Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:813

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
23-01-2017
Datum publicatie
01-02-2017
Zaaknummer
C/09/500937 / FA RK 15-9321
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

adoptie en vaststelling geboortegegevens

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2017/5042
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 15-9321

Zaaknummer: C/09/500937

Datum beschikking: 23 januari 2017

Adoptie en vaststelling geboortegegevens

Beschikking op het op 2 december 2015 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoeker] en [verzoekster 1]

verzoekers, dan wel verzoeker en verzoekster,

wonende te [woonplaats] (gemeente [woonplaats] ),

advocaat: mr. R.G.J. Booij te De Meern.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[bio moeder] en [bio vader] ,

de biologische ouders,

wonende te [woonplaats] , Filipijnen;

[1. belanghebbende]

en [2. belanghebbende]

zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Als belanghebbende ten aanzien van het verzoek tot vaststelling van geboortegegevens wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage,

zetelend te Den Haag,

hierna: de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van:

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  de brief met bijlagen d.d. 31 december 2015 van de zijde van verzoekers;

 • -

  de brief met bijlagen d.d. 13 april 2016 van de zijde van verzoekers;

 • -

  de brief met bijlagen d.d. 13 juni 2016 van de ambtenaar;

 • -

  de brief d.d. 28 juni 2016 van de zijde van verzoekers;

 • -

  de brief d.d. 15 augustus 2016 van de ambtenaar;

 • -

  de brief met bijlagen d.d. 16 december 2016 van de zijde van verzoekers.

Op 19 december 2016 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: verzoekers en hun advocaat.

De biologische ouders, [1. belanghebbende] en de ambtenaar zijn – hoewel behoorlijk opgeroepen – niet ter terechtzitting verschenen.

Verzoek

Het verzoek strekt ertoe dat de rechtbank:

 • -

  de adoptie door verzoekers uitspreekt van de minderjarige:

 • -

  [minderjarige ] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Filipijnen);

 • -

  verstaat dat de minderjarige de geslachtsnaam [naam verzoeker] zal hebben;

 • -

  gelast dat de voornamen van de minderjarige worden gewijzigd in “ [nieuwe naam mj] ”;

 • -

  de inschrijving gelast van de geboorteakte van de minderjarige onder aanvulling van de geboortegegevens op basis van dit verzoek en de aangehechte documenten, subsidiair de geboortegegevens van de minderjarige vaststelt.

De ambtenaar refereert zich ten aanzien de vaststelling van de geboortegegevens aan het oordeel van de rechtbank.

Feiten

Ten aanzien van de voorgeschiedenis

 • -

  De minderjarige is blijkens de gegevens uit de basisregistratie persoonsgegevens op 16 februari 2012 vanuit de Filipijnen Nederland binnengekomen als kind van [1. belanghebbende] (hierna: [1. belanghebbende] ) en [2. belanghebbende] (hierna: [2. belanghebbende] ).

 • -

  Bij beschikkingen van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 27 april 2012 is de minderjarige voorlopig onder toezicht gesteld en is een machtiging tot uithuisplaatsing verleend.

 • -

  In de periode van 22 mei 2012 tot 22 oktober 2014 heeft de minderjarige verbleven in diverse (crisis-)pleeggezinnen.

 • -

  [1. belanghebbende] en [2. belanghebbende] zijn volgens informatie van de basisregistratie personen in juni 2012 naar het buitenland vertrokken. Sindsdien is hun verblijfplaats onbekend.

 • -

  Bij beschikking van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 24 juli 2012 zijn [1. belanghebbende] en [2. belanghebbende] , voor zover zij het gezag over de minderjarige hebben, geschorst in de uitoefening daarvan en is de stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht met de voogdij over de minderjarige belast.

Ten aanzien van de procedure in de Filipijnen

- De Nederlandse Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (hierna: de CA), het Filipijnse Department of Social Welfare and Development (hierna: het DSWD) en de Filipijnse Intercountry Adoption Board (hierna: het ICAB) zijn sinds 2012 betrokken bij de minderjarige. Er is onderzoek gedaan naar wat er met de minderjarige is gebeurd sinds haar geboorte. Er ligt tegen [1. belanghebbende] en [2. belanghebbende] de verdenking dat zij zich in de Filipijnen ten onrechte voorgedaan hebben als de biologische ouders van de minderjarige op grond waarvan in de Filipijnen een geboorteakte is opgemaakt. Voormelde instanties gaan ervan uit dat de minderjarige is geboren als biologische dochter van [bio moeder] en [bio vader] .

- Op 25 oktober 2013 heeft het DSWD een verzoek ingediend bij de Regional Trial Court te San Pedro (Filipijnen) tot vernietiging van de huidige volgens hen valselijk opgemaakte geboorteakte van de minderjarige en tot verkrijging van een juiste geboorteakte. Deze procedure is diverse malen aangehouden en er is tot op heden nog geen zicht op een definitieve beslissing op dit verzoek.

- In een brief d.d. 24 februari 2014 van Executive Director [1. naam] van het ICAB is voor zover van belang het volgende vermeld:

“ICAB acknowledges that it will be in [minderjarige ] best interest that she stays in the Netherlands, having acquired the facility of language and having adjusted to the local lifestyle. It is evident in the report that she is thriving well in the care of her current foster parents. Hence, ICAB and DSWD agree that instead of repatriation of [minderjarige ] the DSWD may process the certification of the child as legally available for adoption. The true birthparents of [minderjarige ] have signified their desire to relinquish their parental rights over the child to the DSWD by signing the Deed of Voluntary Commitment (DVC). Once the child is cleared for inter-country adoption, ICAB can match her for permanent placement with an approved Dutch family. ICAB is likewise open to the option of Unica’s adoption by the current foster family. It is for the best interests of Unica to rectify her falsified documents and be issued documents bearing her true parentage and identity. ICAB and DSWD will continue to pursue proper legal action in the Philippines.”

- Op 19 november 2014 is een Social Case Study Report opgemaakt door een Social Welfare Officer van het DSWD. Hierin is voor zover van belang het volgende vermeld:

On October 10, 2013 after the case conference at the Inter Country Adoption Board (ICAB), the undersigned social worker proceeded to the house of Mr. en Mrs. [bio vader] and [bio moeder] to inform them that Petition for Cancellation of Simulated Birth Certificate will be filed in a Regional Trial Court and processing of the child’s DSWD Certification Declaring her Legally Available for Adoption will be made to be able the child be matched to an approved adoptive family in The Netherlands. The couple posed no objection on the plans for the child and they are willing to sign a Deed of Voluntary Commitment (DVC) whenever necessary.”

Ten aanzien van verzoekers en de minderjarige

 • -

  De minderjarige verblijft sinds 22 oktober 2014 in het gezin van verzoekers.

 • -

  Verzoekers zijn met elkaar gehuwd op [huwelijksdatum] te [huwelijksplaats] .

 • -

  Aan verzoekers is op 25 maart 2014 beginseltoestemming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verleend ter opname van een (eerste) buitenlands kind ter adoptie.

 • -

  Verzoekers zijn bij beschikking d.d. 5 februari 2015 van de rechtbank Midden-Nederland belast met de voogdij over de minderjarige.

 • -

  Verzoekers wonen met de minderjarige in Nederland.

 • -

  Verzoekers hebben de Nederlandse nationaliteit. In de basisregistratie persoonsgegevens staat de minderjarige vermeld met de Nederlandse nationaliteit. De minderjarige heeft een Nederlands paspoort.

Beoordeling

Adoptie

Rechtsmacht en toepasselijk recht

De rechtbank acht, gelet op bovenstaande feiten, voldoende aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer aanwezig om van het onderhavige verzoek kennis te nemen.

Op grond van het bepaalde in artikel 10:105 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is het Nederlandse recht toepasselijk, met dien verstande dat de vraag welke betekenis toekomt aan de toestemming van de biologische ouders van de minderjarige, in beginsel wordt beantwoord naar de regels die het nationale recht van de minderjarige daarover bevat.

Daarbij gaat de rechtbank ervan uit dat de minderjarige, ondanks haar Nederlandse paspoort, niet de Nederlandse nationaliteit heeft. De rechtbank neemt daarbij aan dat de minderjarige in het bezit is gesteld van een Nederlands paspoort op basis van de eerder door de Nederlandse autoriteiten aangenomen afstamming van de minderjarige van [2. belanghebbende] , welke afstamming – naar de rechtbank op grond van de overgelegde stukken aanneemt – is gebaseerd op een valselijk opgemaakte geboorteakte. De rechtbank gaat er op grond van het onderzoek door en de stukken van de betrokken (hiervoor vermelde) Filipijnse instanties, van uit dat [bio moeder] en [bio vader] (en dus niet [2. belanghebbende] en [1. belanghebbende] ) de biologische ouders van de minderjarige zijn. Nu zij de Filipijnse nationaliteit hebben, gaat de rechtbank er vanuit dat ook de minderjarige (uitsluitend) de Filipijnse nationaliteit heeft.

Inhoudelijke beoordeling

Toestemming van de biologische ouders: toetsing naar Filipijns recht

Op grond van het bepaalde in artikel 188 van de Filipijnse Family Code is schriftelijke toestemming voor de adoptie nodig van:

 1. het te adopteren kind als het kind tien jaar of ouder is;

 2. de biologische ouders, de wettelijke vertegenwoordiger of de bevoegde overheidsinstantie;

 3. de wettige en geadopteerde kinderen van de adoptiefouders als zij tien jaar of ouder zijn;

 4. de onwettige kinderen van de adoptiefouders als zij tien jaar of ouder zijn;

 5. de echtgenoot van de adoptiefouder of de geadopteerde.

In de onderhavige zaak moet derhalve met de verzochte adoptie worden ingestemd door de biologische ouders althans de bevoegde overheidsinstantie die het kind wettelijk vertegenwoordigt. De biologische ouders zijn niet ter zitting verschenen en er ligt ook geen schriftelijke verklaring van toestemming. In dit verband is de onderhavige procedure diverse malen aangehouden om verzoekers in de gelegenheid te stellen alsnog een door de biologische ouders ondertekende DVC in het geding te brengen. Gebleken is echter dat de biologische ouders pas officieel een DVC kunnen ondertekenen nadat de geboorteakte van de minderjarige in de Filipijnen is gewijzigd in die zin dat zij daarin als ouders van de minderjarige zijn vermeld. Nu staan immers nog [2. belanghebbende] en [1. belanghebbende] als ouders vermeld. De biologische ouders zouden met andere woorden wel een verklaring van afstand kunnen ondertekenen, maar zolang zij niet officieel als ouders van de minderjarige te boek staan, zou deze verklaring juridisch geen effect sorteren. Ter verkrijging van een correcte geboorteakte is op 25 oktober 2013 een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt. Inmiddels is deze procedure in de Filipijnen al meer dan drie jaar aanhangig, is de inhoudelijke behandeling ter zitting al meerdere malen uitgesteld zonder dat de reden daarvan wordt vermeld en hebben verzoekers geen enkele informatie betreffende de termijn waarbinnen een eindbeslissing kan worden verwacht. Aldus hebben verzoekers ook geen zicht op een officiële afstandsverklaring van de biologische ouders binnen afzienbare termijn. De vraag is of zonder schriftelijke instemmingsverklaring voldoende is gebleken dat de biologische ouders instemmen met de adoptie door verzoekers.

Uit de in het geding gebrachte stukken, waaronder de brief d.d. 24 februari 2014 van Executive Director [1. naam] van het ICAB en het Social Case Study Report d.d. 19 november 2014, blijkt dat de biologische ouders op de hoogte zijn van de situatie en dat zij instemmen met de adoptie van de minderjarige in Nederland. Ook de Filipijnse autoriteiten (het DSWD en het ICAB) stemmen in met de adoptie van de minderjarige door verzoekers.

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat voldoende vaststaat dat de biologische ouders en de Filipijnse autoriteiten instemmen met de adoptie van de minderjarige door verzoekers. Nu het belang van de minderjarige verder met zich brengt dat er binnen afzienbare termijn duidelijkheid komt over haar status en haar toekomstperspectief, komt de rechtbank tot het oordeel dat thans niet langer van verzoekers kan worden gevergd dat zij de uitkomst van de gerechtelijke procedure in de Filipijnen afwachten opdat zij in een later stadium van onderhavige procedure alsnog een door de biologische ouders ondertekende DVC (vergezeld van een aangepaste geboorteakte) in het geding kunnen brengen. De rechtbank concludeert daarom, ondanks dat er geen schriftelijke instemmingsverklaring ligt, dat op grond van de stukken voldoende vaststaat dat overeenkomstig het nationale recht van de minderjarige is ingestemd met de adoptie van de minderjarige door verzoekers.

Overige voorwaarden voor adoptie: toetsing naar Nederlands recht.

Verzoekers hebben ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het adoptieverzoek met elkaar samengeleefd. Zij hebben de minderjarige op 22 oktober 2014 in hun gezin opgenomen en hebben haar sindsdien derhalve gedurende ten minste één jaar verzorgd en opgevoed.

Verzoekers zijn thans belast met de voogdij over de minderjarige. Het is aannemelijk geworden dat de biologische ouders van de minderjarige niet of niet langer het gezag over de minderjarige hebben.

Gelet op het feit dat de biologische ouders de wens te kennen hebben gegeven om officieel afstand van de minderjarige te doen, heeft de minderjarige niets meer van haar biologische ouders in de hoedanigheid van ouders te verwachten. De minderjarige verblijft inmiddels ruim twee jaar in het gezin van verzoekers die inmiddels ook met de voogdij over de minderjarige zijn belast. Gebleken is dat de minderjarige zich goed ontwikkelt in het gezin van verzoekers. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de adoptie door verzoekers in het kennelijk belang van de minderjarige.

Het is de rechtbank voldoende gebleken dat de minderjarige over de gevolgen van de adoptie is voorgelicht in de mate die past bij haar leeftijd en ontwikkeling.

Nu aan de artikelen 1:227 en 1:228 BW – voor zover in deze zaak van toepassing – is voldaan, waarbij mede in aanmerking is genomen dat voor de adoptie beginseltoestemming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is gegeven, zal de rechtbank het verzoek tot adoptie toewijzen.

De rechtbank zal in verband met het bepaalde in artikel 2 lid 1, aanhef en onder k van het Besluit gezagsregisters tevens bepalen dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister om daarin aantekening te doen van deze beschikking.

Namen

Rechtsmacht en toepasselijk recht

Nu de rechtbank heeft overwogen dat de adoptie van de minderjarige zal worden uitgesproken, zijn op het verzoek tot voornaamswijziging achtereenvolgens de artikelen 10:22 en 10:20 BW van toepassing.

Ongeacht of de minderjarige nog een andere nationaliteit heeft, meent de rechtbank dat – vooruitlopend op de verkrijging van het Nederlanderschap door de minderjarige – thans reeds op het verzoek tot voornaamswijziging kan worden beslist volgens Nederlands recht.

Inhoudelijke beoordeling

Het verzoek tot voornaamswijziging kan als op de wet gegrond worden toegewezen.

De minderjarige komt door adoptie in familierechtelijke rechtsbetrekking tot verzoekers te staan en zal op grond van artikel 1:5 lid 3 BW van rechtswege de geslachtsnaam [naam verzoeker] krijgen.

Vaststelling geboortegegevens

Ten aanzien van de in de Filipijnen geboren minderjarige is thans nog geen voor inschrijving vatbare geboorteakte opgemaakt. Immers, de – naar de rechtbank aanneemt valselijk opgemaakte - geboorteakte is niet voor inschrijving vatbaar omdat deze – naar de rechtbank eveneens aanneemt - niet de oorspronkelijke afstammingsgegevens van de minderjarige bevat.

Vaststaat dat in de Filipijnen een gerechtelijke procedure aanhangig is gericht op het verkrijgen van een geboorteakte waarin de oorspronkelijke afstammingsgegevens van de minderjarige vermeld staan. Deze procedure is op 25 oktober 2013 aanhangig gemaakt en is nog altijd niet afgerond. De inhoudelijke behandeling is diverse malen uitgesteld. Het is ongewis wanneer de zaak inhoudelijk zal worden behandeld en op welke termijn er een rechterlijke beslissing te verwachten is en er aldus een voor inschrijving vatbare geboorteakte voorhanden is.

Gelet op het voorgaande is voldoende aannemelijk dat verzoekers op dit moment niet en ook niet binnen een redelijke termijn kunnen beschikken over een voor inschrijving vatbare geboorteakte ten name van de minderjarige. Vervolgens dient te worden beoordeeld of van verzoekers kan worden gevergd dat zij de uitkomst van de gerechtelijke procedure in de Filipijnen afwachten opdat zij in een later stadium alsnog een voor inschrijving vatbare geboorteakte in het geding kunnen brengen.

De rechtbank is, gelet op het belang van de minderjarige zoals hierboven reeds omschreven, van oordeel dat dit niet van verzoekers kan worden gevergd. De minderjarige is immers gebaat bij duidelijkheid over haar status en toekomstperspectief binnen afzienbare termijn en de rechtbank acht het daarom strijdig met het belang van de minderjarige om de thans aanhangige adoptieprocedure voor onbepaalde tijd aan te houden in afwachting van een voor inschrijving vatbare Filipijnse geboorteakte ten name van de minderjarige. Het is te onzeker of dan wel wanneer die nog zal komen. Derhalve zal de rechtbank overgaan tot vaststelling van de geboortegegevens van de minderjarige.

De rechtbank is van oordeel dat uit de inhoud van de in het geding gebrachte stukken voldoende aanwijzingen zijn verkregen omtrent de omstandigheden waaronder en de datum waarop de geboorte van voornoemde minderjarige moet hebben plaatsgehad en de rechtbank zal dan ook op basis van deze stukken de geboortegegevens van de minderjarige vaststellen.

Gelet op de zich in het dossier bevindende stukken zal de rechtbank vaststellen dat de minderjarige, van het vrouwelijk geslacht, geboren is op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Filipijnen.

Voor de vaststelling van de namen van de minderjarige zal de rechtbank aansluiting zoeken bij het Filipijnse namenrecht. Volgens het Filipijnse namenrecht verkrijgt een wettig kind de geslachtsnaam van de vader. Het kan echter ook aanvullend de geslachtsnaam van de moeder dragen (vaak als tussennaam). De Filipijnse wet geeft geen duidelijkheid over hoe de voornaam wordt bepaald. Het begrip voornaam verwijst naar de naam of de bijnaam die aan de betreffende persoon wordt gegeven, welke kan bestaan uit een of meer namen naast de tussennaam en de geslachtsnaam.

Gelet op het bovenstaande zal de rechtbank als oorspronkelijke voornaam van de minderjarige [minderjarige ] vaststellen, nu de Filipijnse autoriteiten en ook de biologische ouders haar met die voornaam duiden.

Als geslachtsnaam zal de rechtbank conform het Filipijnse namenrecht op dit punt de naam [naam bio vader] vaststellen, nu de minderjarige geboren is als wettig kind van de vader [bio vader] .

Als oorspronkelijke oudergegevens zal de rechtbank vaststellen:

Moeder: [bio moeder] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Filipijnen

Vader: [bio vader] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Filipijnen.

De rechtbank beslist, gelet op het voorgaande en het bepaalde in artikel 1:25c lid 3 BW, als volgt.

De rechtbank merkt ten slotte op dat de thans vast te stellen geboortegegevens mogelijk afwijken van de geboortegegevens die naar aanleiding van de Filipijnse gerechtelijke procedure in de (nieuwe op te maken) Filipijnse geboorteakte van de minderjarige zullen worden opgenomen. In dat geval is het mogelijk wenselijk dat de thans vast te stellen geboortegegevens te zijner tijd worden gewijzigd op grond van het bepaalde in artikel 1:25d BW.

Beslissing

De rechtbank:

*

spreekt uit de adoptie van:

[minderjarige ]

thans geregistreerd in de basisregistratie personen als: [minderjarige ] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Filipijnen;

door: [verzoeker] , en [verzoekster 1] ;

*

stelt vast dat de minderjarige de geslachtsnaam “ [naam verzoeker] ” zal dragen;

*

bepaalt dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister, om daarin aantekening te doen van deze beschikking;

*

gelast de wijziging van de voornamen van de minderjarige in de voornamen: “ [nieuwe naam mj] ”;

*

stelt de volgende voor het opmaken van een geboorteakte noodzakelijke gegevens vast:

geslachtsnaam : [naam bio vader]

voornamen : [minderjarige ]

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Filipijnen

geslacht : vrouwelijk

MOEDER

geslachtsnaam : [bio moeder]

voornaam : [bio moeder]

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Filipijnen

VADER

geslachtsnaam : [bio vader]

voornaam : [bio vader]

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Filipijnen

*

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. S.M. Westerhuis-Evers, M.P. Verloop en J.C. Sluymer, kinderrechters, bijgestaan door mr. A.W. Spee als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 januari 2017.