Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:7901

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
29-03-2016
Datum publicatie
28-07-2016
Zaaknummer
C/09/492030 / FA RK 15-5263
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing inschrijving huwelijksakte, danwel verklaring 1:26 wegens ontbreken origineel en gelegaliseerd brondocument - inschrijving geboorteakte minderjarige 1 - vaststelling geboortegegevens minderjarige 2

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2016/4952
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 15-5263

Zaaknummer: C/09/492030

Datum beschikking: 29 maart 2016

Inschrijven buitenlandse huwelijksakte en geboorteakten

Beschikking op het op 3 juli 2015 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoeker] ,

en

[verzoekster] ,

verzoekers, danwel verzoeker en verzoekster,

beiden wonende te [plaats] ,

in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarigen:

 1. [de minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan);

 2. [de minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan),

advocaat: mr. A. Bozbey te Den Haag.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage,

zetelend te Den Haag,

de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  de brief d.d. 11 september 2015 van de ambtenaar, met bijlage;

 • -

  het faxbericht d.d. 9 oktober 2015 van de zijde van verzoekers, met bijlagen;

 • -

  de brief d.d. 21 oktober 2015 van de ambtenaar, met bijlagen;

 • -

  het faxbericht d.d. 9 december 2015 van de zijde van verzoekers;

 • -

  de brief d.d. 21 december 2015 van de ambtenaar;

 • -

  een kopie van een huwelijksakte, niet voorzien van een legalisatie, met een Nederlandse vertaling daarvan;

 • -

  een kopie van een akte relaterend de geboorte van de minderjarige 2, niet voorzien van een legalisatie, met een Nederlandse vertaling daarvan;

 • -

  een door de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] (Soedan) opgemaakt afschrift van een geboorteakte met registratienummer [nummer] , relaterend de geboorte van de minderjarige 1, voorzien van een legalisatie, met een Nederlandse vertaling daarvan;

 • -

  een mededeling van de ambtenaar dat de minderjarigen 1 en 2 niet voorkomen in de klappers van geboorten/inschrijving op de registers van de burgerlijke stand der gemeente [naam gemeente] .

Op 22 februari 2016 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verzoeker en zijn advocaat, alsook de ambtenaar in de persoon van [naam] verschenen.

Feiten

 • -

  De man is in 2009 naar Nederland gekomen als vluchteling. Bij koninklijk besluit van 12 januari 2015, nummer KB [nummer] , is aan hem het Nederlanderschap verleend, met bepaling dat in plaats van [naam] , de geslachtsnaam wordt vastgesteld als “ [naam] ” en de voornaam als “ [naam] ”.

 • -

  De vrouw en de minderjarigen zijn in 2010 naar Nederland gekomen als vluchteling. Aan hen is een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd verleend op grond van artikel 29, eerste lid, onder c, van de Vreemdelingenwet.

Verzoek

Het verzoekschrift strekt ertoe:

primair:

de ambtenaar te gelasten:

 • -

  de huwelijksakte van verzoekers in te schrijven in het register van huwelijken;

 • -

  de geboorteakten van de minderjarigen 1 en 2 in te schrijven in het register van geboorten;

subsidiair:

voor recht te verklaren dat:

 • -

  op [datum huwelijk] te [plaats huwelijk] (Soedan) gehuwd zijn de echtgenoot [verzoeker] en de echtgenote [verzoekster] ;

 • -

  op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan) is geboren: [de minderjarige 1] , vader: [verzoeker] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan) en moeder: [verzoekster] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan);

 • -

  op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan) is geboren: [de minderjarige 2] , vader: [verzoeker] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan) en moeder: [verzoekster] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan);

meer subsidiair:

- de geboortegegevens van de minderjarige 1 vast te stellen als:

 • -

  kind: [de minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan);

 • -

  vader: [verzoeker] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan);

 • -

  moeder: [verzoekster] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan);

- de geboortegegevens van de minderjarige 2 vast te stellen als:

 • -

  kind: [de minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan);

 • -

  vader: [verzoeker] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan);

 • -

  moeder: [verzoekster] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan).

Beoordeling

Internationaal privaatrecht

Nu verzoekers in Nederland wonen, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht op grond van artikel 3 aanhef en onder a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

De verzoeken zijn gegrond op artikel 1:25, 1:25c en 1:26 van het Burgerlijk Wetboek (BW), zodat op de verzoeken Nederlands recht van toepassing is.

Deze rechtbank is bevoegd van de verzoeken kennis te nemen, nu bij toewijzing daarvan inschrijving van de akte in de registers van de burgerlijke stand te [naam gemeente] volgt.

Ontvankelijkheid

Verzoekers zijn op grond van artikel 1:25, 1:25c en 1:26 BW ontvankelijk in hun verzoeken, nu verzoeker de Nederlandse nationaliteit heeft en gelet op de verblijfsstatus van verzoekster en de minderjarigen.

Inhoudelijke behandeling

Huwelijksakte

Verzoekers hebben verzocht primair hun huwelijksakte in te laten schrijven in het register van huwelijken en subsidiair op grond van artikel 1:26 BW voor recht te verklaren dat zij met elkaar zijn gehuwd op [datum huwelijk] te [plaats huwelijk] (Soedan).

De rechtbank zal het primaire verzoek – mede gelet op het verweer van de ambtenaar – afwijzen.

Hiertoe overweegt de rechtbank dat verzoekers slechts een niet-gelegaliseerde kopie van een huwelijksakte uit Soedan hebben overgelegd, en dat zij hebben gesteld niet alsnog een gelegaliseerde originele akte te kunnen krijgen. Bij gebrek aan een dergelijk origineel en gelegaliseerd brondocument kan de rechtbank niet vaststellen dat sprake is van een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte huwelijksakte. Dat verzoekers ter onderbouwing van hun huwelijk nog andere stukken hebben ingediend, zoals het eerste en nader gehoor van verzoekers, doet hieraan niet af. Indien verzoekers wensen dat een brondocument wordt ingeschreven, dan dienen zij dat document in origineel in te dienen. Er bestaat geen wettelijke grondslag van dit uitgangspunt af te wijken.

De rechtbank zal ook het subsidiaire verzoek afwijzen.

Artikel 1:26 lid 1 BW geeft aan een ieder die daarbij een gerechtvaardigd belang heeft de mogelijkheid de rechtbank te verzoeken een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Nederland opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand. Een dergelijke verklaring voor recht hebben partijen niet verzocht. Als verzoekers dit verzoek wel hadden gedaan, dan was dit verzoek overigens ook niet toewijsbaar omdat de rechtbank, zoals hiervoor is overwogen, bij gebrek aan een origineel en gelegaliseerd brondocument niet kan vaststellen dat sprake is van een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte huwelijksakte.

Voor zover verzoekers verzoeken voor recht te verklaren dat zij met elkaar zijn gehuwd op [datum huwelijk] te [plaats huwelijk] (Soedan), wijst de rechtbank dat verzoek wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag af. Daarbij overweegt de rechtbank nog dat partijen geen danwel onvoldoende belang hebben bij hun verzoek, nu deze verklaring er niet alsnog toe leidt dat hun huwelijk wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daarvoor is immers een origineel en gelegaliseerd brondocument nodig. Daarbij komt nog dat partijen de gelegenheid hebben hun huwelijk in de BRp in te laten schrijven en uit niets is gebleken dat deze mogelijkheid hen door de ambtenaar van de BRp is geweigerd.

Geboorteakte minderjarige 1

Verzoekers hebben verzocht primair de geboorteakte van de minderjarige in te laten schrijven in het register van geboorten, subsidiair voor recht te verklaren dat zij is geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan) met opname van de door verzoekers gestelde persoons- en oudergegevens, meer subsidiair de geboortegegevens van de minderjarige vast te stellen conform de door verzoekers gestelde persoons- en oudergegevens.

De rechtbank zal het primaire verzoek van verzoekers toewijzen.

De rechtbank stelt op grond van de mededeling van de ambtenaar vast dat hier te lande geen geboorteakte ten name van de minderjarige is ingeschreven.

Verzoekers hebben een originele en gelegaliseerde geboorteakte van de minderjarige ingediend. Naar het oordeel van de rechtbank – de ambtenaar heeft daartegen ook geen bezwaar – is deze door verzoekers overgelegde buitenlandse geboorteakte van de minderjarige vatbaar voor inschrijving in het register van geboorten van de gemeente 's-Gravenhage, zodat de rechtbank de inschrijving van die akte zal gelasten op grond van artikel 1:25 BW.

De rechtbank overweegt hierbij dat zij – net als de ambtenaar – voldoende aanknopingspunten heeft te concluderen dat er een huwelijk tussen verzoekers en derhalve een afstammingsrelatie tussen verzoeker en de minderjarige is. Derhalve is er geen bezwaar de geboorteakte van de minderjarige – waarin ook de gegevens van verzoeker zijn opgenomen – in te schrijven.

De rechtbank merkt voorts nog op dat de inschrijving van de geboorteakte van de minderjarige tot gevolg zal hebben dat zij met een namenreeks zal worden geregistreerd, zijnde zoals ter terechtzitting besproken: [de minderjarige 1] . In geval van naturalisatie zal deze namenreeks bij Koninklijk Besluit worden gewijzigd in een voornaam en een geslachtsnaam.

De ambtenaar heeft ter terechtzitting met instemming van verzoekers toegezegd dat de oudergegevens in de geboorteakte van de minderjarige 1 op grond van artikel 1:25 lid 7 BW zullen worden verbeterd conform de oudergegevens zoals opgenomen in de geboorteakte van het op [geboortedatum] geboren kind van verzoeker, in die zin dat:

 • -

  onder de moedergegevens wordt opgenomen: [verzoekster] , geboren te [geboorteplaats] , Soedan, op [geboortedatum] ;

 • -

  onder de vadergegevens wordt opgenomen: [verzoeker] , geboren te [geboorteplaats] , Soedan, op [geboortedatum] .

Geboorteakte minderjarige 2

Verzoekers hebben verzocht primair de geboorteakte van de minderjarige in te laten schrijven in het register van geboorten, subsidiair voor recht te verklaren dat zij is geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Soedan) met opname van de door verzoekers gestelde persoons- en oudergegevens, meer subsidiair de geboortegegevens van de minderjarige vast te stellen conform de door verzoekers gestelde persoons- en oudergegevens.

De rechtbank zal het primaire en het subsidiaire verzoek van verzoekers afwijzen, met verwijzing naar wat de rechtbank daarover ten aanzien van de huwelijksakte van verzoekers heeft overwogen. Verzoekers hebben immers slechts een niet-gelegaliseerde kopie van een geboorteakte van de minderjarige uit Soedan overgelegd, en zij hebben gesteld niet alsnog een gelegaliseerde originele akte kunnen verkrijgen.

De rechtbank zal het meer subsidiaire verzoek van verzoekers tot vaststelling van de geboortegegevens van de minderjarige wel toewijzen op grond van artikel 1:25c BW, als na te melden.

Vast staat dat hier te lande geen geboorteakte ten name van de minderjarige is ingeschreven en de rechtbank is van oordeel dat verzoekers voldoende aannemelijk hebben gemaakt niet te kunnen beschikken over een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akte van geboorte.

De rechtbank is van oordeel dat uit de inhoud van de in het geding gebrachte stukken en het behandelde ter terechtzitting voldoende aanwijzingen zijn verkregen omtrent de omstandigheden waaronder en de datum waarop de geboorte van de minderjarige moet hebben plaatsgehad, zoals is bedoeld in lid 2 van artikel 1:25c BW.

De rechtbank overweegt net als ten aanzien van de minderjarige 1 dat zij – net als de ambtenaar – voldoende aanknopingspunten heeft te concluderen dat er een huwelijk tussen verzoekers en derhalve een afstammingsrelatie tussen verzoeker en de minderjarige is. Derhalve is er geen bezwaar tegen bij het vaststellen van de geboortegegevens van de minderjarige ook de gegevens van verzoeker op te nemen. Hierbij zal de rechtbank, conform het standpunt van de ambtenaar en met instemming van verzoeker, wat betreft de naam van verzoeker aansluiten bij de vadergegevens zoals opgenomen in de geboorteakte van het op [geboortedatum] geboren kind van verzoeker

Beslissing

De rechtbank:

gelast de inschrijving in het register van geboorten van de gemeente [naam gemeente] van voornoemde akte, nummer: [nummer] , afgegeven door de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] (Soedan) op [datum] , waarvan een fotokopie aan deze beschikking is gehecht;

stelt de volgende voor het opmaken van een geboorteakte noodzakelijke gegevens vast:

geslachtsnaam : [de minderjarige 2]

voornaam : --

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Soedan

geslacht : F (vrouwelijk)

geslachtsnaam vader : [verzoeker]

voornaam vader : --

geboortedatum vader : [geboortedatum]

geboorteplaats vader : [geboorteplaats] , Soedan

geslachtsnaam moeder : [verzoekster]

voornaam moeder : --

geboortedatum moeder : [geboortedatum]

geboorteplaats moeder : [geboorteplaats] , Soedan

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A. Zonneveld, tevens kinderrechter, bijgestaan door

mr. R.A. Smit-Venema als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 maart 2016.