Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:2794

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-03-2016
Datum publicatie
18-03-2016
Zaaknummer
C-09-500488-HA RK 15-526
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2016-0078
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/500488 / HA RK 15-526

Beschikking van 17 maart 2016

in de zaak van

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

advocaat mr. G.M. de Weerd te Rotterdam,

en de belanghebbende:

[belanghebbende] ,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. D.S. Lösing te Rotterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het op 23 november 2015 ingekomen verzoekschrift,

 • -

  het op 18 december 2015 ingekomen verweerschrift,

 • -

  de brieven van mr. De Weerd van 14 januari 2016 (2x),

 • -

  de brieven van mr. Lösing van 14 januari 2016 (2x) en 18 januari 2016.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 21 januari 2016. Beide partijen zijn verschenen, vergezeld van hun advocaten. Mr. De Weerd heeft een pleitnota overgelegd.

2 Het verzoek en de beoordeling

2.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Christa Voort, geboren te Delft op 24 april 1976, laatstelijk wonende te Rijswijk, overleden te Den Haag op 26 september 2015 (verder te noemen ‘erflaatster’).

2.2.

Ten tijde van haar overlijden was erflaatster ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap. Bij het Centraal Testamentenregister zijn geen akten op naam van erflaatster bekend. Erflaatster heeft als enig erfgenaam achtergelaten haar minderjarige zoon [de minderjarige] , geboren op [geboortedatum] (verder te noemen ‘de minderjarige’). Bij beschikking van 16 november 2015 heeft de kinderrechter bij deze rechtbank belanghebbende (vader van de minderjarige) belast met het gezag over de minderjarige. Op 8 december 2015 is in het boedelregister geregistreerd dat de nalatenschap van erflaatster bij akte van 2 december 2015 door de minderjarige beneficiair is aanvaard. Belanghebbende is derhalve namens de minderjarige vereffenaar van de nalatenschap van erflaatster.

2.3.

Verzoeker voert aan dat hij belanghebbende is bij het onderhavige verzoek, omdat hij samen met erflaatster firmant was in een vennootschap onder firma, die als gevolg van het overlijden van erflaatster van rechtswege geëindigd is. Het vennootschapsvermogen dient zo spoedig mogelijk te worden afgewikkeld. Ook stelt verzoeker schuldeiser te zijn van de nalatenschap, aangezien hij de kosten van de uitvaart van erflaatster heeft voldaan.

2.4.

Verzoeker voert voorts onder meer aan dat een tot de nalatenschap behorende auto reeds vóórdat de formele vereffening van de nalatenschap was aangevangen, aan een derde is overgedragen. Verzoeker vreest dat het belanghebbende is geweest die de auto heeft verkocht. Ook indien belanghebbende reeds formeel als vereffenaar kon optreden, dan nog is het alleen toegestaan om tot de nalatenschap behorende zaken te gelde te maken wanneer dat noodzakelijk is om schulden van de nalatenschap te voldoen. Daartoe dient eerst een boedelbeschrijving te worden opgemaakt, aldus verzoeker. Verzoeker heeft er geen vertrouwen in dat belanghebbende de vereffening van de nalatenschap op de juiste wijze zal afhandelen.

2.5.

Belanghebbende voert als verweer aan dat hij als vereffenaar voortvarend te werk is gegaan. Hij stelt in staat en bereid te zijn om de nalatenschap te vereffenen. Met betrekking tot de door verzoeker gestelde overdracht van de auto voert belanghebbende aan dat hij de auto op zijn naam heeft gezet, omdat alleen dán de auto verzekerd kon worden.

2.6.

De rechtbank overweegt dat niet is gebleken dat belanghebbende ernstig tekort is geschoten in het beheer van de nalatenschap van erflaatster. Wel is de rechtbank van oordeel dat voldoende is gebleken dat belanghebbende niet de geschikte persoon is om de nalatenschap te vereffenen. Gelet op de aard van de nalatenschap, de verwijten die partijen elkaar over en weer maken en het bij beide partijen aanwezige wantrouwen jegens elkaar, acht de rechtbank het - mede ter voorkoming van nodeloze fricties - van belang dat een onafhankelijke deskundige vereffenaar de nalatenschap verder zal gaan vereffenen. De deskundigheid van de vereffenaar is met name van belang voor wat betreft de afwikkeling van het vermogen van de vennootschap onder firma, waarvan erflaatster één van de vennoten was.

2.7.

Notariaat De Gier te Den Haag heeft de rechtbank bericht bereid te zijn om als vereffenaar op te treden. De rechtbank ziet vooralsnog geen aanleiding over te gaan tot benoeming van een rechter-commissaris, zoals door de te benoemen vereffenaars is verzocht. Een dergelijke benoeming is tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek niet aan de orde geweest, zodat partijen zich daarover niet hebben uitgelaten. De rechtbank wijst er voorts op dat de benoeming van een rechter-commissaris ex artikel 4:208 lid 1 BW ook nog bij latere beschikking kan plaatsvinden.

2.8.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoeker de rechtbank om de benoeming van de vereffenaars alleen bekend te maken op internet.

2.9.

Verzoeker heeft ter zitting onweersproken aangevoerd dat op de tot de nalatenschap behorende woning een restschuld rust, alsmede een schuld aan de gemeente in verband met de verstrekte startershypotheek. Het valt derhalve niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2.10.

Gelet op de tussen verzoeker en belanghebbende bestaande familierelatie zal de rechtbank bepalen dat partijen elk de eigen kosten van deze procedure dienen te dragen.

3 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt:

1) mr. Bob Maarten Alexander van Sprundel, kandidaat-notaris, geboren te Den Haag

op 26 juni 1983

2) mevrouw Sanne Keetman MSc, geboren te Den Haag op 28 januari 1985,

3) mr. Keshonarayan Shriekanth Mishre Ghisai, kandidaat-notaris, geboren te Den Haag

op 20 november 1985,

allen werkzaam ten kantore van Notariaat De Gier aan de Statenlaan 24 te 2582 GM Den Haag, tot vereffenaars van de nalatenschap van:

Christa Voort, geboren te Delft op 24 april 1976, laatstelijk wonende te Rijswijk, overleden te Den Haag op 26 september 2015,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaars op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaars van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- bepaalt dat partijen elk de eigen kosten van deze procedure dienen te dragen,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 17 maart 2016.1

1 type: 206 coll: