Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2018:3561

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
29-03-2018
Datum publicatie
29-03-2018
Zaaknummer
C/09/546505
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Schriftelijke aanwijzing en beperking van contact tussen de ouder en de minderjarige. In deze zaak heeft de gecertificeerde instelling door middel van een schriftelijke aanwijzing een eerder door de rechter vastgestelde regeling gewijzigd. Over de reikwijdte van artikel 1:265f BW en de bevoegdheid van een gecertificeerde instelling zelfstandig een eerdere rechterlijke beschikking inzake omgang opzij te zetten alsmede de schorsingsmogelijkheid genoemd in artikel 1:264 BW bestaan onduidelijkheden in de rechtspraktijk. De rechtbank verzoekt de Hoge Raad om bij wijze van prejudiciële beslissing ex artikel 392 e.v. Rv de in de beschikking geformuleerde rechtsvragen te beantwoorden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2018-0205
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige Kamer

Zaaksgegevens: C/09/546505 / JE RK 18-115

Datum uitspraak: 29 maart 2018

Beschikking van de Meervoudige Kamer

Verzoek tot vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing

in de zaak naar aanleiding van het verzoekschrift van:

[verzoeker] ,

hierna te noemen: de vader,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. M.M. van Wijk, kantoorhoudende te Honselersdijk,

betreffende:

[minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2007 te [geboorteplaats] ,

hierna te noemen: [minderjarige] .

De rechtbank merkt als belanghebbenden aan:

Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden (hierna te noemen: de gecertificeerde instelling),

[belanghebbende] ,

hierna te noemen: de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. M.S. Verboom, kantoorhoudende te Den Haag.

1 Het procesverloop

1.1.

Bij beschikking van 27 februari 2018 heeft de rechtbank bepaald dat de ouders en de gecertificeerde instelling zich uiterlijk 15 maart 2018 schriftelijk dienen uit te laten over het voornemen van de rechtbank om ex artikel 392 Rv prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen en over de inhoud van de aan de Hoge Raad te stellen rechtsvragen.

1.2.

De rechtbank heeft vervolgens kennisgenomen van de inhoud van:

– de brief d.d. 13 maart 2018 van de zijde van de gecertificeerde instelling;

– de brief d.d. 15 maart 2018 van de zijde van de moeder;

– de brieven d.d. 15 maart 2018 en 22 maart 2018 van de zijde van de vader.

2 De verdere beoordeling

2.1.

Uit de reacties van partijen maakt de rechtbank op dat geen van hen bezwaar heeft tegen het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad en dat zij instemmen met de geformuleerde vragen. Gelet daarop overweegt de rechtbank het volgende.

2.2.

De rechtbank zal op de voet van artikel 392 e.v. Rv de Hoge Raad de hierna beschreven prejudiciële vragen stellen, ter beoordeling van het voorliggende vraagstuk.

2.3.

De rechtbank verwijst naar haar beschikking van 27 februari 2018 voor het daarin geschetste feitelijke en juridische kader van de onderhavige zaak en de concrete aanleiding tot het stellen van de prejudiciële vragen.

2.4.

De vragen:

1. Zijn de overwegingen van Hoge Raad 25 april 2014, ECLI:HR:2014:1019 met betrekking tot artikel 1:263a BW (oud) onverkort van toepassing op artikel 1:265f BW?

2. Hoe verhouden de artikelen 1:265g en 1:265f BW zich tot elkaar indien een ondertoezichtstelling tevens gepaard gaat met een uithuisplaatsing?

3. Kan een gecertificeerde instelling op grond van artikel 1:265f BW zelfstandig een eerdere rechterlijke beschikking inzake de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of omgang wijzigen, en zo ja, onder welke omstandigheden?

4. Geldt een op grond van artikel 1:265f, tweede lid, BW vastgestelde regeling als een regeling op grond van artikel 1:265g BW, waarvan alleen aan de rechter wijziging kan worden verzocht, of is de gecertificeerde instelling bevoegd, als de omstandigheden wijzigen, de omgangsregeling met de ouder(s) met gezag (opnieuw) aan te passen op grond van artikel 1:265f, eerste lid, BW?

5. Is de schorsingsmogelijkheid genoemd in artikel 1:264, eerste lid, laatste zin, BW, een maatregel waarover de kinderrechter – al dan niet analoog aan de artikelen 800, derde lid en 809, derde lid, Rv – een spoedbeslissing kan nemen, dat wil zeggen zonder toepassing van hoor en wederhoor?

2.5.

De rechtbank zal de griffier verzoeken onverwijld een afschrift van de in dezen gegeven beschikkingen en het dossier aan de Hoge Raad te zenden.

2.6.

Gelet op het voorgaande zal iedere verdere beslissing worden aangehouden tot 29 september 2018 pro forma in afwachting van de beslissing van de Hoge Raad.

2.7.

Nadat de beslissing van de Hoge Raad is ontvangen, zal de rechtbank partijen een termijn van vier weken geven om schriftelijk te reageren op de beslissing van de Hoge Raad, waarna de rechtbank zal beslissen over de voortgang van de procedure.

3 Beslissing

De rechtbank:

verzoekt de Hoge Raad om bij wijze van prejudiciële beslissing de hiervoor onder overweging 2.4, nummers 1 tot en met 5 geformuleerde rechtsvragen te beantwoorden;

bepaalt dat de griffier onverwijld een afschrift van deze beschikking alsmede van de tussenbeschikking d.d. 27 februari 2018 en het dossier zendt aan Hoge Raad, postbus 20303, 2500 EH Den Haag;

houdt iedere verdere beslissing aan tot pro forma 29 september 2018.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.B. Wijnholt, mr. drs. J.E.M.G van Wezel en

mr. M.F. Baaij, kinderrechters, bijgestaan door mr. B. Laterveer als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 maart 2018.