Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:876

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
26-01-2017
Datum publicatie
02-02-2017
Zaaknummer
F 09/14/5
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag vereffenaar.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 19
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/593
OR-Updates.nl 2017-0057
INS-Updates.nl 2017-0100
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team Insolventies

Zaaknummer: F 09/14/5

Beschikking van 26 januari 2017

Het verzoek

1.1

Op 3 januari 2017 heeft mr. S.H. Broeseliske, advocaat en curator te Den Haag, (verder: verzoekster) een verzoekschrift ingediend. Het verzoek strekt tot het ontslag van M. van Es als vereffenaar van het vermogen van de inmiddels ontbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPK Cleaning B.V. met benoeming van verzoekster tot vereffenaar en met bepaling dat het salaris van de vereffenaar dient te worden berekend aan de hand van de ReCoFa richtlijnen faillissementen en surséances van betaling.

De feiten

2.1

Uit de overgelegde stukken blijkt het volgende:

1. Bij vonnis van deze rechtbank van 7 januari 2014 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPK Cleaning B.V. (ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nr. 27347629, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudend te 2292 JH Wateringen, Linnewever 24) in staat van faillissement verklaard. Als rechter-commissaris is benoemd mr. M.M.F. Holtrop en als curator werd aangesteld mr. M. Rooimans.

2. Bij beschikking van 2 september 2015 is mr. Rooimans op eigen verzoek door de rechtbank ontslagen en is mr. S.H. Broeseliske als curator aangesteld.

3. Bij beschikking van 26 november 2015 is het faillissement van KPK Cleaning B.V. opgeheven wegens gebrek aan baten.

4. Na het tijdstip waarop KPK Cleaning B.V. is ontbonden, is gebleken van het bestaan van een bate, bestaande uit een betaling van vier debiteuren op de derdenrekening van het kantoor van verzoekster.

5. Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is als bestuurder van KPK Cleaning B.V. ingeschreven Martin van Es Holding B.V. en als bestuurder van Martin van Es Holding B.V., is ingeschreven M. van Es.

Beoordeling

3.1

KPK Cleaning B.V. is door de opheffing van het faillissement ingevolge het bepaalde in artikel 2:19 lid 1 onder c BW van rechtswege ontbonden. Omdat er na de opheffing nog baten resteren, is KPK Cleaning B.V. na de ontbinding echter blijven voortbestaan voor zover dit tot vereffening van dit restant van haar vermogen nodig is (artikel 2:19 lid 5 BW). Deze (afronding van de) vereffening, die zal bestaan uit het verdelen van het resterende batige saldo, kan echter niet meer worden uitgevoerd door de curator. Met het opheffen van het faillissement heeft het faillissement immers een einde genomen en is de taak van de curator geëindigd.

3.2

In artikel 2:23 lid 1 BW is bepaald dat voor zover de rechtbank geen andere vereffenaars heeft benoemd en de statuten geen andere vereffenaars aanwijzen, de bestuurders vereffenaars worden van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon. Uit artikel 30 lid 1 van de statuten van KPK Cleaning B.V. blijkt dat de bestuurders als vereffenaars zijn aangewezen. Het bestuur is dus thans, van rechtswege en conform de statuten, de vereffenaar.

3.3

In artikel 2:23 lid 5 BW wordt bepaald dat de rechtbank een vereffenaar met ingang van een door haar bepaalde dag kan ontslaan, het zij op diens verzoek, hetzij wegens gewichtige redenen op verzoek van een medevereffenaar, het openbaar ministerie of ambtshalve.

3.4

In zijn schriftelijke verklaring van 27 december 2016 verklaart de enig middellijk bestuurder en tevens aandeelhouder M. van Es dat hij ermee kan instemmen dat hij wordt ontslagen als vereffenaar en mr. S.H. Broeseliske tot vereffenaar wordt benoemd. Bij deze stand van zaken zal de rechtbank het bestuur op de voet van artikel 2:23 lid 5 BW ontslaan en een andere vereffenaar benoemen. Mede gezien de aard en achtergrond van het thans voorliggende verzoek acht de rechtbank verzoekster de meest aangewezen persoon om als vereffenaar op te treden. De rechtbank zal dan ook in die zin beslissen.

3.5

Ingevolge artikel 2:23 lid 2 BW kan een beloning aan de door de rechtbank benoemde vereffenaar worden toegekend. Nu de voormalig curator tot vereffenaar wordt benoemd, ligt het in de rede dat het salaris van de vereffenaar dient te worden berekend aan de hand van de ReCoFa richtlijnen faillissementen en surséances van betaling.

Beslissing:

De rechtbank:

- ontslaat met ingang van heden het bestuur van KPK Cleaning B.V. als vereffenaar;

- benoemt mr. S.H. Broeseliske tot vereffenaar van de ontbonden besloten vennootschap KPK Cleaning B.V.;

- benoemt tot rechter-commissaris mr. M.M.H. Holtrop;

- bepaalt dat na afloop van een maand door de ontslagen vereffenaar rekening en verantwoording van het beheer afgelegd dient te worden aan de thans benoemde vereffenaar;

- bepaalt dat het salaris van de vereffenaar dient te worden berekend aan de hand van de ReCoFa richtlijnen faillissementen en surséances van betaling.

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Don, rechter, en in het openbaar uitgesproken op 26 januari 2017 in aanwezigheid van mr. J.J.P van Wieringen, griffier.