Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:12928

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
12-09-2017
Datum publicatie
12-12-2017
Zaaknummer
6119643 RL EXPL 17-16189
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Arbeidsovereenkomst. Geschil over de vraag of loon moet worden doorbetaald gedurende de periode waarin werknemer geen werkzaamheden heeft verricht omdat partijen onderhandelden over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/6528
Prg. 2018/28
AR-Updates.nl 2017-1512
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats ‘s-Gravenhage

ae

Rolnr.: 6119643 RL EXPL 17-16189

12 september 2017

Vonnis in kort geding in de zaak van:

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,
eisende partij,
gemachtigde: mr. M. Butter,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 24/7 Guide B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Monster, gemeente Westland,
gedaagde partij,
gemachtigde: mr. H.J.A. Jansen.

Partijen worden hierna aangeduid als “ [eiser] ” en “24/7 Guide”.

Procedure

1. De kantonrechter heeft kennis genomen van:

  • -

    de dagvaarding van 7 juli 2017, met producties;

  • -

    de conclusie van antwoord,

  • -

    de aantekeningen van de griffier van de op 29 augustus 2017 gehouden mondelinge behandeling .

Feiten

2. [eiser] is op [xx] 2016 in dienst getreden bij 24/7 Guide in de functie van [functie] voor 32 uur in de week, tegen een salaris van € [xx] bruto per maand exclusief vakantietoeslag. Het dienstverband is aangegaan voor de bepaalde tijd van 12 maanden.

3. In de periode vanaf 10 februari 2017 hebben partijen gesproken over de beëindiging van het dienstverband van [eiser] . Sedertdien heeft [eiser] alleen op 20 februari 2017 nog werkzaamheden voor 24/7 Guide verricht.

4. Over de periode vanaf 1 februari 2017 is geen salaris aan [eiser] uitbetaald.

5. In juni 2017 heeft 24/7 Guide aan [eiser] een voorstel gedaan, inhoudende de verlenging van zijn dienstverband tot en met 31 december 2017, waarbij [eiser] voor een andere opdrachtgever van 24/7 Guide dan voorheen zou gaan werken. Ter compensatie voor het feit dat hij sinds februari 2017 geen loon had ontvangen, zou [eiser] bij goed functioneren een maandelijkse bonus ontvangen van € 1.200,- bruto per maand en aan het einde van het jaar een eindejaarsuitkering van € 1.800,- bruto.

6. [eiser] heeft bedoeld aanbod niet geaccepteerd.

Geschil

7. [eiser] vordert – kort gezegd – de veroordeling van 24/7 Guide tot wedertewerkstelling en tot betaling van het loon over de periode vanaf februari 2017 tot aan het einde van het dienstverband en vakantietoeslag, met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente daarover vanaf 1 maart 2017, en € 895,- aan buitengerechtelijke kosten.

8. Aan zijn vordering heeft [eiser] samengevat ten grondslag gelegd dat hij door 24/7 Guide sinds 10 februari 2017 vrijgesteld is van werk en vervolgens alleen nog op
20 februari 2017 is opgeroepen om op zijn werk te verschijnen. [eiser] stelt sedertdien steeds bereid en beschikbaar te zijn geweest om zijn werkzaamheden te verrichten en daarom recht te hebben op uitbetaling van zijn loon over de periode vanaf februari 2017 tot aan het einde van zijn dienstverband en op wedertewerkstelling. Bedoelde vorderingen zijn volgens [eiser] naar hun aard spoedeisend.

24/7 Guide voert verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid van [eiser] , althans afwijzing van de vorderingen van [eiser] . 24/7 Guide betwist dat [eiser] een spoedeisend belang heeft bij zijn vorderingen. Daarnaast betwist 24/7 Guide dat [eiser] recht heeft op loon over de periode vanaf 10 februari 2017, omdat hij sindsdien geen werkzaamheden meer heeft verricht voor 24/7 Guide. Volgens 24/7 Guide is [eiser] op 10 februari 2017 niet vrijgesteld van werkzaamheden, maar heeft hij op dat moment, na aangesproken te zijn op zijn functioneren, medegedeeld dat hij vanwege privéproblemen niet goed functioneerde en dat hij koos voor zijn gezin en daarom de arbeidsovereenkomst wenste te beëindigen. 24/7 Guide stelt dat [eiser] met een voorstel voor de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst zou komen, welk voorstel op zich heeft laten wachten tot
29 maart 2017. Volgens 24/7 Guide heeft [eiser] zich sinds 10 februari 2017 niet beschikbaar gehouden voor werkzaamheden. [eiser] heeft weliswaar op 29 maart 2017 medegedeeld zich beschikbaar te houden, maar gelet op de door [eiser] opgegeven verhinderdata voor gesprekken tussen partijen was van werkelijke beschikbaarheid geen sprake, aldus 24/7 Guide. Partijen zijn niet tot overeenstemming over de beëindiging van het dienstverband gekomen, waarop uiteindelijk door 24/7 Guide het hiervoor onder 5. bedoelde voorstel aan [eiser] is gedaan. Dat voorstel is volgens 24/7 Guide om onredelijke gronden afgewezen door [eiser] .

Beoordeling

10. De vorderingen van [eiser] zijn naar het oordeel van de kantonrechter naar hun aard spoedeisend.

11. Partijen zijn het erover eens dat de arbeidsovereenkomst, door het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor deze is aangegaan, per [xx] 2017 is geëindigd. Grond voor toewijzing van de vordering tot wedertewerkstelling is er derhalve niet. Dat deel van de vordering wordt daarom afgewezen.

24/7 Guide heeft niet weersproken loon verschuldigd te zijn over de periode van
1 februari 2017 tot 10 februari 2017. In zoverre kan de vordering worden toegewezen. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of [eiser] tegenover 24/7 Guide aanspraak kan maken op betaling van loon over de periode vanaf 10 februari 2017 tot [xx] 2017.

13. Ondanks het feit dat [eiser] sinds 10 februari 2017 niet of nauwelijks werkzaamheden voor 24/7 Guide heeft verricht, behoudt [eiser] ingevolge het bepaalde in artikel 7:628 BW zijn recht op het loon over de periode van 10 februari 2017 tot [xx] 2017, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de 24/7 Guide behoort te komen. De kantonrechter is voorshands van oordeel dat die situatie zich in dit geval voordoet.

14. Uit de stellingen van partijen volgt immers dat 24/7 Guide op geen enkele wijze heeft aangedrongen op werkhervatting. Ook niet nadat zij [eiser] op zijn functioneren heeft aangesproken, partijen in overleg zijn getreden over de beëindiging van zijn dienstverband en [eiser] feitelijk geen werkzaamheden meer voor 24/7 Guide verrichte. Toen het lang duurde voordat [eiser] met een voorstel voor de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst kwam en [eiser] niet steeds beschikbaar bleek voor overleg, is die situatie door 24/7 Guide kennelijk geaccepteerd. Immers gesteld noch gebleken is dat 24/7 Guide op enig moment heeft aangedrongen op werkhervatting of dat anderszins aan [eiser] consequenties zijn voorgehouden voor zijn afwezigheid. Feitelijk komt de sinds 10 februari 2017 bestaande situatie tussen partijen dan ook neer de op non-actiefstelling van [eiser] . Het had op de weg van 24/7 Guide gelegen duidelijke afspraken te maken over de over en weer geldende verplichtingen gedurende de op non-actiefstelling. Nu dat kennelijk is nagelaten, komt die op non-actiefstelling, ook als het functioneren van [eiser] daartoe aanleiding heeft gegeven, voor rekening van 24/7 Guide als werkgever.

15. De stellingen van 24/7 Guide die erop neer komen dat [eiser] het hiervoor onder 5. bedoelde voorstel van 24/7 Guide had moeten accepteren volgt de kantonrechter niet. Niet valt in te zien waarom [eiser] gehouden zou zijn akkoord te gaan met de verlenging van zijn dienstverband. Temeer omdat onderdeel van dat voorstel was dat hij af zou zien van de uitbetaling van een deel van zijn loon.

16. Op basis van het voorgaande komt de kantonrechter tot de conclusie dat aannemelijk is dat de loonvordering van [eiser] in een bodemprocedure zal worden toegewezen. De vordering tot betaling van dat loon is daarom in dit kort geding toewijsbaar, met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente daarover, met dien verstande dat de wettelijke verhoging wordt gematigd tot 10%.

17. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten is als niet weersproken en op de wet gegrond eveneens toewijsbaar.

24/7 Guide wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt 24/7 Guide om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] te betalen het loon van € 2.400,- bruto per maand over de periode vanaf februari 2017 tot [xx] 2017 en vakantietoeslag, met de wettelijke verhoging van 10% en de wettelijke rente daarover vanaf het moment waarop het loon verschuldigd is tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt 24/7 Guide om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] te betalen de vakantietoeslag over de periode vanaf september 2016 tot en met mei 2017 van
€ 1.728,- bruto, met de wettelijke verhoging van 10% en de wettelijke rente daarover vanaf 1 juni 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt 24/7 Guide om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] te betalen € 895,- aan buitengerechtelijk kosten;

- veroordeelt 24/7 Guide in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] vastgesteld op € 726,11, waaronder begrepen een bedrag van € 400,- als het aan de gemachtigde van [eiser] toekomende salaris;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. A. Emmens en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 september 2017.