Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:12506

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-10-2016
Datum publicatie
19-10-2016
Zaaknummer
F 09/12/661
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag vereffenaar, benoeming nieuwe vereffenaar.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 23
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3006
INS-Updates.nl 2017-0013
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team Insolventies

Faillissementsnummer: F 09/12/661

Beschikking van 17 oktober 2016

Het verzoek

1.1

Op 16 september 2016 heeft mr. J.A. Dullaart, advocaat en curator te Den Haag, (verder: verzoeker) een verzoekschrift ingediend. Het verzoek strekt tot heropening van het faillissement van de inmiddels ontbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slingerland Materieel B.V. met benoeming van verzoeker tot vereffenaar.

De feiten

2.1

Uit de overgelegde stukken blijkt het volgende:

1. Bij beschikking van deze rechtbank van 4 september 2012 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slingerland Materieel B.V (ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nr. 29051038, statutair gevestigd te Schoonhoven, kantoorhoudend te 2871 RK Schoonhoven, Achterwetering 7) in staat van faillissement verklaard. Als rechter-commissaris is benoemd mr. R. Cats en als curator is aangesteld mr. J.A. Dullaart.

2. Op 12 januari 2016 heeft in dit faillissement de verificatievergadering plaatsgevonden. Er is geen akkoord aangeboden, zodat ingevolge het bepaalde in artikel 173 lid 1 Fw de staat van insolventie is ingetreden.

3. De door de curator opgestelde slotuitdelingslijst is door de rechter-commissaris goedgekeurd en op 18 april 2016 ter inzage gelegd. De slotuitdelingslijst is vervolgens op 28 april 2016 verbindend geworden. Op grond van deze slotuitdelingslijst is aan de geverifieerde schuldeisers 100% van hun vorderingen uitgekeerd.

4. Na de hiervoor genoemde uitkeringen aan de geverifieerde schuldeisers resteert op de faillissementsrekening nog een bedrag van € 29.745,86. Verzoeker houdt dit bedrag thans onder zich.

Beoordeling

3.1

Zoals hiervoor reeds werd vermeld, is ten aanzien van Slingerland Materieel B.V. de staat van insolventie ingetreden. De vennootschap is daarmee ingevolge het bepaalde in artikel 2:19 lid 1 onder c BW van rechtswege ontbonden. Omdat er na de uitkering aan de geverifieerde schuldeisers nog baten resteren, is Slingerland Materieel B.V. na de ontbinding door insolventie echter blijven voortbestaan voor zover dit tot vereffening van dit restant van haar vermogen nodig is. Deze (afronding van de) vereffening, die zal bestaan uit het verdelen van het resterende batige saldo, kan echter niet meer worden uitgevoerd door de curator. Met het verbindend worden van de slotuitdelingslijst en de uitkering aan de geverifieerde schuldeisers van het volle bedrag van hun vordering heeft het faillissement immers een einde genomen en is de taak van de curator geëindigd.

3.2

De rechtbank kan op grond van artikel 2:23c lid 1 BW de vereffening van een rechtspersoon heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen indien na het tijdstip waarop de rechtspersoon is opgehouden te bestaan nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt of van het bestaan van een bate blijkt, doch uitsluitend ter afwikkeling van de heropende vereffening. Dit betekent dat zal moeten worden voorzien in een vereffenaar.

3.3

De vraag die dan voorligt, is wie deze vereffenaar moet zijn. In artikel 23 lid 1 Boek 2 BW is bepaald dat voor zover de rechtbank geen andere vereffenaars heeft benoemd en de statuten geen andere vereffenaars aanwijzen, de bestuurders vereffenaars worden van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon. Uit artikel 29 lid 1 van de statuten van Slingerland Materieel B.V. blijkt dat de bestuurders als vereffenaars zijn aangewezen. Het bestuur is dus thans, van rechtswege en conform de statuten, de vereffenaar.

3.4

In artikel 2:23 lid 5 BW wordt bepaald dat de rechtbank een vereffenaar met ingang van een door haar bepaalde dag kan ontslaan, het zij op diens verzoek, hetzij wegens gewichtige redenen op verzoek van een medevereffenaar, het openbaar ministerie of ambtshalve

3.5

In hun schriftelijke verklaring van 13 juli 2016 verklaren de bestuurders en tevens aandeelhouders J. Slingerland en A. Visscher dat zij ermee instemmen dat mr. J.A. Dullaart tot vereffenaar wordt benoemd. Bij deze stand van zaken zal de rechtbank het bestuur op de voet van artikel 2:23 lid 5 BW ontslaan en een andere vereffenaar benoemen. Mede gezien de aard en achtergrond van het thans voorliggende verzoek acht de rechtbank verzoeker de meest aangewezen persoon om als vereffenaar op te treden. De rechtbank zal dan ook in die zin beslissen.

3.6

Ingevolgde artikel 2:23 lid 2 BW kan een beloning aan de door de rechtbank benoemde vereffenaar worden toegekend. Nu de voormalig curator tot vereffenaar wordt benoemd, ligt het in de rede dat het salaris van de vereffenaar dient te worden berekend aan de hand van de ReCoFa richtlijnen faillissementen en surséances van betaling.

Beslissing:

De rechtbank:

- ontslaat per heden het bestuur van Slingerland Materieel B.V. , als vereffenaar;

- benoemt mr. J.A. Dullaart tot vereffenaar van de ontbonden besloten vennootschap Slingerland Materieel B.V.;

- benoemt tot rechter-commissaris mr. R. Cats;

- bepaalt dat na afloop van een maand door de ontslagen vereffenaar rekening en verantwoording van het beheer afgelegd dient te worden aan de thans benoemde vereffenaar;

- bepaalt dat het salaris van de vereffenaar dient te worden berekend aan de hand van de ReCoFa richtlijnen faillissementen en surséances van betaling.

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Don, rechter, en in het openbaar uitgesproken op 17 oktober 2016 in aanwezigheid van mr. J.J.P van Wieringen, griffier.