Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:4421

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24-03-2017
Datum publicatie
01-05-2017
Zaaknummer
C/09/528781 / KG ZA 17-333
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Op de auto van de man is executoriaal beslag gelegd door de gemeente ivm openstaande parkeerboetes.

Verkoop van deze auto levert geen misbruik van bevoegdheid op.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/528781 / KG ZA 17-333

Vonnis in kort geding van 24 maart 2017

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

advocaat mr. D.A. IJpelaar te Wassenaar,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Den Haag,
de directeur der Gemeentebelastingen Den Haag,

gevestigd te Den Haag,

gedaagde,

verschenen bij gemachtigde in de persoon van mr. L.S. Veenstra.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘ [eiser] ’ en ‘de gemeente’.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties;

- de op 17 maart 2017 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door de gemeente pleitnotities met bijlagen zijn overgelegd.

1.2.

Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

[eiser] is de eigenaar van de personenauto Ford Mondeo met kenteken [kenteken nummer 1] (hierna: de auto). De auto is ongeveer 17 jaar oud en op dit moment niet APK-gekeurd.

2.2.

Op 23 februari 2017 heeft de gemeentelijke belastingdeurwaarder beslag gelegd op de auto en de executoriale verkoop van deze auto aangezegd. De verkoop staat gepland op 29 maart 2017. Het beslag is gelegd vanwege een betalingsachterstand van [eiser] aan de gemeente op grond van diverse naheffingen parkeerbelastingen in 2012 en 2014, alsmede vanwege overige gemeentelijke belastingen, waaronder de hondenbelasting over 2015 en 2016. De vordering van de gemeente op [eiser] uit hoofde van deze belastingen bedraagt € 1.756,56, te vermeerderen met diverse overige kosten zodat het totale bedrag op € 3.701,18 uitkomt.

2.3.

Op 24 februari 2017 heeft [eiser] de auto Kia Rio met kenteken [kenteken nummer 2] op zijn naam laten zetten.

2.4.

In 2017 zijn er reeds 14 nieuwe naheffingsaanslagen aan [eiser] opgelegd voor de auto, elk ter waarde van € 62,70 euro. Tevens zijn er ten aanzien van de auto met kenteken [kenteken nummer 2] al zes naheffingsaanslagen opgelegd, terwijl deze auto nog geen maand op naam van [eiser] staat.

2.5.

[eiser] ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet. Vanwege meerdere schulden is er beslag gelegd op deze uitkering en ontvangt [eiser] wekelijks een bedrag van € 40,- aan leefgeld. [eiser] is op dit moment dakloos en werkzoekend.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert – zakelijk weergegeven – om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de gemeente te verbieden om tot openbare verkoop van de auto over te gaan op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van de gemeente in de kosten van het geding.

3.2.

Daartoe voert [eiser] – samengevat – het volgende aan. [eiser] is eigenaar van de auto. In 2014 heeft hij diverse naheffingen parkeerbelasting opgelegd gekregen die hij tot op heden niet heeft kunnen voldoen omdat hij slechts een minimale uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt. [eiser] heeft veel schulden en leeft wekelijks van een zeer beperkt bedrag. Omdat hij de naheffingen niet heeft voldaan, heeft de gemeente op 23 februari 2017 beslag gelegd op zijn auto. De verkoopwaarde van deze auto zal echter minder bedragen dan de kosten van de executoriale verkoop, zodat de gemeente jegens [eiser] misbruik maakt van recht bij openbare verkoop van de auto. Tevens dient de openbare verkoop van de auto te worden verboden op grond van de huidige persoonlijke omstandigheden van [eiser] , die thans dakloos is en de auto nodig heeft om werk te zoeken in de regio Den Haag.

3.3.

De gemeente voert gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

De in 2014, 2015 en 2016 opgelegde naheffingen terzake parkeerbelastingen en andere gemeentelijke belastingen vormen een geldige titel op grond waarvan de gemeente in beginsel tot tenuitvoerlegging kan overgegaan. De belastingdeurwaarder van de gemeente Den Haag heeft naar aanleiding van deze dwangbevelen op 23 februari 2017 executoriaal beslag op de auto gelegd met aanzegging dat deze auto op 29 maart 2017 zal worden verkocht.

4.2.

Een verbod op deze executoriale verkoop is alleen dan mogelijk, indien de gemeente met die executie misbruik van executiebevoegdheid zou maken. Ingevolge artikel 3:13 lid 2 BW kan een bevoegdheid onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander, in casu [eiser] , te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.

4.3.

Niet is gebleken dat [eiser] op enig moment na het uitvaardigen van één van de vele dwangbevelen contact heeft opgenomen met de gemeente om te bezien of er betalingsafspraken gemaakt konden worden. Evenmin heeft [eiser] op enig moment sinds 2014 een betaling op één van de dwangbevelen verricht. Vast beleid is dan dat de gemeente beslag legt op het motorvoertuig van de belastingschuldige, zelfs in het geval dat dat motorvoertuig slechts een beperkte waarde vertegenwoordigt.

4.4.

[eiser] heeft betoogd dat hij de auto voor eigen gebruik nodig heeft, aangezien hij dakloos en werkzoekend is, en dat executoriale verkoop van de auto meer kosten met zich brengt dan de auto zal opleveren. Dat de executoriale verkoop meer kosten met zich brengt dan dat de auto opbrengt, maakt niet dat de gemeente misbruik maakt van bevoegdheid. De gemeente dient bij de uitoefening van dwangmiddelen op grond van het beginsel van behoorlijk bestuur te kiezen voor het middel dat voor de belastingschuldige het minst bezwarend is. Omdat [eiser] op dit moment dakloos is en zijn uitkering al zover als mogelijk is beslagen, heeft de gemeente geen andere keuze dan beslag te leggen op de auto. Daarbij heeft tevens te gelden dat de auto de bron blijft voor oplegging van naheffingsaanslagen, zoals in 2017 alweer meermalen is gebeurd. Door de auto te verkopen wordt voorkomen dat weer nieuwe aanslagen worden opgelegd die evenmin zullen worden voldaan. Op grond van deze omstandigheden is dan ook niet aannemelijk geworden dat de gemeente misbruik maakt van haar bevoegdheid tot executoriale verkoop van de auto. De vordering van [eiser] zal dan ook worden afgewezen.

4.5.

[eiser] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst het gevorderde af;

5.2.

veroordeelt [eiser] in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van de gemeente begroot op € 1.026,--, waarvan € 408,-- aan salaris gemachtigde en € 618,-- aan griffierecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 24 maart 2017.

imt