Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2018:11405

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
29-08-2018
Datum publicatie
27-09-2018
Zaaknummer
C-09-556635-KG ZA 18-736
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Inkoopprocedure prostaatkankeroperaties. Aanbieders hadden de vrijheid om op eigen wijze inzichtelijk te maken hoe zij de kwaliteit zullen gaan leveren en om zich te onderscheiden van anderen. Dat Zilveren Kruis bij de beoordeling woorden heeft gebruikt die niet letterlijk zijn terug te vinden in het Inkoopbeleid, is inherent aan deze methode en is toegestaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2018/987
GZR-Updates.nl 2018-0463
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/556635 / KG ZA 18/736

Vonnis in kort geding van 29 augustus 2018

in de zaak van

Stichting Reinier de Graaf Groep te Delft,

eiseres,

advocaat mr. T.A.M. van den Ende te Delft,

tegen:

1 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht,

2. Interpolis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht,

3. FBTO Zorgverzekeringen N.V. te Leeuwarden,

4. Avero Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht,

5. Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist,

6. Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht

gedaagden,

advocaten mr. A.T.H.J. Mingels en mr. F.J. Vrolijk te Amsterdam.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘Reinier de Graaf’ en ‘Zilveren Kruis’ (gedaagden gezamenlijk in enkelvoud).

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties;

- de aanvullende akte inclusief aanvullende producties 8 tot en met 10;

- de bij de mondelinge behandeling door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 15 augustus 2018. Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

Zilveren Kruis heeft een inkoopprocedure gehouden voor de inkoop van prostaatkankeroperaties. Doel van de inkoopprocedure is de selectie van de drie beste aanbieders (“koplopers”), die Zilveren Kruis een driejarige volumevrije afspraak zal aanbieden voor het uitvoeren van prostaatkankeroperaties. De tarieven die Zilveren Kruis hanteert, liggen vast, zodat enkel is geselecteerd op grond van kwalitatieve criteria. In het Inkoopbeleid 2019-2021 prostaatkankeroperaties (hierna: het Inkoopbeleid) staat onder meer vermeld:

Met kwaliteitsessays maakt u uw kwaliteit van zorg inzichtelijk

1. 1. Huidige aantoonbare kwaliteit: U maakt op toetsbare wijze inzichtelijk welke uitkomsten op kwaliteit zijn behaald en hoe het team op dit moment is georganiseerd en tot excellente zorg komt.

2. 2. Toekomstige kwaliteit: U beschrijft aan verbeteringen op kwaliteit u zich wilt committeren. In dit essay maakt u het verschil tussen de huidige en toekomstige kwaliteit concreet.

3. 3. Samenwerking: U beschrijft hoe de samenwerking in netwerkverband tussen de eerste, tweede en derde lijn (transmurale zorg) zijn of worden gemaakt. U beschrijft wat de afspraken inhouden en hoe zij in de praktijk worden uitgevoerd (resultaten en evaluatie).

4. 4. Patiëntbetrokkenheid: U maakt op toetsbare wijze duidelijk op welke wijze de patiënttevredenheid wordt gewaarborgd en op welke wijze de patiënt inspraak heeft gedurende het zorgtraject.

(...)

Een beoordelingsteam scoort de essays op basis van de volgende criteria

 • -

  Stellingen zijn onderbouwd met valide, gedocumenteerde en verifieerbare prestatie-informatie

 • -

  De aanbieder benoemt relevante KPI’s en de onderbouwing daarvan

 • -

  Prestaties en stellingen zijn SMART omschreven

 • -

  De kwaliteitsessays tonen ambitie en commitment

 • -

  Naast input en proces is de onderbouwing zoveel mogelijk gebaseerd op meetbare uitkomsten van zorg

 • -

  De kwaliteitsessays sluiten aan op de ‘Visie op de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland’ van de PKS (...).

Ieder lid van het beoordelingsteam beoordeelt de 4 kwaliteitsessays afzonderlijk met een score van 2, 4, 6, 8 of 10. Het beoordelingsteam bespreekt de scores en komt tot één gezamenlijke score voor ieder onderdeel.

Beoordeling

Score

Zeer goed

10

Goed

8

Neutraal

6

Matig

4

Niet acceptabel

2

De behaalde scores vertalen we naar een totaal aantal punten per onderdeel

Door de scores te vertalen naar punten, wegen we de essays ten opzichte van elkaar.

Onderstaande tabel geeft het maximum aantal te behalen punten per essay weer. De behaalde scores vertalen we evenredig: zo resulteert een neutrale score voor het essay op huidige aantoonbare kwaliteit in 0,6 x 50 punten = 30 punten.

Kwaliteitsessay

Punten

Huidige aantoonbare kwaliteit

50

Toekomstige kwaliteit

25

Samenwerking

12,5

Patiëntbetrokkenheid

12,5

Totaal

100

(...)

De inkoopprocedure kent een aantal beginselen

Zilveren Kruis sluit het addendum voor de duur van drie kalenderjaren. In het addendum worden de verplichtingen van de zorgaanbieder en Zilveren Kruis vastgelegd. Dit inkoopbeleid gaat uit van de rechtsbeginselen van precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid. Die precontractuele trouw wordt ingevuld door de (procedure)regels die in dit inkoopdocument staan beschreven.

Zilveren Kruis is geen aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 of de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De onderhavige inkoopbeleid is dan ook geen aanbestedingsprocedure zoals bedoeld in de aanbestedingsregelgeving en de Aanbestedingswet 2012 is dan ook uitdrukkelijk niet van toepassing. De rechtsrelatie tussen gegadigden en Zilveren Kruis wordt derhalve uitsluitend beheerst door de precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid, waarbij er uitdrukkelijk op wordt gewezen dat die precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid in dit geval niet wordt ingevuld door de aanbestedingsregels en de aanbestedingsbeginselen.”

2.2.

Bijlage 3 bij het Inkoopbeleid bevat de zogenoemde formats voor de kwaliteitsessays. In die bijlage staat vermeld:

Format 1 Huidige aantoonbare kwaliteit (max 3 A4)

U wordt uitgenodigd te beschrijven wat uw huidige uitkomsten op kwaliteit zijn. Onderbouw uw beweringen met meetbare prestatie-informatie uit bijvoorbeeld de NKR of PROZIB. Prestatie-informatie mag gebaseerd zijn op landelijke normen en indicatoren maar ook op door uzelf ontwikkelde indicatoren.

Benoem tenminste de volgende aspecten:

(...)

Format 2 Toekomstige kwaliteit (max 2 A4)

U wordt uitgenodigd te beschrijven aan welke concrete verbeteringen op kwaliteit u zich wilt committeren. In dit essay maakt u het verschil tussen de huidige en toekomstige kwaliteit concreet. We vragen u om de ambities per jaar waarvoor het addendum zal gelden, uit te splitsen.

(...)

Format 3 Samenwerking (max 2 A4)

U wordt uitgenodigd te beschrijven hoe de samenwerking in netwerkverband tussen de eerste, tweede en derde lijn (transmurale zorg) zijn of worden gemaakt. Beschrijf wat de afspraken inhouden en hoe zij in de praktijk worden uitgevoerd (resultaten en evaluatie). (...)

Format 4 Patiëntbetrokkenheid (max 1 A4)

U wordt uitgenodigd te beschrijven op welke wijze u de patiënttevredenheid waarborgt en op welke wijze patiënten inspraak krijgen.

Benoem bijvoorbeeld de volgende aspecten:

 • -

  Patiënttevredenheidsonderzoeken of -enquêtes (bijvoorbeeld PREM),

 • -

  Participatie van patiëntvertegenwoordigers in interne en/of regionale benchmarking en verbeterprocessen

(...)

2.3.

Bij het Inkoopbeleid is een bijlage gevoegd met de “Visie op de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland” van de Prostaatkankerstichting (PKS).

2.4.

In de Nota van Inlichtingen van 30 april 2018 staat vermeld:

Vraag 5

Wat zijn de voorwaarden waaraan Zilveren Kruis het initiatief toetst (ofwel hoe worden punten toegekend)

Wij beoordelen de door u aangeleverde kwaliteitsessays op de criteria zoals beschreven op pagina 4 van het inkoopdocument.

In de basis beoordelen wij ieder essay met “neutraal”. Wij beoordelen met “goed” als u in uw essay aantoonbaar maakt dat u een bovengemiddelde prestatie levert en met “zeer goed” als u aantoonbaar maakt dat u tot de top van Nederland behoort. We beoordelen met “matig” als u ondergemiddeld presteert en met “niet acceptabel” als u onder de algemeen geldende minimale kwaliteitsnormen presteert.”

2.5.

Reinier de Graaf heeft tijdig een geldige aanbieding ingediend. Bij brief van 29 juni 2018 heeft Zilveren Kruis aan Reinier de Graaf bericht:

Helaas, u bent niet geselecteerd als koploper ziekenhuis

Wij blijven de prostaatkankeroperaties binnen uw netwerk wel gewoon inkopen. Di doen wij via de overeenkomst Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Het verdere contact hierover verloopt via onze inkoper bij uw ziekenhuis.

Uw behaalde totaal score is: 77,5

Puntentoekenning per essay

Weging

Punten

Huidige aantoonbare kwaliteit

8

50%

40

Toekomstige kwaliteit

8

25%

20

Samenwerking

6

12,5%

7,5

Patiëntbetrokkenheid

8

12,5%

10

Totaalscores

77,5

De scores zijn toegekend volgens een vijfpuntenschaal (2-4-6-8-10).”

2.6.

Uit een bij de brief gevoegde bijlage met een overzicht van de puntenscore, volgt de aanbieders die voorlopig als koploper zijn geselecteerd 97,5, 80 en 80 punten hebben gescoord. De brief bevat voorts een “Toelichting beoordeling” over de aanbieding van Reinier de Graaf, waarin staat vermeld:

Onderdeel huidige aantoonbare kwaliteit

Score: 8 punten

(...)

Op een aantal punten sluit het essay nog niet helemaal aan op visie PKS. De aanvoerende rol op het gebied van de wetenschap ontbreekt. Daarnaast is het totale volume operaties per jaar nog vrij laag: 117 operaties, verdeeld over twee specialisten. Ook door de korte voorgeschiedenis lijkt de leercurve van 250 operaties nog niet doorlopen. Het beoordelingsteam vraagt zich dan ook af of het percentage 5,7% incontinentie reëel is?”

(...)

Onderdeel toekomstige kwaliteit

Score: 8 punten

(...)

Bij een aantal KPI’s vraagt het beoordelingsteam zich af hoe haalbaar ze zijn. Een voorbeeld hiervan is de toename van 70% naar 85% en >90% van de vakgroepen dat de opleiding tot medisch specialist verzorgt.

(...)

Onderdeel Samenwerking

Score: 6 punten

(...)

Het is niet helemaal helder hoe de samenwerking in het netwerk geregeld is. De samenwerking lijkt niet uniform, omdat geformaliseerde kwaliteitscriteria lijken te ontbreken. Hierdoor vraagt het beoordelingsteam zich af of iedere patiënt nu even goede zorg ontvangt. Een centrale regiefunctie van het opererende ziekenhuis wordt niet duidelijk.

Daarnaast lijkt de samenwerking met het academisch ziekenhuis zich te beperken tot de reguliere inzet van radiotherapie en de referente zorg voor de oncologie in de derde lijn.

(...)

Onderdeel patiëntbetrokkenheid

Score: 8 punten

(...)

De PREM oncologie wordt niet genoemd.

Meetbare uitkomsten van zorg, zoals een patiënttevredenheidscijfer ontbreken. Er zijn wel veel plannen voor de toekomst, bijvoorbeeld een patiënttevredenheidsonderzoek in het vierde kwartaal van 2018.”

3 Het geschil

3.1.

Reinier de Graaf vordert, zakelijk weergegeven:

primair:

I. te verklaren voor recht dat Zilveren Kruis onrechtmatig handelt jegens Reinier de Graaf door in de inkoopprocedure in strijd te handelen met de precontractuele goede trouw en de redelijkheid en billijkheid;

II. Zilveren Kruis te gebieden de inschrijving van Reinier de Graaf te herbeoordelen zodanig dat de kwaliteitsessays “Huidige aantoonbare kwaliteit”, “Toekomstige kwaliteit” en “Patiëntbetrokkenheid” gewaardeerd worden met 10 punten en het kwaliteitsessay “Samenwerking” gewaardeerd wordt met 10 dan wel met 8 punten, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

subsidiair:

III. Zilveren Kruis te gebieden de inschrijving van Reinier de Graaf te herbeoordelen met inachtneming van de spelregels in het Inkoopbeleid, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

3.2.

Daartoe voert Reinier de Graaf – samengevat – het volgende aan. De beoordeling van de aanbieding van Reinier de Graaf is onjuist. Zilveren Kruis is afgeweken van de vooraf aangekondigde selectie- en beoordelingsmethodiek en heeft de aanbieding van Reinier de Graaf op alle onderdelen een te lage score gegeven. Met het juiste aantal punten eindigt Reinier de Graaf als eerste of tweede in de rangorde en dient zij te worden aangemerkt als koploper.

3.3.

Zilveren Kruis voert gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

De voorzieningenrechter merkt – alvorens tot een beoordeling van het geschil over te gaan – op dat de manier waarop bestuur en personeel van Reinier de Graaf zich inspannen om het welzijn van hun patiënten te waarborgen en te verbeteren waardering verdient. Dat Reinier de Graaf “het beste jongetje van de klas” wil zijn, is lovenswaardig en vormt allerminst een reden om – zoals Zilveren Kruis bij monde van haar raadsvrouwe lijkt te suggereren – haar bezwaren tegen het verloop van de inkoopprocedure niet serieus te nemen. De inspanningen van Reinier de Graaf voor betere zorg zijn in het belang van eenieder en continuering van die inspanningen is, ongeacht de uitkomst van dit kort geding, gewenst.

4.2.

Bij de beoordeling van het geschil is van belang dat de voorzieningenrechter bevoegd is in spoedeisende zaken een onmiddellijke voorziening bij voorraad te geven. Deze voorlopige voorziening heeft een ordenende functie zolang de juiste rechtsverhouding tussen partijen door hen zelf, door de rechter of anderszins, nog niet definitief is vastgesteld. Dit karakter van een voorlopige voorziening brengt mee dat de voorziening geen verklaring van recht omtrent de rechtsverhouding van partijen kan inhouden (HR 2 april 1976, NJ 1977/361). De primaire vordering van Reinier de Graaf zoals genoemd onder 3.1. sub I zal dan ook worden afgewezen.

4.3.

Partijen twisten voorts over het toepasselijke juridische kader. Niet in geschil is dat Zilveren Kruis niet aanbestedingsplichtig is. Dit brengt mee dat de regels van het aanbestedingsrecht, waaronder het gelijkheids- en het transparantiebeginsel, in beginsel niet van toepassing zijn. Dat ligt slechts anders indien Zilveren Kruis – met het oog op de inkoop van de zorg – kiest voor een aanbestedingsprocedure, inclusief de daarvoor geldende regels. Uit het bepaalde in het Inkoopbeleid blijkt echter onmiskenbaar dat Zilveren Kruis dat niet heeft gedaan. In het Inkoopbeleid wordt immers uitdrukkelijk gemeld dat de aanbestedingsregels- en beginselen worden uitgesloten van toepassing en dat de rechtsverhouding tussen enerzijds Zilveren Kruis en anderzijds de zorgaanbieders, onder wie Reinier de Graaf, uitsluitend wordt beheerst door de (precontractuele) redelijkheid en billijkheid. Door een aanbieding in te dienen heeft Reinier de Graaf zich er dus mee verenigd dat beginselen van aanbestedingsrecht niet op deze procedure van toepassing zijn.

4.4.

Reinier de Graaf stelt op zichzelf terecht dat Zilveren Kruis in latere correspondentie – en ook ter zitting – termen gebruikt die lijken te verwijzen naar de toepassing van (gelijkluidende) aanbestedingsrechtelijke beginselen, zoals de termen “transparantie” en “objectief”. Dat maakt het voorgaande evenwel niet anders, nu de vooraf opgestelde spelregels leidend zijn voor het antwoord op de vraag welk kader van toepassing is. Daarbij komt dat het gebruik van dergelijke terminologie moeilijk te vermijden is bij een procedure om door middel van een aantal spelregels te komen tot selectie van een of meer beste aanbieders van een product of dienst. De (precontractuele) redelijkheid en billijkheid brengen immers mee dat de eigen procedureregels – zoals die in deze zaak door Zilveren Kruis in het Inkoopbeleid zijn beschreven – juist (transparant en objectief) moeten worden toegepast ten opzichte van alle aanbieders.

4.5.

Ook de primaire vordering zoals genoemd onder 3.1. sub II komt niet voor toewijzing in aanmerking. Bij toewijzing van die vordering zou de voorzieningenrechter immers door middel van een eigen volle toetsing moeten komen tot het oordeel dat maximale scores op de kwalitatieve criteria moeten worden toegekend. Aan de rechter komt echter slechts een beperkte toetsingsvrijheid toe wanneer het aankomt op de beoordeling van een kwalitatief criterium. Aan de aangewezen – deskundige – beoordelaars moet dienaangaande de nodige vrijheid worden gegund. Dat klemt te meer nu van de rechter niet kan worden verlangd dat hij specifieke deskundigheid bezit op het gebied van het onderwerp van de opdracht. Slechts indien sprake is van – procedurele dan wel inhoudelijke – onjuistheden of onduidelijkheden die tot de conclusie leiden dat de beoordelingscommissie in redelijkheid niet tot haar oordeel had kunnen komen, is plaats voor ingrijpen door de rechter.

4.6.

Reinier de Graaf vordert subsidiair een herbeoordeling door Zilveren Kruis. Reinier de Graaf heeft allereerst aan die vordering ten grondslag gelegd dat Zilveren Kruis bij de beoordeling ten onrechte maatstaven heeft gehanteerd die niet uit het Inkoopbeleid volgen. Dat betoog kan niet worden gevolgd. Uit de tekst van de documenten van de Inkoopprocedure volgt immers dat de aanbieders de vrijheid hadden om op eigen wijze inzichtelijk te maken hoe zij kwaliteit (zullen gaan) leveren. Dat blijkt uit de formulering in bijlage 3 bij het Inkoopbeleid, waarin staat vermeld dat aanbieders tenminste of bijvoorbeeld een aantal aspecten moeten benoemen en beweringen moeten onderbouwen met bijvoorbeeld bepaalde prestatie-informatie. Daarmee werden aanbieders in de gelegenheid gesteld zich te onderscheiden van andere aanbieders en aan te tonen dat zij tot de top van Nederland behoren op het gebied van prostaatkankeroperaties. Gelet hierop kon van Zilveren Kruis niet worden verwacht dat zij aangaf wat precies nodig is om een maximale score op elk kwaliteitsonderdeel te behalen. Alsdan zou iedere innovatie en creativiteit bij de aanbieders worden geëcarteerd. Het gebeurt veelvuldig in soortgelijke inkoopprocedures dat aan aanbieders de ruimte wordt geboden om op eigen wijze aan te geven hoe zij de hoogst mogelijke kwaliteit realiseren, en die vrijheid heeft Zilveren Kruis, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ook. Dat Zilveren Kruis bij de beoordeling van de aanbieding van Reinier de Graaf woorden heeft gebruikt die niet (letterlijk) tot de tekst van het Inkoopbeleid zijn te herleiden, is inherent aan deze methodiek.

4.7.

De stelling van Reinier de Graaf dat de beoordeling niet per aanbieder gelijk is geweest, kan evenmin worden gevolgd. Dat is immers slechts een veronderstelling die Reinier de Graaf niet heeft onderbouwd. Reinier de Graaf beschikt ook slechts over de uiteindelijke scores van anderen en niet over hun aanbiedingen en de toelichting op de beoordeling daarvan.

4.8.

Reinier de Graaf stelt zich voorts op het standpunt dat haar aanbieding op alle kwaliteitsonderdelen hoger (“zeer goed”) had behoren te scoren. Hierbij wordt allereerst opgemerkt dat de kwalificatie “zeer goed” in het algemeen slechts sporadisch wordt toegekend. Ook in deze inkoopprocedure is dat het geval, getuige de Nota van Inlichtingen van 30 april 2018, waarin staat vermeld dat een essay met een “zeer goed” wordt beoordeeld als de aanbieder aantoonbaar maakt dat hij tot de top van Nederland behoort. Ook is van belang dat het cijfer 6 (“neutraal”) uitgangspunt was bij de beoordeling en dat daarvan – al naar gelang de afwijking van het gemiddelde van de specifieke aanbieding – naar boven of beneden toe werd afgeweken. Voor zover Reinier de Graaf meent dat op grond van bepaalde opmerkingen in de toelichting punten in mindering zijn gebracht, is die veronderstelling dan ook onjuist. De aanbieding van Reinier de Graaf is op drie van de vier onderdelen beoordeeld met “goed”, wat betekent dat zij op die onderdelen aantoonbaar heeft gemaakt dat zij een bovengemiddelde prestatie levert.

4.9.

Daarbij is de voorzieningenrechter met Zilveren Kruis van oordeel dat het inherent is aan een selectie van de top van Nederland, namelijk de drie ziekenhuizen met de beste prostaatkankerzorg, dat (enige) vergelijking tussen de inschrijvingen onderling plaatsvindt. Hoewel niet expliciet in het Inkoopbeleid en aanverwante stukken staat vermeld dat een relatieve beoordeling zal plaatsvinden, maakt een beoordeling op kwaliteit waarbij veel ruimte is gelaten aan aanbieders om aan te geven hoe zij die kwaliteit realiseren, een vergelijking tussen de aanbiedingen haast onontkoombaar. Dat Reinier de Graaf op ten minste enkele kwaliteitsonderdelen lager heeft gescoord dan de drie ziekenhuizen die als koplopers zijn aangemerkt, kan dus alleen al om de reden dat informatie over de andere aanbiedingen ontbreekt niet als onjuist worden aangemerkt.

4.10.

Op het kwalitatieve criterium “Huidige aantoonbare kwaliteit” heeft de aanbieding van Reinier de Graaf een 8 gescoord, hetgeen overeenkomt met de beoordeling “goed”. In die visie van Reinier de Graaf had zij op dat onderdeel, mede gelet op haar bijzonder lage incontinentiepercentage van 5,7%, een 10 (“zeer goed”) moeten scoren. Dat het door Reinier de Graaf in haar aanbieding opgegeven incontinentiepercentage bijzonder laag is, staat buiten kijf. Uit de beoordeling van haar inschrijving blijkt echter dat het beoordelingsteam heeft getwijfeld aan de juistheid van dat percentage. Reinier de Graaf heeft in een brief van 6 juli 2018, en ook ter zitting in deze procedure, een nadere toelichting gegeven op het percentage. Zilveren Kruis heeft alle aanbiedingen echter moeten beoordelen zoals die zijn ingediend op het moment van het sluiten van de inschrijftermijn – uiteindelijk op 30 mei 2018 om 17.00 uur – en daarbij ontbrak die nadere toelichting van Reinier de Graaf. Zonder de nadere toelichting kan de twijfel van Zilveren Kruis over het percentage niet als onbegrijpelijk of inhoudelijk onjuist worden aangemerkt, nu vaststaat dat het percentage beduidend afwijkt van het landelijk gemiddelde.

4.11.

Daarbij komt dat het kwaliteitsessay “huidige aantoonbare kwaliteit” ook is beoordeeld op grond van andere aspecten. Van aanbieders werd gevraagd in hun essay aan te sluiten bij de visie van de Prostaatkankerstichting, zoals bijgevoegd bij het Inkoopbeleid. In de toelichting op de beoordeling staat vermeld dat de aanvoerende rol van Reinier de Graaf op het gebied van de wetenschap ontbreekt. Anders dan Reinier de Graaf betoogt, is de voorzieningenrechter van oordeel dat die gewenste aanvoerende rol in de visie van de Prostaatkankerstichting wel degelijk is beschreven. Genoemd wordt immers dat een “actieve, initiërende en stimulerende bijdrage” gewenst is, hetgeen duidt op een aanvoerende rol. Dat in de aanbieding van Reinier de Graaf staat vermeld dat zij meewerkt aan studies en projecten, brengt niet mee dat zij een aanvoerende rol heeft. Ook deze opmerking van de beoordelingscommissie is dus niet onbegrijpelijk of evident onjuist.

4.12.

Gelet op het voorgaande kan, wat er ook zij van de andere bezwaren van Reinier de Graaf met betrekking tot dit kwaliteitsonderdeel, niet worden geoordeeld dat het beoordelingsteam in redelijkheid niet had kunnen komen tot een score van een 8. Elk van voornoemde opmerkingen van de beoordelingscommissie had op zichzelf reeds kunnen leiden tot het niet toekennen van 10, maar van 8 punten.

4.13.

Ook op het onderdeel “Toekomstige kwaliteit” had de aanbieding van Reinier de Graaf in haar visie niet 8, maar 10 punten moeten scoren. Uit de toelichting op de beoordeling volgt dat de beoordelingscommissie zich bij een aantal “KPI’s” (kwaliteit prestatie-indicatoren) afvraagt hoe haalbaar ze zijn. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de beoordelingscommissie reeds op grond van deze twijfel in redelijkheid had kunnen komen tot toekenning van het cijfer 8. Immers, uit het Inkoopbeleid volgt dat de aanbieder zowel de KPI’s als de onderbouwing daarvan moet benoemen en dat prestaties onder meer meetbaar en realistisch moeten zijn omschreven. Reinier de Graaf heeft niet weersproken dat zij niet alle PKI’s heeft onderbouwd. Anders dan Reinier de Graaf kennelijk veronderstelt, lag het niet op de weg van Zilveren Kruis om te onderbouwen waarom een aantal KPI’s niet haalbaar zijn.

4.14.

Reinier de Graaf stelt zich voorts op het standpunt dat zij in plaats van een 6 (“neutraal”) een 8 of een 10 had moeten scoren voor haar kwaliteitsessay “Samenwerking”. Reinier de Graaf verwijst voor dat standpunt naar een bijlage die weliswaar onderdeel is van haar inschrijving, maar niet van het kwaliteitsessay zelf. Zilveren Kruis heeft onweersproken aangevoerd dat in het kwaliteitsessay “Samenwerking” diende te worden beschreven hoe de aanbieder de samenwerking inhoudelijk vormgeeft. Nu de beoordelingscommissie kennelijk heeft geconstateerd dat relevante – van de gebruikelijke landelijke afspraken afwijkende – informatie over samenwerking in het kwaliteitsessay ontbreekt, kan niet worden geoordeeld dat Zilveren Kruis in redelijkheid niet tot de gegeven beoordeling had kunnen komen.

4.15.

Reinier de Graaf heeft tot slot betoogd dat haar aanbieding op het onderdeel “Patiëntbetrokkenheid” een 10 had moeten scoren in plaats van een 8. Ook dat betoog kan, aan de hand van een marginale toets, niet worden gevolgd. De beoordelingscommissie heeft immers geconcludeerd dat meetbare uitkomsten van zorg in de aanbieding van Reinier de Graaf ontbreken, zodat de toekenning van het cijfer 8 niet evident onjuist is. De stelling van Reinier de Graaf dat op dit punt enkel het proces behoefde te worden beschreven, en niet het resultaat, is onjuist. Uit het Inkoopbeleid volgt immers dat alle prestaties en stellingen meetbaar moesten worden omschreven.

4.16.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat ook de subsidiaire vordering van Reinier de Graaf niet voor toewijzing in aanmerking komt.

4.17.

Reinier de Graaf zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237).

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst het gevorderde af;

5.2.

veroordeelt Reinier de Graaf om binnen veertien dagen nadat dit vonnis is uitgesproken de kosten van dit geding aan Zilveren Kruis te betalen, tot dusverre aan de zijde van Zilveren Kruis begroot op € 1.606,--, waarvan € 980,-- aan salaris advocaat en € 626,-- aan griffierecht;

5.3.

bepaalt dat bij gebreke van tijdige betaling de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Vetter en in het openbaar uitgesproken op 29 augustus 2018.

hvd