Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:6087

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
02-06-2016
Datum publicatie
13-06-2016
Zaaknummer
C/09/509737 / HA RK 16-223
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/509737 / HA RK 16-223

Beschikking van 2 juni 2016

in de zaak van

de naamloze vennootschap SNS BANK N.V.,

handelend onder de naam BLG Wonen,

als rechtsopvolgster onder algemene titel van BLG Hypotheekbank N.V.,

gevestigd te Utrecht,

verzoekster,

advocaat mr. M. van der Meulen te Rosmalen,

en de bekende belanghebbenden:

1 [belanghebbende 1] ,

2. [belanghebbende 2],

3. [belanghebbende 3],

allen wonende te [woonplaats] .

1 De beoordeling

1.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van vereffenaars van de nalatenschappen van:

1) Bert Dirk Johan van Dijck, geboren te Soerabaja (Indonesië) op 14 november 1929, laatstelijk wonende te Voorburg, aldaar overleden op 12 januari 2012, verder te noemen ‘erflater’,

2) Annechien van Dijck, geboren te Den Haag op 23 augustus 1965, laatstelijk wonende te Voorburg, aldaar overleden op 31 mei 2013, verder te noemen ‘erflaatster’.

1.2.

Een fotokopie van het verzoekschrift is aan de bekende erfgenamen (belanghebbenden 1 t/m 3) toegezonden. Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken of zij tegen het verzoek verweer wensen te voeren. Namens belanghebbenden 1 en 2 heeft hun grootvader, de heer [A] , bij email van 10 mei 2016 bericht op geen enkele manier te maken hebben gehad met de afwikkeling van de erfenis van erflater, noch met de bij verzoekster ontstane schuld. Er wordt niet aangekondigd dat er tegen het verzoek verweer gevoerd zal worden. Belanghebbende sub 3 heeft geen gebruik gemaakt van de haar geboden gelegenheid om kenbaar te maken of tegen het verzoek verweer zal worden gevoerd, zodat de rechtbank aanneemt dat zij kan instemmen met toewijzing van het verzoek.

1.3.

Erflater en erflaatster hebben bij testamenten van respectievelijk 26 februari 2007 en 5 november 1993 over hun nalatenschap beschikt. De betreffende notarissen willen, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen afschrift van de testamenten verstrekken. De grootvader van belanghebbenden 1 en 2 heeft echter een afschrift van het testament van erflater aan de advocaat van verzoekster toegezonden. Uit dat testament blijkt dat erflater zijn dochter, erflaatster, tot enig erfgename en tot executeur heeft benoemd.

1.4.

Een mondelinge behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek acht de rechtbank niet zinvol nu er geen executeur en/of boedelnotaris bekend is en de bekende erfgenamen niet hebben aangegeven tegen het verzoek verweer te willen voeren.

1.5.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 6 april 2016 € 271.183,77. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot onderhandse c.q. executoriale verkoop van de tot de nalatenschappen behorende woning aan de [adres] te [plaats] .

1.6.

Het verzoek tot benoeming van vereffenaars is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

1.7.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank de vereffenaars te ontheffen van de publicatieverplichting, althans te bepalen dat publicatie van de beschikking uitsluitend dient te geschieden in de Staatscourant.

1.8.

Gelet op de getaxeerde waarde van de woning valt niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschappen negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mr. Benjamin Johannes Groenhuijzen, mr. Maarten van der Meulen en mevrouw Renske Hulsman, allen werkzaam bij SWG Advocaten aan de Edelweisstraat 5 te (5241 AH) Rosmalen,

tot vereffenaars van de nalatenschappen van:

1) Bert Dirk Johan van Dijck, geboren te Soerabaja (Indonesië) op 14 november 1929, laatstelijk wonende te Voorburg, aldaar overleden op 12 januari 2012,

2) Annechien van Dijck, geboren te Den Haag op 23 augustus 1965, laatstelijk wonende te Voorburg, aldaar overleden op 31 mei 2013,

  • -

    draagt de griffier op de benoeming van de vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

  • -

    draagt de vereffenaars op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaars van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en in het openbaar uitgesproken op 2 juni 2016.1

1 type: 206 coll: