Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:4627

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
15-04-2016
Datum publicatie
28-04-2016
Zaaknummer
C-09-508503-KG ZA 16-416
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Executiegeschil. Verbod executieveiling wegens misbruik van bevoegdheid. Uit opbrengst veiling kan hooguit eerste hypotheekhouder worden voldaan en kan vordering van beslagleger niet (deels) worden betaald.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/508503 / KG ZA 16-416

Vonnis in kort geding van 15 april 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A.S.O.J. MANAGEMENT B.V.,

voorheen genaamd: [de BV] .,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. A.P. Macro te Amsterdam,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KITE CAPITAL B.V.,

gevestigd te Hazerswoude-Rijndijk,

gedaagde,

advocaat mr. A.J.M. de Bruijn te Bussum.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als 'ASOJ' en 'Kite Capital'.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, met producties;

- de brief van Kite Capital van 13 april 2016, met producties;

- de op 14 april 2016 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door Kite Capital pleitnotities zijn overgelegd.

1.2.

Op 15 april 2016 is door middel van een verkort vonnis uitspraak gedaan. Het onderstaande vormt daarvan de uitwerking.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

Bij verstekvonnis van de rechtbank Amsterdam van 12 maart 2014 is ASOJ veroordeeld om aan Kite Capital te voldoen de som van € 150.000,--, vermeerderd met de contractuele rente van 10% per jaar vanaf 30 september 2013 en met veroordeling van ASOJ in de proceskosten.

2.2.

Op 7 april 2014 heeft Kite Capital krachtens dat verstekvonnis executoriaal beslag laten leggen op de (recreatie)woning aan de [adres] te [plaats] , kadastraal bekend gemeente [gemeente] , sectie […] , nummer [nummer] (hierna 'de woning'), die aan ASOJ toebehoort.

2.3.

ASOJ is in verzet gegaan tegen het vonnis van 12 maart 2016.

2.4.

Bij - uitvoerbaar bij voorraad - vonnis van 4 november 2015 heeft de rechtbank Amsterdam het verstekvonnis vernietigd en - opnieuw beslissend - ASOJ in conventie veroordeeld om aan Kite Capital te voldoen een bedrag van € 150.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 september 2013, onder afwijzing van de vorderingen van ASOJ in reconventie. Zowel in conventie als in reconventie is ASOJ veroordeeld en de proces- en nakosten.

2.5.

ASOJ is op 26 januari 2016 in hoger beroep gegaan van het vonnis van 4 november 2015. De appelprocedure loopt nog.

2.6.

Ten behoeve van ANB AMRO bank N.V. (hierna 'ABN AMRO') is - bij wijze van zekerheid in verband met een geldlening van € 447.000,--, te vermeerderen met rente en kosten - op de woning een recht van eerste hypotheek gevestigd. Uit hoofde van die geldlening bedroeg de vordering van ABN AMRO op ASOJ op 14 maart 2016
€ 298.861,59, exclusief (boete)rente en overige kosten.

2.7.

ANB AMRO heeft de woning op 25 november 2014 laten taxeren. Daarbij is de marktwaarde van de woning vastgesteld op € 260.000,-- en de "indicatie opbrengst bij gedwongen verkoop onder tijdslimiet" op € 180.000.--.

2.8.

Bij exploot van 14 maart 2016 heeft Kite Capital ASOJ bevolen om binnen twee dagen aan het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 4 november 2015 te voldoen, bij gebreke waarvan de woning op 18 april 2016 om omstreeks 13.30 uur in het openbaar zal worden verkocht.

3 Het geschil

3.1.

ASOJ vordert, zakelijk weergegeven:

primair

- Kite Capital - op straffe van verbeurte van een dwangsom - te gebieden het executoriale beslag op de woning op te heffen en opgeheven te houden gedurende een periode van twaalf maanden, binnen welke periode ASOJ de gelegenheid heeft de woning te verkopen voor een minimale prijs van € 240.000,--;

- Kite Capital - op straffe van verbeurte van een dwangsom - te gebieden de executoriale veiling van de woning te staken en gestaakt te houden voor een periode van twaalf maanden;

subsidiair

- een voorlopige voorziening te treffen die het belang van ASOJ dient;

een en ander met veroordeling van Kite Capital in de proceskosten.

3.2.

Naast de hiervoor vermelde feiten voert ASOJ daartoe - samengevat - het volgende aan.

Kite Capital heeft geen in redelijkheid te respecteren belang bij de executoriale verkoop van de woning en maakt daarmee misbruik van bevoegdheid. Het staat namelijk vast dat Kite Capital bij voortzetting van de executie haar vordering op ASOJ uit hoofde van het vonnis van 4 november 2015 niet kan verhalen op de verkoopopbrengst van de woning, aangezien ABN AMRO, als eerste hypotheekhouder, haar vordering op ASOJ - die de waarde van de woning overstijgt - bij voorrang kan verhalen op de verkoopopbrengst. Voortzetting van de executie is voor alle betrokkenen nadelig. Iedereen heeft belang bij een zo hoog mogelijke opbrengst van de woning. In verband hiermee wil ASOJ in de gelegenheid worden gesteld de woning onderhands te verkopen. Met het oog daarop is zij bereid aan ABN AMRO een onherroepelijke volmacht af te geven.

3.3.

Kite Capital voert gemotiveerd verweer, dat - voor zover nodig - hierna zal worden besproken.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

Het onderhavige geschil betreft een executiegeschil ex artikel 438 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Ten aanzien daarvan geldt als uitgangspunt de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van de partij, aan wie de vordering bij - zoals hier - uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is toegewezen. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee, dat in een executiegeschil geen inhoudelijke bezwaren tegen de uitspraak kunnen worden aangevoerd, behoudens die welke nopen tot het oordeel dat sprake is van misbruik van bevoegdheid. Slechts indien de executant geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij executie kan tenuitvoerlegging van het vonnis worden verboden. Hiervan kan sprake zijn indien het te executeren vonnis op een klaarblijkelijke juridische of feitelijke misslag berust of indien na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk een noodtoestand doen ontstaan voor de geëxecuteerde, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet aanvaardbaar is.

4.2.

De hypothecaire schuld van ASOJ bij ABN AMRO beloopt op dit moment een bedrag van (circa) € 298.861,59. Uit het onder 2.7 vermelde taxatierapport volgt dat de woning in november 2014 een marktwaarde vertegenwoordigde van ongeveer € 260.000,-- en een executiewaarde van ± € 180.000,--. Kite Capital heeft dat taxatierapport op zichzelf niet, althans onvoldoende, bestreden. Volgens Kite Capital is de waarde van de woning echter inmiddels gestegen, welke stelling zij onderbouwt met een tweetal uitdraaien van de website www.funda.nl, waarbij twee recreatiewoningen, die op hetzelfde recreatiepark zijn gelegen als de woning, te koop worden aangeboden voor prijzen van € 325.000,-- en € 349.000,--. In het midden kan blijven of dat reële vraagprijzen betreffen, wat ASOJ gemotiveerd betwist (volgens haar is onlangs een vergelijkbare woning onderhands verkocht voor een bedrag van
€ 260.000,--), aangezien voor dit geschil (enkel) de executiewaarde van de woning van belang is. Dat de executiewaarde van de woning de vordering van ABN AMRO overstijgt, heeft Kite Capital niet voldoende onderbouwd. Op grond van de hiervoor bedoelde uitdraaien kan in ieder geval niet worden aangenomen dat de executiewaarde van de woning in een periode van circa zeventien maanden is gestegen van € 180.000,-- tot ongeveer € 299.000,--, ook al wordt ervan uitgegaan dat de onroerend-goedmarkt de laatste tijd weer is aangetrokken.

4.3.

Uitgaande van het voorgaande moet in het bestek van dit kort geding worden aangenomen dat de opbrengst van de executoriale verkoop van de woning door Kite Capital - na aftrek van de kosten - volledig aan ABN AMRO, als eerste hypotheekhouder, zal toekomen. Daarmee resteert in het geheel niets ter voldoening van de vordering van Kite Capital uit hoofde van het vonnis van 4 november 2015. In die situatie heeft Kite Capital geen in redelijkheid te respecteren belang bij voorzetting van de voorgenomen executoriale verkoop van de woning op 18 april 2016 en maakt zij daarmee misbruik van haar (executie)bevoegdheid. In de gegeven omstandigheden moet het in het belang van alle betrokkenen worden geacht dat ASOJ - overeenkomstig haar wens - een redelijke termijn wordt gegund om de woning onderhands te verkopen, waarmee ABN AMRO kennelijk ook instemt. Het belang van Kite Capital is er in het bijzonder in gelegen dat - mede uitgaande van de door haar geschatte marktwaarde van de woning - haar vordering bij een onderhandse verkoop mogelijk deels wordt voldaan, wat bij een executoriale verkoop uitgesloten is. Voor zover Kite Service zich heeft beroepen op het arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 16 oktober 2012 (ECLI:NL:GHSHE:2012:BY0805), moet daaraan worden voorbijgegaan, omdat de casus die heeft geleid tot die uitspraak zich niet laat vergelijken met die in het onderhavige geschil. In de kwestie die leidde tot het arrest was sprake van betalingsonwil van de schuldenaar. Niet aannemelijk is geworden dat ASOJ eenzelfde verwijt kan worden gemaakt.

4.4.

Op grond van het voorgaande zal Kite Capital worden geboden de executieveiling te staken en gestaakt te houden gedurende een - redelijk geachte - periode van negen maanden, onder de verplichting van ASOJ om de woning binnen tien dagen te koop aan te bieden. Mede gelet op de belangen van Kite Capital bestaat er (vooralsnog) geen aanleiding voor opheffing van het executoriale beslag op de woning. De woning kan immers ook worden verkocht, terwijl daarop een executoriaal beslag ligt, terwijl ASOJ mogelijkheden ter beschikking staan (bijvoorbeeld een kort geding) wanneer na een onderhandse verkoop de levering niet kan plaatsvinden doordat Kite Capital weigert mee te werken aan de opheffing van het executoriale beslag. Aldus wordt veiliggesteld dat de woning buiten Kite Capital om wordt verkocht en een eventuele overwaarde van de woning (geheel) ten goede komt aan Kite Capital.

4.5.

Oplegging van een dwangsom, als stimulans tot nakoming van de te geven beslissing, is aangewezen. Bepaald zal worden dat de dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

4.6.

Kite Capital zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

- gebiedt Kite Capital de executoriale veiling van de vakantiewoning aan de [adres] te [plaats] op 18 april 2016 te staken en gestaakt te houden voor een periode van negen maanden, onder de verplichting van ASOJ om de vakantiewoning binnen tien dagen na het uitspreken van dit vonnis (onderhands) te koop aan te bieden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat Kite Capital daarmee in gebrek blijft;

- bepaalt dat de dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan;

- veroordeelt Kite Capital in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van ASOJ begroot op € 1.816,75, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat, € 619,-- aan griffierecht en € 84,75 aan dagvaardingskosten, in voorkomende gevallen te vermeerderen met btw;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2016.

jvl