Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:3077

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
23-03-2016
Datum publicatie
24-03-2016
Zaaknummer
C-09-494207-HA ZA 15-922
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Fraude online-casino. Inlichtingenplicht schuldenaar ten opzichte van zijn schuldeiser betreffende het voor verhaal beschikbare vermogen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/494207 / HA ZA 15-922

Vonnis van 23 maart 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

CORONA LTD, h.o.d.n. Kroon Casino,

gevestigd te Ta'Xbiex Waterfront, Malta,

eiseres,

advocaat mr. C.F.M. de Vries te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. L.A. Bettonvil te Zoetermeer.

Partijen zullen hierna Kroon Casino en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 4 augustus 2015, met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord,

 • -

  het tussenvonnis van 7 oktober 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast,

 • -

  het proces-verbaal van de op 5 februari 2016 gehouden comparitie van partijen en de daarin genoemde stukken, waaronder de akte wijziging van eis.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Kroon Casino is een aanbieder van online kansspelen. Gebruikers moeten zich registreren bij Kroon Casino en een account aanmaken. [gedaagde] is sinds 27 januari 2015 geregistreerd bij Kroon Casino.

2.2.

Gebruikers die om geld willen spelen, kunnen dit onder meer doen door geld te storten op hun casinorekening met een paysafecard. Dit is een veelgebruikt online-prepaid betaalmiddel. Daarmee kan betaald worden door de 16-cijferige pincode, die op de kaart staat vermeld, in te voeren. Een paysafecard heeft een waarde van € 10,-, € 25,- € 50,- of (maximaal) € 100,-. Voor het betalen van grotere bedragen, kunnen meerdere paysafecards worden gecombineerd (met een maximum van 10 kaarten).

2.3.

Als gevolg van een ‘bug’ in het systeem van Kroon Casino kon in de periode van

4 februari 2015 tot en met 8 april 2015 met een paysafecard geld worden gestort op de casinorekening van een gebruiker, zonder dat dit geld daadwerkelijk werd afgeschreven van de paysafecard en bijgeschreven op de bankrekening van Kroon Casino. Aldus was het in die periode mogelijk om dezelfde paysafecard-pincode steeds opnieuw te gebruiken en een veelvoud van het maximale bedrag van € 100,- per kaart op de casinorekening te laten bijschrijven.

2.4.

In de periode van 9 maart 2015 tot en met 8 april 2015 is via het account van [gedaagde] gebruik gemaakt van de hierboven omschreven bug, door met gebruikmaking van telkens dezelfde paysafecards een tegoed van in totaal € 113.994,- bij te schrijven op de casinorekening van [gedaagde] . Dit tegoed op de casinorekening is vervolgens in etappes vrijwel volledig uitbetaald op de eigen bankrekening van [gedaagde] bij SNS Bank N.V. (hierna: SNS Bank) met rekeningnummer [rekeningnummer] .

2.5.

Op 22 april 2015 heeft Kroon Casino, na ontdekking van de bug, het account van [gedaagde] geblokkeerd. Kroon Casino heeft een bedrag van € 565,- van [gedaagde] kunnen terugvorderen, zodat van het op de casinorekening bijgeschreven bedrag van

€ 113.994,- uiteindelijk een bedrag van € 113.429,- is uitbetaald op de eigen bankrekening van [gedaagde] . Bij brief van diezelfde dag heeft de advocaat van Kroon Casino aan [gedaagde] verzocht om het onterecht uitbetaalde bedrag terug te storten. [gedaagde] heeft tot op heden nog geen terugbetaling aan Kroon Casino gedaan.

2.6.

Kroon Casino heeft, na voorafgaand verlof van de voorzieningenrechter, op 24 juli 2015 conservatoir derdenbeslag gelegd op de door [gedaagde] aangehouden bankrekeningen bij ABN Amro N.V. (hierna: ABN Amro) en SNS Bank. De bankrekening van [gedaagde] bij ABN Amro had volgens de derdenverklaring van ABN Amro per 24 juli 2015 een debetstand van € 105,-. De bankrekening van [gedaagde] bij SNS Bank had volgens de derdenverklaring een positief saldo van € 422,99. Kroon Casino heeft op 21 augustus 2015 nogmaals beslag doen leggen op de bankrekening bij SNS Bank, het saldo bedroeg toen € 158,32.

2.7.

Eveneens heeft Kroon Casino op 19 juli 2015 getracht met verlof van de voorzieningenrechter conservatoir beslag te leggen op roerende zaken op het woonadres van [gedaagde] aan de [adres] te [woonplaats] . [gedaagde] heeft op 29 juli 2015 aan de deurwaarder meegedeeld geen roerende zaken te bezitten. Vervolgens heeft de advocaat van [gedaagde] bij e-mail van 6 augustus 2015 aan de deurwaarder meegedeeld dat [gedaagde] op het genoemde adres bij een kennis (mw. [A] ) inwoont, tegen betaling van kostgeld, en dat alle roerende zaken op dit adres eigendom zijn van [A] .

2.8.

In het beslagrekest van 23 juli 2015 had Kroon Casino ook verzocht om conservatoir beslag te mogen leggen op een mogelijk aan [gedaagde] toebehorende auto. Het beslagverzoek is voor dit deel door de voorzieningenrechter afgewezen, omdat het voertuig onvoldoende concreet was gespecifieerd. Vervolgens heeft Kroon Casino bij beslagrekest van 12 augustus 2015 een meer specifiek beslagverzoek gedaan en verlof gevraagd aan de voorzieningenrechter - en vervolgens ook gekregen - om conservatoir beslag te leggen op een Opel Astra met kenteken [kentekennummer] , die volgens het verzoekschrift eigendom is van [gedaagde] , maar op 31 juli 2015 op naam van [A] is gezet.

3 Het geschil

3.1.

Kroon Casino vordert - na wijziging van eis - dat de rechtbank, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

i. [gedaagde] veroordeelt tot betaling aan Kroon Casino van een bedrag van € 113.429,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 maart 2015, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen dag, tot aan dag van volledige betaling;

ii. voor recht verklaart dat [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Kroon Casino,

althans ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van Kroon Casino, en uit dien hoofde verplicht is de schade van Kroon Casino te vergoeden;

iii. [gedaagde] verbiedt, op eigen naam dan wel met gebruikmaking van andermans naam

en/of gegevens, een account aan te maken op de website van Kroon Casino en/of op andere wijze gebruik te maken van de diensten van Kroon Casino;

iv. [gedaagde] veroordeelt om, binnen een week na dit vonnis, aan Kroon Casino een gespecificeerde opgave te verstrekken omtrent zijn voor verhaal vatbare vermogen, inkomen en goederen, waaronder maar niet beperkt tot:

a. aangifte inkomstenbelasting 2014 en de conceptaangifte 2015, met bijbehorende

toelichtingen en bewijzen van vermogen en schulden zoals ingediend hij de

belastingdienst;

de door [gedaagde] van de belastingdienst ontvangen aanslag inkomstenbelasting

over 2014;

een specificatie van alle bankrekeningen in binnen- en buitenland en bijbehorende

bankafschriften vanaf 1 januari 2015 tot heden, betreffende bankrekeningen van

[gedaagde] persoonlijk, van [gedaagde] gezamenlijk met zijn echtgenote of anderen (huisgenoot), en van eventuele rechtspersonen waarin [gedaagde] alleen of met anderen de overwegende zeggenschap heeft;

een onderbouwde specificatie van alle registergoederen in binnen- en buitenland waarbij [gedaagde] als enig rechthebbende of als mederechthebbende betrokken is;

een onderbouwde specificatie van alle roerende zaken in binnen- en buitenland waarbij [gedaagdes] als enig rechthebbende of als mederechthebbende betrokken is, daaronder begrepen auto’s, boten, en andere zaken;

een onderbouwde specificatie van alle debiteuren van [gedaagde] , krachtens welke rechtsverhouding dan ook, ongeacht de opeisbaarheid van de betreffende vordering;

een onderbouwde specificatie van alle transacties met rechtstreekse of aange-trouwde bloed-en aanverwanten, en met hen gerelateerde partijen, sinds maart 2015;

een onderbouwde specificatie van eventuele andere vermogens- en inkomstenbronnen in binnen- en buitenland;

v. [gedaagde] gelast, binnen een week na dit vonnis, aan Kroon Casino alle bij hem bekende informatie en identificerende gegevens te verstrekken van de personen door wie hij naar eigen zeggen zou zijn benaderd en/of met wie hij zou hebben samengewerkt bij het plegen van de onderhavige fraude;

vi. [gedaagde] veroordeelt tot het betalen van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van telkens € 500,- ineens voor iedere niet-nakoming van het gevorderde onder (iii), (iv) en (v), voor iedere dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen) waarop deze niet nakoming voortduurt, althans een door de rechtbank te bepalen dwangsom;

vii. voor recht verklaart dat [gedaagde] ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden aan Kroon Casino niet te goeder trouw is geweest;

viii. [gedaagde] veroordeelt in de proceskosten en de nakosten, de beslagkosten en de buitengerechteljke kosten van € 1.909,29, met de bepaling dat over het bedrag van de toegewezen proceskosten wettelijke rente verschuldigd zal zijn vanaf 14 dagen na de datum van vonniswijzing.

3.2.

Kroon Casino legt aan de vorderingen onder (i), (ii) en (iii) ten grondslag dat [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld door een bedrag van € 113.429,- over te laten maken van de casinobankrekening naar zijn eigen bankrekening, terwijl hij wist dat hij dit geld niet daadwerkelijk op de casinorekening had gestort. Door aldus te handelen heeft [gedaagde] zich tevens schuldig gemaakt aan overtreding van het bepaalde in artikel 326c van het Wetboek van Strafrecht. Subsidiair beroept Kroon Casino zich op onverschuldigde betaling, meer subsidiair op een toerekenbare tekortkoming van [gedaagde] wegens niet nakoming van artikel 2 lid 3 van de toepasselijke algemene voorwaarden van Kroon Casino, en meest subsidiair op ongerechtvaardigde verrijking.

Aan de vordering onder (iv) en (v) legt Kroon Casino ten grondslag dat zij recht erop heeft en belang erbij heeft dat [gedaagde] wordt bevolen inlichtingen te verstrekken over zijn voor verhaal vatbare vermogen, inkomen en goederen en de personen met wie hij zou hebben samengewerkt. Er is een groot bedrag van de casinorekening verdwenen, terwijl het bankbeslag nauwelijks iets heeft opgeleverd. Bovendien stelt [gedaagde] zonder enige onderbouwing dat hij niet bij machte is om enige terugbetaling te doen, omdat hij het geld deels zou hebben afgestaan aan niet nader te noemen personen met wie hij zou hebben samengewerkt en het andere deel zou hebben gebruikt om schulden mee af te lossen. Onder die omstandigheden rust op [gedaagde] de plicht om openheid van zaken te geven. Kroon Casino beroept zich in dit verband op hetgeen in het arrest van de Hoge Raad van

20 september 1991 (NJ 1992, 552) is bepaald over de plicht van de schuldenaar inlichtingen aan de individuele crediteur te verstrekken over de vermogenspositie en voor verhaal vatbare goederen van de schuldenaar.

Ten slotte vordert Kroon Casino onder (vi) een verklaring voor recht dat [gedaagde] niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan van de schuld, om te voorkomen dat [gedaagde] door het indienen van een verzoek tot toelating in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) onder een groot deel van zijn schulden uitkomt.

3.3.

[gedaagde] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

vordering tot terugbetaling en daaraan verwante nevenvorderingen

4.1.

Gelet op de primaire grondslag van de vordering dient allereerst te worden beoordeeld of [gedaagde] onrechtmatig jegens Kroon Casino heeft gehandeld en aldus op grond van onrechtmatige daad kan worden aangesproken tot terugbetaling van het door Kroon Casino gevorderde bedrag. De rechtbank overweegt daarover het volgende.

4.2.

Als onvoldoende weersproken staat vast dat er in een tijdsbestek van ongeveer een maand met gebruikmaking van (telkens dezelfde) paysafecards een bedrag van € 113.994,- is bijgeschreven op de casinorekening van [gedaagde] bij Kroon Casino, zonder dat daar een daadwerkelijke betaling tegenover stond, aangezien als gevolg van een bug in het systeem van Kroon Casino geen afschrijving plaatsvond van de paysafecard naar de bankrekening van Kroon Casino. Hierdoor was het mogelijk om dezelfde paysafecard telkens opnieuw te gebruiken, tot ver boven het maximale tegoed van € 100,-. Kroon Casino heeft in dit verband voldoende gemotiveerd gesteld dat via het account van [gedaagde] sommige paysafecards tot wel 33 keer toe zijn gebruikt, dat degene die de kaarten gebruikte kennelijk precies wist hoe lang hij moest wachten voordat hij een bepaalde paysafecard opnieuw moest gebruiken, en dat de op de casinorekening gestorte bedragen doorgaans binnen een dag werden uitbetaald op de eigen bankrekening van [gedaagde] . Deze omstandigheden heeft [gedaagde] onvoldoende gemotiveerd weersproken. Gelet op deze handelswijze kan het niet anders dan dat degene die de betalingen met de paysafecards verrichte op de hoogte was van de bug in het systeem van Kroon Casino en moet hebben geweten dat hij op valselijke wijze tegoed op de casinorekening liet bijschrijven, waar geen daadwerkelijke betaling aan Kroon Casino tegenover stond. Aldus kan als vaststaand worden aangenomen dat er sprake is geweest van doelbewust misbruik van de bug in het systeem.

4.3.

De rechtbank is voorts van oordeel dat als vaststaand kan worden aangenomen dat het [gedaagde] zelf is geweest die alle bovenomschreven onrechtmatige handelingen heeft verricht. Het verweer van [gedaagde] dat niet hij, maar derden de betalingen met de paysafecards hebben uitgevoerd, wordt niet gevolgd. In de eerste plaats zijn alle handelingen uitgevoerd via het account dat [gedaagde] bij Kroon Casino had aangemaakt, hetgeen op zichzelf al een sterk vermoeden oplevert dat hij de betalingen zelf heeft gedaan.

Maar er zijn meer omstandigheden die direct in zijn richting wijzen. Zo heeft Kroon Casino een e-mail overgelegd van een andere gebruikster, met wier account op eenzelfde wijze misbruik is gemaakt van de bug in het systeem. In deze e-mail verklaart de desbetreffende gebruikster (mw. [B] ) dat [gedaagde] haar had verteld dat hij een manier wist om geld te winnen via een online-casino en dat zij vervolgens haar gegevens aan [gedaagde] heeft gegeven om een account aan te maken. [gedaagde] zou vervolgens met behulp van die gegevens een bedrag van € 11.000,- hebben verkregen. In de verklaring van [B] komt nergens naar voren dat er naast [gedaagde] ook nog derden betrokken zouden zijn.

Verder blijkt uit een overzicht van Kroon Casino dat er naast [B] nog andere gebruikersaccounts zijn geweest die misbruik hebben gemaakt van paysafecards. In elk geval een deel van deze gebruikers is direct te linken aan [gedaagde] . Zo heeft hij ter comparitie bevestigd dat zich onder de gebruikersnamen e-mailadressen van zijn moeder, broer en een kennis bevinden. Kroon Casino heeft onweersproken gesteld dat uit onderzoek naar de transacties is gebleken dat bepaalde paysafecards zowel door het account van [gedaagde] als door andere aan hem te linken accounts zijn hergebruikt. Bovendien zijn de meeste accounts gelijktijdig aangemaakt in de periode waarin de fraude vanaf het account van [gedaagde] werd gepleegd, te weten maart 2015.

4.4.

Hiertegenover heeft [gedaagde] niet meer geplaatst dan een - niet met verdere concrete namen of concrete gegevens uitgewerkt - betoog dat hij door derden zou zijn benaderd om tegen betaling zijn casino-account ter beschikking te stellen, en dat hij ook de andere personen met deze derden in contact heeft gebracht. De rechtbank overweegt dat dit betoog mede in het licht van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden, die direct in de richting van [gedaagde] wijzen, als onvoldoende onderbouwd moet worden gepasseerd.

Nu de rechtbank de stellingen van [gedaagde] op dit onderdeel terzijde schuift, zal worden afgewezen de vordering van Kroon Casino tot openbaarmaking van de identiteit van de beweerdelijke derden-betrokkenen, nu deze vordering kennelijk slechts is ingesteld voor het geval de rechtbank op dit punt anders zou oordelen.

4.5.

De conclusie is dan ook dat [gedaagde] onrechtmatig jegens Kroon Casino heeft gehandeld door doelbewust misbruik te maken van een bug in het systeem door valselijke betalingen met paysafecards te doen op zijn casinorekening, wetende dat daar geen werkelijke betaling aan Kroon Casino tegenover stond, en het aldus gecreëerde fictieve tegoed vervolgens door Kroon Casino op zijn eigen bankrekening te laten uitbetalen. Deze onrechtmatige daad kan op grond van schuld (in de vorm van opzet) aan [gedaagde] worden toegerekend. Dat brengt met zich dat [gedaagde] op grond van het bepaalde in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk is voor de schade die Kroon Casino door zijn onrechtmatig handelen heeft geleden. Die schade bestaat er in dit geval in dat Kroon Casino op basis van een valselijk gecreëerd tegoed op de casinorekening een bedrag van € 113.429,- aan [gedaagde] heeft uitgekeerd. Dit bedrag dient volledig aan Kroon Casino te worden terugbetaald. De stelling van [gedaagde] dat de waarde van de paysafecards op het terug te betalen bedrag in mindering moet worden gebracht wordt niet gevolgd, nu niet is gesteld of gebleken dat er daadwerkelijk enig bedrag van de paysafecards is afgeschreven (en er dus vanuit dient te worden gegaan dat het tegoed nog op deze cards staat), zodat ervan moet worden uitgegaan dat het volledige bedrag van € 113.429,- valselijk is gegenereerd.

4.6.

Evenmin wordt [gedaagde] gevolgd in zijn stelling dat hem een deel van het gevorderde moet worden kwijtgescholden, omdat Kroon Casino heeft nagelaten om overeenkomstig haar eigen algemene voorwaarden telkens bij de uitbetalingen van het maximale bedrag van € 5.000,- te controleren of de gelden rechtsgeldig door [gedaagde] waren verkregen. De redelijkheid en billijkheid brengen immers met zich dat zelfs indien Kroon Casino kan worden verweten dat zij de fraude mogelijk eerder had behoren te ontdekken, dit niet ertoe leidt dat de pleger van die fraude een deel van het wederrechtelijk verkregen geld zou mogen behouden. Dat zou er immers op neerkomen dat misdaad (deels) loont, wat niet als rechtens juist kan worden aanvaard.

4.7.

Uit het bovenstaande volgt dat de vordering tot terugbetaling van een bedrag van € 113.429,- toewijsbaar is. Kroon Casino vordert tevens de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 9 maart 2015, maar zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom [gedaagde] al vanaf 9 maart 2015 rente over dit volledige bedrag verschuldigd is, aangezien vast staat dat een substantieel deel van dat bedrag pas later, tussen 9 maart 2015 en 8 april 2015 door [gedaagde] is verkregen. De rechtbank zal de wettelijke rente dan ook toewijzen vanaf 8 april 2015, nu vast staat dat op [gedaagde] in elk geval op die dag een verbintenis tot terugbetaling van de volledige hoofdsom rustte en op de voet van artikel 6:83 sub b jo. 6:119 BW met onmiddellijk ingang rente over dit bedrag verschuldigd is.

4.8.

De onder (ii) gevraagde verklaring voor recht ten aanzien van het onrechtmatig handelen van [gedaagde] zal eveneens worden toegewezen. Tevens zal, als niet bestreden, een verbod aan [gedaagde] worden opgelegd een account aan te maken op de website van Kroon Casino, zoals gevorderd onder (iii).

informatieverplichting

4.9.

Kroon Casino vordert tevens dat [gedaagde] opgave doet van zijn vermogenspositie en voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen. In dat verband vordert Kroon Casino, naast een opgave van alle aan [gedaagde] toebehorende roerende en onroerende zaken in binnen- en buitenland, ook een specificatie van alle bankrekeningen van [gedaagde] persoonlijk, gezamenlijke bankrekeningen met zijn echtgenote of anderen en de bankrekeningen van vennootschappen waarin hij alleen of met anderen de overwegende zeggenschap heeft. Daarbij verlangt Kroon Casino tevens overlegging van alle bijbehorende bankafschriften van januari 2015 tot heden.

4.10.

[gedaagde] heeft ter comparitie verklaard dat hij bereid is om openheid van zaken te geven over zijn vermogenspositie, maar dat hij bezwaar heeft tegen het verstrekken van alle hierboven genoemde bankafschriften. Ook heeft [gedaagde] bezwaar tegen het verstrekken van zijn aangiften inkomstenbelasting en het doen van opgave van alle transacties met rechtstreekse bloed- of aanverwanten.

4.11.

Uit de tussen partijen vaststaande feiten volgt dat er tussen 9 maart 2015 en 8 april 2015 een bedrag van ruim € 120.000,- (het eerdergenoemde bedrag van € 113.429,- en een bedrag aan behaalde casinowinsten) is uitbetaald op de door [gedaagde] aangehouden bankrekening bij SNS Bank. Blijkens de derdenverklaringen van de bank was dit bedrag op 24 juli 2015 vrijwel volledig van de bankrekening verdwenen.

[gedaagde] heeft in dit verband, tot op heden zonder enige nadere onderbouwing, gesteld dat hij de genoemde casino-opbrengsten voor een deel aan anderen heeft afgedragen en voor het overige heeft gebruikt om schulden af te lossen, zonder dat hij inzichtelijk kan maken om welke schulden het dan precies gaat. Daarnaast heeft [gedaagde] op 29 juli 2015 aan de deurwaarder verklaard geen roerende zaken te bezitten, terwijl de plotselinge wijziging in tenaamstelling van de Opel Astra twee dagen later erop duidt dat die mededeling niet volledig juist was en hij wel degelijk over enig voor beslag vatbaar vermogensbestanddeel heeft beschikt.

4.12.

In het arrest van de Hoge Raad van 20 september 1991 (NJ 1992, 552, Tripels/Masson) is overwogen dat een schuldenaar in beginsel verplicht is een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom jegens hem verkreeg, inlichtingen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en omtrent voor verhaal vatbare goederen te verschaffen. Die informatieplicht brengt in dit geval in de eerste plaats met zich dat [gedaagde] nader inzicht in zijn vermogenspositie dient te verschaffen door een onderbouwde en gespecificeerde opgave te doen van alle aan hem in eigendom toebehorende roerende en onroerende zaken in binnen- en buitenland, auto’s en andere motorvoertuigen daaronder begrepen. Daarnaast zal [gedaagde] worden gelast om opgave te doen van zijn inkomstenbronnen in binnen- en buitenland, alsook een specificatie te geven van bankrekeningen van hem persoonlijk en bankrekeningen van rechtspersonen waarin hij alleen of met anderen de overwegende zeggenschap heeft. De opgaveplicht betreft tevens privé-bankrekeningen die [gedaagde] gezamenlijk met anderen houdt. Weliswaar worden daarmee de namen van eventuele mede-rekeninghouders bekend aan een schuldeiser van [gedaagde] , maar de daardoor veroorzaakte privacy-inbreuk is zeer beperkt. Bovendien rechtvaardigt de omstandigheid dat - vooralsnog zonder duidelijke verklaring - binnen korte tijd een aanzienlijk, wederrechtelijk verkregen bedrag van de bankrekening van [gedaagde] is verdwenen, dat hij thans wordt gedwongen een zo volledig mogelijke opgave te doen van zijn vermogenspositie.

4.13.

Voorts rechtvaardigt het feit dat [gedaagde] zich er tot op heden zonder enige nadere concretisering op beroept dat het op zijn bankrekening uitbetaalde bedrag goeddeels is aangewend voor de aflossing van schulden, waardoor niet valt vast te stellen of dit inderdaad zo is, dat hem wordt gelast een nader inzicht te verschaffen in de besteding van het geld. Dit houdt niet alleen in dat [gedaagde] aan Kroon Casino moet toelichten wat er met het geld is gebeurd, maar ook dat hij die besteding inzichtelijk moet maken door de bankafschriften van zijn SNS-bankrekening over de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 aan de advocaat van Kroon Casino dient te overleggen. Deze veroordeling is dusdanig gespecificeerd, beperkt en op het debat tussen partijen toegespitst, dat daarmee niet de in de rechtspraak genoemde grens wordt overschreden dat een schuldenaar geen volledige rekening en verantwoording hoeft af te leggen aan een individuele schuldeiser over zijn financiële handel en wandel in het heden en verleden.

4.14.

Samengevat komt het bovenstaande er dus op neer dat [gedaagde] een volledige opgave moet doen van alle (deels) aan hem toebehorende vermogensbestanddelen (o.a. roerende zaken en registergoederen) en van alle bankrekeningen en daarnaast een meer gespecificeerd inzicht moet verschaffen in de besteding van het uitbetaalde bedrag door overlegging van de bankafschriften van de SNS-bankrekening. Kroon Casino heeft daarnaast ook nog opgave gevorderd van de bankafschriften vanaf 1 januari 2015 van alle andere (deels) op naam van [gedaagde] staande bankrekeningen, en een specificatie van alle transacties aan bloed- en aanverwanten. Kroon Casino heeft echter niet duidelijk toegelicht welk belang zij bij deze aanvullende informatie heeft, in het licht van de hiervoor opgesomde inlichtingen die [gedaagde] reeds aan Kroon Casino moet verstrekken over zijn vermogenspositie en de besteding van het ontvangen geld, terwijl als gezegd omgekeerd ook in acht moet worden genomen dat de informatieplicht van [gedaagde] zijn grenzen kent, in die zin dat deze niet zo ver mag gaan dat hij in feite wordt gedwongen om volledige rekening en verantwoording aan Kroon Casino af te leggen. Derhalve zal de vordering van Kroon Casino op deze beide onderdelen worden afgewezen. Datzelfde wordt beslist ten aanzien van de gevorderde overlegging van de belastingaangiften van [gedaagde] over 2014 en 2015, nu Kroon Casino ook ten aanzien van die stukken onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welke toegevoegde waarde deze hebben in het licht van de informatie die [gedaagde] al over zijn inkomen, vermogenspositie en voor beslag vatbare vermogensbestanddelen moet verstrekken.

De ter zake gevorderde dwangsom zal worden opgelegd, met dien verstande dat deze zal worden gematigd tot € 250 per dag en zal worden gemaximeerd tot € 100.000.

verklaring voor recht te kwader trouw

4.15.

Kroon Casino heeft, vooruitlopend op een mogelijk toekomstig verzoek van [gedaagde] tot toelating in de schuldsanering, een verklaring voor recht gevorderd dat [gedaagde] ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van zijn schuld aan Kroon Casino niet te goeder trouw is geweest. Deze vordering is niet toewijsbaar. Voor zover [gedaagde] te zijner tijd een verzoek tot toelating in de Wsnp mocht indienen, is het op de voet van artikel 288 Faillissementswet aan hem om in de toelatingsprocedure aannemelijk te maken, en aan de faillissementsrechter om te beoordelen, dat/of hij ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, te goeder trouw is geweest. Die beoordeling dient niet reeds nu bij voorbaat te worden gemaakt. Bovendien geven de in dit vonnis opgenomen feiten en overwegingen over de aansprakelijkheid van [gedaagde] al een voldoende compleet beeld over de achtergrond en ontstaansgeschiedenis van de onderhavige vordering. Anders gezegd, de faillissementsrechter moet, indien aan de orde, in staat worden geacht om reeds op basis van die feiten en conclusies een oordeel te kunnen vellen over de goede of kwade trouw van [gedaagde] . Ook in zoverre valt dus niet in te zien, welk belang Kroon Casino heeft bij de door haar gevorderde aanvullende verklaring voor recht.

buitengerechtelijke kosten en beslagkosten

4.16.

Kroon Casino vordert tevens een bedrag van € 1.909,29 ter vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) is niet van toepassing, nu de gevorderde hoofdsom een schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad betreft. Kroon Casino heeft voldoende toegelicht dat werkzaamheden zijn verricht die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een –niet aanvaard- schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op de gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De hoogte van het gevorderde bedrag is in overeenstemming met de tarieven die zijn weergegeven in het Besluit, die redelijk geacht worden te zijn. Dat Kroon Casino geen 14-dagen brief heeft verstuurd als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW, staat niet aan toewijzing van de vordering in de weg, omdat die verplichting alleen dwingend geldt voor vorderingen waarop het Besluit van toepassing is. De vordering ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten zal dan ook worden toegewezen.

4.17.

Kroon Casino vordert tenslotte [gedaagde] te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in artikel 706 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toewijsbaar. De beslagkosten worden begroot op € 1.030,19 aan verschotten en € 1.421,- voor salaris advocaat voor het eerste beslagrekest. De kosten van het tweede beslagrekest voor het beslag op de auto komen voor eigen rekening van Kroon Casino. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom Kroon Casino niet al in het eerste beslagrekest meer specifieke gegevens had kunnen verstrekken ten aanzien van de auto waarop zij beslag wenste te leggen (en aldus een tweede beslagrekest had kunnen voorkomen).

4.18.

Als de in het ongelijk gestelde partij wordt [gedaagde] veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Kroon Casino begroot op € 96,16 aan explootkosten, € 3.864,- aan griffierecht en € 2.842,- aan salaris advocaat (2 punten x liquidatietarief € 1.421,-), aldus in totaal € 6.802,16.

4.19.

Voor veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de

proceskostenveroordeling ook voor deze kosten een executoriale titel oplevert

(vgl. het arrest van de Hoge Raad van 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116).

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Kroon Casino van een bedrag van € 113.429,-, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 8 april 2015 tot de dag van volledige betaling;

5.2.

verklaart voor recht dat [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Kroon Casino en uit dien hoofde verplicht is de schade van Kroon Casino te vergoeden;

5.3.

verbiedt [gedaagde] op eigen naam, dan wel met gebruikmaking van andermans naam en/of gegevens, een account aan te maken op de website van Kroon Casino en/of op andere wijze gebruik te maken van de diensten van Kroon Casino;

5.4.

veroordeelt [gedaagde] om, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, aan Kroon Casino een gespecificeerde opgave te verstrekken omtrent zijn voor verhaal vatbare vermogen, inkomen en goederen, waaronder:

- een specificatie van alle bankrekeningen in binnen- en buitenland van (i) [gedaagde] persoonlijk, (ii) van [gedaagde] gezamenlijk met anderen en (iii) van eventuele rechtspersonen waarin [gedaagde] alleen of met anderen de overwegende zeggenschap heeft;

- overlegging aan de advocaat van Kroon Casino van de bankafschriften over de periode

1 januari 2015 tot 1 januari 2016 van de door [gedaagde] bij SNS Bank aangehouden bankrekening met nummer [rekeningnummer] ;

- een onderbouwde specificatie van alle registergoederen in binnen- en buitenland waarvan [gedaagde] enig rechthebbende of mederechthebbende is;

- een onderbouwde specificatie van alle roerende zaken in binnen- en buitenland waarvan [gedaagdes] enig of mederechthebbende is, daaronder begrepen auto’s, boten, en andere zaken;

- een onderbouwde specificatie van alle debiteuren van [gedaagde] , krachtens welke rechtsverhouding dan ook, ongeacht de opeisbaarheid van de betreffende vordering;

- een onderbouwde specificatie van eventuele andere vermogens- en inkomstenbronnen in binnen- en buitenland;

5.5.

veroordeelt [gedaagde] tot het betalen van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 250,- per dag voor iedere dag (een deel van een dag daaronder begrepen) waarop de veroordeling in 5.3 en 5.4 niet wordt nagekomen, met een maximum van € 100.000,-;

5.6.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van een bedrag van € 1.909,29 ter vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten;

5.7.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten en de beslagkosten, aan de zijde van Kroon Casino begroot op een totaal van € 9.253,35;

5.8.

bepaalt dat de in 5.6 en 5.7 genoemde kosten zullen worden vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, indien deze niet binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis zijn voldaan;

5.9.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.R. Glass en in het openbaar uitgesproken op 23 maart 2016.1

1 type: coll: