Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:6698

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20-06-2017
Datum publicatie
03-07-2017
Zaaknummer
5986838 EJ VERZ 17-89474
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Machtigingsverzoek minderjarige ex. 1:345 juncto 1:253k BW. Gewone verblijfplaats minderjarige in Australië. Kantonrechter toets aan het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen van 19 oktober 1996. Kantonrechter verklaart zich onbevoegd.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 253k
Burgerlijk Wetboek Boek 1 345
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2017/119
JERF Actueel 2017/203
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Zittingsplaats ’s-Gravenhage

ae

Zaaknr.: 5986838 EJ VERZ 17-89474

20 juni 2017

Beschikking op het verzoek van:

[verzoekster] ,
wonende te [woonplaats] , Australië,

verzoekende partij,
gemachtigde: mr. I. Faass-Strooij.
Beoordeling

1. De kantonrechter heeft kennis genomen van het op 16 mei 2017 op de griffie ingediende en onder bovengenoemd zaaknummer geregistreerde verzoekschrift, met bijlagen. Aan de gemachtigde van verzoekster is telefonisch medegedeeld dat de kantonrechter voornemens is zich onbevoegd te verklaren. Desgevraagd is namens verzoekster telefonisch medegedeeld dat er geen behoefte is aan een mondelinge behandeling. Verzocht is om een beschikking af te geven.

2. De minderjarige kinderen:

- [minderjarige] , geboren te [T] , Australië, op [2011] en wonende te [woonplaats] , Australië,

en

- Oak [minderjarige] , geboren te [G] , Australië, op
[2013] en wonende te [woonplaats] , Australië,

zijn erfgenamen in de nalatenschap van [FZ] , geboren te Den Haag, laatst gewoond hebbende te Hongkong, overleden tussen 6 en 10 maart 2013 te Sapphire Beach, Australië (hierna: erflater).

Verzoekster is de moeder van de minderjarige kinderen.

Tot de nalatenschap van erflater behoren aandelen in de besloten vennootschap Blauwtjes BV. Het verzoek strekt er toe verzoekster machtiging te verlenen om namens haar minderjarige kinderen een besloten vennootschap, genaamd Oakfish BV, op te richten en de aandelen in Blauwtjes BV in te brengen in die vennootschap.

3. Gelet op de omstandigheid dat de minderjarigen hun gewone verblijfplaats in Australië hebben, dient de kantonrechter allereerst vast te stellen of haar rechtsmacht toekomt. Het verzoek heeft betrekking op de ouderlijke verantwoordelijkheid. De kantonrechter neemt daarom als uitgangspunt dat het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen van 19 oktober 1996 (hierna: het Verdrag) toepassing vindt.

4. Ouderlijke verantwoordelijkheid in de zin van het Verdrag betreft het ouderlijk gezag of iedere overeenkomstige gezagsverhouding waarin de rechten, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van ouders, voogden of andere wettelijke vertegenwoordigers ten opzichte van de persoon of het vermogen van het kind besloten liggen. De kantonrechter is van oordeel dat het oprichten van een vennootschap en het inbrengen in die vennootschap van uit een nalatenschap verkregen aandelen door een ouder van minderjarigen namens die minderjarigen onder deze definitie van het Verdrag valt.

5. In artikel 5 lid 1 van het Verdrag is bepaald dat de rechterlijke en administratieve autoriteiten van de Verdragsluitende Staat waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, bevoegd zijn maatregelen te nemen die strekken tot de bescherming van zijn persoon of vermogen. Zowel Australië als Nederland zijn partij bij het Verdrag. Nu de minderjarigen hun gewone verblijfplaats in Australië hebben, leidt de kantonrechter uit bedoelde bepaling in het Verdrag af dat de Australische rechter bevoegd is te beslissen op een verzoek dat betrekking heeft op het (beschermde) vermogen van minderjarigen zoals het onderhavige. Aan de Nederlandse rechter komt geen rechtsmacht toe.

6. De omstandigheid dat het gaat om aandelen in een Nederlandse vennootschap en verzoekster en de executeur in de nalatenschap van erflater zich er kennelijk toe hebben verbonden om, voor zover zij zelf belang hebben bij vermogen buiten Australië, te allen tijde zullen voldoen aan de Nederlandse wet die van toepassing is op het beheer van die belangen, maakt het voorgaande niet anders. Het Verdrag biedt de kantonrechter immers geen mogelijkheid om zichzelf op die grond bevoegd te achten.

Beslissing

De kantonrechter:

verklaart zich onbevoegd om op het onderhavige verzoekschrift te beslissen.

Deze beschikking is gegeven door mr. A. Emmens, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 juni 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.