Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2018:7745

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
27-06-2018
Datum publicatie
07-08-2018
Zaaknummer
5171700/16-84812
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verwarringsgevaar in verband met vermelding Beach Hotel?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Sector kanton

Zittingsplaats Den Haag

Zaaknummer: 5171700 EJ VERZ 16-84812

Beschikking van 27 juni 2018


de vennootschap onder firma [naam VOF] V.O.F.,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
verzoekende partij,

gemachtigde: mr. J.M.E.F. Hoofs,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotels van Oranje B.V.,

gevestigd te Noordwijk.
verwerende partij,

gemachtigde: mr. H.W. Bos-Hagens.

Partijen zullen hierna verzoekster en verweerster worden genoemd.

1 Het procesverloop

1.1.

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

 • -

  het verzoekschrift van 2 juni 2016, met producties 1 t/m 8;

 • -

  het verweerschrift van 17 oktober 2017, met producties 1 t/m 3.

1.2.

Op 25 januari 2018 heeft de mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden. Namens verzoekster is verschenen [betrokkene] , bijgestaan door zijn gemachtigde mr. J.M.E.F. Hoofs. Namens verweerster is verschenen [betrokkene 1] , bijgestaan door zijn gemachtigde mr. H.W. Bos-Hagens. Van het verhandelde ter zitting zijn door de griffier aantekeningen gemaakt die zich in het procesdossier bevinden.

2 De feiten

2.1.

Verzoekster drijft een onderneming te [vestigingsplaats] (Zeeland). Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op het bij het verzoek als productie 1 overgelegde uittreksel uit de Kamer van Koophandel is achter “Handelsnamen” onder meer “ Beach Hotel ” vermeld. Achter “Activiteiten” is vermeld: “SBI-code 55101 - Hotel-restaurants Hotelbedrijf. Restaurantbedrijf. Cafébedrijf.” De domeinnaam van verzoekster is: “ [domeinnaam] ”.

2.2.

Verweerster drijft een onderneming te Noordwijk (Zuid-Holland). Ook verweerster is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op het bij het verzoek als productie 3 overgelegde uittreksel uit de Kamer van Koophandel staat achter “Handelsnamen” onder meer: “ Beach Hotel ”. Achter “Activiteiten” is vermeld: “SBI-code 55101 - Hotel-restaurants SBI-code 55102 - Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden SBI-code 93111 - Zwembaden”. De domeinnaam van verweerster is: “www.beachhotelnoordwijk.nl”. Op deze website gebruikt zij de naam “Beach Hotel” met het onderschrift “worldhotels”. Op de website www.booking.com gebruikt verweerster de naam “Beach Hotel Noordwijk”. Op de gevel van verweerster prijkt de naam “Beach Hotel”.

2.3.

Bij brief van 12 januari 2015 heeft de gemachtigde van verzoekster verweerster verzocht een additief aan de handelsnaam Beach Hotel toe te voegen en zich bijvoorbeeld te gaan profileren als “Noordwijk Beach Hotel”, zodat het gevaar van verwarring van verzoekster en verweerster zou worden opgeheven.

2.4.

Vervolgens heeft contact plaatsgevonden tussen de gemachtigden van verzoekster en verweerster. Daarbij heeft verweerster te kennen gegeven niet voornemens te zijn de handelsnaam (verder) aan te passen. Verzoekster heeft vervolgens een verzoekschrift op grond van artikel 6 van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw) ingediend.

3 Het verzoek

3.1.

Verzoekster heeft de kantonrechter verzocht om verweerster bij beschikking te veroordelen:

 1. om haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval niet enkel voorkomen de woorden “Beach” en “Hotel”;

 2. om deze wijziging in al haar naamsuitingen door te voeren binnen 45 dagen nadat de griffier haar een afschrift van de te geven beschikking heeft gezonden;

 3. tot betaling van een dwangsom van € 500,00, althans een door de kantonrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat verweerster niet voldoet aan het gevorderde onder 1 en 2;

 4. tot betaling van de kosten van dit geding ten bedrage van € 2.400,00 overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,00 zonder betekening, dan wel € 199,00 in geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening dan wel een ander bedrag door U E.A. in goede justitie te bepalen;

 5. en de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren op alle dagen en uren.

3.2.

Ter onderbouwing van haar verzoek heeft verzoekster – zakelijk weergegeven – aangevoerd dat verweerster een onderneming drijft onder een handelsnaam die gelijk is aan de handelsnaam waaronder verzoekster haar onderneming drijft, namelijk: [naam VOF] , en dat verzoekster deze handelsnaam langer in gebruik heeft dan verweerster. Dientengevolge is, mede in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten, aldus verzoekster. Verzoekster en verweerster zijn geografisch beperkt van elkaar verwijderd en bewegen zich op dezelfde markt. Zij bieden beide hotelfaciliteiten, meer specifiek: hotelfaciliteiten dichtbij de kust, aan. Er bestaat dan ook een risico op verwarring. Er hebben zich reeds situaties voorgedaan waarin een gast bij het verkeerde hotel stond.

4 Het verweer

4.1.

Verweerster heeft geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek, met veroordeling van verzoekster in de kosten van de procedure. Verweerster heeft daartoe – zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd.

4.2.

Verweerster betwist dat verzoekster de oudste rechten heeft, althans dat de onderneming sinds 1953 rechtmatig onder de handelsnaam [naam VOF] wordt gedreven. Uit het overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt enkel dat de startdatum van de onderneming 23 mei 1953 is geweest en dat de datum van registratie 9 januari 2013 is geweest. Daaruit blijkt niet dat verzoekster de handelsnaam [naam VOF] sinds 1953 in het economisch verkeer heeft gehanteerd. Het zou kunnen dat de onderneming pas veel later onder deze handelsnaam werd gedreven. Verweerster is op 5 maart 1932 opgericht en ingeschreven op 3 december 1984. Het is dan ook mogelijk dat zij de oudste rechten op de handelsnaam Beach Hotel heeft.

4.3.

Ook is geen verwarring bij het publiek te duchten, aldus verweerster. De ondernemingen zijn namelijk in verschillende provincies en op ongeveer 144 kilometer afstand van elkaar gelegen. De ondernemingen zijn actief in zeer verschillende regio’s en richten zich op een ander publiek. Zij verschillen van aard, aangezien verweerster veel meer (wellness) faciliteiten heeft, zoals een beautycenter, hair studio, zwembad, whirlpool en stoombad. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument zich tussen verzoekster en verweerster zal vergissen. Zeker aangezien een consument doorgaans eerst een plaats uit zal kiezen waar hij zijn vakantie door wil brengen en vervolgens op zoek zal gaan naar een hotel. Zo kent vrijwel iedere stad een “Park Hotel”, maar is er geen sprake van enige verwarring, omdat het publiek zoekt naar een hotel (dat bij het park is gelegen) in een bepaalde stad. Een beschrijvende naam als Park Hotel of Beach Hotel kan overigens ook niet gedeponeerd worden en mag niet worden gemonopoliseerd.

5 De beoordeling

5.1.

Indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met de Hnw, kan een belanghebbende – in dit geval verzoekster – zich op grond van artikel 6 Hnw tot de kantonrechter wenden met het verzoek degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen daarin zodanige wijziging aan te brengen dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven.

5.2.

Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. In deze procedure dient derhalve te worden beoordeeld of bij het publiek verwarring tussen verzoekster en verweerster te duchten is.

5.3.

Voorop gesteld wordt dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten (HR 9 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36). Dit geldt zowel voor handelsnamen als voor domeinnamen (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554). De woorden “Beach Hotel” zijn, zeker aangezien in de Nederlandse taal in toenemende mate Engelstalige woorden worden gebruikt, een niet ongebruikelijke aanduiding om aan te geven dat een hotel zich aan of dichtbij het strand bevindt. Verzoekster kan de woordcombinatie “ [naam VOF] ” dan ook niet monopoliseren. Het staat verweerster vrij deze woorden als handelsnaam te gebruiken, tenzij er, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, verwarring bij het normaal oplettende, relevante publiek te verwachten is.

5.4.

De kantonrechter is van oordeel dat dergelijke verwarring niet te verwachten is. Weliswaar is de aard van de ondernemingen vergelijkbaar, in die zin dat beide ondernemingen zich richten op het verschaffen van logies/onderdak in een hotel dat nabij de kust is gelegen, maar zij zijn actief in verschillende regio’s en beschikken over verschillende faciliteiten. Zo heeft verweerster bepaalde (wellness) faciliteiten waarover verzoekster niet beschikt. Van belang is dat zij op verschillende plaatsen (respectievelijk in [vestigingsplaats] en in Noordwijk) gevestigd zijn. Deze plaatsen bevinden zich in verschillende provincies (respectievelijk Zeeland en Zuid-Holland) en zijn op een behoorlijke afstand (ongeveer 144 kilometer) van elkaar gelegen. Door de plaats waar zij gevestigd zijn, is bij een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument geen verwarring tussen verzoekster en verweerster te duchten. Zeker niet aangezien deze consument doorgaans een hotel zal zoeken in of in de buurt van een bepaalde plaats (in dit geval [vestigingsplaats] of Noordwijk) en/of hij het adres van het hotel zal opzoeken voordat hij boekt althans voordat hij naar het hotel afreist. Dit geldt overigens ook voor Duitse consumenten. Dat vanaf Düsseldorf naar zowel verzoekster als verweerster zo’n 300 kilometer gereden moet worden, zoals verzoekster tijdens de comparitie heeft gesteld, maakt niet dat bij het normaal oplettende, relevante (Duitse) publiek verwarring te duchten is.

5.5.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat ook als wél verwarring tussen verzoekster en verweerster bij het publiek te duchten zou zijn, dit nog niet betekent dat het verzoek zou worden toegewezen. Artikel 5 Hnw stelt immers ook als voorwaarde voor het verbod een handelsnaam te voeren dat de handelsnaam, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd. Niet is komen vast te staan dat verzoekster haar onderneming rechtmatig voerde onder de handelsnaam [naam VOF] voordat verweerster haar onderneming onder die handelsnaam ging voeren. Het had, gelet op het onder 4.2 vermelde verweer, op de weg van verzoekster gelegen haar stelling dat de onderneming sinds 1953 rechtmatig onder de handelsnaam [naam VOF] wordt gevoerd, (nader) toe te lichten en eventueel met stukken te onderbouwen. Zij heeft dit echter nagelaten, hoewel zij daartoe, mede gelet op het ruim voor de zitting bekende verweer, voldoende gelegenheid heeft gehad.

5.6.

Gelet op het voorgaande zal de kantonrechter het verzoek afwijzen.

5.7.

Verzoekster zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De kosten aan de zijde van verweerster worden begroot op € 400,00 (2 punten x € 200,00), zijnde het aan de gemachtigde van verweerster toekomende salaris.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de verzoeken van [naam VOF] af;

6.2.

veroordeelt [naam VOF] in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Hotels van Oranje begroot op € 400,00 aan salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. I.F. Dam, kantonrechter, en op 27 juni 2018 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.