licentierechten, van genoemde specifieke foto, maar eveneens van andere exclusieve foto’s waarvan Cardiac Output het exclusieve licentierecht heeft, bij gebreke waarvan gedaagden hoofdelijk een dwangsom verbeuren van € 5.000,00 per overtreding, alsmede van € 1.000,00 voor iedere dag of deel van een dag waarop een overtreding wordt begaan met een maximum van € 24.999,99;

3. een gebod tot het staken en gestaakt houden van iedere verdere inbreuk op de auteursrechten op straffe van een dwangsom;

4. hoofdelijke veroordeling tot betaling van geleden schade als gevolg van het inbreukmakend dan wel onrechtmatig handelen van gedaagden van € 1.120,00 vermeerderd met € 4.617,36, dus in totaal € 5.737,36 met wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding;

5. veroordeling van gedaagden tot betaling van de proceskosten inclusief de advocaatkosten en de nakosten.

Op de zitting is gesteld dat waar in de vorderingen wordt gesproken over auteursrecht, licentierecht moet staan.

3.2

Cardiac Output legt aan haar vorderingen ten grondslag dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar exclusieve licentie, waardoor zij schade heeft geleden van 4 x € 280,00, dus € 1.120,00. Verder vordert zij vergoeding van de kosten die zij heeft gemaakt om het auteursrecht te handhaven en schade vergoed te krijgen op grond van art. 1019h Rv.

.

3.3

[naam vof] heeft als verweer gevoerd dat Cardiac Output niet bevoegd is om zelfstandig op te treden tegen een vermeende auteursrechtinbreuk, omdat de overeenkomst met de fotograaf haar die bevoegdheid niet verleent; volgens [naam vof] is Cardiac Output om die reden niet-ontvankelijk in haar vordering. Voorts voert [naam vof] het verweer dat zij toestemming van de fotograaf had voor het reposten van de foto. Voorts had [naam vof] volgens haar toestemming van Cardiac Output voor het gebruik van de foto, omdat de foto samen met andere foto’s van Eye via WeTransfer naar haar is gestuurd. Tenslotte betwist [naam vof] de schade.

4 Beoordeling

Ontvankelijkheid

4.1

Artikel 2, lid 2 Auteurswet bepaalt dat bij de levering van het auteursrecht voor gehele of gedeeltelijke overdracht een akte vereist is. Voorts dat de overdracht alleen die bevoegdheden omvat waarvan dit in de akte is vermeld of uit de aard of strekking van de titel noodzakelijk voortvloeit. Art. 27a, tweede lid Auteurswet bepaalt voorts dat de vordering tot schadevergoeding wegens inbreuk op een auteursrecht slechts dan kan worden ingesteld door een licentienemer als hij de bevoegdheid daartoe van de maker heeft bedongen.

4.2

In de onder 2.2 geciteerde overeenkomst heeft Cardiac Output niet van de fotograaf bedongen dat zij van een inbreukmaker op het auteursrecht schadevergoeding kan vorderen. Gelet op genoemde artikelen uit de Auteurswet, komt Cardiac Output deze bevoegdheid dus niet toe. [naam vof] beroept zich terecht op de niet-ontvankelijkheid; de kantonrechter zal haar niet-ontvankelijk verklaren.

4.3

Voor het geval het beroep op niet-ontvankelijkheid slaagt, heeft [naam vof] op haar beurt vergoeding van de door haar gemaakte advocaatkosten gevorderd op grond van art. 1019h Rv. Het gaat in totaal om een bedrag van € 9.770,00 zoals gespecificeerd in productie 17 bij de brief van mr. Knobelsdorff van 6 september 2019. Cardiac Output heeft tegen deze kosten het verweer gevoerd dat ze erg hoog zijn.

Naar het oordeel van de kantonrechter is er hier sprake van een eenvoudige en niet-bewerkelijke zaak zoals genoemd in het indicatietarief voor IE-zaken; voor dergelijke zaken bedragen de maximale advocaatkosten € 8.000,00 exclusief BTW.

De kantonrechter zal het verweer van Cardiac Output honoreren. Het is niet duidelijk waarom de advocaatkosten van [naam vof] aanzienlijk hoger zijn dan die van Cardiac Output. De kantonrechter zal de kostenveroordeling toewijzen tot de hoogte van de door Cardiac Output geclaimde kosten, namelijk € 5.472,00 tot voor de zitting vermeerderd met een bedrag van € 480,00, zoals opgenomen in productie 17 van [naam vof] in verband met de comparitie van partijen. In totaal is het bedrag € 5.952,00 exclusief BTW. De gevorderde nakosten zullen op de hierna in het dictum weergegeven wijze worden begroot.

5 De beslissing

De kantonrechter:

- Verklaart Cardiac Output niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

- veroordeelt Cardiac Output tot betaling van € 5.952,00 exclusief BTW aan [naam vof] , te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis;

- veroordeelt Cardiac Output tot betaling van € 120,00 aan nasalaris, voor zover [naam vof] daadwerkelijk nakosten zal maken, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na aanschrijving tot de dag der voldoening, en voorts, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, vermeerderd met de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening tot de dag der voldoening.

- verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. I.F. Dam en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 oktober 2019.