Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:6256

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
07-06-2016
Datum publicatie
09-06-2016
Zaaknummer
C/09/508837 / KG ZA 16-446
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding; Benelux-merk, auteursrecht en modelrecht; trui met opdruk. Vordering op basis merkenrecht deels toegewezen, auteurs- en modelerechtelijke drempel niet gehaald.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/508837 / KG ZA 16-446

Vonnis in kort geding van 7 juni 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COLOURFUL REBEL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. D. van Eek te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma

HIP & GO,

gevestigd te Etten-Leur,

gedaagde,

vertegenwoordigd door mevrouw [ged 3] ,

2. [ged 2],

wonende te [woonplaats 1] ,

gedaagde,

niet verschenen,

3. [ged 3],

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Eiseres wordt hierna ook wel aangeduid als Colourful Rebel. Gedaagden zullen hierna ook wel worden aangeduid als Hip&Go, [ged 2] en [ged 3] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 14 april 2016, met producties 1 tot en met 11;

 • -

  het op 23 mei 2016 ingekomen aanvullend proceskostenoverzicht van Colourful Rebel;

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 24 mei 2016;

 • -

  de pleitnota van Colourful Rebel;

 • -

  de op 24 mei 2016 ingekomen e-mail van Colourful Rebel met daarbij een bewijs van verzending.

1.2.

Na het uitroepen van de zaak heeft de voorzieningenrechter geconstateerd dat de vennootschap onder firma en [ged 3] wel en [ged 2] , hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet zelf of bij advocaat is verschenen. Tegen [ged 2] wordt verstek verleend. Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Colourful Rebel, opgericht in 2014, is een fashionbedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en op de markt brengen van kleding (waaronder) truien en accessoires voor zowel dames als heren. Colourful Rebel verkoopt haar producten zowel in fysieke winkels als via haar webshop in Nederland en een tiental andere landen. Sinds oktober 2015 behoren tot het assortiment van Colourful Rebel truien met daarop de prints “Rebel” en “Draak” (hierna: Rebeltrui respectievelijk Draaktrui en gezamenlijk: CR-truien).

Afbeeldingen van de CR-truien zijn hierna weergegeven:

De opdrukken worden hierna weergegeven:

2.2.

Colourful Rebel is houdster van het Benelux-woordmerk DRAAK, ingeschreven onder nummer 0992898, gedeponeerd op 18 maart 2016 en ingeschreven op 31 maart 2016 voor de klasse 25 (kleding).

2.3.

Hip&Go exploiteert een kledingwinkel met 5 of 6 vestigingen in Nederland. Vennoten van Hip&Go zijn [ged 2] en [ged 3] .

2.4.

In maart 2016 heeft Hip&Go in haar winkels truien met het opschrift Rebel en Draak aangeboden en deze op haar Facebookpagina aangeprezen. Afbeeldingen van de door Hip&Go aangeprezen truien zijn hierna weergegeven:

2.5.

Bij brief van 15 maart 2016 heeft de advocaat van Colourful Rebel Hip&Go meegedeeld dat de hiervoor vermelde truien inbreuk maken op de auteursrechten van Colourful Rebel en Hip&Go gesommeerd de bij de brief gevoegde onthoudingsverklaring te ondertekenen. Deze onthoudingsverklaring behelsde onder meer een toezegging de truien niet meer te verhandelen, een opgave van administratie, afgifte van de voorraad en betaling van € 1.750,-.

2.6.

Bij brief van 29 maart 2016 heeft de advocaat van Colourful Rebel Hip&Go nogmaals gesommeerd de bij die brief gevoegde onthoudingsverklaring te ondertekenen.

2.7.

Hoewel er verschillende malen contact is geweest tussen partijen, heeft dit niet geleid tot een minnelijke regeling.

2.8.

Op 23 mei 2016 waren de in 2.4 vermelde truien nog vindbaar op de Facebookpagina van Hip&Go.

3 Het geschil

3.1.

Colourful Rebel vordert, voor zover mogelijk hoofdelijk en uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden te veroordelen om na betekening van dit vonnis:

I. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk, waar dan ook in de Europese Unie, op:

a. de auteursrechten van Colourful Rebel op de CR-Truien;

b. het Benelux-merk “DRAAK” met inschrijvingsnummer 1328943;

c. de niet-ingeschreven Modelrechten van Colourful Rebel die in het lichaam van de dagvaarding zijn omschreven onder hoofdstuk 5;

te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere wijze van exploitatie,

waaronder mede begrepen het (doen) vervaardigen, (doen) importeren, (doen)

promoten, (doen) aanbieden, in de handel (doen) brengen en/of daartoe in voorraad (doen) hebben van Inbreukmakende Truien en/of andere producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op voormelde rechten van Colourful Rebel;

II. binnen één week een schriftelijke, volledige en juiste opgave te verstrekken aan de advocaat van Colourful Rebel, mr. D. van Eek te Amsterdam, van:

a. de namen, adressen, telefoon-, faxnummers en emailadressen van de leveranciers, makers, producenten en distributeurs waarvan Hip&Go de Inbreukmakende Truien en andere producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de onder I. bedoelde rechten van Colourful Rebel heeft verkregen;

b. het aantal Inbreukmakende Truien en andere producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van Colourful Rebel dat door Hip&Go is geproduceerd, dan wel is laten produceren, dan wel het totaal aantal van de Inbreukmakende Truien en andere producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van Colourful Rebel dat aan Hip&Go is aangeboden en dat Hip&Go vervolgens heeft ingekocht, onder vermelding van de namen en adresgegevens van de betrokken producten 1 (en) en distributeur 2 (s);

c. het aantal Inbreukmakende Truien en andere producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van Colourful Rebel dat door Hip&Go is verkocht, onder vermelding van namen en adresgegeven van alle distributeurs en afnemers, niet zijnde eindconsumenten;

d. het aantal Inbreukmakende Truien en andere producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van Colourful Rebel dat door Hip&Go in voorraad wordt gehouden, onder vermelding van de locatie waar de producten zich bevinden;

e. de met de Inbreukmakende Truien en andere producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van Colourful Rebel behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijk gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

dit alles onder vermelding van de inkoop- en verkoopprijs, leverdata en onder overlegging van kopieén van de daarop betrekking hebbende facturen en/of andere documenten;

III. binnen één maand de totale hoeveelheid bij Hip&Go aanwezige voorraad van Inbreukmakende Truien en andere producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van Colourful Rebel ter vernietiging door Hip&Go af te staan aan Colourful Rebel, en alle kosten van de vernietiging te vergoeden;

een en ander op straffe van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en met bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden.

3.2.

Aan deze vorderingen legt Colourful Rebel het volgende ten grondslag.

Met de verhandeling van de onder 2.4 vermelde truien maken gedaagden inbreuk op de auteursrechten, merkrechten en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten van Colourful Rebel. De CR-truien zijn nieuw en hebben een eigen karakter, hetgeen onder meer volgt uit hun populariteit. De door gedaagden verhandelde truien hebben exact dezelfde print als de CR-truien. Deze truien maken dan ook dezelfde totaalindruk als de CR-truien. De verhandeling en het aanprijzen van deze inbreukmakende truien is dan ook te beschouwen als een gebruik, openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en/of auteursrechtelijk beschermde werken van Colourful Rebel. Door het gebruik van het teken DRAAK maken gedaagden voorts inbreuk op het Benelux-merkrecht van Colourful Rebel in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a, c en subsidiair onder d BVIE3. Het gebruik van dit teken op truien van gedaagden (ongeacht of dit nu dient als herkomstaanduiding of alleen als versiersel) maakt dat klanten ten onrechte zullen denken dat het een trui van Colourful Rebel betreft, ofwel dat Colourful Rebel samenwerkt met de producent van deze truien. Bovendien is het merk van Colourful Rebel bekend en trekken gedaagden daaruit ongerechtvaardigd voordeel of doen zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk.

Hoewel Colourful Rebel gedaagden daartoe meerdere malen heeft verzocht, hebben gedaagden geweigerd om een onthoudingsverklaring te tekenen en om op passende en controleerbare wijze informatie te geven over de herkomst en de verkoop van de truien en daarmee gemoeide winst. Zeker nu Colourful Rebel de afbeeldingen van de inbreukmakende truien niet van haar Facebookpagina heeft verwijderd, heeft Colourful Rebel een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen.

3.3.

De verschenen gedaagden Hip&Go en [ged 3] (hierna ook tezamen Hip&Go c.s. (vrouwelijk enkelvoud)) voeren de volgende verweren.

Hip&Go voert snelle, ambulante handel en zij koopt kleine hoeveelheden in bij verschillende leveranciers. Zij koopt nooit tweemaal hetzelfde item in en haar producten liggen slechts gedurende een korte periode in de winkels. De truien met daarop REBEL en DRAAK zijn in maart 2016 ingekocht bij het World Fashion Center, maar Hip&Go, althans [ged 3] , weet niet meer precies in welke winkel. Op 12 of 13 maart 2016 heeft Hip&Go de truien aangeprezen op Facebook en met ingang van 14 maart 2016 zijn de truien verkocht in de winkels van Hip&Go. Begin april 2016 heeft Hip&Go, gelet op haar marktstrategie, de (resterende onverkochte) truien uit de winkels doen halen.

Hip&Go c.s. was zich er niet van bewust dat Colourful Rebel DRAAK en/of REBEL in haar collectie had en zij zag ook geen reden, ook niet na de eerste sommatiebrief, om van verkoop af te zien. Er zijn immers veel truien met een opdruk met letters op de markt en voordat zij de verkoop van de truien startte heeft Hip&Go c.s. het merkenregister geraadpleegd, waaruit (destijds) bleek dat DRAAK noch REBEL als merk waren geregistreerd. Hip&Go heeft op Facebook 596 reacties gekregen op de truien en in geen enkele reactie werd een link met Colourful Rebel gelegd. Hip&Go produceert niet, ontwerpt niet en zij heeft de advocaat van Colourful Rebel verwezen naar het World Fashion Center, waar zij de verkoper moet kunnen achterhalen.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen van Colourful Rebel betrekking hebben op het Benelux-merk, dient de voorzieningenrechter ambtshalve vast te stellen of hij internationaal bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. In het midden kan blijven of de voorzieningenrechter de bevoegdheid moet bepalen aan de hand van de bevoegdheidsregeling van Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo), of aan de hand van het BVIE. Nu de gedaagden woonplaats hebben in Nederland, is de voorzieningenrechter in beide gevallen internationaal bevoegd. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Benelux-recht, nu zowel op grond van artikel 102 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de rechtbank relatief bevoegd is omdat de gestelde inbreuk onder meer in het arrondissement Den Haag heeft plaatsgevonden.

Voor zover Colourful Rebel aan haar vorderingen het Gemeenschapsmodelrecht ten grondslag heeft gelegd, is de voorzieningenrechter bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 80, 81 onder a) en 82 lid 2 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Voor zover Colourful Rebel haar vorderingen heeft gebaseerd op aan haar toekomende auteursrechten, is de voorzieningenrechter internationaal bevoegd nu gedaagden in Nederland gevestigd of woonachtig zijn en relatief bevoegd vanwege verknochtheid en aangezien de gestelde inbreuken ook in dit arrondissement hebben plaatsgevonden. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter is overigens niet bestreden door de verschenen gedaagden.

De vorderingen tegen Hip&Go c.s.

4.2.

Hierna komen eerst de vorderingen tegen Hip&Go c.s. aan de orde.

Benelux-merk

4.3.

Tussen partijen is niet in geschil dat Colourful Rebel zich op grond van haar Benelux-woordmerk met ingang van 31 maart 2016 kan verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van het teken DRAAK op kleding volgens 2.20 lid 1 onder a BVIE.

4.4.

Nu Hip&Go c.s. heeft erkend dat zij tot begin april 2016 kleding heeft aangeboden met de opdruk DRAAK, terwijl in ieder geval tot een dag voor de zitting afbeeldingen van deze trui vindbaar waren op haar Facebookpagina en Hip&Go c.s. tot op heden heeft nagelaten een onthoudingsverklaring te onderteken, is oplegging van een inbreukverbod met betrekking tot Benelux-merk van Colourful Rebel gerechtvaardigd.

4.5.

Nu naar voorlopig oordeel sprake is van inbreuk op het Benelux-merk van Colourful Rebel, kunnen de auteursrechtelijke en modelrechtelijke grondslag voor de vorderingen met betrekking tot de DRAAK-truien onbesproken blijven. Hierbij is relevant dat Colourful Rebel niet aannemelijk heeft gemaakt dat Hip&Go c.s. buiten de Benelux handelt. Hierna zullen de door Colourful Rebel ingeroepen grondslagen met betrekking tot de REBEL-truien aan de orde komen.

Auteursrecht en Gemeenschapsmodelrecht

4.6.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, vereist is dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Voorts geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.4Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’.5

4.7.

Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter haalt de REBEL-trui de drempel voor auteursrechtelijke bescherming niet. Het ‘werk’ waarvoor Colourful Rebel bescherming inroept betreft in wezen niets meer dan het in 2.1 weergegeven bestaande woord in een bepaald (evenzeer bekend) lettertype. Daarachter valt niet de voor auteursrechtelijke bescherming vereiste mate van creatieve arbeid aan te wijzen, althans is dat onvoldoende aannemelijk gemaakt. Voor zover Colourful Rebel meent dat de trui met opdruk als werk moet worden aangemerkt, geldt dat Hip&Go c.s. onweersproken heeft gesteld dat er vele truien met aan de voorzijde op borsthoogte verschillende uit contrasterende letters/woorden bestaande opdrukken (waaronder de ter zitting getoonde trui met opdruk TRUT) op de markt zijn, zodat de plaatsing van het woord als triviaal is te bestempelen.

4.8.

Om voor Gemeenschapsmodelrechtelijke bescherming in aanmerking te komen is vereist dat het voortbrengsel (model) waarvoor bescherming wordt ingeroepen nieuw is en een eigen karakter heeft. Ingevolge vaste rechtspraak van het HvJEU kan een model slechts geacht worden een eigen karakter te hebben indien de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.6

4.9.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter haalt de opdruk REBEL en/of de REBEL-trui ook de drempel voor modelrechtelijke bescherming niet. Een enkel bestaand woord in een vaker voorkomend lettertype kan, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet worden geacht een eigen karakter te hebben. Een (verder gebruikelijke) trui voorzien van de betreffende opdruk wekt naar voorlopig oordeel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het vormgevingserfgoed dat bestaat uit truien met uit letters/woorden bestaande opdrukken.

Verbodsvordering

4.10.

Hetgeen is overwogen in 4.3 tot en met 4.9 leidt tot de slotsom dat het er naar voorlopig oordeel voor gehouden moet worden dat Hip&Go c.s. inbreuk heeft gemaakt op het Benelux-merk DRAAK van Colourful Rebel. Het gevorderde verbod zal ten aanzien van Hip&Go c.s met betrekking tot de DRAAK-truien worden toegewezen. Nu niet is gesteld of gebleken dat Hip&Go c.s. het teken DRAAK naast de in de dagvaarding weergegeven DRAAK-truien nog heeft gebruikt bij de verhandeling van andere producten, zal het – tot de Benelux beperkte – verbod uitsluitend worden toegewezen met betrekking tot de DRAAK-truien.

4.11.

Ter zake van het aanbieden en verhandelen van de REBEL-truien kan Hip&Go c.s. op basis van de in deze procedure ingeroepen rechten geen verwijt worden gemaakt. Het ten aanzien van deze truien gevorderde verbod zal dan ook worden afgewezen.

4.12.

Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen Hip&Go c.s. voormelde inbreuken dient te staken, worden bepaald op twee dagen na betekening van dit vonnis.

Nevenvorderingen

4.13.

Nu het ervoor gehouden moet worden dat Hip&Go c.s. inbreuk heeft gemaakt op het Benelux-merkrecht van Colourful Rebel is oplegging van de onder II gevorderde opgave toewijsbaar als na te melden. Deze opgave dient er immers toe verdere (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Dit klemt temeer nu onduidelijk is of Hip&Go c.s. (zoals zij eerst aan Colourful Rebel heeft verklaard) alle inbreukmakende truien heeft verkocht of dat zij (zoals zij ter zitting heeft verklaard) de resterende voorraad uit de winkel heeft gehaald. Zoals ter zitting besproken kan Hip&Go c.s. verder niet volstaan met verwijzing naar ‘een van de winkels in het World Fashion Center’ als leverancier en ligt het op haar weg om, voor zover mogelijk, meer gedetailleerde en onderbouwde informatie te geven over de herkomst van de inbreukmakende truien. De opgave zal worden beperkt tot truien met de opdruk DRAAK. Colourful Rebel heeft niet gesteld welk spoedeisend belang zij heeft bij opgave van omzet- en winstgegevens, zodat dat deel van de vordering tot opgave zal worden afgewezen. Evenmin is voorshands in te zien op grond van welk recht Colourful Rebel opgave van de aanbiedingen aan gedaagden kan verlangen, althans is zulks niet toegelicht. De termijn waarbinnen de opgave dient te geschieden zal worden bepaald op twee weken na betekening van dit vonnis.

4.14.

De gevorderde afgifte tot vernietiging van de mogelijk resterende voorraad inbreukmakende producten zal worden afgewezen, nu dit een onomkeerbare maatregel betreft en Colourful Rebel niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die een dergelijke maatregel, naast het met een dwangsom versterkte in inbreukverbod, noodzakelijk en spoedeisend maken.

De vorderingen tegen [ged 2]

4.15.

Gelet op het voorgaande komen de tegen de ten aanzien van Hip&Go c.s. toegewezen vorderingen ten aanzien van [ged 2] niet onrechtmatig of ongegrond voor. Deze vorderingen zullen op de hierna te vermelden wijze worden toegewezen.

4.16.

De vorderingen met betrekking tot het teken REBEL zullen worden afgewezen. Nu niet valt in te zien dat aan de REBEL-truien geen auteursrechtelijke en/of modelrechtelijke bescherming toekomt, zijn deze vorderingen ook ten aanzien van [ged 2] ongegrond. Aangezien niet is gesteld of gebleken dat Colourful Rebel spoedeisend belang heeft bij opgave van de winst- en omzetgegevens en afgifte van de voorraad, komt dat deel van de vordering ook ten aanzien van [ged 2] niet voor toewijzing in aanmerking.

Ten aanzien van alle gedaagden: dwangsom, proceskosten en 1019i Rv

4.17.

Oplegging van een dwangsom is passend en geboden. De dwangsom zal worden gematigd tot € 50,- per trui en gemaximeerd op € 10.000,-. Voorts zal worden bepaald dat de dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

4.18.

Gedaagden zullen, als de – in overwegende mate – in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Colourful Rebel vordert haar kosten op de voet van artikel 1019h Rv en zij heeft een gespecificeerde opgave gedaan van haar kosten tot een bedrag van € 9.116,54 (exclusief BTW en verschotten). Hip&Go c.s. heeft ter zitting te kennen gegeven bezwaar te hebben tegen de hoogte van het gevorderde bedrag. Nu de vorderingen van Colourful Rebel slechts voor wat betreft het teken DRAAK worden toegewezen, zal de voorzieningenrechter de kosten met toepassing van de indicatietarieven begroten op 0,5 maal € 6.000,- (eenvoudig geschil) aan salaris advocaat, € 619,- aan griffierecht en € 77,75 aan kosten dagvaarding, derhalve € 3.696,75 in totaal. Zoals gevorderd zullen de proceskosten worden vermeerderd met de wettelijke rente en de veroordeling is naar haar aard hoofdelijk.

4.19.

De termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na heden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

verleent verstek tegen [ged 2] ;

5.2.

gebiedt gedaagden binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Benelux op het Benelux-merk DRAAK te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het (doen) vervaardigen, (doen) importeren, (doen) promoten, (doen) aanbieden, in de handel (doen) brengen en/of daartoe in voorraad (doen) hebben van truien met daarop het teken DRAAK;

5.3.

gebiedt gedaagden binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Colourful Rebel een schriftelijke, volledige en juiste opgave te verstrekken van

a. de namen, adressen, telefoon-, faxnummers en emailadressen van de leveranciers, makers, producenten en distributeurs waarvan gedaagden de inbreukmakende truien en andere producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op het onder 5.2 bedoelde merkrecht van Colourful Rebel hebben verkregen;

b. het aantal inbreukmakende truien dat door gedaagden is geproduceerd, dan wel zij hebben laten produceren, dan wel het totaal aantal van de inbreukmakende truien dat gedaagden hebben ingekocht, onder vermelding van de namen en adresgegevens van de betrokken producent(en) en leverancier(s);

c. het aantal inbreukmakende truien dat door gedaagden is verkocht, onder vermelding van namen en adresgegeven van alle distributeurs en afnemers, niet zijnde eindconsumenten;

d. het aantal inbreukmakende truien dat door gedaagden in voorraad wordt gehouden, onder vermelding van de locatie waar de producten zich bevinden;

5.4.

bepaalt dat elk van de gedaagden bij overtreding van de hiervoor opgelegde geboden een dwangsom verbeurt van € 50,- per inbreukmakende trui met een maximum van € 10.000,-;

5.5.

bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 4.17 is vermeld;

5.6.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Colourful Rebel begroot op € 3.696,75;

5.7.

bepaalt dat indien de proceskostenveroordeling niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis is voldaan, wettelijke rente daarover verschuldigd is;

5.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9.

bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van

artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.10.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 7 juni 2016.

1 De voorzieningenrechter begrijpt: producent

2 De voorzieningenrechter begrijpt: leverancier

3 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

4 Onder meer Hoge Raad 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:BC2153 (Endstra), Hoge Raad 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013: BY1529 (Stokke/H3) en Hoge Raad 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014: 2737 (Rubik’s Cube).

5 HvJEU 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, Infopaq I.

6 HvJEU, 20 oktober 2011, NJ 2012/443, ECLI:EU:C:2011:679 (PepsiCo/Grupo Promer).