Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:4697

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
06-04-2016
Datum publicatie
04-05-2016
Zaaknummer
C/09/395475 / HA ZA 11-1637 en C/09/418788 / HA ZA 12-574
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Inhoudsindicatie

IE

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/395475 / HA ZA 11-1637 en C/09/418788 / HA ZA 12-574

Vonnis van 6 april 2016

in zaak 11-1637 van

de rechtspersoon naar vreemd recht

CONVERSE INC.,

gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPI INTERNATIONAL FORWARDERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Leiden,

en in zaak 12-574 van

de rechtspersoon naar vreemd recht

CONVERSE INC.,

gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPI INTERNATIONAL FORWARDERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPI NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Zaandam,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,

3. [ged3],

wonende te [woonplaats 1] ,

gedaagde in conventie,

eiser in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,

4. [ged4],

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde in conventie,

eiser in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,

5. [ged5],

wonende te [woonplaats 3] ,

gedaagde in conventie ,

eiser in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,

6. de rechtspersoon naar vreemd recht

PELHAM SPORT S.L.,

gevestigd te Valencia, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

7. [ged7],

wonende te [woonplaats 4] ,

gedaagde,

niet verschenen,

8. [ged8],

wonende te [woonplaats 4] ,

gedaagde,

niet verschenen,

9. de rechtspersoon naar vreemd recht

RESSOKD-RINGS S.L.,

gevestigd te Alicante, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

10. de rechtspersoon naar vreemd recht

KARAMAY S.L.,

gevestigd te Guadelajara, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

11. de rechtspersoon naar vreemd recht

YAGUA TRADING S.L.,

gevestigd te Guadelajara, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

12. de rechtspersoon naar vreemd recht

AIAX INTERNACIONAL DEL COMERCIO 21 S.L.,

gevestigd te Madrid, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

13. [ged13],

wonende te [woonplaats 5] ,

gedaagde,

niet verschenen.

Eiseres in beide zaken zal hierna worden aangeduid als Converse. Gedaagden in beide zaken zullen hierna gezamenlijk (in enkelvoud) Alpi c.s. worden genoemd.

De zaak wordt voor Converse inhoudelijk behandeld door mr. N.W. Mulder, mr. L. Kroon, mr. L.E.J. Korsten en mr. A.M.E. Voerman, advocaten te Amsterdam en voor Alpi c.s. door mr. M.M. Hoving, mr. P. Wezelenburg, mr. F.M.L. Dekkers, mr. R. te Pas en mr. Tsoutsanis voornoemd, allen advocaten te Leiden.

1 De procedure

1.1.

Het verder verloop van de procedure in beide zaken blijkt uit:

- het tussenvonnis van 15 oktober 2014 en de daarin genoemde stukken;

- het tussenvonnis van 8 juli 2015 en de daarin genoemde stukken;

- de brief van de benoemde deskundige de heer [deskundige 1] van 29 juli 2015 waarin hij mededeelt zich als deskundige terug te trekken;

- de akte uitlating benoeming nieuwe deskundige van Converse van 9 september 2015;

- de akte uitlating benoeming deskundige van Alpi c.s. van 9 september 2015;

- de antwoordakte uitlating benoeming nieuwe deskundige van Converse van 30 september

2015;

- de akte uitlating benoeming deskundige van Alpi c.s. van 30 september 2015;

- de akte uitlating Converse in reactie op het door Alpi c.s. opgeworpen vertrouwelijkheidsverweer van 6 januari 2016.

1.2.

In beide zaken is vonnis nader bepaald op heden.

2 De verdere beoordeling

akte uitlating van Converse van 6 januari 2015

2.1.

De rechtbank weigert ambtshalve paragraaf 2 van de akte uitlating van Converse van 6 januari 2015. De rechtbank heeft Alpi c.s. in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het door Alpi c.s. opgeworpen punt betreffende de vertrouwelijkheid van de echtheidskenmerken (hetgeen hierna aan de orde zal komen). Paragraaf 2 ziet hier niet op.

nieuwe deskundige

2.2.

De door de rechtbank bij tussenvonnis van 8 juli 2015 benoemde deskundige, de heer [deskundige 1] , heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. De deskundige was nog niet van start gegaan met het bevolen onderzoek. De rechtbank zal in dit tussenvonnis een andere persoon als deskundige benoemen.

2.3.

Beide partijen hebben zich in hun akten van 9 september 2015 uitgelaten over personen die zij geschikt achten om als deskundige op te treden. In hun akten van 30 september 2015 hebben partijen op elkaars voorstellen gereageerd.

2.4.

Converse heeft onder meer de heer [A] , rechercheur bij de politie, als deskundige voorgesteld. De rechtbank heeft de heer [A] benaderd om te onderzoeken of hij over voldoende expertise beschikte en of hij beschikbaar was om als deskundige op te treden. Daarbij bleek dat de heer [A] gelet op zijn werkzaamheden onvoldoende tijd heeft om dit onderzoek uit te voeren.

2.5.

Alpi c.s. heeft als nieuwe deskundige de heer ing. [deskundige 2] (hierna: ‘ [deskundige 2] ’) voorgesteld, werkzaam bij […] te Hengelo. Alpi c.s. stelt dat hij ervaring heeft met kwaliteitsonderzoek van textiel. Converse voert daar tegen aan dat dat een andere expertise is dan onderzoek naar echtheidskenmerken. De rechtbank is van oordeel dat dit op zijn minst aanverwante onderzoeksgebieden zijn, zodat hem ook een zekere deskundigheid toegedicht mag worden om echtheidskenmerken te onderzoeken. Daartoe zullen immers naast productie- en echtheidscodes ook kenmerken behoren als textiel- en productiekwaliteit. Daardoor acht de rechtbank [deskundige 2] meer geschikt voor het uitvoeren van het onderzoek dan de door Converse nog voorgestelde deurwaarders en notaris, die over geen enkele technische deskundigheid beschikken en die ook geen ervaring hebben met het optreden als deskundige in de zin van artikel 194 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

2.6.

De rechtbank heeft [deskundige 2] daarom benaderd en daarbij onderzocht of hij over voldoende expertise beschikt, of hij beschikbaar is als deskundige op te treden en of het hem vrij staat in deze zaak op te treden. Daarbij is gebleken dat [deskundige 2] over de gezochte expertise beschikt, dat hij beschikbaar is en dat het hem vrij staat ten opzichte van zowel eiseres als gedaagden. De rechtbank zal [deskundige 2] dan ook tot deskundige benoemen.

2.7.

[deskundige 2] heeft aangegeven dat hij op basis van een inschatting van de te besteden tijd een voorschot zal vragen van € 16.808,- excl. BTW. Die schatting heeft hij als volgt gespecificeerd:

“Als deskundige hanteren wij voor werk en reis uren het tarief van € 215,- per uur, daarnaast nog eens € 0.68 per gereden km rekende af kantoor te Hengelo(ov). Facturering is op basis van voorschotnota’s. Het traject kent zeven fases:

- Fase 1: Bestuderen dossier. Communicatie rechtbank

- Fase 2: Bespreking unieke echtheidskenmerken t.b.v. controle schoenen. Aan te leveren door cliënt.

- Fase 3: Steekproef nemen 30 paar legale schoenen uit de markt verzamelen op basis van cliënt aangeleverde lijst van officiële dealers.

- Fase 4: Controle van Legale schoenen op echtheidskenmerken.

- Fase 5: Steekproef nemen 30 paar zogenaamde namaak schoenen uit 3 partijen waarvan twee in Italië liggen en 1 partij in Nederland.

- Fase 6: Controle van zogenaamde namaak schoenen op echtheidskenmerken

- Fase 7: Conclusie bevindingen, onderzoek en eind rapport.

Kosten fase 1: Schatting van 4 uur (locatie Hengelo)

Kosten fase 2: Schatting van 4 uur (locatie Hengelo)

Kosten fase 3: Schatting 16 uur + 1000km (diverse locaties in Nederland)

Kosten fase 4: Schatting 16 uur (Moeilijk aan te geven daar de hoeveelheid echtheidskenmerken nog onbekend zijn.

Kosten fase 5: Schatting 8 uur alleen voor locatie in Nederland (Locatie in Italië wordt door cliënt verzorgt geregeld)

Kosten fase 6: Schatting 16 uur (Moeilijk aan te geven daar de hoeveelheid echtheidskenmerken nog onbekend zijn.

Kosten fase 7: Schatting van 8 uur (locatie Hengelo)

Aanvullende kosten voor storage van 30 paar schoenen voor een periode van 2 jaar Prijs indicatie Shurgard Hengelo á € 27,- per maand = € 648,-“

2.8.

[deskundige 2] heeft aangegeven dat hij jegens partijen de volgende aansprakelijkheidsbeperking wil bedingen:

15. Aansprakelijkheid

15.1

[…] neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatverplichting.

15.2

[…] is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van […] , haar bestuurders of leidinggevende ondergeschikten.

15.3

Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van […] beperkt tot een bedrag gelijk aan een maal het terzake van de schadeveroorzakende werkzaamheden in rekening te brengen of reeds in rekening gebrachte honorarium. […] zal te allen tijde gerechtigd zijn schade zelf te (doen) herstellen.

15.4

De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15.3 zal nimmer meer bedragen dan € 10.000,-.

15.5

Elke rechtsvordering jegens […] verjaart 1 maand na het verrichten van de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft behoudens het geval dat de onregelmatigheid niet binnen die termijn had kunnen worden geconstateerd. In het geval de opdrachtgever de onregelmatigheid niet binnen de voornoemde termijn van 1 maand had kunnen constateren is het bepaalde van artikel 14 lid 1 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in een dergelijk geval iedere rechtsvordering verjaart 30 dagen na het tijdstip dat de opdrachtgever de onregelmatigheid heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Iedere aansprakelijkheid van […] zal in ieder geval zijn vervallen 3 maanden na

het verrichten van de door […] verrichte werkzaamheden.

15.6

Ieder recht op schadevergoeding zal zijn vervallen indien de opdrachtgever niet, nadat […] schriftelijk een (vermeende) vordering van de opdrachtgever definitief heeft afgewezen, binnen 3 maanden na voornoemde schriftelijke mededeling, een eis in rechte heeft ingesteld.

15.7

De opdrachtgever zal […] te alle tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade waarvoor […] jegens de opdrachtgever overeenkomstig deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn. De opdrachtgever zal in het hiervoor bedoelde geval […] tevens schadeloos stellen voor de kosten, schade en interessen, welke het gevolg zijn van dergelijke aanspreken van derden.

15.8

[…] zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten en/of certificaten genomen worden.”

2.9.

Indien partijen bezwaar hebben tegen de hoogte van het voorschot of de aansprakelijkheidsbeperking dienen zij dat binnen twee weken na dit vonnis per brief aan de rechtbank en de wederpartij kenbaar te maken. Dit kan de deskundige er toe doen beslissen de rechtbank te vragen hem te ontslaan van zijn benoeming.

vertrouwelijkheid

2.10.

In het tussenvonnis van 8 juli 2015 is bepaald dat de deskundige de echtheidskenmerken niet mag weergeven in zijn (concept)rapport. Alpi c.s. stelt in haar akte van 30 september 2015 dat die geheimhoudingsplicht voor de deskundige in strijd is met artikel 6 van het Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en artikel 19 Rv omdat zij dan geen effectief commentaar kan geven op het rapport.

2.11.

De rechtbank overweegt als volgt. Niet in geschil is dat Converse een gerechtvaardigd belang heeft dat de echtheidskenmerken niet openbaar worden. Gelet op de vertrouwelijkheid van de echtheidskenmerken heeft de rechtbank conform het voorstel van Alpi c.s. een deskundige benoemd om te controleren welke kenmerken Converse verifieerbaar heeft vastgelegd als echtheidskenmerken en of de in beslag genomen schoenen die kenmerken bezitten (zie tussenvonnis van 15 oktober 2014 r.o. 4.41). Thans uit Alpi c.s. echter bezwaar tegen het feit dat de echtheidskenmerken door de deskundige niet in het rapport mogen worden vermeld.

2.12.

Uit hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in zijn arrest van 13 maart 2015 (ECLI:NL:HR:2015:599) ter zake artikel 19 Rv volgt dat iedere partij de gelegenheid moet hebben om effectief commentaar te leveren op een deskundigenbericht dat aan de rechterlijke beslissing ten grondslag wordt gelegd. Om effectief commentaar te kunnen leveren op een deskundigenbericht, behoeven partijen niet steeds de beschikking te hebben over alle (onderliggende) bescheiden en andere gegevens waarop het deskundigenbericht mede is gebaseerd. Een partij die een deskundigenbericht, bij gebreke van de onderliggende gegevens of bescheiden, onvoldoende inzichtelijk of controleerbaar acht, kan daarvan desgewenst blijk geven in haar commentaar, waarna de rechter beoordeelt of het deskundigenbericht zonder schending van het beginsel van hoor en wederhoor aan de beslissing ten grondslag kan worden gelegd.

2.13.

De centrale onderzoeksvraag is of de in beslag genomen schoenen de echtheidskenmerken van Converse vertonen. Ingeval bij Alpi c.s. niet bekend is wat die kenmerken zijn, zou dit ertoe kunnen leiden dat het geven van effectief commentaar op het deskundigenrapport wordt bemoeilijkt. Zonder kennis van die kenmerken kunnen immers evenmin de gehanteerde onderzoeksmethode en de wijze van uitvoering worden gecontroleerd en van effectief commentaar worden voorzien.

2.14.

Converse stelt dat het beroep van Alpi c.s. op artikel 6 EVRM en artikel 19 Rv gelet op voornoemd arrest van de Hoge Raad prematuur is en zij bepleit dat Alpi c.s. pas bij akte uitlating deskundigenbericht blijk kan geven van eventuele onvoldoende inzichtelijkheid of controleerbaarheid van het deskundigenbericht.

2.15.

Uit het oogpunt van proceseconomie acht de rechtbank het evenwel zinvol om reeds nu te bepalen dat de deskundige Alpi c.s. (waaronder haar advocaten) op zijn kantoor inzage zal geven in de door Converse conform r.o. 2.8 van het tussenvonnis van 8 juli 2015 aan de deskundige opgegeven echtheidskenmerken. Dit dient te gebeuren nadat de deskundige zijn concept-rapport heeft opgesteld en aan partijen heeft toegezonden, zodat Alpi c.s. het onderzoek effectief kan controleren. Converse (en haar advocaten) mag daar desgewenst bij aanwezig zijn. Alpi c.s. zal geen afschrift daarvan ontvangen en ook geen kopieën of foto’s mogen maken van de stukken die zij ter inzage krijgt. In het door hem op te stellen deskundigenrapport zal de deskundige de echtheidskenmerken, zoals bijvoorbeeld bepaalde serienummers, productcodes en productcriteria, slechts summierlijk (en niet in detail) weergeven. In zoverre wijkt de rechtbank bij de benoeming van deze deskundige af van de instructies die zij gaf aan de vorige deskundige in het tussenvonnis van 8 juli 2015. Anders dan Converse stelt, is deze instructie aan de deskundige geen bindende eindbeslissing omdat geen stelling wordt genomen ten aanzien van een geschilpunt.

2.16.

De rechtbank merkt voorts op dat Converse niet gehouden is al haar echtheidskenmerken te openbaren, ook niet aan de deskundige. Evenmin behoeft zij aan te geven of naast de door haar opgegeven echtheidskenmerken andere echtheidskenmerken worden gebruikt. Het zal haar mitsdien vrij staan aan te geven op welke echtheidskenmerken zij een beroep wil doen; over andere echtheidskenmerken mag zij zwijgen. Consequentie daarvan is wel dat op niet ter kennis van de deskundige gebrachte echtheidskenmerken tegenover de deskundige en/of de rechtbank ook geen beroep kan worden gedaan.

2.17.

Ter waarborging van het gerechtvaardigde belang van Converse bij geheimhouding van de door haar gebruikte echtheidskenmerken zal de rechtbank op de voet van artikel 29 Rv Alpi c.s. en haar advocaten verbieden om mededelingen omtrent deze echtheidskenmerken te doen, zoals Alpi c.s. ook heeft voorgesteld. Aan de nakoming van deze verplichting zal een dwangsom worden verbonden. Dit verbod ziet ook op de summiere weergave van de echtheidskenmerken in het definitieve deskundigenrapport.

deelvonnis

2.18.

Converse stelt voor dat, ingeval het verkrijgen van monsters uit de partijen die zich onder de Italiaanse douane bevinden niet (binnen redelijke tijd) mogelijk blijkt, deelvonnis zal worden gewezen ten aanzien van de overige partijen schoenen. Alpi c.s. heeft zich hiertegen verzet.

2.19.

De rechtbank overweegt als volgt. Mocht de door Converse benoemde situatie zich voordoen, dan zal de rechtbank, na partijen gehoord te hebben, beslissen over de voortgang van de procedure.

3 De beslissing

De rechtbank

in beide zaken

3.1.

handhaaft het onder 3.1 van het vonnis van 8 juli 2015 bevolen onderzoek;

3.2.

benoemt in afwijking van het onder 3.2 van vonnis van 8 juli 2015 bepaalde tot deskundige:

De heer Ing. [deskundige 2]

[…]

[adres]

[postcode+woonplaats]

Nederland

3.3.

bepaalt met het oog op de door de deskundige bedongen aansprakelijkheidsbeperking dat partijen daartegen binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk bij de rechtbank (met kopie aan de wederpartij) bezwaar kunnen maken.

het voorschot

3.4.

bepaalt met het oog op de vaststelling van het voorschot op de kosten van de deskundige het volgende:

 • -

  partijen kunnen desgewenst binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk bij de rechtbank (met kopie aan de wederpartij) bezwaar maken tegen de begroting;

 • -

  indien niet of niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, wordt de hoogte van het voorschot op de kosten van de deskundige reeds nu voor alsdan vastgesteld op het door de deskundige begrote bedrag;

 • -

  indien wel tijdig bezwaar wordt gemaakt, zal het voorschot worden vastgesteld bij afzonderlijke rechterlijke beslissing;

3.5.

bepaalt dat Converse het voorschot op de kosten van de deskundige dient te deponeren. Hiertoe ontvangt Converse separaat een factuur van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR);

3.6.

draagt de griffier op om de deskundige onmiddellijk in kennis te stellen van de betaling van het voorschot;

het onderzoek

3.7.

bepaalt dat Converse haar procesdossiers in afschrift aan de deskundige dient te doen toekomen;

3.8.

bepaalt dat de deskundige het onderzoek zelfstandig zal instellen op de door de deskundige in overleg met partijen te bepalen tijd en plaats;

3.9.

wijst de deskundige er op dat:

 • -

  de deskundige voor aanvang van het onderzoek dient kennis te nemen van de Leidraad deskundigen in civiele zaken (te raadplegen op www.rechtspraak.nl of desgevraagd te verkrijgen bij de griffie);

 • -

  de deskundige het onderzoek onmiddellijk dient te staken en contact dient op te nemen met de griffier, indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het voorschot niet toereikend blijkt te zijn;

3.10.

bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan de deskundige dienen te verstrekken indien deze daarom verzoekt, de deskundige toegang dienen te verschaffen tot voor het onderzoek noodzakelijke plaatsen, en de deskundige ook voor het overige gelegenheid dienen te geven tot het verrichten van het onderzoek;

3.11.

bepaalt dat de gerechtelijke bewaarder van de op 24 september 2010 bij Alpi International in beslag genomen schoenen, Hub Hub B.V., de deskundige toegang zal geven tot de betreffende schoenen en hem monsters zal laten nemen uit die partij schoenen;

de vertrouwelijkheid

3.12.

draagt de deskundige op aan Alpi c.s. (en haar advocaten) om, nadat hij partijen zijn concept-rapport heeft toegezonden, op het kantoor van de deskundige en in zijn bijzijn en in het bijzijn van Converse (en haar advocaten) indien gewenst, inzage te geven in de echtheidskenmerken waarin hij in het kader van zijn onderzoek inzage verkrijgt, zonder het verstrekken van afschriften van die echtheidskenmerken, en voorts om de echtheidskenmerken geheim te houden voor derden;

het schriftelijk rapport

3.13.

draagt de deskundige op om uiterlijk vier maanden na het schriftelijk bericht van de griffier omtrent de betaling van het voorschot een schriftelijk en ondertekend rapport in drievoud ter griffie van de rechtbank in te leveren, onder bijvoeging van een gespecificeerde declaratie;

3.14.

bepaalt dat de deskundige een concept van het rapport aan Converse moet toezenden, opdat Converse de gelegenheid krijgt daarover bij de deskundige opmerkingen te maken en verzoeken te doen, waaronder mede begrepen een verzoek echtheidskenmerken te verwijderen voor zover die meer behelzen dan een summiere omschrijving;

3.15.

bepaalt dat de deskundige na ontvangst van de reactie van Converse hetzelfde concept van het rapport aan Alpi c.s. moet sturen, met dien verstande dat daaruit zo nodig details van echtheidskenmerken zijn verwijderd, opdat Alpi c.s. de gelegenheid krijgt daarover bij de deskundige opmerkingen te maken en verzoeken te doen;

3.16.

bepaalt dat de deskundige in het definitieve rapport de door partijen gemaakte opmerkingen en verzoeken en de reactie van de deskundige daarop moet vermelden;

3.17.

bepaalt dat partijen binnen vier weken dienen te reageren op het concept-rapport van de deskundige nadat dit aan de betreffende partij is toegezonden en dat partijen geen gelegenheid hebben bij de deskundige te reageren op elkaars opmerkingen en verzoeken naar aanleiding van het concept-rapport;

overige bepalingen

3.18.

draagt de griffier op de zaak op een rol te plaatsen:

 • -

  indien het voorschot niet binnen de daarvoor bepaalde (eventueel verlengde) termijn is ontvangen: voor akte uitlating voortprocederen aan beide zijden op een termijn van twee weken; of

 • -

  na ontvangst ter griffie van het deskundigenbericht: voor conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van Converse op een termijn van vier weken;

3.19.

bepaalt dat Alpi c.s. en haar advocaten die kennis nemen van de

echtheidskenmerken ten kantore van de deskundige als bedoeld in 3.12 hiervoor, ten

aanzien van die echtheidskenmerken geheimhouding dienen te betrachten, inclusief de

summiere weergave van echtheidskenmerken als opgenomen in het definitieve

deskundigenrapport;

3.20.

veroordeelt Alpi c.s. aan Converse een dwangsom te betalen van € 100.000,- voor

iedere keer dat Alpi c.s. danwel een van haar advocaten het onder 3.19 bepaalde overtreedt,

met een maximum van in totaal € 1,5 miljoen;

3.21.

verklaart de beslissing voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

3.22.

houdt iedere verdere beslissing aan;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos, mr. L. Alwin en mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 6 april 2016.