Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:16074

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
02-11-2017
Datum publicatie
15-02-2018
Zaaknummer
C/09/524111 / FA RK 16-9743
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ontkenning vaderschap, gerechtelijke vaststelling ouderschap en aanvulling, verbetering, doorhaling akte register burgerlijke stand

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2018/76
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummers:

 • -

  FA RK 16-9743 (ontkenning vaderschap)

 • -

  FA RK 16-9745 (gerechtelijke vaststelling ouderschap)

 • -

  FA RK 17-907 (akte register burgerlijke stand)

Zaaknummers:

 • -

  C/09/524111 (ontkenning vaderschap)

 • -

  C/09/524116 (gerechtelijke vaststelling ouderschap)

 • -

  C/09/526586 (akte register burgerlijke stand)

Datum beschikking: 2 november 2017

Ontkenning vaderschap

Gerechtelijke vaststelling ouderschap

Aanvulling, verbetering, doorhaling akte register burgerlijke stand

Beschikking op de op 21 december 2016 en 3 februari 2017 ingekomen verzoeken van:

[verzoekster]

de moeder,

wonende te [woonplaats moeder ]

advocaat mr. F. Arslan te Den Haag.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

Ontkenning vaderschap

[minderjarige] , de minderjarige volgens de geboorteakte geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats minderjarige] ,

in rechte vertegenwoordigd door mr. E.G.S.N. Asselbergs , advocaat te Den Haag,

in de hoedanigheid van bijzondere curator;

[belanghebbende]

hierna: [belanghebbende] ,

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

advocaat: mr. --.

Gerechtelijke vaststelling ouderschap

[minderjarige] , de minderjarige volgens de geboorteakte geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats minderjarige] ,

in rechte vertegenwoordigd door mr. E.G.S.N. Asselbergs, advocaat te Den Haag,

in de hoedanigheid van bijzondere curator;

[bio vader]

hierna: [bio vader] ,

wonende te [woonplaats moeder ]

advocaat: mr. --.

Akte register burgerlijke stand

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [woonplaats moeder ]

zetelend te [woonplaats moeder ] en

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats minderjarige] ,

zetelend te [geboorteplaats minderjarige] .

Procedures

De rechtbank heeft kennisgenomen van alle processtukken, waaronder:

Ontkenning vaderschap

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  het verweerschrift van de bijzondere curator;

 • -

  het bericht van 25 januari 2017 met bijlagen van de zijde van de moeder;

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  het verweerschrift van de bijzondere curator;

 • -

  de schriftelijke verklaring van [bio vader] van 4 januari 2017 inhoudende dat hij instemt met toewijzing van het verzoek, althans geen verweer wenst te voeren, en verklaart geen gebruik te willen maken van zijn recht om door de rechter te worden gehoord;

 • -

  het bericht van 25 januari 2017 met bijlagen van de zijde van de moeder;

 • -

  het bericht van 11 april 2017 met bijlagen van de zijde van de moeder.

Akte register burgerlijke stand

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  het verweerschrift van de ambtenaar van de burgerlijke stand te ' [woonplaats moeder ]

 • -

  het verweerschrift van de ambtenaar van de burgerlijke stand te [geboorteplaats minderjarige] ;

 • -

  het bericht van 25 april 2017 met bijlagen van de zijde van de moeder.

Op 8 september 2017 zijn de drie zaken gezamenlijk ter zitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen:

 • -

  de moeder, bijgestaan door haar advocaat en een tolk B.P. den Butter;

 • -

  [bio vader] ;

 • -

  de bijzondere curator;

 • -

  de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [woonplaats moeder ] [naam]

De ambtenaar en de advocaat van de moeder hebben ter zitting nadere stukken overgelegd. De bijzondere curator heeft ter zitting een aanvullend verweerschrift overgelegd.

[belanghebbende] is openbaar opgeroepen door middel van een advertentie in de Staatscourant, verschenen op 16 juni 2017, nummers 34425 en 34429, zoals blijkt uit de door de griffier in het dossier gevoegde gegevens. Hij is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

Feiten

 • -

  De moeder en [belanghebbende] zijn gehuwd op [datum] te [huwelijksplaats] , Turkije. De echtscheiding is op [datum] uitgesproken door de familierechtbank te [plaatsnaam] , Turkije. Deze beslissing van de Turkse familierechtbank is op [datum voor de geboorte van de mj] in kracht van gewijsde gegaan. Dat rechtsfeit is op enig moment na [datum voor de geboorte van de mj] in Nederland ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 • -

  Uit de moeder is op [geboortedatum] in het [woonplaats moeder ] geboren de hiervoor genoemde minderjarige [minderjarige] . [bio vader] , met wie de moeder al sinds 2014 een affectieve relatie heeft, was bij die bevalling aanwezig.

 • -

  De geboorteakte van de minderjarige [minderjarige] van [datum] is ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente [geboorteplaats minderjarige] . Op die geboorteakte van de minderjarige staan geen vadergegevens vermeld. Als geboortedatum is in die geboorteakte vermeld [datum] en als geboorteplaats [geboorteplaats minderjarige] . Als aangever staat in de geboorteakte [bio vader] vermeld.

 • -

  De moeder heeft van rechtswege het gezag over de minderjarige [minderjarige] .

 • -

  De moeder, [bio vader] en de minderjarige [minderjarige] hebben allen de Turkse nationaliteit. [belanghebbende] heeft de Bulgaarse nationaliteit.

 • -

  Bij beschikking van deze rechtbank van 2 februari 2017 is mr. Asselbergs voornoemd benoemd tot bijzondere curator teneinde de minderjarige ingevolge artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in de zaken met betrekking tot de ontkenning en de vaststelling van het vaderschap te vertegenwoordigen.

Verzoeken en verweer

Ontkenning vaderschap (C/09/524111)

Het verzoek van de moeder strekt tot gegrondverklaring van de ontkenning door de moeder van het vaderschap van [belanghebbende] over de minderjarige [minderjarige] .

[belanghebbende] heeft geen verweer gevoerd.

De bijzondere curator heeft verweer gevoerd. Tevens heeft de bijzondere curator zelfstandig verzocht:

 • -

  primair de moeder niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoek;

 • -

  subsidiair de ontkenning van het vaderschap van [belanghebbende] over de minderjarige gegrond te verklaren;

 • -

  het verzoek van de moeder af te wijzen;

 • -

  meer subsidiair het verzoek van de moeder toe te wijzen, indien het vaderschap van [bio vader] vaststaat.

Gerechtelijke vaststelling (C/09/524116)

Het verzoek van de moeder strekt tot:

 • -

  gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van [bio vader] over de minderjarige [minderjarige] ;

 • -

  bepaling dat er sprake is van familie- en gezinsleven;

 • -

  bepaling dat de geslachtsnaam van de minderjarige [bio vader] zal zijn;

 • -

  een zodanige voorziening te treffen als de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren, kosten rechtens.

[bio vader] stemt in met het verzoek.

De bijzondere curator heeft verweer gevoerd. De bijzondere curator refereert zich ten aanzien van het verzoek tot vaststelling van family life aan het oordeel van de rechtbank. Tevens heeft de bijzondere curator zelfstandig verzocht:

 • -

  de moeder niet-ontvankelijk te verklaren in het verzoek, dan wel dit verzoek af te wijzen;

 • -

  gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van [bio vader] over de minderjarige [minderjarige] , waarbij in de beschikking dient te worden opgenomen dat de minderjarige de achternaam [bio vader] dient te verkrijgen.

Akte register burgerlijke stand (C/09/526586)

Het verzoek van de advocaat van de moeder strekt tot verbetering van de geboorteakte van de minderjarige [minderjarige] , nummer [nummer] van het jaar [geboortejaar mj] , ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente [geboorteplaats minderjarige] op [datum] , met de navolgende gegevens:

 • -

  geboorteplaats [woonplaats moeder ]

 • -

  geboortedatum [geboortedatum]

 • -

  geslachtsnaam [belanghebbende] ;

 • -

  opname van de gegevens van de juridische vader.

Zowel de ambtenaar van de gemeente [woonplaats moeder ] als de ambtenaar van de gemeente [geboorteplaats minderjarige] hebben verweer gevoerd.

De bijzondere curator heeft verweer gevoerd. Tevens heeft de bijzondere curator aanvullend verzocht de geboorteakte te verbeteren, in die zin dat de minderjarige is geboren op [geboortedatum] te [woonplaats moeder ] dat de vader [bio vader] is, (primair) dat [bio vader] de minderjarige [minderjarige] met toestemming van de moeder heeft erkend, en (primair) dat de minderjarige [minderjarige] al vanaf de geboorte de achternaam [bio vader] heeft.

Beoordeling

Rechtsmacht

Nu de moeder, de minderjarige en [bio vader] in Nederland wonen, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht op grond van artikel 3 aanhef en onder a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ten aanzien van de verzoeken tot ontkenning en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Ontkenning van het vaderschap

De moeder heeft verzocht om het vaderschap van [belanghebbende] over de minderjarige te ontkennen, nu hij niet de vader is. Volgens de moeder gaf de gemeente [woonplaats moeder ] bij het aangeven van de geboorte van de minderjarige aan dat de minderjarige moet worden beschouwd als geboren staande het huwelijk van de moeder en [belanghebbende] , zodat [belanghebbende] als de vader van het kind moet worden beschouwd. De moeder heeft daarop geweigerd de minderjarige in te schrijven in [woonplaats moeder ] en heeft zich tot de gemeente [geboorteplaats minderjarige] gewend. De minderjarige is daar ingeschreven en heeft daar de achternaam van de moeder gekregen.

De rechtbank dient eerst te beoordelen tot wie de minderjarige [minderjarige] door de geboorte in familierechtelijke betrekkingen is komen te staan, waarbij eerst de vraag beantwoord moet worden of de minderjarige [minderjarige] binnen of buiten een huwelijk is geboren.

Artikel 10:57, eerste lid, van het BW bepaalt dat een in het buitenland na een behoorlijke rechtspleging verkregen ontbinding van het huwelijk of scheiding van tafel en bed in Nederland wordt erkend, indien zij tot stand is gekomen door de beslissing van een rechter of andere autoriteit en indien aan die rechter of andere autoriteit daartoe rechtsmacht toekwam.

De moeder heeft gesteld dat de echtscheiding tussen haar en [belanghebbende] op [datum] door de rechtbank in [plaatsnaam] , Turkije, is uitgesproken. Deze stelling komt overeen met het door de moeder (in kopie) overgelegd vonnis van de familierechtbank te [plaatsnaam] met het vonnisnummer [nr.] . Uit de door de moeder overgelegde stukken volgt verder dat voormeld vonnis op [datum] in kracht van gewijsde is gegaan en dat die echtscheiding daarna in Nederland is ingeschreven. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de echtscheiding tussen de moeder en [belanghebbende] tot stand is gekomen door een beslissing van een Turkse rechter aan wie rechtsmacht toekwam, zodat de echtscheiding voor erkenning in Nederland in aanmerking komt.

Gelet op het bovenstaande was de moeder al gescheiden van [belanghebbende] op het moment van de geboorte van de minderjarige [minderjarige] . Of een kind door geboorte in familierechtelijke betrekkingen komt te staan tot de vrouw uit wie het is geboren en de met haar gehuwde of gehuwd geweest zijnde man, wordt bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de vrouw en die man of, indien dit ontbreekt, door het recht van de staat waar de vrouw en die man elk hun gewone verblijfplaats hebben, of indien ook dit ontbreekt, door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind, alles – voor zover in deze zaak van belang – ten tijde van de ontbinding van het huwelijk van de moeder en [belanghebbende] (artikel 10:92 BW).

Ten tijde van de echtscheiding had de moeder de Turkse nationaliteit en [belanghebbende] de Bulgaarse. De gewone verblijfplaats van [belanghebbende] ten tijde van de ontbinding is niet bekend. De moeder verbleef in Nederland. Er kan dus niet vastgesteld worden dat de moeder en [belanghebbende] ten tijde van de ontbinding van hun huwelijk op [datum] een gemeenschappelijke nationaliteit en/of een gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hadden. Dat betekent dat naar het recht van de gewone verblijfplaats van de minderjarige [minderjarige] , te weten Nederland, moet worden beoordeeld of hij door zijn geboorte in een familierechtelijke betrekking tot [belanghebbende] is komen te staan. Artikel 1:199 BW bepaalt in welke gevallen een gehuwd geweest zijnde man als vader wordt aangemerkt. Die gevallen doen zich hier niet voor. Daaruit volgt dat [belanghebbende] naar het toepasselijke Nederlands recht niet kan worden aangemerkt als de vader van de minderjarige [minderjarige] .

Het verzoek van de moeder tot van de ontkenning van het vaderschap van [belanghebbende] zal daarom worden afgewezen.

Geboorteakte

Toepasselijk recht

Nu het verzoek strekt tot doorhalen/verbetering van een in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand opgenomen akte zal Nederlands recht worden toegepast.

Inhoudelijk

Op grond van artikel 1:24, eerste lid, BW kan aanvulling van een register van de burgerlijke stand met een daarin ontbrekende akte of latere vermelding, doorhaling van een daarin ten onrechte voorkomende akte of latere vermelding, of verbetering van een daarin voorkomende akte of latere vermelding die onvolledig is of een misslag bevat, op verzoek van belanghebbenden of van het openbaar ministerie worden gelast door de rechtbank. Ingevolge artikel 1:24b BW geschiedt aanvulling van een register van de burgerlijke stand op grond van artikel 1:24 BW door het opmaken van een nieuwe akte in dat register.

De ambtenaar van de gemeente [woonplaats moeder ] heeft ter zitting schriftelijk een voorstel gedaan voor het inschrijven en het aanvullen van de geboorteakte in het geboorteregister van de gemeente [woonplaats moeder ] . De geboorteakte, die is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats minderjarige] , zal volgens hem moeten worden doorgehaald.

De bijzondere curator heeft ter zitting verzocht om de geboorteakte van de minderjarige [minderjarige] aan te passen. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat de gemeente [woonplaats moeder ] destijds bij het gezamenlijk aangeven van de geboorte, nu de moeder hier toestemming voor gaf, [bio vader] als vader op de geboorteakte had moeten vermelden, dat het kind de achternaam [bio vader] had moeten krijgen en dat [bio vader] het kind destijds ook had moeten kunnen erkennen. Indien het rechtens mogelijk is dat de moeder met terugwerkende kracht haar toestemming kan geven aan [bio vader] om de minderjarige te erkennen, dan dient de geboorteakte conform haar voorstel te worden aangepast. De ambtenaar heeft tegen dit verzoek ter zitting verweer gevoerd.

De moeder heeft ter zitting ingestemd met het voorstel van de ambtenaar.

De ambtenaar van de gemeente [geboorteplaats minderjarige] heeft schriftelijk verweer gevoerd en gesteld dat niet de moeder maar [bio vader] de geboorteaangifte heeft gedaan, waarbij hij heeft aangegeven dat de minderjarige op [geboortedatum] in [geboorteplaats minderjarige] is geboren. Er is vooralsnog geen aanleiding om de geboorteakte door te halen, nu er geen bewijsstukken zijn overgelegd waaruit andere feiten blijken.

De rechtbank overweegt als volgt. De advocaat van de moeder heeft ter zitting de originele bewijsstukken van het [ziekenhuis] , waar de minderjarige [minderjarige] destijds is geboren, getoond. Uit deze bewijsstukken blijkt dat de minderjarige [minderjarige] op [geboortedatum] om 13.19 uur in het [ziekenhuis] in [woonplaats moeder ] is geboren. Ter zitting hebben de moeder en [bio vader] desgevraagd verklaard dat zij samen met de minderjarige na de weigering van de gemeente [woonplaats moeder ] bij de gemeente [geboorteplaats minderjarige] (waar [bio vader] toen formeel nog woonde) zijn geweest, maar dat zij daar beslist niet [datum] te [geboorteplaats minderjarige] als geboortedatum en geboorteplaats hebben opgegeven. Verder betwist de moeder dat het handschrift op het kennelijk in [geboorteplaats minderjarige] gebruikte ‘model intake geboorteaangifte’ van haar is. Op grond van artikel 27 van het Besluit burgerlijke stand 1994 dient bij de aangifte van de geboorte een verklaring van een arts of een verloskundige te worden overgelegd, die – onder meer – de dag, het tijdstip en de plaats van de geboorte vermeldt. Volgens het ‘model intake geboorteaangifte’ zijn bij de aangifte geen bewijsstukken van een arts of ziekenhuis overgelegd. De rechtbank kan derhalve niet vaststellen op grond van welke gegevens de geboorteakte op [datum] in [geboorteplaats minderjarige] is opgemaakt.

Op grond van bovengenoemde feiten en omstandigheden en van hetgeen hiervoor is overwogen, acht de rechtbank overtuigend bewezen dat de minderjarige op [geboortedatum] is geboren in [woonplaats moeder ] uit de moeder. Daarom zal de rechtbank een last tot doorhaling geven van de door de ambtenaar van de gemeente [geboorteplaats minderjarige] opgemaakte geboorteakte en bevelen dat van deze geboorte alsnog een akte door de gemeente ’ [woonplaats moeder ] wordt opgemaakt en het register van de burgerlijke stand van de gemeente [woonplaats moeder ] daarmee wordt aangevuld.

De rechtbank begrijpt het verzoek van de bijzondere curator aldus dat zij verzoekt om de geboorteakte aan te vullen met een latere vermelding van erkenning. Hoewel de destijds dienstdoende ambtenaar van de gemeente [woonplaats moeder ] destijds de geboorteakte van de minderjarige [minderjarige] had moeten opmaken met – in ieder geval – de gegevens van de moeder, vindt de rechtbank geen gronden voor toewijzing van dit verzoek in artikel 1:24 BW. [bio vader] heeft de minderjarige bij de gemeente [geboorteplaats minderjarige] niet erkend, zodat er geen akte van erkenning is opgemaakt en er geen latere vermelding op grond van artikel 1:20 BW is toegevoegd aan die geboorteakte. Van de zijde van [bio vader] ligt overigens geen verzoek tot (vervangende toestemming voor) erkenning, nog daargelaten dat op grond van artikel 10:95 BW het Turks recht van toepassing is op de erkenning. De rechtbank zal daarom het primaire verzoek van de bijzondere curator afwijzen.

Hoewel de rechtbank van mening is dat de ambtenaar van de gemeente [geboorteplaats minderjarige] belanghebbende is in deze zaak en opgeroepen had moeten worden voor de zitting van 8 september 2017, heeft die oproeping voor de zitting door een interne fout van de rechtbank helaas niet plaatsgevonden. De rechtbank maakt daarvoor bij deze haar excuses aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te [geboorteplaats minderjarige] . De rechtbank gaat er echter alles afwegende van uit dat gezien al het bovenstaande en gelet op de bovenstaande uitkomst de belangen van de ambtenaar van de gemeente [geboorteplaats minderjarige] door deze interne fout van de rechtbank feitelijk niet zijn geschaad en zal daarom nu mede gelet op de belangen van de minderjarige [minderjarige] bij een eindbeslissing nu een eindbeslissing wijzen.

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Toepasselijk recht

Volgens artikel 10:97 lid 1 BW wordt de vraag of en onder welke voorwaarden ouderschap van een persoon gerechtelijk kan worden vastgesteld, bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van die persoon en de moeder of, indien dit ontbreekt, door het recht van de staat waar die persoon en de moeder elk hun gewone verblijfplaats hebben of, indien ook dit ontbreekt, door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind. Voor de toepassing van dit lid is bepalend het tijdstip van de indiening van het verzoek.

Blijkens de pas ter zitting verstrekte bewijsstukken had de moeder al op het moment van indiening van het verzoekschrift een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd en [bio vader] een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd. Partijen hebben beiden de Turkse nationaliteit. Op grond van artikel 10:97 BW past de rechtbank daarom Turks recht toe op het verzoek.

Ontvankelijkheid

Uit artikelen 301 en 303 van het Turks Burgerlijk Wetboek (TBW) volgt dat de moeder en het kind de gerechtelijke vaststelling van de verwantschap tussen het kind en de vader kunnen verzoeken voor of na de geboorte van het kind. Het vorderingsrecht van de moeder vervalt één jaar na de geboorte, zodat de moeder niet-ontvankelijk is in haar verzoek. Indien na de geboorte van het kind een ‘kayyim’, een vertegenwoordiger van het kind, is aangesteld, vangt de periode van één jaar aan na de benoeming van de ‘kayyim’; indien geen ‘kayyim’ is aangesteld, vangt deze periode aan na de meerderjarigheid van het kind. Nu de bijzondere curator als vertegenwoordiger over de minderjarige bij beschikking van 2 februari 2017 is benoemd, is de bijzonder curator wel ontvankelijk in haar subsidiaire verzoek ten aanzien van de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van [bio vader] over de minderjarige [minderjarige] .

Inhoudelijke beoordeling

In artikel 302 Turks BW is opgenomen dat de gedaagde (hier: [bio vader] ) die tussen driehonderd en honderdtachtig dagen voor de geboorte van het kind geslachtsgemeenschap heeft gehad met de moeder, wordt vermoed de vader te zijn. Ook buiten deze termijn geldt hetzelfde vermoeden indien bewezen wordt dat de gedaagde met de moeder geslachtsgemeenschap heeft gehad in de periode van de verwekking. Indien de gedaagde bewijst dat hij onmogelijk de vader kan zijn van het kind of de mogelijkheid dat een ander de vader is groter is dan dat de gedaagde dat is verliest het vermoeden zijn kracht.

De moeder en [bio vader] hebben zowel ter zitting als aan de bijzondere curator desgevraagd bevestigd dat [bio vader] de biologische vader van de minderjarige is. Zij hebben sinds 2014 een relatie met elkaar, zijn naar eigen zeggen inmiddels naar Turks recht met elkaar gehuwd - bewijsstukken daarvan zijn in deze procedure echter niet getoond - en wonen als gezin samen met hun zoontje [minderjarige] in [woonplaats moeder ] Ter zitting zijn door de advocaat van de moeder de originele bewijsstukken van het [ziekenhuis] getoond over de geboorte, waarop de minderjarige [minderjarige] door het ziekenhuis met de achternaam [bio vader] staat genoteerd. Nu verder is komen vast te staan dat de moeder en [belanghebbende] al jaren gescheiden van elkaar leefden ten tijde van de conceptie van de minderjarige [minderjarige] , zal de rechtbank het verzoek namens de minderjarige tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap naar Turks recht als op de wet gegrond toewijzen.

Family life

De moeder heeft verzocht om te bepalen dat er sprake is van familie- en gezinsleven tussen de minderjarige [minderjarige] en (naar de rechtbank begrijpt) zijn vader [bio vader] . De bijzondere curator heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De rechtbank zal dit verzoek echter afwijzen omdat een wettelijke grondslag voor toewijzing van dit verzoek ontbreekt.

Geslachtsnaam

De rechtbank begrijpt dat de moeder en [bio vader] verzoeken om hun gezamenlijke verklaring dat de minderjarige de geslachtsnaam van [bio vader] zal dragen na de vaststelling van het vaderschap in de beschikking op te nemen. De bijzondere curator heeft subsidiair eveneens verzocht om vast te stellen dat de minderjarige de achternaam [bio vader] krijgt.

Rechtsmacht en toepasselijk recht

Ingevolge artikel 10:19 BW is Turks recht van toepassing op het verzoek ten aanzien van de geslachtsnaam van de minderjarige, nu de minderjarige de Turkse nationaliteit heeft.

Inhoudelijke beoordeling

Op grond van artikel 321 TBW draagt een kind dat buiten een huwelijk is geboren de geslachtsnaam van de moeder. Uit artikel 27 TBW volgt dat naamswijziging slechts wegens gegronde redenen aan de rechter kan worden verzocht. Een naamswijziging wordt bekend gemaakt en in het register van de burgerlijke stand geregistreerd.

De moeder en [bio vader] hebben schriftelijk verklaard dat zij willen dat de minderjarige [minderjarige] alsnog de geslachtsnaam van [bio vader] zal dragen na de vaststelling van het vaderschap. Gelet op deze verklaring en nu het vaderschap van [bio vader] over de minderjarige [minderjarige] door deze rechtbank gerechtelijk zal worden vastgesteld, is de rechtbank van oordeel dat er gegronde redenen zijn om te komen tot een geslachtsnaamwijziging. De rechtbank zal daarom het verzoek als niet weersproken en op de wet gegrond toewijzen. De rechtbank zal hiervan melding maken in het dictum van deze beschikking.

Ontslag bijzondere curator

Uit de te nemen beslissingen volgt dat vertegenwoordiging van de minderjarige [minderjarige] door de bijzondere curator niet meer nodig is. De rechtbank zal de bijzondere curator daarom onder dankzegging eervol ontslaan uit haar functie als bijzonder curator van de minderjarige [minderjarige] .

Beslissingen

De rechtbank:

*

gelast de doorhaling van de akte van [geboortedatum] , nummer [nummer] van het jaar [geboortejaar mj] , voorkomend in het register van geboorten van de gemeente [geboorteplaats minderjarige] ;

*

gelast de aanvulling van het register van geboorten van de gemeente [woonplaats moeder ] met een nu nog ontbrekende geboorteakte waarin het volgende wordt opgenomen:

In het eerste gedeelte (KIND)

Geslachtsnaam: [geslachtsnaam moeder]

Voornamen: [minderjarige]

Dag van geboorte: [geboortedatum]

Uur en minuut van geboorte: 13.09

Plaats van geboorte: [woonplaats moeder ]

Geslacht: M (mannelijk)

In het tweede gedeelte (OUDERS)

Geslachtsnaam vader:

Voornamen vader:

Geslachtsnaam moeder uit wie het kind is geboren: [geslachtsnaam moeder]

Voornamen moeder uit wie het kind is geboren: [voornaam moeder]

In het derde gedeelte (OVERIGE GEGEVENS)

GEBOORTEGEGEVENS OUDERS

Plaats van geboorte vader:

Dag van geboorte vader:

Plaats van geboorte moeder uit wie het kind geboren is: [geboorteplaats] , Turkije

Dag van geboorte moeder uit wie het kind geboren is: [geboortedatum]

*

stelt vast het vaderschap van [bio vader] , [bio vader] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Turkije, over de hiervoor genoemde minderjarige [minderjarige] geboren op [geboortedatum] te [woonplaats moeder ] uit de moeder [verzoekster] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Turkije, met de bepaling dat de hiervoor genoemde minderjarige [minderjarige] gelet op de desbetreffende gezamenlijke verklaring van de moeder en [bio vader] ten overstaan van de rechtbank vanaf heden de geslachtsnaam [bio vader] zal dragen;

*

ontslaat de bijzondere curator mr. Asselbergs van haar functie als bijzondere curator van de minderjarige [minderjarige] ;

*

wijst af al het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. H. Wien, rechter tevens kinderrechter, bijgestaan door mr. M. Corver als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 2 november 2017.