Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:10594

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
05-04-2016
Datum publicatie
15-09-2016
Zaaknummer
C/09/505236 / FA RK 16-1059
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdeling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer

7x

Rekestnummer: FA RK 14-7753 (echtscheiding) en FA RK 16-1059 (verdeling)

Zaaknummer: C/09/474726 (echtscheiding) en C/09/505236 (verdeling)

Datum beschikking: 5 april 2016

Scheiding

Beschikking op het op 2 oktober 2014 ingekomen verzoek van:

[de man] ,

de man,

wonende te [woonplaats] (Frankrijk),

advocaat: mr. M.A. Wondaal te Alkmaar.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[de vrouw] ,

de vrouw,

wonende te [woonplaats] (Frankrijk),

advocaat: mr. W.J.G. Schröder te Rotterdam.

Procedure

Bij beschikking van 3 november 2015 van deze rechtbank is – voor zover hier van belang – de echtscheiding tussen partijen uitgesproken, heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard ten aanzien van het verzoek tot vaststelling van een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en is ten aanzien van de verdeling bepaald dat de behandeling ter terechtzitting zal worden voortgezet op een nader te bepalen datum en tijdstip op de terechtzitting van de Meervoudige Kamer van deze rechtbank.

De rechtbank heeft vervolgens de volgende stukken ontvangen:

- de brief d.d. 16 februari 2016, met bijlagen, van de zijde van de vrouw;

- de brief d.d. 19 februari 2016, waaronder een wijziging van het verzoek, met bijlagen, van de zijde van de man;

- de brief d.d. 23 februari 2016, met bijlagen, van de zijde van de vrouw.

Op 1 maart 2016 is de behandeling ter terechtzitting voortgezet. Hierbij zijn verschenen: partijen vergezeld van hun advocaten. Van de zijde van de man zijn pleitnotities overgelegd.

Aanvulling/wijziging van het verzoek

De man heeft thans schriftelijk aanvullend verzocht te bepalen dat de inboedelgoederen die de vrouw onder zich heeft, worden toegedeeld aan de vrouw onder voldoening van de helft van de waarde ad € 35.000,--, althans de verdeling van de inboedel vast te stellen conform de door de man ingediende inboedellijst, althans een wijze van verdeling en daaraan gekoppelde waarde ten aanzien van de inboedel in goede justitie vast te stellen.

De vrouw voert verweer, welk verweer hierna – voor zover nodig – zal worden besproken.

Nadere feiten

Gebleken is dat de beschikking tot echtscheiding op [datum] is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Beoordeling

De rechtbank handhaaft al hetgeen bij genoemde beschikking is overwogen en beslist, voor zover in deze beschikking niet anders wordt overwogen of beslist.

Gesteld noch gebleken is dat partijen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Gelet op het bepaalde in artikel 1:94 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) moet derhalve worden aangenomen dat tussen hen een gemeenschap van goederen bestaat. Ingevolge artikel 1:100 BW dient deze gemeenschap bij helfte te worden verdeeld.

Peildatum

De peildatum voor de bepaling van de omvang van de ontbonden

huwelijksgoederengemeenschap is 2 oktober 2014, zijnde de datum van indiening van het verzoekschrift.

Partijen hebben de volgende vermogensbestanddelen opgevoerd die volgens hen nog in de verdeling dienen te worden betrokken:

 1. de erfenis van de man;

 2. [het Château] en de daarbij behorende hypothecaire geldlening bij Crédit Agricole;

 3. de onderneming [naam onderneming] ;

 4. e verzekeringsuitkering;

 5. de auto van het merk Land Rover, Defender;

 6. de Ifor trailer;

 7. de Kubata traktor;

 8. de auto van het merk Land Rover, Range Rover, met kenteken [nummer] ;

 9. twee Berner Sennen honden;

 10. de bankrekening bij ING met nummer [nummer] op naam van beide partijen en de daarbij behorende creditcard;

 11. de bankrekening bij ING met nummer [nummer] op naam van de man;

 12. de bankrekening bij Crédit Agricole & CIC op naam van beide partijen;

 13. de inboedel;

 14. schulden.

Ad a. De erfenis van de man

De man stelt dat de door hem ontvangen erfenis ad € 68.000,-- buiten de gemeenschap dient te blijven. Deze afwijkende verdelingsafspraak zijn partijen in echtscheidingsconvenant van 22 oktober 2014 overeengekomen. Ook uit vooropstellingen van de afspraken die partijen hebben gemaakt, blijkt dat ook de vrouw heeft gemeend dat de erfenis een aparte status heeft. De erfenis dient uit de verkoopopbrengst van het Château te worden voldaan, aldus de man.

De vrouw voert hiertegen verweer. Zij heeft aangevoerd dat de afspraak om de erfenis bij de verdeling buiten de gemeenschap te houden voorheen wel in het convenant is opgenomen, doch alleen als onderdeel van een totaalpakket aan afspraken tussen partijen. Voorts heeft de vrouw aangevoerd dat de erfenis door de man niet onder uitsluitingsclausule is verkregen en dat deze in de huwelijksgoederengemeenschap valt.

De rechtbank overweegt als volgt.

Uit artikel 1:94, tweede lid sub a van het BW, volgt dat de gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle goederen der echtgenoten bij aanvang van de gemeenschap aanwezig of nadien, zolang de gemeenschap niet is ontbonden, verkregen, met uitzondering goederen ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen.

Door de man is niet gesteld dat de erfenis die hij heeft ontvangen onder een uitsluitingsclausule is verkregen. Nu de vrouw aangeeft dat dat niet zo is gaat de rechtbank hier ook vanuit. Derhalve is geen sprake van voornoemde uitzondering en valt al hetgeen de man uit erfenis heeft gekregen in de gemeenschap.

Voormeld convenant tussen partijen, wat daar verder ook van zij, maakt niet dat het anders is, nu de man – zoals ter terechtzitting desgevraagd is verklaard - zich niet langer op het convenant beroept. Het verzoek van de man zal worden afgewezen.

Ad b. [het Château] en de daarbij behorende hypothecaire geldlening bij Crédit Agricole

Partijen zijn het erover eens dat het Château inclusief de daarin aanwezige inboedel dient te worden verkocht. Bij verkoop en levering van het Château dient de hierop rustende hypothecaire geldlening bij Crédit Agricole uit de verkoopopbrengst (na aftrek van verkoopkosten) te worden afgelost. Voorts zijn partijen het erover eens dat uit de opbrengst de overige schulden die op de peildatum aanwezig waren alsmede schulden die voortvloeien uit de aan de ontbonden gemeenschap verbonden kosten als eerste dienen te worden afgelost. Partijen zijn vervolgens ieder voor de helft gerechtigd tot de resterende overwaarde althans zij dienen ieder de helft van de resterende schuld te dragen.

Ad c. De onderneming [naam onderneming]

De man heeft in het kader van zijn verdelingsverzoek gesteld dat de onderneming moet worden beëindigd en dat de kosten van de liquidatie dienen te worden voldaan uit de verkoopopbrengst van het Château.

De vrouw is het daarmee eens, doch stelt dat de man gelden heeft ontvangen van boekingen gedaan na de peildatum, welke nog verrekend moeten worden.

De man heeft dit laatste betwist. Voorts heeft hij aangevoerd dat hij de onderneming niet kan afwikkelen aangezien hij niet over de boekhouding beschikt. De man verzoekt in dat kader thans te bepalen dat de vrouw op grond van artikel 22 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gehouden is de boekhouding en administratie van de [naam onderneming] aan de man te verstrekken.

De rechtbank is van oordeel dat het verzoek van de man tot beëindiging van de gezamenlijke onderneming [naam onderneming] geen voorziening is als bedoeld onder artikel 827, eerste lid, onder b, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verdeling gemeenschap) en in casu evenmin in behandeling kan worden genomen als een nevenvoorziening als bedoeld in artikel 827, eerste lid, sub f, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Partijen hebben geen (financiële) stukken over de onderneming overgelegd en partijen hebben tevens niets gesteld over een eventuele waarde van deze onderneming. De rechtbank is van oordeel dat het in behandeling nemen van dit verzoek tot onnodige vertraging van het geding zal leiden en zal het verzoek derhalve afwijzen.

Ad d. De verzekeringsuitkering (Cheque Groupama)

Tussen partijen staat vast dat op grond van een inbraak en vernielingen in het Château medio april 2014, na de peildatum uitkeringen heeft gedaan in de vorm van voornoemde cheque. Op de peildatum was er derhalve sprake van een aanspraak op een vergoeding op de verzekeringsmaatschappij waarvoor deze cheque in de plaats is gekomen. Derhalve valt deze cheque in de gemeenschap van goederen en dient tussen partijen bij helfte gedeeld te worden.

Ad e. De auto van het merk Land Rover, Defender

De man heeft gesteld dat hij de Defender voor € 12.000,-- heeft verkocht, inclusief alle toebehorende accessoires. De opbrengst hiervan heeft hij aangewend om gemeenschapsschulden te voldoen.

De vrouw heeft aangevoerd dat de man daarnaast alle accessoires los heeft verkocht. Volgens haar had de auto, inclusief alle losse accessoires een minimale waarde van

€ 25.000,--.

Gebleken is dat de man deze auto na het uiteengaan van partijen in gebruik had en deze op 21 februari 2015 heeft verkocht voor € 12.000,--.

De vrouw heeft haar stelling over het apart verkopen van de bij de auto behorende accessoires, na betwisting, niet nader onderbouwd zodat de rechtbank hieraan voorbij gaat. Hetzelfde heeft te gelden met betrekking tot de door de man gestelde waarde. Derhalve zal de rechtbank bepalen dat de man de helft van de opbrengst van de auto, te weten ad € 6.000,-- aan de vrouw dient te vergoeden.

Ten aanzien van het vermeende regresrecht van de man verwijst de rechtbank naar hetgeen hierna is opgenomen onder schulden.

Ad f. De Ifor trailer

Partijen zijn het erover eens dat de Ifor trailer een waarde had van € 3.000,-- en dat deze reeds door de man voor deze prijs is verkocht. De man heeft gesteld dat hij de opbrengst heeft aangewend om gemeenschappelijke schulden af te lossen. Dit laatste is niet, althans onvoldoende betwist zodat de rechtbank over deze trailer geen beslissing meer hoeft te nemen.

Ad g. De Kubata traktor

Partijen zijn het erover eens dat de Kubata traktor een waarde had van € 9.000,-- en dat deze reeds door de man voor deze prijs is verkocht en waarmee hij eveneens gemeenschapsschulden heeft afgelost.

Ook hier is de aanwending van de opbrengst niet, althans onvoldoende door de vrouw betwist zodat hierover de rechtbank ook geen beslissing meer hoeft te nemen.

Ad h. De auto van het merk Land Rover, Range Rover, met kenteken [nummer] ;

Partijen zijn het erover eens om deze auto aan de man toe te delen. Partijen twisten evenwel over de waarde van de auto.

Gebleken is dat de man sinds het uiteengaan van partijen deze auto in gebruik heeft. De man heeft gesteld dat hij deze auto snel kan verkopen voor € 4.500,--. Thans staat de auto te koop voor € 8.450,--. De vrouw heeft aangevoerd dat de auto op de peildatum meer waard was en zij heeft de waarde gesteld op € 9.000,--.

De rechtbank zal de auto toedelen aan de man. De rechtbank gaat uit van de waarde op de peildatum van de omvang nu de man de auto vanaf dat moment alleen de beschikking over de auto heeft gehad. Gelet daarop en op het bedrag waarvoor de man de auto op dit moment te koop heeft gezet acht de rechtbank het redelijk de waarde op de peildatum van de omvang te stellen op € 9.000,--. Derhalve dient de man de helft van deze waarde, te weten € 4.500,--, aan de vrouw te voldoen.

Ad i. Twee Berner Sennen honden

Gebleken is dat de vrouw de honden reeds elders heeft ondergebracht. De vrouw heeft verklaard dat indien de man de honden terug zou willen dat partijen hierover in onderling overleg afspraken kunnen maken. Gelet hierop behoeft de rechtbank hierover niet langer te beslissen.

Ad j. De bankrekening bij ING met nummer [nummer] op naam van beide partijen en de daarbij behorende creditcard

Partijen zijn het erover eens dat op de peildatum van de omvang sprake was van een debetstand op de bankrekening en dat de kosten vervolgens nog zijn doorgelopen. Partijen willen deze rekening opheffen. De rechtbank zal bepalen dat het tekort op de peildatum van 2 oktober 2014 van de bankrekening en van de creditcard, vermeerderd met de daaruit voortvloeiende kosten door partijen gelijkelijk gedragen dient te worden.

Ad k. De bankrekening bij ING met nummer [nummer] op naam van de man

De rechtbank zal deze bankrekening aan de man toedelen en bepalen dat het saldo op de peildatum te weten 2 oktober 2014 tussen partijen bij helfte dient te worden verdeeld.

Ad l. De bankrekening bij Crédit Agricole & CIC op naam van beide partijen

Partijen zijn het erover eens om deze bankrekening op te heffen. De rechtbank zal bepalen dat het saldo op de peildatum – resterend na aftrek van de kosten van de bankrekening tot de datum van opheffing – tussen partijen bij helfte dient te worden verdeeld. Voor zover sprake is van een debetstand zijn beide partijen hiervoor voor de helft draagplichtig.

Ad m. De inboedel

Partijen twisten over de verdeling van de inboedel.

De vrouw kan zich erin vinden dat de fotokoffer met fotoapparatuur en negatieven die volgens haar nog in het kasteel aanwezig is, aan de man wordt toegedeeld. De vrouw heeft gesteld de sieraden van de moeder van de man niet in haar bezit te hebben, doch voor zover die elders aanwezig mochten zijn, is zij ook bereid om deze aan de man af te geven. Ten aanzien van de verdere inboedel heeft de vrouw voorgesteld dat een ieder houdt wat hij of zij onder zich heeft.

De man heeft aangevoerd dat de vrouw ten aanzien van de inboedel wordt overbedeeld, aangezien zij een aanzienlijk deel van de inboedel reeds heeft meegenomen.

De rechtbank overweegt als volgt.

Partijen hebben geen volledig inzicht verschaft over de inboedel. Gebleken is dat beide partijen – zonder overleg met de ander – bestanddelen uit de inboedel hebben meegenomen. Onduidelijk is gebleven welke goederen thans nog in het kasteel achter zijn gebleven. Partijen zijn het er wel over eens dat het kasteel, inclusief de inboedel die zich daarin nog bevindt, zal worden verkocht.

Nu partijen het hierover eens zijn, zal de rechtbank bepalen dat aan de man wordt toegedeeld de fotokoffer met fotoapparatuur en negatieven. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen en rekening houdend met de redelijkheid en billijkheid zal de rechtbank bepalen dat voor het overige een ieder houdt wat hij of zij thans onder zich heeft zonder nadere verrekening. De rechtbank gaat er voorts van uit dat de vrouw haar toezegging dat zij de sieraden van de moeder van de man - voor zover die aanwezig mochten zijn - aan de man zal afgeven, zal nakomen.

Ad n. De schulden

Schulden komen niet voor verdeling in aanmerking nu een schuld geen goed is als bedoeld in artikel 3:182 BW. Voorop staat bovendien dat het niet mogelijk is door verdelingshandelingen wijzigingen aan te brengen in de in artikel 1:102 BW neergelegde aansprakelijkheid van partijen jegens schuldeisers. In de onderlinge verhouding tussen partijen dient ieder van hen voor de helft bij te dragen in de schuld tenzij daaromtrent anders wordt overeengekomen (artikel 1:100 BW). Indien, ten slotte, één van partijen, daartoe aangesproken door de schuldeiser, meer heeft bijgedragen in de schuld dan het gedeelte dat hem aangaat, heeft hij voor het meerdere een regresrecht op de andere partij (artikel 6:10 BW).

Partijen hebben uiteenlopende opvattingen over het bestaan van hun schulden. Voorop staat dat de beoordeling van de vraag of een derde een vordering heeft op de gemeenschap niet past in deze procedure die strekt tot verdeling in het kader van de echtscheiding. Het is aan de beweerde schuldeiser om (één van) partijen tot betaling aan te spreken waarna het aan de aangesproken partij(en) is om de vordering te erkennen of betwisten en daarover zo nodig te procederen. Voor wat betreft de bijdrageplicht in hun onderlinge verhouding zullen partijen hebben te handelen overeenkomstig de hiervoor weergegeven wettelijke uitgangspunten van de artikelen 1:100 en 6:10 en volgende BW.

Beslissing

De rechtbank:

stelt de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap als volgt vast:

1. aan de man worden toebedeeld:

1.1

de auto van het merk Land Rover, Range Rover, met kenteken [nummer] onder de verplichting de helft van de waarde, te weten ad € 4.500,--, aan de vrouw te voldoen;

1.2

de fotokoffer met fotoapparatuur en negatieven, zonder nadere verrekening;

1.3

de inboedel die hij thans onder zich heeft, zonder nadere verrekening;

1.4

bankrekening bij ING met nummer [nummer] op zijn naam, onder de verplichting de helft van de waarde per peildatum aan de vrouw te betalen;

1.5

De Landrover Defender, onder de verplichting de helft van de waarde te weten € 6.000,-- aan de vrouw te betalen;

1.6

de helft van de verzekeringsuitkering.

2. aan de vrouw wordt toebedeeld:

2.1

de inboedel die zij thans onder zich heeft, zonder nadere verrekening;

2.2.

de helft van de verzekeringsuitkering.

3. bepaalt dat de onroerende zaak van partijen [het Château] inclusief de
daarbij behorende, thans nog in het Château aanwezige, inboedel dient te worden
verkocht. Bij verkoop en levering van het Château dient de hierop rustende

hypothecaire geldlening bij Crédit Agricole uit de verkoopopbrengst (na aftrek van
verkoopkosten) te worden afgelost. Voorts dienen uit de opbrengst de overige
schulden die op de peildatum aanwezig waren alsmede schulden die voortvloeien
uit de ontbonden gemeenschap te worden afgelost. Partijen zijn vervolgens ieder
voor de helft gerechtigd tot de resterende overwaarde danwel zij dienen ieder de
helft van de resterende schuld te dragen;

4. bepaalt dat de bankrekening bij ING met nummer [nummer] op naam van beide partijen en de daarbij behorende creditcard, alsmede de bankrekening bij Crédit Agricole & CIC op naam van beide partijen, dienen te worden opgeheven en bepaalt dat de saldi op de peildatum – resterend na aftrek van de kosten van de bankrekeningen tot de datum van opheffing – tussen partijen bij helfte dienen te worden gedragen;

en verklaart deze vaststelling en bepaling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.M. Vink, S.M. van der Schenk, P.M.E. Bernini, bijgestaan door mr. A. Kalicharan als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van
5 april 2016.