Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2018:10555

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
04-09-2018
Datum publicatie
04-09-2018
Zaaknummer
C-09-558337-KG ZA 18-856
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. De vorderingen om gedaagde te gebieden een op haar website geplaatst artikel over eiseres te verwijderen en om een rectificatie te plaatsen, worden afgewezen. Van onrechtmatig handelen van gedaagde is geen sprake.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/558337 / KG ZA 18/856

Vonnis in kort geding van 4 september 2018

in de zaak van

1 BELCENTRALE B.V.te Rotterdam,

2. TO THE MAX CALLCENTER B.V. te Rotterdam,

eisers,

advocaat jkvr. mr. E.H.A. Sandberg te Rotterdam,

tegen:

Consumentenbond te Den Haag,

gedaagde,

advocaten mrs. J.S. Bierens en J.L. Naves te Den Haag.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘Belcentrale c.s.’ en ‘de Consumentenbond’.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 augustus 2018, met de daarbij en nadien overgelegde producties;

- de door de Consumentenbond overgelegde producties;

1.2.

Op 20 augustus 2018 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.

1.3.

De voorzieningenrechter heeft de Consumentenbond toegestaan de twee door hem aan de pleitnotities gehechte nadere producties en de door hem naar de zitting meegenomen nadere producties nog in het geding te brengen. Belcentrale c.s. zijn in de gelegenheid gesteld daarop uiterlijk 25 augustus 2018 schriftelijk te reageren. Dit hebben zij gedaan in een akte houdende uitlating producties van 23 augustus 2018. De Consumentenbond is in de gelegenheid gesteld binnen twee werkdagen op dat bericht te reageren. Dat heeft hij gedaan in een antwoordakte van 27 augustus 2018.

1.4.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

1.5.

Aan het standpunt dat Belcentrale c.s. in zijn faxbericht van 27 augustus 2018 heeft ingenomen, te weten dat laatstgenoemde akte van de Consumentenbond, althans een deel daarvan, buiten beschouwing zou moeten worden gelaten, wordt voorbij gegaan. De voorzieningenrechter ziet daarvoor geen enkele aanleiding. De Consumentenbond is volgens de ter zitting gemaakte afspraak in de gelegenheid gesteld om te reageren op hetgeen Belcentrale c.s. in hun reactie op de door de Consumentenbond overgelegde producties naar voren zouden brengen en dat is hetgeen de Consumentenbond heeft gedaan.

1.6.

Belcentrale c.s. kunnen ook niet worden gevolgd in hun stellingen dat de Consumentenbond met zijn wijze van overlegging van producties heeft gehandeld in strijd met de goede procesorde en de proces-economie. Op het verzoek van Belcentrale c.s. van dinsdag 14 augustus 2018 om de zaak op een zo kort mogelijke termijn op zitting te plannen, met verkorting van de dagvaardingstermijn, onder aanvoering van de stelling dat door de Consumentenbond onherstelbare schade werd aangericht, is de mondelinge behandeling gepland op maandag 20 augustus 2018 om 13.00 uur. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de dagvaarding uiterlijk woensdag 15 augustus 2018 om 16.00 uur zou worden betekend. Daaraan is voldaan en wel op woensdag 15 augustus 2018 om 15.10 uur op het vestigingsadres van de Consumentenbond. Onder die omstandigheden is én niet onbegrijpelijk dat de advocaten van de Consumentenbond eerst op vrijdag 17 augustus 2018 de zaak hebben kunnen voorbereiden én hebben Belcentrale c.s. er niet vanuit kunnen gaan dat stukken die binnen 24 uur (één werkdag) vóór de terechtzitting zouden worden ingediend, buiten beschouwing zouden worden gelaten. Dat is volgens het procesreglement in beginsel het geval, maar bij het hanteren van termijnen als hiervoor vermeld is een afwijking zonder meer mogelijk. Om het beginsel van hoor en wederhoor zoveel mogelijk te eerbiedigen, heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de onder 1.2 vermelde procedure diende te worden gevolgd. Hierbij is ook in aanmerking genomen dat inmiddels is gebleken dat aan de zijde van Belcentrale c.s. geen sprake was van een zodanig spoedeisend belang dat dit de door hen verzochte bijzondere spoed/verkorting van de dagvaardingstermijn rechtvaardigde.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

Belcentrale c.s. – respectievelijk handelende onder de namen Belcentrale en Garantiebellen – houden zich bezig met vaste telefonie voor de zakelijke markt. De Consumentenbond stelt zich blijkens zijn statuten ten doel, verkort weergegeven, de belangen te behartigen van consumenten in het algemeen en van de leden van de Consumentenbond in Nederland in het bijzonder.

2.2.

De Consumentenbond heeft op 7 augustus 2018 op zijn website een artikel gepubliceerd met de volgende tekst (hierna: het artikel):

Veel klachten over zakelijke belaanbieder Belcentrale

Nieuws / De Consumentenbond ontvangt veel klachten over Belcentrale, die (klein)zakelijke bellers telefonisch benadert om naar hen over te stappen. Gedupeerden voelen zich om meerdere redenen misleid.

Belcentrale heeft dezelfde eigenaar als Garantiebellen. De klanten van Garantiebellen zijn door Belcentrale overgenomen. De Consumentenbond kreeg eerder ook al veel klachten over Garantiebellen. Klachten gaan onder meer over dat beide bedrijven zich zouden voordoen als KPN, dat het niet voldoende duidelijk is dat het om een zakelijk aanbod gaat en dat er vijfjarige contracten worden aangeboden die alleen tegen een hoge afkoopsom opzegbaar zijn. In totaal ontving de Consumentenbond al meer dan 100 klachten over beide bedrijven.

Geen consumentenrecht

Omdat het om een zakelijke overeenkomst gaat, kunnen gedupeerden geen beroep doen op regels zoals bedenktijd en andere consumentrechtelijke bescherming. De Consumentenbond kan daarom ook weinig betekenen voor de gedupeerden. Gedupeerden kunnen gespecialiseerde hulp zoeken via een rechtsbijstandsverzekering of een branchevereniging.”

2.3.

Omstreeks 15 augustus 2018 heeft de Consumentenbond aan het einde van het artikel de volgende zin toegevoegd: “Belcentrale en Garantiebellen hebben aangegeven zich niet te herkennen in de klachten die de Consumentenbond heeft ontvangen.”

3 Het geschil

3.1.

Belcentrale c.s. vorderen, zakelijk weergegeven, de Consumentenbond te gebieden:

  1. om binnen twee uur na betekening van dit vonnis het artikel te verwijderen en verwijderd te houden van haar internetsites;

  2. om binnen twee uur na betekening van dit vonnis een rectificatie op de site te plaatsen, met een tekst en op de wijze zoals in de dagvaarding vermeld en die tekst daar twaalf maanden te laten staan;

  3. zich “tot het uiterste in te spannen dat ook alle andere internetsites, waaronder Emerce.nl, Couturekrant.nl, Telecompaper.nl en Telecompaper.com, die haar onrechtmatige bericht hebben overgenomen het onderhavige vonnis binnen 2 dagen na betekening te sturen met de sommatie de publicatie te verwijderen, onder gelijktijdige verzending van afschrift van die sommaties aan Belcentrale c.s.”;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van de Consumentenbond in de proceskosten en de nakosten.

3.2.

Daartoe voeren Belcentrale c.s. – samengevat – het volgende aan. Met het artikel over klachten betreffende zakelijke telefonie treedt de Consumentenbond buiten haar doel. Hiermee worden niet de belangen van consumenten of van de leden van de Consumentenbond behartigd. Daarnaast is er geen enkel onderzoek gedaan naar de aard en inhoud van klachten en is er geen hoor en wederhoor toegepast. Het is onjuist dat Belcentrale c.s. zich schuldig maken aan de handelwijzen die in het artikel worden genoemd. Belcentrale c.s. betwisten voorts dat er (veel) over haar geklaagd wordt bij de Consumentenbond. Het lijkt erop alsof er commerciële redenen achter het plaatsen van dit bericht zitten, te weten het genereren van verkeer op de website van de Consumentenbond en het ontvangen van provisie van rechtsbijstandsverzekeraars. Het is zeer onzorgvuldig om alleen aan eigen gewin te denken met name in dit geval waarin het bericht zeer schadelijk is voor Belcentrale c.s. De Consumentenbond handelt hierdoor onrechtmatig jegens Belcentrale c.s. Nu het artikel inmiddels door diverse andere websites is overgenomen en Belcentrale daarin zelfs valselijk beschuldigd wordt van “slamming”, hebben Belcentrale c.s. een spoedeisend belang bij toewijzing van hun vorderingen.

3.3.

De Consumentenbond voert gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

Belcentrale c.s. hebben hun vorderingen gebaseerd op het standpunt dat de Consumentenbond met de publicatie van het artikel onrechtmatig jegens hen handelt. De Consumentenbond heeft dit echter gemotiveerd weersproken en daartoe de stellingen betwist waarop Belcentrale c.s. de onrechtmatigheid baseren. De Consumentenbond wordt gevolgd in die betwisting, zodat de vorderingen niet voor toewijzing vatbaar zijn. In de kern is daarvoor redengevend dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter het artikel moet worden geduid zoals de Consumentenbond heeft toegelicht, inhoudende dat hierin in lijn met de feiten:

  1. kenbaar is gemaakt dat en hoeveel klachten er bij de Consumentenbond zijn ingekomen over (de werkwijzen van) Belcentrale c.s. en waar deze klachten onder meer betrekking op hadden,

  2. wordt meegedeeld dat en waarom de Consumentenbond in dergelijke gevallen weinig kan betekenen voor klagers en

  3. kenbaar wordt gemaakt waar de klagers wel hulp zouden kunnen krijgen.

Van onrechtmatig handelen jegens Belcentrale c.s. is daarbij naar voorshands oordeel geen sprake. De voorzieningenrechter overweegt meer specifiek nog als volgt over de door Belcentrale c.s. genoemde redenen voor de door haar gestelde onrechtmatigheid.

4.2.

Volgens Belcentrale berusten de beweringen van de Consumentenbond over het aantal ontvangen klachten niet op de waarheid. Nu de Consumentenbond het aantal klachten in het artikel niet alleen als veel heeft bestempeld (zijnde een subjectief begrip) maar ook nader heeft geduid als in totaal meer dan 100 is met name van belang of de Consumentenbond de juistheid van dat aantal voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de Consumentenbond daaraan voldaan met de door hem overgelegde selectie van de klachten waar hij in het artikel op doelt. Dit betreft een selectie die de Consumentenbond binnen enkele dagen heeft weten te produceren. Daarbij heeft de Consumentenbond toegelicht – en de voorzieningenrechter komt dat aannemelijk voor – dat er enige tijd overheen gaat om van in digitale interne systemen beschikbare klachten een overzicht te maken en vervolgens de nodige gegevens te anonimiseren. De selectie betreft al ongeveer 90 meldingen over Belcentrale c.s. Daarbij heeft de Consumentenbond toegelicht dat het hierbij alleen gaat om meldingen die zijn ontvangen via twee specifieke bronnen (klachtenkompas.nl en haar afdeling Service & Advies) in 2017 en 2018. De klachten die daarnaast nog zijn ontvangen via social media en de klachten die in de jaren daarvoor zijn ingekomen zijn hierbij niet inbegrepen. Gelet hierop is voldoende aannemelijk dat het door de Consumentenbond genoemde aantal bij benadering juist is.

4.3.

Verder betwisten Belcentrale c.s. de juistheid van de inhoud van de klachten. De in het artikel genoemde handelwijzen worden door hen niet gehanteerd, aldus Belcentrale c.s. Dit wordt in het artikel ook niet beweerd, stelt de voorzieningenrechter vast. Meegedeeld wordt slechts waarop de klachten onder meer betrekking hebben en niet dat Belcentrale c.s. zich schuldig maken aan de genoemde werkwijzen. De in het artikel genoemde inhoud van de klachten heeft de Consumentenbond met haar stellingen en de overgelegde stukken voldoende aannemelijk gemaakt. Reeds omdat de Consumentenbond in het artikel slechts voormelde feitelijke mededeling doet over hetgeen haar organisatie heeft ervaren en geen oordeel geeft over de juistheid van de klachten, gaat het betoog van Belcentrale c.s. dat Consumentenbond ten onrechte geen nader onderzoek heeft gedaan en geen hoor en wederhoor heeft toegepast niet op. Dat er nader onderzoek is gedaan wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet gesuggereerd in het artikel. Overigens heeft de Consumentenbond inmiddels de zin toegevoegd als vermeld onder 2.3. Ter zitting heeft Belcentrale c.s. gesteld zich niet te kunnen vinden in die toevoeging, omdat ze de inhoud van de klachten helemaal niet kent, maar dat is inmiddels gewijzigd.

4.4.

De omstandigheid dat op basis van het artikel door derden onjuiste conclusies worden getrokken en gepubliceerd, kan niet aan de Consumentenbond worden toegerekend. De inhoud van het artikel biedt daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. Dat laat onverlet dat dit voor Belcentrale c.s. schadelijk zou kunnen zijn, maar het ligt op hun weg om dan desgewenst deze derden daarop aan te spreken.

4.5.

De stelling van Belcentrale c.s. dat de Consumentenbond met de publicatie van het artikel buiten haar statutaire doelomschrijving treedt en reeds daardoor onrechtmatig handelt, neemt de voorzieningenrechter niet over. Dat rechtshandelingen die de rechtspersoon verricht in strijd met de doelomschrijving binnen zekere – strikte – grenzen vernietigbaar kunnen zijn (artikel 2:7 BW) betekent geenszins dat feitelijke handelingen die niet passen binnen het statutaire doel per definitie onrechtmatig zijn.

4.6.

Verder hebben Belcentrale c.s. hun betoog dat de Consumentenbond het artikel om commerciële redenen heeft gepubliceerd, in het licht van de gemotiveerde betwisting hiervan door de Consumentenbond, onvoldoende onderbouwd om van de juistheid daarvan uit te kunnen gaan. Beantwoording van de vraag of dit relevant is voor de rechtmatigheidstoets kan gelet hierop achterwege blijven.

4.7.

De door Belcentrale c.s. genoemde argumenten op grond waarvan het artikel volgens hen onrechtmatig is gaan dus niet op. Voor toewijzing van een van de vorderingen in dit geding is gelet daarop geen plaats.

4.8.

Belcentrale c.s. zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst het gevorderde af;

5.2.

veroordeelt Belcentrale c.s. in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van de Consumentenbond begroot op € 1.606,--, waarvan € 980,-- aan salaris advocaat en € 626,-- aan griffierecht;

5.3.

verklaart deze kostenveroordeling tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Vetter en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2018.

ts