Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:8329

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
10-05-2017
Datum publicatie
15-08-2017
Zaaknummer
5578510 RL EXPL 16-33914
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Huurovereenkomst van bedrijfsruimte. Vordering indeplaatsstelling. Geen zwaarwichtig belang aangenomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
WR 2018/14
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats ’s-Gravenhage

FJ

Rolnr.: 5578510 RL EXPL 16-33914

10 mei 2017

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de vennootschap onder firma V.O.F. Chicken Today,
gevestigd te Utrecht,
eisende partij,
gemachtigde: mr. C.I.M. Molenaar,

tegen

de besloten vennootschap Hericon Vastgoed B.V.,

gevestigd te Den Haag,
gedaagde partij,
gemachtigde: mr. R.M. Köhne.

Partijen worden verder aangeduid als “Chicken Today” en “Hericon”.

1 Procedure

1.1

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

  • -

    de dagvaarding van 24 november 2016;

  • -

    de conclusie van antwoord;

  • -

    de in het geding gebrachte producties.

1.2

Op 29 maart 2017 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden, waarbij zijn verschenen de heer [S] namens Chicken Today, bijgestaan door mr. Molenaar, en de heren [M] en [V] , namens Hericon, bijgestaan door mr. Köhne. Van het verhandelde ter zitting zijn door de griffier aantekeningen gemaakt, die zich in het griffiedossier bevinden. Vervolgens is de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden. Na de comparitie heeft Chicken Today leesbare versies van haar producties 7 en 8 ingediend.

2 Feiten

2.1

Hericon is eigenaar van winkelcentrum Kanaleneiland in Utrecht.

2.2

Op 1 juni 2005 zijn de heer [S] en zijn echtgenote mevrouw [T] een vennootschap onder firma (hierna: VOF) aangegaan onder de naam “Chicken Today”. Met die VOF is Hericon een huurovereenkomst aangegaan voor een bedrijfsruimte, te weten een winkelpand gelegen aan de [adres] te [plaats] , die thans geldt voor onbepaalde tijd. Per 1 januari 2009 zijn de heer [S] en mevrouw [T] een (nieuwe) vennootschap onder firma aangegaan met de heer [B] . Per 1 februari 2009 is mevrouw [T] uitgetreden uit de VOF.

3 Vordering, grondslag en verweer

3.1

Chicken Today vordert dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Chicken Today machtigt om de heren [A] en [H] (hierna: [A] en [H] ) in haar plaats te stellen als huurders van de bedrijfsruimte gelegen aan de [adres] te [plaats] , met veroordeling van Hericon in de kosten van deze procedure.

3.2

Chicken Today legt aan deze vordering, naast voormelde feiten, ten grondslag dat haar vennoten de winkel hebben verkocht aan [A] en [H] . De winkel heeft bedrijfseconomisch zijn plafond bereikt. Dat hangt voor een groot deel samen met de woonomgeving van de winkel die voornamelijk uit allochtonen bestaat. [A] en [H] hebben een Marokkaanse en islamitische achtergrond en zijn daardoor veel beter in staat om het voornamelijk allochtone winkelpubliek aan zich te binden. Daardoor zullen de omzet en de winst van de winkel toenemen. De voorgestelde nieuwe huurders bieden ook voldoende waarborgen voor een volledige nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering. Zij hebben inmiddels een nieuwe vennootschap onder firma opgericht, “VOF Kip Vandaag” geheten.

3.3

Hericon voert gemotiveerd verweer, waarop hierna – voor zover van belang – zal worden ingegaan en concludeert tot afwijzing van de vordering.

4 Beoordeling

4.1

Krachtens artikel 103 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in deze zaak uitsluitend bevoegd de rechter binnen wiens rechtsgebied het gehuurde of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. Hericon heeft echter geen beroep gedaan op onbevoegdheid van de kantonrechter van deze rechtbank terwijl het Chicken Today, de huurder, is geweest die zich tot de rechtbank Den Haag heeft gewend. Zoals met partijen tijdens de comparitie is besproken, acht de kantonrechter zich daarom bevoegd om van de vordering kennis te nemen en ziet zij geen aanleiding voor verwijzing van de zaak.

4.2

Allereerst dient te worden beoordeeld of Chicken Today ontvankelijk is in haar vordering. Hericon voert als meest verstrekkende verweer dat Chicken Today niet de partij is aan wie de winkelruimte destijds is verhuurd en dat zij daarom niet-ontvankelijk verklaard dient te worden, althans dat haar vordering daarom dient te worden afgewezen. De kantonrechter gaat aan dit verweer voorbij omdat, indien al sprake is van een nieuwe VOF, deze dan beschouwd dient te worden als de rechtsopvolger van de VOF waarmee Hericon de huurovereenkomst heeft gesloten, derhalve als de huidige huurder, en Chicken Today als de huidige huurder ontvankelijk moet worden geacht in haar vordering.

4.3

Dan is de vraag of Chicken Today een zwaarwichtig belang als bedoeld in artikel 7:307 lid 2 BW heeft bij de overdracht van haar bedrijf aan [A] en [H] . Hericon voert hiertegen gemotiveerd verweer. Dat de winkel bedrijfseconomisch zijn plafond zou hebben bereikt, zoals Chicken Today stelt en Hericon overigens betwist, vormt op zich zelf geen zwaarwichtig belang. Tussen partijen staat immers niet ter discussie dat het bedrijf financieel gezond is. De enkele wens van de heer [S] om zich in de toekomst uitsluitend toe te leggen op zijn winkel in Volendam, zoals door hem tijdens de comparitie toegelicht, vormt evenmin een zwaarwichtig belang. Dat [A] en [H] door hun afkomst mogelijk het allochtone publiek in de buurt beter kunnen bedienen moge zo zijn, maar deze stelling van Chicken Today ziet op het belang dat [A] en [H] bij de gevorderde indeplaatsstelling hebben en niet op het belang van Chicken Today. De conclusie moet zijn dat onvoldoende is gesteld om een zwaarwichtig belang als bedoeld in artikel 7:307 lid 2 BW aan te kunnen nemen. Dat leidt ertoe dat de vordering van Chicken Today zal worden afgewezen.

4.4

Wat partijen overigens hebben aangevoerd, kan niet tot een andere beslissing leiden en zal daarom onbesproken blijven.

4.5

Chicken Today zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

5 Beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt Chicken Today in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Hericon vastgesteld op € 600,- als het aan de gemachtigde van Hericon toekomende salaris;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. F.J. Verbeek en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 mei 2017.