Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2018:85

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
03-01-2018
Datum publicatie
12-01-2018
Zaaknummer
C/09/520380 / HA ZA 16-1190
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

opstaleigenaar aansprakelijk voor brandschade van netbeheerder

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2018/279
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/520380 / HA ZA 16-1190

Vonnis van 3 januari 2018 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WESTLAND INFRA NETBEHEER B.V.,

gevestigd te Poeldijk, gemeente Westland,

eiseres,

advocaat mr. F.J. van Velsen te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VERKADE KLIMAAT B.V.,

gevestigd te Kwintsheul, gemeente Westland,

gedaagde,

advocaat mr. V.R. Pool te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Westland Infra en Verkade Klimaat genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 28 september 2016 met producties;

 • -

  de akte houdende overlegging producties van 9 november 2016;

 • -

  de conclusie van antwoord van 15 maart 2017 met een productie;

 • -

  het tussenvonnis van 5 april 2017 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

 • -

  de akte overlegging producties en uitlaten ten behoeve van de comparitie van de zijde van Westland Infra;

 • -

  de akte nadere overlegging producties ten behoeve van comparitie van de zijde van Westland Infra;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 30 november 2017.

1.2.

Het proces-verbaal is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Zij zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken naar aanleiding van het proces-verbaal. Ze hebben van die gelegenheid geen gebruik gemaakt.

1.3.

Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Westland Infra is, onder meer in de gemeente Westland, netbeheerder in de zin van de elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

2.2.

Westland Infra heeft met Verkade Klimaat op 30 mei 2013 een overeenkomst betreffende aansluiting en transport van elektriciteit gesloten. Op die overeenkomst zijn de ‘algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit 2010 voor zakelijke afnemers (niet zijnde producenten)’ van toepassing. Artikel 21 van voormelde algemene voorwaarden luidt, voor zover van belang, als volgt:

“Artikel 21 AANSPRAKELIJKHEID

(…)

6 De afnemer is gehouden tot vergoeding van alle schade aan enige door de netbeheerder in, aan, op, onder of boven het perceel aangebrachte voorziening, tenzij hij aantoont dat de schade hem dan wel de personen voor wie hij aansprakelijk is, niet valt toe te rekenen.”

2.3.

In de nacht van 19 op 20 april 2016 is in het toenmalige bedrijfspand van Verkade Klimaat aan de [adres] te [plaats] door een onbekend gebleven oorzaak een grote brand ontstaan. In het bedrijfspand bevond zich in een separate ruimte een middenspanningsinstallatie ten behoeve van energielevering; deze installatie was eigendom van Westland Infra. Door bluswater is schade ontstaan aan de middenspanningsinstallatie.

2.4.

Bij e-mail bericht van 21 april 2016 heeft Westland Infra Verkade Klimaat aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade als gevolg van de brand. Op 28 juli 2016 heeft Westland Infra een schade-opstelling aan Verkade Klimaat gezonden en verzocht het daarin genoemde bedrag van € 50.231,79 binnen 30 dagen te voldoen. Toen betaling uitbleef zijn op 29 augustus 2016 en 13 september 2016 aanmaningen verzonden.

2.5.

Westland Infra heeft bij monde van haar aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijkheid van de hand gewezen en tot op heden geweigerd de schade te vergoeden.

3 Het geschil

3.1.

Westland Infra vordert samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Verkade Klimaat veroordeelt tot betaling van € 50.665,85, vermeerderd met rente vanaf datum dagvaarding en vermeerderd met proceskosten.

3.2.

Westland Infra voert daartoe aan dat Verkade Klimaat aansprakelijk is voor de door Westland Infra geleden schade op grond van artikel 6:174 juncto 6:181 BW alsmede op basis van artikel 21 lid 6 van de toepasselijke aansluitvoorwaarden.

3.3.

Verkade Klimaat voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Vaststaat dat een grote brand heeft gewoed in het bedrijfspand van Verkade Klimaat. De oorzaak van de brand kon niet worden vastgesteld. Als gevolg van het vele bluswater dat bij de brand is gebruikt is de in het bedrijfspand gelegen middenspanningsinstallatie van Westland Infra onklaar geraakt. In geschil is of Westland Infra de daardoor geleden schade op Verkade Klimaat kan verhalen.

4.2.

Op de contractuele verhouding tussen partijen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Westland Infra beroept zich ter onderbouwing van haar schadevergoedingsvordering (onder meer) op artikel 21 lid 6 van die algemene voorwaarden. Dat artikel vermeldt dat schade aan eigendommen van de netbeheerder (in casu Westland Infra) door de afnemer (in casu Verkade Klimaat) moet worden vergoed, tenzij de afnemer aantoont dat de schade hem niet valt toe te rekenen. Nu Verkade Klimaat niet aantoont dat de schade haar niet valt toe te rekenen, is zij gehouden de schade te vergoeden, aldus Westland Infra.

4.3.

De rechtbank is met Westland Infra van oordeel dat Verkade Klimaat op grond van de algemene voorwaarden gehouden is de schade van Westland Infra te vergoeden. Daartoe is allereerst van belang dat Verkade Klimaat op geen enkele wijze heeft onderbouwd dat de schade haar niet valt toe te rekenen. Dat had in het licht van artikel 21 lid 6 van de algemene voorwaarden op haar weg gelegen, nu op Verkade Klimaat - anders dan zij kennelijk meent - de stelplicht en bij betwisting de bewijslast rust van haar stelling dat de schade haar niet kan worden toegerekend.

4.4.

Westland Infra heeft in dat kader onweersproken gesteld dat de brand is gemeld door een buurtbewoner en toen al heel hevig was, hetgeen er volgens Westland Infra op wijst dat er onvoldoende brandmeldings- en/of brandpreventiemiddelen in het pand van Verkade Klimaat aanwezig waren. Dat leidt tot toerekening van de schade aan Verkade Klimaat, nu in een groot bedrijfspand als het onderhavige aan brandpreventie hoge eisen mogen worden gesteld, aldus Westland Infra.

4.5.

In het licht van die stelling van Westland Infra kon Verkade Klimaat niet met een blote betwisting volstaan. Het had op haar weg gelegen meer feitelijke informatie te verstrekken over de in het bedrijfspand aanwezige brandpreventiemaatregelen. Dat heeft Verkade Klimaat nagelaten, waardoor zij niet aan haar stelplicht heeft voldaan. Zo heeft zij geen rapport van haar eigen brandverzekeraar overgelegd, waaruit zou kunnen blijken wat de feitelijke stand van zaken was. Ook ter zitting heeft zij vragen over het al dan niet aanwezig zijn van een brandmeldingssysteem niet kunnen of willen beantwoorden en heeft zij simpelweg volstaan met de mededeling dat er niks bijzonders aan de hand was en de eigen brandverzekeraar zonder problemen heeft uitgekeerd. Zo dit al juist zou, hetgeen de rechtbank bij gebrek aan onderbouwing niet kan vaststellen, is dat enkele feit onvoldoende om aan toerekening als bedoeld in artikel 21 lid 6 van de algemene voorwaarden te ontkomen, nu daarmee nog altijd niet duidelijk is welke brandvoorzieningen door Verkade Klimaat waren getroffen.

4.6.

Het verweer dat Verkade Klimaat desondanks niet aansprakelijk is omdat causaal verband tussen de brand en de schade ontbreekt, nu de middenspanningsinstallatie niet door brand maar door bluswater is verwoest, wordt verworpen. Immers, vaststaat dat het blussen zonder meer noodzakelijk was om de grote brand te bestrijden. Daarmee is causaal verband tussen de brand en de door het bluswater ontstane schade gegeven. Voor zover Verkade Klimaat haar verweer handhaaft dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden omdat de brandweer een - niet aan Verkade Klimaat toe te rekenen - fout zou hebben gemaakt door onnodig veel bluswater te gebruiken, gaat de rechtbank daaraan als onvoldoende onderbouwd voorbij.

4.7.

Daarmee is aansprakelijkheid op grond van artikel 21 lid 6 van de algemene voorwaarden gegeven. Verkade Klimaat dient dan ook de door Westland Infra geleden schade te vergoeden. De overige door Westland Infra aangevoerde grondslagen voor haar vordering kunnen in het licht van dit oordeel onbesproken blijven.

4.8.

Dan resteert de vraag of de gevorderde schade volledig toewijsbaar is. Westland Infra heeft een schade-opstelling overgelegd met bijlagen, die sluit op een bedrag van € 50.231,79 inclusief buitengerechtelijke kosten maar exclusief rente. Verkade Klimaat heeft (subsidiair) een aantal van de gevorderde posten betwist.

4.9.

Niet in geschil is dat de kosten van het eigen personeel ad € 6.802,50 geheel moeten worden voldaan. Ten aanzien van de materialen maakt Verkade Klimaat slechts bezwaar tegen de toeslag van 10% inkoop en logistiek. De rechtbank gaat voorbij aan dat verweer, nu onweersproken is gebleven dat alle onderdelen op voorraad moeten zijn, hetgeen administratieve kosten en renteverlies met zich brengt en de materialen naar de schadelocatie moeten worden vervoerd, met daaraan verbonden transportkosten. De rechtbank acht een forfaitaire opslag van 10 % onder de gegeven omstandigheden niet onredelijk.

4.10.

De rechtbank verwerpt ook het verweer dat de expertisekosten en opnamekosten van [X] buiten beschouwing dienen te blijven. Het betreft hier daadwerkelijk door derden gemaakte kosten ter vaststelling van schade, die in redelijkheid voor vergoeding in aanmerking komen. Ook de consignatiekosten en de reparatiegebonden bijkomende kosten komen voor vergoeding in aanmerking, nu Westland Infra daarvoor in haar bij akte overgelegde producties E 20, E 22 en E 23 een uitvoerige onderbouwing heeft gegeven, die door Verkade Klimaat niet gemotiveerd is betwist.

4.11.

De gevorderde buitengerechtelijke kosten zijn eveneens in redelijkheid toewijsbaar nu het incassotraject meer heeft omvat dan een enkele sommatie. Dat leidt dat tot de slotsom dat de vordering van Westland Infra integraal toewijsbaar is. Verkade Klimaat zal worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 50.665,85. De wettelijke rente over dat bedrag zal worden toegewezen zoals gevorderd, per datum dagvaarding.

4.12.

Als in het ongelijk gestelde partij zal Verkade Klimaat worden veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Westland Infra begroot op

€ 3.799,54, te weten € 1.929 aan griffierecht, € 82,54 aan dagvaardingskosten en € 1.788 (2 punten, tarief IV) aan salaris van de advocaat.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt Verkade Klimaat tot betaling aan Westland Infra van een bedrag van

€ 50.665,85, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 september 2016;

5.2.

veroordeelt Verkade Klimaat in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Westland Infra begroot op € 3.799,54;

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J. Hoekstra - van Vliet en in het openbaar uitgesproken op 3 januari 2018.1

1 type: 1806 coll: