Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:12864

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
08-11-2017
Datum publicatie
08-11-2017
Zaaknummer
C/09/539432 / KG ZA 17/1223
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Rectificatie. Uitlatingen over het misbruik maken van subsidiegeld hebben een onvoldoende feitelijke grondslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/539432 / KG ZA 17/1223

Vonnis in kort geding van 8 november 2017

in de zaak van

[eiser] , handelend onder de naam ‘Feel Good Radio’,

wonende te [woonplaats 1] ,

eiser,

advocaat mr. J.A.J. Hendriks te ‘s-Gravenzande,

tegen:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Vereniging Onafhankelijk Rijswijk,

gevestigd te Rijswijk,

2. [gedaagde 2] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

3. [gedaagde 3] ,

wonende te [woonplaats 3] ,

gedaagden,

in persoon verschenen.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘ [eiser] ’, ‘de VOR’, ‘ [gedaagde 2] ’ en ‘ [gedaagde 3] ’.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties;

- de akte houdende een wijziging van eis;

- de door gedaagden overgelegde conclusie van antwoord met producties;

- de bij de mondelinge behandeling door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2017. Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

[eiser] heeft een productiemaatschappij en handelt onder andere onder de namen Feel Good Media en Feel Good Radio. [eiser] produceert radioprogramma’s voor de Stichting Omroep Rijswijk (SOR). De heer [X] (hierna: [X] ) is voorzitter van de SOR.

2.2.

Op 5 mei 2015 hebben Feel Good Media/Feel Good Radio en de SOR een productieovereenkomst gesloten voor de periode vanaf de datum van ondertekening tot en met 1 oktober 2020. In die overeenkomst staat onder meer vermeld (waarbij Feel Good Radio wordt aangeduid als “FGM” en de SOR als “de omroepinstelling”):

“Artikel 5 Betaling

De omroepinstelling verbindt zich aan FGM om de in artikel 1.3 genoemde vergoeding als volgt uit te keren:

a. de vergoeding bedraagt de som van € 5.000,00 per maand (zegge: vijfduizend euro) exclusief eventueel verschuldigde BTW;

b. De betaling van dit bedrag zal, telkens binnen 21 dagen na ontvangst van een gespecificeerde factuur van Omroepinstelling, als volgt geschieden.

c. FGM kan enkel aanspraak maken op het in punt a genoemde bedrag of een deel ervan zodra er door FGM omzet gerealiseerd is voor de omroepinstelling.

d. Indien de omzet het bedrag van €5000,00 overschrijdt, gaat 60% hiervan naar de omroepinstelling. De overige 40% is voor FGM.

e. FGM kan geen aanspraak maken op gemeenschapsgeld in de vorm van subsidiebedragen.”

2.3.

Feel Good Radio realiseert omzet voor de SOR door het verkopen van reclamezendtijd.

2.4.

De VOR is een politieke organisatie, waarvan [gedaagde 2] bestuurder is en [gedaagde 3] fractievoorzitter.

2.5.

Op 2 juni 2017 is een bericht geplaatst op de website van de VOR, www.onafhankelijkrijswijk.nl, onder de titel “Feel Good Radio voelt toch niet zo lekker”. In het bericht staat onder meer vermeld:

“We werden onlangs uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar Feel Good Radio. (...)

Maar nu blijkt dat de eigenaar van (het door de gemeente Rijswijk gesubsidieerde) Feel Good Radio, [eiser] , een Rijswijks advocatenkantoor in de hand heeft genomen om deze onderzoeker (een vrijwilliger van de voormalige Stichting Omroep Rijswijk) te bedreigen met smaad en laster.

We betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Niet in de laatste plaats omdat we grote vraagtekens hebben bij de zin en onzin van de ruim €34.000 euro die de gemeente jaarlijks naar mijnheer [eiser] overmaakt voor een uurtje live radio in de week en een handjevol likes per bericht op Facebook (...)”

2.6.

Op 7 juni 2017 is een bericht geplaatst op de website van de VOR met als titel “Feel Good, Feel not so Good (deel 2)”. In dat bericht staat onder meer vermeld:

“ [X] is zelfstandig bevoegd om te bepalen welke rekeningen door de stichtingen betaald worden vanuit de subsidiepotjes (we gokken dat die van [eiser] voorrang krijgen), ongetwijfeld tegen een meer dan riante bestuursvergoeding.

(...)

Samen met [eiser] werkt [X] al ruim 10 jaar aan het opbouwen van een conglomeraat van lokale subsidie-slurpende radiozendertjes. Een paar uurtjes radio per week hier, een paar uurtjes radio per week daar, en hop: tonnen aan subsidiegelden zijn zo bij elkaar geharkt uit de diverse subsidiepotjes. En als er moeilijke vragen gesteld worden over geld, stuur je een zielig en beledigd briefje naar de raad: (...). Ondertussen zijn goedbedoelende vrijwilligers weggejaagd of weggepest, omdat ze niet in het format van Feel Good Media passen.

Maar een kloppende boekhouding overleggen is er niet bij. Verschuilen achter de nietszeggende antwoorden van het college van b&w (die slechts een echo zijn van de nietszeggende antwoorden van ‘Feel Good Media’) des te meer. Nou, heren: wij hebben het bewijs van uw goede wil, noch uw ambities om een passend lokaal aanbod te verwezenlijken, nog niet gezien. Uw commerciële intenties daarentegen zijn ons volkomen duidelijk. Dus totdat u zelf het tegendeel bewijst, zien wij in u en uw collega’s niet veel meer dan een verzameling subsidieschrapers die in onze regio onder de merknaam ‘Feel Good’ misbruik maken van fondsen die bedoeld zijn voor lokale media. Échte lokale media. In plaats van CEO’s

(...)

Daarnaast lijkt het erop dat de beantwoording van de vragen door het college geen volledig beeld geven van de hoeveelheden euro’s die deze subsidierovers binnenharken.”

2.7.

Op 14 juni 2017 is het bericht “FGFNSG (deel 3): een (bij)rol voor de gemeente Rijswijk?” op de website van de VOR geplaatst, waarin onder meer staat vermeld:

“Van het college kregen van een uitermate summiere beantwoording van onze vragen omtrent de verstrekte subsidie-gelden aan Feel Good Radio. Daaruit kregen we niet het idee dat de gemeente een goed overzicht heeft van wat er met het subsidiegeld gebeurt. (...)

Daarom hebben we een zogenaamd WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) ingediend. (...)

N.B. hieronder het volledige WOB-verzoek zoals ingediend:

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van de onduidelijke beantwoording van de door Onafhankelijk Rijswijk aan het College gestelde artikel 42 vragen omtrent de rechtmatigheid van de aan Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good Radio verstrekte subsidies, verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten te verstrekken:

(...)

Hoogachtend,

[gedaagde 2] ”

2.8.

Op 6 juli 2017 is het bericht “FGFNSG deel 4: Redactie Feel Good stapt op wegens malversaties!” op de website van de VOR geplaatst, waarin onder meer staat vermeld:

“Opmerkelijk is de bevestiging uit eerste van onze vermoedens dat onder andere huisvestingskosten dubbel zijn opgevoerd bij de gemeentes Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp en dat er spookkosten zijn opgevoerd om de subsidiepot tot op de bodem leeg te schrapen.”

2.9.

Op 1 september 2017 is een bericht verschenen op de Facebookpagina van de VOR met de volgende inhoud:

“We hebben de ontvangen stukken grondig onderzocht en het ziet er niet best uit voor zowel de gemeente als voor FeelGood Radio: gerommel met de verklaringen voor representativiteit, de gemeenteraad onvoldoende geïnformeerd over misstanden en malversaties en leugens over de hoogte van onkosten. Hier de harde feiten.”

Het bericht bevat voorts een link naar de website van de VOR, alwaar een bericht met de titel “Uitkomsten WOB-verzoek: donkere wolken boven de SOR / FeelGood Radio” is geplaatst. In dat bericht staat – voor zover hier relevant – vermeld:

“Laten we beginnen met een korte opsomming van onze belangrijkste bevindingen. Let wel: dit betreft alleen de bevindingen die op basis van feitenmateriaal uit de voorhanden stukken en andere openbare bronnen valt te herleiden.

(...)

FeelGood Media / SOR huurt formeel een studio in Rijswijk, maar de zender-aansluiting is hier nooit gerealiseerd. Toch wordt de gemeente ook nog eens een fors huurbedrag in rekening gebracht voor een theoretisch ‘onbekende’ zenderlocatie.”

2.10.

De raadsman van [eiser] heeft gedaagden bij e-mail van 8 september 2017 gesommeerd de berichten te verwijderen die hiervoor zijn genoemd. Op 10 september 2017 is wederom een bericht geplaatst op de website van de VOR, dit keer onder de naam “Feel Good voelt zich niet zo goed, laat advocaat wéér brieven sturen”. In dat bericht staat onder meer vermeld:

“Tot slot: mocht het politieke proces daar aanleiding toe geven, dan behouden we ons te allen tijde het recht voor om aangifte te doen tegen [eiser] wegens oplichting, fraude en verduistering van gemeenschapsgeld. Maar wat ons betreft is het genoeg dat de politiek en gemeente hun werk goed, maar vooral mógen en kunnen doen.”

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert, na wijziging van eis en zakelijk weergegeven, gedaagden hoofdelijk te veroordelen:

I. tot het verwijderen en verwijderd houden van het internet, waaronder de website www.onafhankelijkrijswijk.nl, Facebook, of enig ander medium, van de als productie 9, 10, 11, 12, 13 en 17 bij dagvaarding overgelegde nieuwsberichten en/of uitingen met betrekking tot Feel Good Radio, binnen acht uur na de betekening van dit vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

II. om binnen twee weken na de betekening van dit vonnis een rectificatie te plaatsen in de lokale nieuwsbladen Groot Rijswijk, de Rijswijkse Krant en Zicht op Rijswijk, de lokale online nieuwswebsites www.Rijswijksdagblad.nl en www.Rijswijk.tv, op de website www.onafhankelijkrijswijk.nl en op de Facebookpagina van Onafhankelijk Rijswijk, welke rectificatie minimaal vier achtereenvolgende weken dient te blijven staan op haar Facebookpagina en website en welke rectificatie op gelijke wijze dient te worden opgemaakt als de lay-out voor wat betreft lettertype, lettergrootte en grootte en dikte van de kop die door het betreffende blad, website of Facebookaccount wordt gehanteerd voor de rubriek waarin de nieuwsberichten zijn gepubliceerd, waarbij in afwijking van deze lay-out een kader met een lijndikte van maximaal 0,3 mm aan de rectificatie dient te worden toegevoegd, met daarin de tekst zoals opgenomen in de dagvaarding, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

3.2.

Daartoe voert [eiser] – samengevat – het volgende aan. In het bericht van 2 juni 2017 stelt de VOR dat subsidiegeld van de gemeente Rijswijk wordt overgemaakt naar Feel Good Radio. Dat is overduidelijk onjuist. De productieovereenkomst verbiedt immers dat subsidiegeld wordt gebruikt als vergoeding voor radioproducties.

Boven het bericht van 7 juni 2017 is misbruik gemaakt van het logo van Feel Good Radio. Het logo is zonder toestemming gebruikt voor dit bericht en tussen de woorden “Feel” en “Good” staat “not so” geschreven. Verder wordt Feel Good Radio in het bericht ten onrechte beschuldigd van het maken van misbruik van tonnen aan subsidiegelden. Ook wordt, zonder dit te staven met bewijs, gesuggereerd dat de boekhouding van de SOR en Feel Good Radio niet zou kloppen.

Uit het bericht van 14 juni 2017 volgt dat de VOR slechts het idee heeft dat de gemeente geen goed overzicht heeft wat er met subsidiegeld gebeurt. Het bewijs voor dit idee moet nog door middel van een WOB-verzoek worden verkregen. Ook het verwijt in het bericht van 6 juli 2017 met betrekking tot de huisvestingskosten is onjuist.

Op 26 augustus 2017 verwijst de VOR op haar Facebookpagina naar een nieuwsbericht in de media dat de uitzendvergunning van een radiozender met de naam Fresh FM wordt ingetrokken. De VOR suggereert ten onrechte dat Feel Good Radio eigenaar is van dat station. Later wordt dat aangepast naar de opmerking dat hij betrokken is bij die zender.

In het bericht van 1 september 2017 wordt het portretrecht van [eiser] geschonden en zijn wederom allerlei suggestieve en valse beschuldigingen van de SOR, de gemeente Rijswijk en Feel Good Radio geplaatst. Opvallend is dat de verwijten uit eerdere berichten, dat Feel Good Radio tonnen aan subsidie opstrijkt en een riante bestuursvergoeding rekent die voorrang zou krijgen bij de betalingen vanuit de subsidiepotjes, ineens niet meer terugkomen in de berichten naar aanleiding van de ontvangen stukken op grond van het WOB-verzoek. Die eerdere berichtgeving vond geen steun in het destijds voorhanden feitenmateriaal, noch in het op dit moment voorhanden feitenmateriaal. In het bericht van 10 september 2017 wordt gesuggereerd dat Feel Good Radio strafbare feiten heeft gepleegd.

Van de VOR mag worden verlangd dat haar beschuldigingen berusten op onderzoek dat aan hoge eisen van zorgvuldigheid voldoet. Daarbij moeten de beschuldigingen in voldoende mate steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal, temeer nu het gaat om een vereniging die is vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Dat is niet het geval. De VOR heeft de beschuldigingen geuit zonder gedegen onderzoek te doen en zonder dat hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Overlegging van enig bewijs blijft uit. Dat de VOR onzorgvuldig is, volgt ook uit haar eigen bewerking dat Feel Good Radio zelf het tegendeel moet bewijzen van de beschuldigingen.

Door te suggereren dat Feel Good Radio misbruik maakt van subsidie die door de gemeente Rijswijk wordt verstrekt en dat Feel Good Radio zich schuldig maakt aan verduistering, fraude en oplichting, wordt [eiser] aangetast in zijn eer en goede naam en lijdt hij schade. Als er twijfels bij gedaagden bestaan over de rechtmatigheid van de besteding van publieke omroepmiddelen en het op orde hebben van financiën, hadden zij daar melding van kunnen maken bij het Commissariaat voor de Media. Zij hadden het aan de kaak stellen daarvan dus op minder schadelijke wijze kunnen bereiken.

[gedaagde 3] verdedigt in discussies op Facebook de berichtgeving van de VOR en geeft op persoonlijke titel aan dat hij achter de verdenkingen staat die de VOR uit. Ook schrijft hij op zijn persoonlijke Facebook-pagina over “ons onderzoek”. [gedaagde 3] is voorts houder van de domeinnaam van de website van de VOR. De website valt dus onder zijn verantwoordelijkheid, zodat hij het in zijn macht heeft om onrechtmatige publicaties tegen te houden, te verwijderen en te rectificeren.

[gedaagde 2] is mede-initiator van de uiting van de verdenkingen. Een van de nieuwsberichten in de reeks die een soort dossier vormt, is ondertekend door [gedaagde 2] . De berichtgeving wordt consequent in de “wij”-vorm geschreven.

3.3.

Gedaagden voeren gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

[gedaagde 3] en [gedaagde 2] hebben allereerst aangevoerd dat zij ten onrechte (in privé) zijn gedagvaard. Dat verweer slaagt. De grondslag van de vorderingen van [eiser] is onrechtmatig handelen door het publiceren van bepaalde uitingen over Feel Good Radio. Die uitingen zijn ontegenzeggelijk gedaan en gepubliceerd door de VOR. Dat [gedaagde 3] middels berichten via zijn eigen social media heeft ingestemd met de inhoud van de uitingen, maakt niet dat hij als privépersoon mede verantwoordelijk is voor de publicaties zelf. Dat [gedaagde 3] melding maakt van “ons onderzoek” brengt dat evenmin mee. Daarmee kan hij immers het onderzoek door diverse personen namens de VOR bedoelen en dat is ook aannemelijk. Voorts maakt de omstandigheid dat [gedaagde 3] houder is van de domeinnaam van de website van de VOR niet dat hij verantwoordelijk is voor de inhoud van de publicaties die op die website verschijnen. Het houderschap van een domeinnaam moet als een (overwegend) administratieve functie worden beschouwd, die bovendien niet door een rechtspersoon kan worden vervuld.

4.2.

[eiser] heeft aangevoerd dat hij [gedaagde 2] heeft gedagvaard omdat een van de gewraakte nieuwsberichten uit de serie nieuwsberichten over Feel Good Radio door hem is ondertekend. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat echter niet het geval. In het bedoelde nieuwsbericht wordt het WOB-verzoek geciteerd zoals dat door [gedaagde 2] bij de gemeente is ingediend. Uit de opmaak volgt dat de naam van [gedaagde 2] de ondertekening is van het WOB-verzoek en niet van het artikel waarin dat verzoek is opgenomen. De naam van [gedaagde 2] is immers net als de tekst van het WOB-verzoek getypt na een grijze balk en met dezelfde inspringing als die tekst.

4.3.

Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen zullen worden afgewezen voor zover zij zich richten tegen [gedaagde 3] en [gedaagde 2] . [eiser] zal, als de in het ongelijk gestelde partij in zijn onderlinge verhouding met [gedaagde 3] en [gedaagde 2] , worden veroordeeld in de kosten van dit geding aan de zijde van [gedaagde 3] en [gedaagde 2] . Deze kosten zullen worden begroot op nihil nu zij gezamenlijk met de VOR een eensluidend inhoudelijk verweer hebben gevoerd en niet is gebleken dat zij extra kosten hebben moeten maken omdat zij in privé zijn gedagvaard.

4.4.

Voor zover de vorderingen zich richten tegen de VOR, geldt het volgende. Voor de beantwoording van de vraag of de publicatie onrechtmatig is, dienen het recht op vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht op bescherming van de eer en goede naam en de persoonlijke levenssfeer anderzijds tegen elkaar te worden afgewogen. Hierbij staan derhalve twee hoogwaardige maatschappelijke belangen tegenover elkaar: aan de ene kant het belang niet door publicaties te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen; aan de andere kant het belang – juist ook van een politieke organisatie – zich (in het openbaar) kritisch, informerend, opiniërend, of waarschuwend te kunnen uitlaten. Welke van deze belangen de doorslag behoort te geven, hangt af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden. De juistheid van de aantijgingen, althans de feitelijke grondslag en de inkleding daarvan, vormt onder meer een omstandigheid die in de afweging van de hiervoor genoemde belangen dient te worden betrokken.

4.5.

[eiser] stelt dat de VOR onrechtmatig handelt door in berichten te melden dat Feel Good Radio misbruik maakt van de subsidie die door de gemeente Rijswijk wordt verstrekt aan de SOR, en Feel Good Radio daarbij onder meer te kwalificeren als “subsidieschraper”. De andere verwijten die door de VOR aan Feel Good Radio worden gemaakt – zowel in de nieuwsberichten op haar website als in haar verweer in deze procedure – kunnen dan ook onbesproken blijven. Dat geldt eveneens voor zover het verwijt van misbruik van subsidiegelden betrekking heeft op de SOR en de gemeente Rijswijk. De SOR en de gemeente Rijswijk zijn geen procespartijen en de vorderingen zijn dan ook niet namens hen ingesteld. De VOR heeft aangevoerd dat de SOR en Feel Good Radio niet van elkaar te scheiden zijn. Het is juist dat de naam Feel Good Radio ook voorkomt in de wijze waarop de SOR zich presenteert als omroep. Daarmee zijn deze aparte juridische entiteiten echter nog niet te vereenzelvigen.

4.6.

Buiten kijf staat dat de VOR, die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, een (maatschappelijk relevante) controlefunctie heeft voor wat betreft de toekenning en besteding van gemeentelijke subsidie. De gemaakte verwijten dienen, zoals uit voornoemd criterium volgt, evenwel een voldoende feitelijke grondslag te hebben. Volgens de VOR bestaan er twee concrete aanwijzingen – zo begrijpt de voorzieningenrechter – voor de veronderstelling dat Feel Good Radio misbruik maakt van subsidiegelden. De eerste betreft de tussen de SOR en Feel Good Radio gesloten productieovereenkomst van 5 mei 2015. In die overeenkomst hebben de partijen afspraken gemaakt over de vergoeding voor de verkoop van reclamezendtijd door Feel Good Radio. De VOR stelt op zichzelf terecht dat [eiser] ten tijde van het sluiten van die overeenkomst nog bestuurslid was van de SOR en [eiser] heeft niet betwist dat de statuten van de SOR een dergelijke belangenverstrengeling bij de totstandkoming van een contract niet toestaan. Wat daar ook van zij, niet valt in te zien dat deze gang van zaken heeft geleid tot het doorsluizen van subsidiegelden. Integendeel, in de productieovereenkomst is een bepaling opgenomen waarin expliciet staat vermeld dat Feel Good Radio geen aanspraak kan maken op subsidiebedragen.

4.7.

De tweede concrete onderbouwing van het gemaakte verwijt betreft volgens de VOR een huurovereenkomst die namens Feel Good Radio is gesloten met een Rijswijkse onderneming voor de huur van een studio in Rijswijk. Volgens de VOR betaalt de SOR de huur, terwijl Feel Good Radio de studio gebruikt. [eiser] heeft erkend dat de VOR de huurbetalingen voor de studio verricht. Hij heeft echter betwist dat hij de studio gebruikt. Gelet op deze betwisting kan daar dan ook niet vanuit worden gegaan. Als de SOR de studio gebruikt – zoals [eiser] stelt –, vloeit daar logischerwijs uit voort dat zij ook de huur betaalt. Ook de huurovereenkomst biedt dan ook geen onderbouwing voor de beschuldiging van subsidiefraude.

4.8.

De VOR heeft voorts aangevoerd bezwaren te hebben tegen de wijze waarop Feel Good Radio vrijwilligers behandelt en tegen de vriendschappelijke en zakelijke band tussen [eiser] en [X] . Wat daar ook van zij, dit betreft verwijten die niet ter beoordeling voorliggen in het kader van de vordering van [eiser] en die niet relevant zijn voor de vraag of Feel Good Radio profiteert van door de SOR doorgesluisde subsidies. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de gemaakte verwijten een onvoldoende feitelijke grondslag hebben. De VOR heeft dan ook onrechtmatig gehandeld jegens [eiser] door het publiceren van de onder de feiten geciteerde berichtgeving. De vordering die strekt tot het verwijderen van de nieuwsberichten komt dus voor toewijzing in aanmerking. Daarvoor zal een redelijke termijn van 24 uur worden gegund. De VOR zal voorts worden geboden een rectificatie te plaatsen met de hierna genoemde tekst. Het strekt echter te ver om de VOR ertoe te dwingen ook (betaalde) rectificaties te plaatsen in media waar zij de berichten niet zelf heeft geplaatst. De rectificatie behoeft dan ook enkel te worden geplaatst op de kanalen waarop de gewraakte nieuwsberichten zijn geplaatst.

4.9.

Oplegging van een dwangsom, als stimulans tot nakoming van de te geven beslissing, is aangewezen. De op te leggen dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Voorts zal er worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

4.10.

[eiser] heeft voorts gesteld dat de VOR zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van het logo van Feel Good Radio en dat de VOR ten onrechte heeft gesuggereerd dat Feel Good Radio eigenaar is van de radiozender Fresh FM. Aangezien [eiser] geen daarop gerichte vorderingen heeft ingesteld, kunnen deze stellingen onbesproken blijven.

4.11.

De VOR zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding aan de zijde van [eiser] . Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237).

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

gebiedt de VOR de als productie 9, 10, 11, 12, 13 en 17 bij deze dagvaarding overgelegde nieuwsberichten en/of uitingen over Feel Good Radio te verwijderen en verwijderd te houden van het internet, waaronder doch niet uitsluitend de website www.onafhankelijkrijswijk.nl en Facebook, en elk ander medium, binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,-- per dag of gedeelte van een dag, met een maximum van € 10.000,--;

5.2.

gebiedt de VOR om binnen twee weken na de betekening van dit vonnis de navolgende rectificatie te plaatsen op de website www.onafhankelijkrijswijk.nl en op de Facebookpagina van de VOR, welke rectificatie minimaal vier achtereenvolgende weken dient te blijven staan en welke rectificatie op gelijke wijze dient te worden opgemaakt als de lay-out die op de websites gehanteerd werd voor de publicaties van de nieuwsberichten, waarbij in afwijking van deze lay-out een kader met een lijndikte van maximaal 0,3 mm aan de rectificatie dient te worden toegevoegd met daarin de volgende tekst:

rectificatie van de Vereniging Onafhankelijk Rijswijk

Op last van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag plaatsen wij de navolgende rectificatie:

In diverse media hebben wij in de periode juni t/m september 2017 uitlatingen gedaan waaruit zou volgen dat Feel Good Radio misbruik maakt van door de gemeente Rijswijk verstrekte subsidies voor de Stichting Omroep Rijswijk. Daardoor kan de indruk zijn ontstaan dat Feel Good Radio, in het bijzonder de heer [eiser] , zich schuldig zou hebben gemaakt aan misbruik van gemeenschapsgeld. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft in zijn vonnis in kort geding van 8 november 2017 geoordeeld dat deze uitlatingen onrechtmatig zijn jegens de heer [eiser] , handelend onder de naam Feel Good Radio en dat de VOR zich van deze beschuldiging had behoren te onthouden. Wij beschikken immers niet over zodanige feiten of gegevens dat deze uitlatingen gerechtvaardigd zijn. De voorzieningenrechter heeft ons opgedragen deze uitlatingen in te trekken, aan welke opdracht wij hierbij voldoen.”

op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,-- per dag of gedeelte van een dag, met een maximum van € 10.000,--;

5.3.

bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 4.9. is vermeld;

5.4.

veroordeelt [eiser] in de kosten van dit geding aan de zijde van [gedaagde 3] en [gedaagde 2] , tot dusverrre begroot op nihil;

5.5.

veroordeelt de VOR in de kosten van dit geding aan de zijde van [eiser] , tot dusverre begroot op € 1.209,90, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat, € 287,-- aan griffierecht en € 106,90 aan dagvaardingskosten, in voorkomende gevallen te vermeerderen met btw;

5.6.

bepaalt dat bij gebreke van betaling binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is;

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 8 november 2017.

hvd