Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:2310

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
03-03-2016
Datum publicatie
04-03-2016
Zaaknummer
C-09-505629-KG ZA 16-209
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Dealerovereenkomst. Nieuwe distributeur/importeur behoeft relatie niet voort te zetten met dealers met aflopende contracten, die met de oude distributeur/importeur waren gesloten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/654
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/505629 / KG ZA 16-209

Vonnis in kort geding van 3 maart 2016

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres 1] ,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaats 1] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres 2] ,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaats 1] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres 3] ,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaats 2] ,

eiseressen,

advocaat mr. J.M. van Rongen te Heerenveen,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HYUNDAI MOTOR NETHERLANDS B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Sassenheim,

gedaagde,

advocaat mr. W.B.J. van Overbeek te Amsterdam.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als enerzijds ' [eiseressen] cs' en anderzijds 'HMNL'.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, met producties;

- de brief van [eiseressen] cs van 18 februari 2016, met producties;

- de brief van HMNL van 23 februari 2016, met producties;

- de op 25 februari 2016 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.

1.2.

Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

Tussen enerzijds Hyundai Motor Company, gevestigd te Seoul, Republiek Korea - de fabrikant van motorvoertuigen van het merk Hyundai - en Hyundai Motor Europe GmbH te Offenbach, Duitsland - die de Hyundaiproducten op de markt brengt - (hierna tezamen: 'HMC/HME', in enkelvoud) en anderzijds Greenib Car B.V., gevestigd te Sassenheim (hierna 'GNC'), bestond een distributie-/importeursovereenkomst.

2.2.

Op 13 mei 2013 zijn tussen [eiseressen] cs en GNC een dealerovereenkomst en een reparateurovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand gekomen, met als ingangsdatum 1 juni 2013. Voor zover hier van belang vermeldt de dealerovereenkomst:

" L. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

(…)

2 Beëindiging

(…)

2.4

Indien de overeenkomst tussen HME/HMC en Importeur eindigt, is Importeur gehouden Dealer daarvan bij aangetekende brief onmiddellijk in kennis te stellen onder opgaaf van redenen en zal vanaf het moment dat de Importeursovereenkomst is geëindigd de onderhavige Overeenkomst tussen Partijen als beëindigd worden beschouwd. Partijen zullen alsdan mede in het verband van de Hyundai-dealervereniging redelijk Overleg voeren over de wijze van praktische afwikkeling van de relatie, waarbij zoveel als redelijkerwijze nog mogelijk zal worden gehandeld conform (de strekking van) het bepaalde in deze Overeenkomst"

De reparateurovereenkomst bevat - onder L 2.4 - een identieke bepaling.

2.3.

In maart 2014 heeft HMC/HME de distributie-/importeursovereenkomst met GNC opgezegd per 1 april 2016.

2.4.

Bij brief van 27 maart 2014 heeft GNC het volgende bericht aan alle Hyundaidealers en -reparateurs in Nederland, onder wie [eiseressen] cs:

"Met referte aan artikel L 2.4 van het Hyundai Contract voor Officiële Dealers, artikel L 2.4 van het Hyundai Contract voor Officiële Reparateurs en artikel L 2.4 van het Hyundai Contract voor Officiële subdealers, informeren wij hierbij alle leden van het Hyundai Distributiesysteem (Sales en Aftersales, eerste en tweede lijn) dat de distributieovereenkomst tussen Greenib Car B.V. en Hyundai Motor Europe GmbH / Hyundai Motor Company formeel zal eindigen op 31 maart 2016.

Dientengevolge zullen alle Hyundai dealercontracten, subdealercontracten en reparateurcontracten automatisch ook eindigen op deze datum.

Ondanks de formele overgangsdatum van 1 april 2016, is Greenib Car B.V. op dit moment in gesprek met Hyundai Motor Europe GmbH / Hyundai Motor Company om de overgang naar de nieuwe importorganisatie eerder te laten plaatsvinden.

Uit deze gesprekken is gebleken dat Hyundai Motor Europe GmbH / Hyundai Motor Company de intentie heeft om te blijven investeren in het merk Hyundai in Nederland. In de komende tijd zullen wij u, op basis van de uitkomst van deze gesprekken, samen met Hyundai Motor Europe GmbH /Hyundai Motor Company informeren over de volgende stappen."

2.5.

Op 15 oktober 2014 heeft GNC het volgende medegedeeld aan [eiseressen] cs:

"We are pleased to inform you that on 30 September 2014, Greenib (voorzieningenrechter: GNC) and Hyundai (voorzieningenrechter: HMNL) agreed on the terms and conditions of the sale and purchase of all assets and liabilities relating to the Hyundai distributorship business of Greenib (the "Business") as of 2 January 2015 (the "Completion Date"). Hyundai will become the owner of the Business and plans to operate the Business from the

same location as prior to the Completion Date.

Part of the sale and purchase of the Business are Greenib's contracts with your company and all dealer commitments relating thereto (the " Contracts "). Hyundai commits to continue the contractual relationship with all partners on the basis of existing terms and conditions and shall assume all rights and obligations thereunder following the Completion Date. Hyundai highly values its relationship with all its clients and business partners.

Through this letter, we kindly request your cooperation (as referred to in article 6:159 of the Dutch Civil Code) with the proposed assignment and transfer of the Contracts to Hyundai, effective as of the Completion Date. Pursuant to this assignment, all rights and obligations under the Contracts, to the extent arising from the period as of the Completion Date, will be assumed by Hyundai.

The contact details of Hyundai are as follows:

Hyundai Motor Netherlands B.V.

Hub van Doorneweg 14

2171 KZ SASSENHEIM

We would be grateful if you could sign this letter as confirmation that you consent to the assignment and transfer of the Contracts to Hyundai, as referred to above.

Please send this letter to (please use the enclosed envelope):

Greenib Car B.V.

Att. Management Team

Postbus 281

2170 AG SASSENHEIM

Please note that if we have not received any response from you within 3 weeks following the date of this letter, we will assume that you consent to the aforementioned transfer and assignment of the Contracts."

2.6.

[eiseressen] cs hebben ingestemd met de contractsovername door een door hen op 16 oktober 2014 ondertekend exemplaar van de brief van 15 oktober 204 terug te sturen naar GNC.

2.7.

Bij brief van 30 april 2015 heeft HMNL het volgende bericht aan [eiseressen] cs:

"Onze contractuele banden zijn bij brief van 27 maart 2014 opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee jaar, tegen 31 maart 2016.

Door middel van deze brief delen wij u mee dat wij op dit moment nog niet met zekerheid kunnen aangeven of wij met u na 31 maart 2016 een nieuw contract zullen aangaan Wij verwachten daarover de komende maanden meer duidelijkheid te krijgen en zullen met u de mogelijkheden zo snel mogelijk gaan bespreken. In de tussentijd kunnen wij niet anders dan u adviseren er in uw bedrijfsvoering rekening mee te houden dat onze relatie op 31 maart 2016 wellicht toch eindigt. Dit betekent dat het verstandig is dat u alvorens majeure investeringen te doen (van, zeg, meer dan EUR 50.000) daarover met ons contact opneemt.

Wij wijzen u erop dat u gedurende de resterende opzegtermijn gehouden bent te blijven voldoen aan alle uit de contracten voortvloeiende verplichtingen. Hetzelfde geldt uiteraard voor ons."

2.8.

Op 5 november 2015 heeft HMNL het volgende medegedeeld aan [eiseressen] cs:

"Onze contractuele banden zijn bij brief van 27 maart 2014 opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee jaar, tegen 31 maart 2016. Per brief met kenmerk B143 van 30 april 2015, is deze opzegging nogmaals aan u bevestigd.

Afgelopen vrijdag 30 oktober 2015 hebben wij u persoonlijk geïnformeerd betreffende het feit dat wij niet de intentie hebben na 31 maart 2016 met u een nieuw contract aan te gaan.

Wij blijven met elkaar in contact over de afwikkeling van onze relatie, waarbij wij hetgeen daarover contractueel is vastgelegd als uitgangspunt zullen nemen.

Wij wijzen u erop dat u gedurende de opzegtermijn in beginsel gehouden bent te blijven voldoen aan uw contractuele verplichtingen. Hetzelfde geldt uiteraard voor ons. Mocht u er de voorkeur aan geven uw contractuele relatie met ons eerder te laten eindigen dan 31 maart 2016, dan zijn wij bereid daarover met u van gedachten te wisselen."

3 Het geschil

3.1.

[eiseressen] cs vorderen - zakelijk weergegeven - HMNL, op straffe van verbeurte van een dwangsom, te veroordelen:

primair

- de bestaande dealer- en reparateurovereenkomst met [eiseressen] cs na 31 maart 2016 na te komen;

subsidiair

- een nieuwe dealer- en reparateurovereenkomst te sluiten met [eiseressen] cs;

een en ander met veroordeling van HMNL in de proceskosten.

3.2.

Daartoe voeren [eiseressen] cs - samengevat - het volgende aan.

Na de beëindiging van de distributie-/importeurovereenkomst tussen HMC/HME en GNC, heeft GNC zich - in haar brief van 27 maart 2014 - terecht op het standpunt gesteld dat daarmee ook de dealer- en reparateurovereenkomsten tussen haar en de Hyundaidealers en -reparateurs, onder wie [eiseressen] cs, zouden eindigen per 1 april 2016. Door de contractsovername, waarover [eiseressen] cs bij brief van 15 oktober 2014 zijn geïnformeerd, is HMNL in beginsel in alle rechten en verplichtingen van GNC ten opzichte van de dealers/reparateurs getreden. Dat geldt echter niet voor wat betreft de beëindiging van de overeenkomsten op de voet van het bepaalde onder L 2.4 in de overeenkomsten. Daarin is immers een hoogstpersoonlijk wilsrecht ten behoeve van de distributeur/importeur - in casu GNC - vastgelegd in de situatie dat zij die hoedanigheid verliest. HMNL heeft die hoedanigheid juist verkregen en kan zich daarop dan ook niet beroepen. HMNL is - als nieuwe distribiteur/importeur - ook in staat de overeenkomsten voort te zetten. Bovendien heeft HMNL bij [eiseressen] cs het vertrouwen gewekt dat de overeenkomsten na 31 maart 2016 zouden worden voortgezet, dan wel dat vanaf 1 april 2016 nieuwe overeenkomsten zouden worden gesloten.

3.3.

HMNL voert gemotiveerd verweer, dat - voor zover nodig - hierna zal worden besproken.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

GNC heeft zich destijds terecht beroepen op de beëindiging van de dealer- en de reparateurovereenkomst overeenkomstig het bepaalde onder L 2.4 van de dealer- en reparateurovereenkomst. [eiseressen] cs erkennen dat ook. Daarvan uitgaande moet worden aangenomen dat HMNL per 2 januari 2015 van GNC heeft overgenomen overeenkomsten die op 31 maart 2016 zullen eindigen. De omstandigheid dat HMNL de opvolgend distributeur/importeur is en derhalve in staat is de overeenkomsten na 31 maart 2016 voort te zetten, dan wel nieuwe overeenkomsten per 1 april 2016 af te sluiten, brengt - anders dan [eiseressen] cs menen - niet mee dat de reeds aangekondigde beëindiging van de overeenkomsten komt te vervallen. De brief van GNC van 15 oktober 2014 vermeldt ook dat de overeenkomsten "on the basis of existing terms en conditions", ofwel in de staat waarin deze zich op het moment van de overdracht bevinden, zijn overgedragen. De overdracht betrof derhalve 'aflopende contracten'. [eiseressen] cs hebben - door een exemplaar van de brief van GNC van 15 oktober 2014 ondertekend te retourneren - aan de overdracht meegewerkt en hebben het voorgaande ook moeten (kunnen) begrijpen.

4.2.

[eiseressen] cs kunnen evenmin worden gevolgd in hun stelling dat zij - op basis van gedragingen en/of uitlatingen van HMNL - gerechtvaardigd erop mochten vertrouwen dat de bestaande overeenkomsten ook na 31 maart 2016 zouden worden nagekomen, dan wel dat per 1 april 2016 nieuwe overeenkomsten tot stand zouden komen, waarbij nog in het midden wordt gelaten of 'opgewekt vertrouwen' HMNL kan verplichten tot verlenging van de bestaande contracten dan wel het sluiten van nieuwe overeenkomsten, wat HMNL gemotiveerd betwist. In de ('gele') brief van 30 april 2015 geeft HMNL immers uitdrukkelijk aan dat nog niet met zekerheid kan worden aangegeven of na 31 maart 2016 een nieuw contract zal worden aangeboden en dat [eiseressen] cs er in haar bedrijfsvoering rekening mee moeten houden dat de relatie met HMNL op 31 maart 2016 eindigt. Het is evident dat [eiseressen] cs op grond daarvan geenszins mochten aannemen dat zij na 31 maart 2016 nog Hyundaidealer en -reparateur zouden zijn. De omstandigheid dat [eiseressen] cs waren uitgenodigd voor een dealermeeting op 24 augustus 2015 leidt niet tot een ander oordeel. De stelling van [eiseressen] cs dat HMNL op de meeting heeft aangegeven dat de relatie met alle dealers die de verkoopdoelstellingen hebben behaald - wat ten aanzien van [eiseressen] cs het geval is - zal worden voortgezet en dat enkel dealers waren uitgenodigd voor de meeting die ook na 1 april 2016 nog dealer zouden zijn, heeft HMNL gemotiveerd weersproken. Die stelling kan - in het beperkte bestek van dit kort geding - dan ook niet voor juist worden gehouden.

4.3.

Gelet op het voortgaande, alsmede op de contractsvrijheid van HMNL, kan niet worden aangenomen dat HMNL gehouden is de relatie met [eiseressen] cs na 31 maart 2016 voort te zetten. Dit betekent dat de vorderingen van [eiseressen] cs zullen worden afgewezen. Op grond van het bepaalde onder L 2.4 in de overeenkomsten is HMNL jegens [eiseressen] cs nog wel verplicht om over de praktische afwikkeling van de relatie redelijk overleg te voeren en in dat kader zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te handelen. Op de zitting heeft HMNL haar bereidheid daartoe overigens uitgesproken.

4.4.

[eiseressen] cs zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst de vorderingen van [eiseressen] cs af;

5.2.

veroordeelt [eiseressen] cs in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van HMNL begroot op € 1.435,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 619,-- aan griffierecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2016.

jvl