Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:4731

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
29-04-2016
Datum publicatie
03-05-2016
Zaaknummer
C/09/506559 / KG ZA 16-276
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Aanbesteding. Beoordeling inschrijving en motivering gunningsbeslissing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2016/446
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/506559 / KG ZA 16-276

Vonnis in kort geding van 29 april 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLLAND MEDIA COMBINATIE B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

eiseres,

advocaat mr. M.C. Pinto te Amsterdam,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN,

zetelend te Alphen aan den Rijn,

gedaagde,

advocaat mr. M. de Wit te Brussel,

waarin is tussengekomen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE PERSGROEP NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

advocaat mr. Tj.P. Grünbauer te Ede.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als 'HMC', 'de Gemeente' en 'De Persgroep'.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, met producties;

- de brief van HMC van 5 april 2016, met producties;

- de akte houdende overlegging producties van de Gemeente;

- de incidentele conclusie tot tussenkomst, dan wel voeging van De Persgroep;

- de op 8 april 2016 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door alle partijen pleitnotities zijn overgelegd.

1.2.

Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 Het incident tot tussenkomst, subsidiair voeging

2.1.

De Persgroep heeft primair gevorderd te mogen tussenkomen in de procedure tussen HMC en de Gemeente en subsidiair zich te mogen voegen aan de zijde van de Gemeente. Ter zitting hebben HMC en de Gemeente verklaard geen bezwaar te hebben tegen toewijzing van de incidentele vordering. De Persgroep is vervolgens toegelaten als tussenkomende partij, aangezien zij aannemelijk heeft gemaakt dat zij daarbij voldoende belang heeft. Voorts is niet gebleken dat de tussenkomst in de weg staat aan de vereiste spoed bij dit kort geding en de goede procesorde in het algemeen.

3 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

3.1.

De Gemeente heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd - genaamd "Week in Beeld (gemeentenieuws)" - betreffende de bekendmaking van gemeentenieuws door middel van publicatie in een gratis huis-aan-huisblad.

3.2.

Voor zover hier van belang vermeldt het Aanbestedingsdocument van 22 december 2015:

"Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een Raamovereenkomst met één (1) Opdrachtnemer voor de wekelijkse opmaak en plaatsing van de Week in beeld in een gratis verspreid, full-colour, huis-aan-huis weekblad en hiermee een kostenbesparing te realiseren.

De belangrijkste eisen die door Opdrachtgever aan de dienstverlening worden gesteld zijn:

  1. Opdrachtgever zoekt een Opdrachtnemer die in staat is wekelijks de opmaak en publicatie van de Week in beeld in het huis-aan-huis weekblad te verzorgen. Hierbij is het van belang dat het gemeentenieuws door Opdrachtgever uiterlijk aangeleverd kan worden op de maandag voorafgaand aan de dag van de week waarop het weekblad bezorgd wordt (dag aanlevering en dag bezorging vallen in dezelfde week). De werkbestanden ten behoeve van de opmaak worden door Opdrachtgever aangeleverd.

  2. Het weekblad moet in alle acht woonkernen van de Gemeente Alphen aan den Rijn op dezelfde dag worden bezorgd.

(…)

Wijze van beoordelen

De wijze van beoordeling vindt plaats op basis van economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI). De economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij we de verhouding Prijs-Kwaliteit in een verhouding van 40% - 60% beoordelen.

1.4

Omvang van de Opdracht

De Opdracht bestaat uit de wekelijkse opmaak, het plaatsen en verspreiden van het gemeentenieuws. Het gemeentenieuws wordt geplaatst in een gratis huis-aan-huis weekblad met gemeentelijke informatie (als onderdeel van een krant), dat op een vaste doordeweekse dag wordt verspreid naar alle huishoudens in de Gemeente Alphen aan den Rijn. De pagina’s hebben de naam Week in beeld. Het huis-aan-huis weekblad moet in alle acht woonkernen op dezelfde dag worden bezorgd (zie voor verspreidingsgebied onderstaand kaartje en tabel Postcodegebied Gemeente Alphen aan den Rijn op pagina 11).

(…)

2.14

Onvolkomenheden

Het Aanbestedingsdocument (inclusief bijlagen) is door de Gemeente met zorg samengesteld. De Inschrijvers verplichten zich jegens de Gemeente om onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in het verstrekte Aanbestedingsdocument onverwijld, doch uiterlijk acht (8) dagen voor het verstrijken van de uiterste datum voor het indienen van de Inschrijving, mee te delen door middel van het sturen van een e-mail naar inkoop@alphenaandenrijn.nl.

Doet een Inschrijver dit niet, dan betekent dit dat de Inschrijver het recht heeft verwerkt om bezwaar te maken tegen vermeende gebreken in deze documenten c.q. zich in of buiten rechte te beroepen op vermeende gebreken in deze documenten. Indien derhalve zou blijken dat het Aanbestedingsdocument en/of de daarbij behorende bijlagen onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevat(ten), die niet door de Inschrijvers zijn opgemerkt en/of niet tijdig door Inschrijvers zijn gemeld, dan komen deze voor risico van Inschrijvers.

(…)

5.4

Gunningscriterium Kwaliteit (Plan van Aanpak)

(…)

Er wordt een Plan van Aanpak verwacht waarin onderstaande onderdelen in een zelfde volgorde terug te vinden zijn en duidelijk herkenbaar omschreven.

Nr.

Gunningscriterium Kwaliteit (Plan van Aanpak)

120 punten (60%)

K1

Productieproces

Beschrijf het productieproces (incl. planning) in stappen van ontvangst van input van Gemeente, proeflezen en correctieronde, akkoord ontvangen op de opmaak van Gemeente, en verspreiding van de krant.

30

K2

Bladformule

(…)

30

K3

Kwaliteitsborging verspreiding

Beschrijf de kwaliteitsborging van de verspreiding. Worden alle huishoudens in onze gemeente voorzien en hoe is klachtenafhandeling (evt. nabezorgen bij niet bezorgen) geregeld? Wordt er gebruik gemaakt van een bestaand lokaal netwerk van verspreiders (zo ja, welke). Lokale betrokkenheid: waar mogelijk gebruik maken van lokale inzet?

30

K4

Klachtenprocedure

(…)

20

K5

Kwaliteitsborging van de opmaak.

(…)

10

Gunningscriterium Prijs

80 punten (40%)

P1

U wordt gevraagd een totaalprijs exclusief BTW per kalenderjaar op te geven voor de wekelijkse opmaak, het plaatsen en verspreiden van de Week in beeld. (…)

80

Totaal gunningscriterium Kwaliteit + Prijs

200 punten(100%)

5.5

Beoordeling gunningscriterium Kwaliteit

Aan de hand van het door de Inschrijver ingediende Plan van Aanpak wordt de mate waarin c.q. de wijze waarop de inschrijvingen aan de wensen voldoen en meerwaarde bieden voor de Opdrachtgever, beoordeeld door de individuele beoordelaars met een cijfer variërend van 0 t/m 10. De te behalen cijfers zijn gebaseerd op de volgende waarde toekenning:

1. Uitstekend: de vraag is beantwoord en alle items uit de vraag voldoen in hoge mate en bieden grote meerwaarde voor Opdrachtgever.

a. K1: 30 punten

b. K2: 30 punten

c. K3: 30 punten

d. K4: 20 punten

e. K5: 10 punten

maximale punten

2. Voldoende: de vraag is beantwoord.

a. K1: 15 punten

b. K2: 15 punten

c. K3: 15 punten

d. K4: 10 punten

e. K5: 5 punten

de helft t.o.v. 1.

3. Slecht: het antwoord voldoet niet aan de vraag en is volstrekt niet herkenbaar voor de praktijk van Opdrachtgever.

f. K1: 7,5 punten

g. K2: 7,5 punten

h. K3: 7,5 punten

i. K4: 5,0 punten

j. K5: 2,5 punten

de helft t.o.v. 2.

4. De vraag is niet beantwoord.

0 punten

Per gesteld subgunningscriterium (K1 t/m K6) is een maximaal aantal te verdienen punten toegekend. In totaal kan er voor het gunningscriterium Kwaliteit (Plan van Aanpak) maximaal 120 punten verdiend worden (zie ook paragraaf 5.4).

Uw totaalscores van de subgunningscriteria (K1 t/m K6) worden bij elkaar opgeteld, wat resulteert in een totaalscore voor het onderdeel Kwaliteit."

3.3.

HMC heeft - samen met twee anderen - tijdig ingeschreven op de aanbesteding. Met het oog op subgunningscriterium "K1 Productieproces", heeft HMC in haar aan inschrijving het volgende vermeld:

"De doorloop van werkzaamheden ziet er als volgt uit:

- Planning (deadline krant dinsdag 16.00 uur)

Maandag 9.00 uur: Gemeente levert de teksten en de afbeeldingen aan

Maandag 12.00 uur: (…) stuurt eerste proef

Maandag 14.00 uur: Gemeente geeft eventuele correcties door (1e correctieronde)

Maandag 15.30 uur: (…) stuurt tweede proef

Maandag 16.00 uur: Gemeente geeft eventuele correcties door (2e correctieronde)

Maandag 16.30 uur: (…) stuurt derde proef

Maandag 17.00 uur: Gemeente geeft definitief akkoord

Dinsdag 12.00 uur: (…) levert aan bij de uitgever"

3.4.

Bij brief van 12 februari 2016 heeft de Gemeente het volgende bericht aan HMC:

"Op 1 februari 2016 heeft u een Inschrijving ingediend via TenderNed voor de Europese openbare aanbesteding Week in beeld (gemeentenieuws), met kenmerk 201 5/45380. Met deze brief wil ik u informeren over de voorgenomen gunningsbeslissing en de beoordeling van de door u ingediende Inschrijving.

De drie (3) tijdig binnengekomen Inschrijvingen zijn conform de Aanbestedingsdocumenten achtereenvolgens beoordeeld op de uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen en de gunningscriteria.

De beoordeling van de Inschrijvingen heeft ertoe geleid dat uw Inschrijving in de ranking als tweede is geëindigd en daarmee niet als economisch meest voordelige Inschrijving is aangemerkt. De gemeente Alphen aan den Rijn is voornemens de opdracht te gunnen aan De Persgroep Nederland B.V. te Amsterdam.

In onderstaande tabel op de volgende pagina treft u uw eigen scores aan ten opzichte van de winnende Inschrijver.

De door u ingediende prijs was de eerste in volgorde van de aangeboden prijzen van de drie inschrijvers.

Inschrijvingen

Max score

Persgroep Nederland

HMC

Totaalscore Prijs (weging 40%)

80* (1-(Prijs Inschrijver- Prijs laagste inschrijving)/Prijs laagste inschrijving).

80 pnt

76,99

80,00

Onderdeel

Weging 60%

Kwaliteit

K1 Productieproces

30 pnt

30

15

K2 Bladformule

30 pnt

30

30

K3 Kwaliteitsborging verspreiding

30 pnt

30

30

K4 Klachtenprocedure

20 pnt

20

20

K5 Kwaliteitsborging van de opmaak

10 pnt

10

10

Totaalscore Kwaliteit (weging 60%)

120 pnt

120,00

105,00

EMVI

Inschrijver met de hoogste score op Prijs + Kwaliteit

200 pnt

196,99

185,00

Ranking

1

2

Hieronder wordt per kwaliteitscriterium (K1 t/m K5) de motivering gegeven voor het verschil tussen de door u behaalde score ten opzichte van de winnende Inschrijver.

K1 Productieproces

Gevraagd werd het productieproces (incl. planning) te beschrijven in stappen van ontvangst van input van gemeente, proeflezen en correctieronde, akkoord ontvangen op de opmaak van gemeente en verspreiding van de krant.

U scoort hier 15 punten (voldoende) en geen 30 punten (uitstekend) omdat wij in uw beschrijving nergens de toezegging terug hebben kunnen vinden dat Holland Media Combinatie de twee in te zetten edities van het Witte Weekblad op één en dezelfde dag verspreid. Überhaupt hebben wij niet teruggelezen op welke dag/dagen van de week de twee edities verspreid worden."

3.5.

Bij brief van 29 februari 2016 heeft HMC bezwaar gemaakt tegen de gunningsbeslissing.

3.6.

De Gemeente heeft - bij brief van 3 maart 2016 - onder meer het volgende bericht aan HMC:

"Hierbij ontvangt u een reactie op uw schrijven d.d. 29 februari 2016 aangaande de Europees openbare aanbesteding 'Week in beeld (gemeentenieuws)' ten behoeve van de gemeente Alphen aan den Rijn.

In uw schrijven geeft u aan dat u het niet eens bent met de waardering die aan u is toekend op subgunningscriterium 'K1 Productieproces'. Naar aanleiding van uw bezwaar hebben wij u uitgenodigd om de beoordeling nader toe te lichten middels een gesprek. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op woensdag 2 maart 2016 op het Stadhuis te Alphen aan den Rijn.

Zoals afgesproken geven wij u middels deze brief ook nog een schriftelijke toelichting op uw schrijven.

Het klopt dat op pagina 9 van het Aanbestedingsdocument staat vermeld dat het weekblad in alle acht woonkernen van de Gemeente op dezelfde dag moet worden bezorgd. Tevens is het juist dat u middels het indienen van een Inschrijving akkoord gaat met de in het Aanbestedingsdocument, inclusief alle daarbij behorende documenten gestelde voorwaarden.

Op pagina 28 van het aanbestedingsdocument onder 'K1 Productieproces' wordt echter het volgende gevraagd:

'Productieproces

Beschrijf het productieproces (incl. planning) in stappen van ontvangst van input van Gemeente, proeflezen en correctieronde, akkoord ontvangen op de opmaak van Gemeente, en verspreiding van de krant.'

Daar wordt duidelijk gevraagd een beschrijving te geven van uw productieproces inclusief een planning van ontvangst van input van de Gemeente tot en met de verspreiding van de krant. In uw Inschrijving onder het subgunningscriterium 'K1 Productieproces' wordt hier echter geen invulling aangegeven. Uw beschrijving loopt maar tot het aanleveren bij de uitgever.

Hierbij heeft het beoordelingsteam dus geen inzicht gekregen in het proces dat plaatsvindt na het aanleveren bij de uitgever. De verspreiding is niet eens benoemd in dit onderdeel van uw Inschrijving. De vraag zoals gesteld onder 'K1 Productieproces' is daarmee niet volledig beantwoord.

Ondanks dat u dus akkoord heeft gegeven op de voorwaarden en gestelde eisen in het Programma van eisen, heeft u geen volledig inzicht gegeven in uw productieproces en gevraagde onderdelen. Om die reden kan uw Inschrijving op dit onderdeel dan ook niet als 'uitstekend' beoordeeld worden.

(…)

Het klopt dat niet specifiek is gevraagd naar het vermelden van een dag waarop de krant wordt verspreid. Er wordt echter wel specifiek gevraagd naar een planning tot en met de verspreiding van de krant en deze is in uw beschrijving niet gegeven."

4 Het geschil

4.1.

HMC vordert - zakelijk weergegeven - de Gemeente:

I. te verbieden uitvoering te geven aan haar gunningsbeslissing en te gebieden haar voornemen in te trekken;

II. te gebieden de inschrijving van HMC voor wat betreft subgunningscriterium "K1 Productieproces" opnieuw te beoordelen;

III. te gebieden de opdracht te gunnen aan HMC;

een en ander met veroordeling van de Gemeente in de proces- en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

4.2.

Daartoe voert HMC - samengevat - het volgende aan.

Voor wat betreft het subgunningscriterium "K1 Productieproces" is de inschrijving van HMC ten onrechte niet als "uitmuntend", maar als "voldoende" beoordeeld. Dienaangaande hadden dus 30 punten moeten worden toegekend aan de inschrijving van HMC en geen 15 punten. Dat brengt mee dat HMC als winnaar van de aanbestedingsprocedure moet worden uitgeroepen en dat de opdracht aan haar moet worden gegund.

4.3.

De Gemeente en De Persgroep voeren gemotiveerd verweer, dat - voor zover nodig - hierna zal worden besproken.

4.4.

De Persgroep vordert de Gemeente te gebieden de voorlopige gunningsbeslissing ongewijzigd te laten en over te gaan tot definitieve gunning van de opdracht aan haar, met veroordeling van HMC in de proceskosten.

4.5.

Verkort weergegeven stelt De Persgroep daartoe dat de Gemeente op goede gronden voornemens is de opdracht aan haar te gunnen.

4.6.

Voor zover nodig zullen de standpunten van HMC en de Gemeente met betrekking tot de vorderingen van De Persgroep hierna worden besproken.

5 De beoordeling van het geschil

Met betrekking tot de vorderingen van HMC

5.1.

HMC heeft aangevoerd dat de beoordelingsmethodiek discriminerend is. Daaraan moet reeds worden voorbijgegaan, omdat HMC - mede gelet op het bepaalde in paragraaf 2.14 van het Aanbestedingsdocument - op dat punt haar rechten heeft verwerkt. Als proactief inschrijver had het op haar weg gelegen om de Gemeente daarop in een eerder stadium - uiterlijk acht dagen vóór het verstrijken van de inschrijvingstermijn - te wijzen. Gesteld noch gebleken is, dat HMC dat heeft gedaan. Voor zover HMC heeft willen stellen dat het verschil tussen "uitmuntend" en "voldoende" disproportioneel groot is - en dat daartussen nog een extra waardering (voorzieningenrechter: "ruim voldoende"?) had moeten liggen - gaat daarmee ook dat betoog niet op.

5.2.

Aan de orde is de beoordeling door de Gemeente van de inschrijving van HMC voor wat betreft subgunningscriterium "K1 productieproces". HMC stelt zich op het standpunt dat haar inschrijving in dat verband maximaal moet scoren (30 punten), wat de Gemeente en De Persgroep gemotiveerd bestrijden. De voorzieningenrechter overweegt daarover als volgt.

5.3.

Met het oog op het onderhavige criterium wordt van een inschrijver verwacht dat hij in een Plan van Aanpak het productieproces - inclusief planning - beschrijft vanaf het moment dat de input van de Gemeente wordt ontvangen tot en met het verspreiden van het weekblad onder de inwoners van de Gemeente. Dat inzicht in het proces en de planning in dat verband essentieel is voor de Gemeente volgt ook uit de in het Aanbestedingsdocument opgenomen (twee) "belangrijkste eisen". Als behoorlijk geïnformeerd en normaal oplettend inschrijver heeft HMC dat in ieder geval moeten (kunnen) begrijpen.

5.4.

Gebleken is dat HMC in het door haar opgestelde Plan van Aanpak in het geheel niet is ingegaan op de verspreiding van het weekblad, wat dus wel had gemoeten. Daaraan doet niet af dat HMC zich door in te schrijven heeft gecommitteerd aan de eis van de Gemeente dat het weekblad in alle woonkernen op dezelfde, vaste, doordeweekse dag wordt verspreid en de twee daarop betrekking hebbende vragen in het programma van Eisen (nummers 03 en 04) telkens met "JA" heeft beantwoord. Uit paragraaf 5.5 van het Aanbestedingsdocument volgt onmiskenbaar dat de kwalitatieve scoretoekenning (enkel) plaatsvindt aan de hand van het ingediende Plan van Aanpak, zodat het op de weg van een inschrijver ligt om (ook) daarin de - planning betreffende de - verspreiding van het weekblad op te nemen. Evenmin kan HMC zich er op beroepen dat zij maximaal heeft gescoord voor wat betreft subgunningscriterium K3. Op zichzelf is juist dat dat criterium ook betrekking heeft op de verspreiding van het weekblad, maar HMC verliest daarbij uit het oog dat dat criterium een ander aspect van de verspreiding betreft dan die waarop subgunningscriterium K1 ziet. K3 betreft immers de borging van de kwaliteit van de verspreiding, terwijl K1 betrekking heeft op (de planning van) het productieproces.

5.5.

Voorts blijkt uit paragraaf 5.5 van het Aanbestedingsdocument dat een vraag beantwoord moet zijn en alle items uit de vraag in hoge mate moeten voldoen en grote meerwaarde moeten bieden voor de Gemeente om voor de kwalificatie "uitstekend" in aanmerking te komen Uit hetgeen hiervoor - onder 5.4 - is overwogen volgt dat het Plan van Aanpak van HMC voor wat betreft het aspect ("item") verspreiding daaraan niet voldoet. Hiervan uitgaande heeft de Gemeente op goede gronden niet de maximale score behoeven toe te kennen aan de inschrijving van HMC ter zake van het onderhavige subgunningscriterium.

5.6.

De vraag rijst vervolgens of de gunningsbeslissing van 12 februari 2016 - overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:130 van de Aanbestedingswet 2012 - de relevante redenen van die beslissing bevat. HMC betwist dat dat het geval is. Zij kan daarin echter niet worden gevolgd. Zoals hiervoor (onder 5.4) overwogen dient in het Plan van Aanpak, met het oog op subgunningscriterium "K1 Productieproces", specifiek te worden ingegaan op de - planning van de - verspreiding van het weekblad. Een essentieel onderdeel daarvan - en wellicht wel het meest essentiële aspect - betreft de dag waarop het weekblad in alle woonkernen van de Gemeente wordt verspreid. HMC heeft dat moeten (kunnen) begrijpen, maar heeft dat dus nagelaten. Gelet hierop moet voor HMC aan de hand van de gunningsbeslissing duidelijk zijn geweest waar haar inschrijving te kort schoot. Ook al had de motivering mogelijk iets uitgebreider gekund, maakt de beslissing - mede bezien in het licht van het voorgaande - in ieder geval voldoende duidelijk om welke reden HMC niet en De Persgroep wel is gekozen en bevat zij voldoende relevante informatie om beroep in te kunnen stellen tegen de beslissing. Tegen die achtergrond is de voorzieningenrechter - anders dan HMC - verder van oordeel dat de brief van de Gemeente van 3 maart 2016 geen nieuwe redenen voor de gunningsbeslissing bevat, maar dat die brief niet meer dan een nadere toelichting op de reeds in de brief van 12 februari 2016 aangevoerde gronden voor de gunningsbeslissing betreft.

5.7.

Een en ander betekent dat de vorderingen van HMC zullen worden afgewezen.

5.8.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal HMC in de procedure tegen de Gemeente worden veroordeeld in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente. Voor een veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor de nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI: NL:HR:2010: BL1116).

Met betrekking tot de vordering van De Persgroep

5.9.

In de stellingen van de Gemeente ligt besloten dat zij nog steeds voornemens is verdere uitvoering te geven aan de gunningsbeslissing zoals kenbaar gemaakt in haar brief van 12 februari 2016. Bij die stand van zaken heeft De Persgroep geen belang bij toewijzing van haar vordering. Deze zal dan ook worden afgewezen.

5.10.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal De Persgroep in het kader van haar vordering worden veroordeeld in de kosten van de Gemeente. Deze kosten worden begroot op nihil, nu niet is gebleken dat de Gemeente als gevolg van die vordering extra kosten heeft moeten maken. Ondanks de afwijzing moet HMC in haar verhouding tot De Persgroep worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij. Het doel van De Persgroep was immers te bewerkstelligen dat de gunningsbeslissing in stand blijft. Dat doel is bereikt. HMC zal dan ook worden veroordeeld in de proceskosten van De Persgroep.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter:

6.1.

wijst de vorderingen van HMC af;

6.2.

wijst de vordering van De Persgroep af;

6.3.

veroordeelt De Persgroep voor wat betreft de door haar ingestelde vordering jegens de Gemeente in de kosten van de Gemeente, die worden begroot op nihil;

6.4.

veroordeelt HMC in de overige proceskosten, tot op dit vonnis aan de zijde van zowel de Gemeente als De Persgroep (telkens) begroot op € 1.435,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 619,-- aan griffierecht;

6.5.

bepaalt dat HMC de proceskosten ten behoeve van de Gemeente dient te voldoen binnen veertien dagen na het uitspreken van dit vonnis en dat zij - bij gebreke daarvan - daarover de wettelijke rente verschuldigd is;

6.6.

verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 29 april 2016.

jvl