Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:9836

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20-08-2015
Datum publicatie
20-08-2015
Zaaknummer
C/09/591538/ KG ZA 15-964
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

kort geding inbreuk IE recht. Geen spoedeisend belang wegens 1,5 jaar stilzitten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/491538 / KG ZA 15-964

Vonnis in kort geding van 20 augustus 2015

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma

PARFUMSWINKEL V.O.F.,

gevestigd te Roosendaal,

en haar vennoten

2. [eiser 2] ,

wonende te [woonplaats]

3. [eiser 3] ,

wonende te [woonplaats] , en

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DELFGAAUW B.V.,

gevestigd te Roosendaal,

eisers,

advocaten mrs. M.R. Rijks en D. Verdoold te ‘s-Hertogenbosch,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANS TRADING B.V.,

gevestigd te Purmerend,

gedaagde,

advocaat mr. J. de Groot te Amstelveen.

Partijen worden hierna aangeduid als Parfumswinkel, respectievelijk ANS.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 3 juli 2015;

- de op 28 juli 2015 ontvangen producties 1 tot en met 13 van Parfumswinkel;

- de op 30 juli 2015 ontvangen producties 1 tot en met 4 van tevens houdende overzicht proceskosten van ANS;

- de op 3 augustus 2015 ontvangen aanvullende producties 14 tot en met 22 van Parfumswinkel;

- de mondelinge behandeling, gehouden op 6 augustus 2015, ter gelegenheid waarvan partijen pleitnota’s aan de voorzieningenrechter hebben overhandigd.

1.2.

Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Parfumswinkel drijft een onderneming die zich onder meer bezighoudt met online verkoop van parfums en verzorgingsmiddelen in Nederland. Daartoe bedient zij zich sinds eind 2006 van de handelsnaam ‘Parfumswinkel.nl’ en de domeinnaam parfumswinkel.nl.

2.2.

ANS drijft een onderneming die zich eveneens bezighoudt met online verkoop van parfums en verzorgingsmiddelen in Nederland. ANS bedient zich daarbij van de domeinnaam parfumswebwinkel.nl, die zij vanaf 13 augustus 2010 heeft geregistreerd en vanaf eind 2010 daadwerkelijk gebruikt in verband met haar handelsactiviteiten.

2.3.

Bij brief van 7 november 2013 heeft Parfumswinkel ANS gesommeerd de inbreuk op haar handelsnaam te staken en daartoe alle activiteiten via parfumswebwinkel.nl te staken. Bij brief van 27 november 2013 heeft de toenmalige advocaat van ANS namens haar aan Parfumswinkel meegedeeld dat zij geen gevolg zal geven aan de sommatie.

2.4.

Bij brief en e-mail van 26 mei 2015 heeft Parfumswinkel ANS andermaal, dit keer middels haar advocaat, gesommeerd om - kort samengevat - de inbreuk op haar handelsnaam te staken. Ook aan deze sommatie heeft ANS geen gevolg gegeven.

3 Het geschil

3.1.

Parfumswinkel.nl vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- ANS beveelt ieder onrechtmatig gebruik van de handelsnaam van Parfumswinkel te staken;

- ANS beveelt haar handelsnaam te wijzigen, alsmede de verwijzing naar de website en het e-mailadres: www.parfumswebwinkel.nl en info@parfumswebwinkel.nl, welke de handelsnaam ‘parfumswebwinkel.nl’ bevatten in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel door te (laten) halen;

- ANS te bevelen de domeinnaam parfumswebwinkel.nl op eigen kosten over te dragen aan Parfumswinkel, en dat ANS alle in dat verband noodzakelijke handelingen zal verrichten;

- ANS een dwangsom op te leggen voor iedere keer dat ANS in strijd handelt met voorgaande drie punten;

- ANS te veroordelen de proceskosten te betalen, overeenkomstig artikel 1019h van het Burgerlijk Wetboek van Rechtsvordering (Rv), vermeerderd met de wettelijke handelsrente.

3.2.

Parfumswinkel legt aan haar vorderingen ten grondslag dat ANS een in geringe mate van Parfumswinkel.nl afwijkende handelsnaam gebruikt, te weten ‘parfumswebwinkel.nl’, en daarmee, mede gezien het feit dat beide ondernemingen dezelfde activiteiten gericht op hetzelfde publiek uitoefenen, gevaar voor verwarring tussen haar onderneming en die van Parfumswinkel creëert. Derhalve maakt ANS inbreuk op het handelsnaamrecht van Parfumswinkel.

3.3.

ANS voert verweer.

4 De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1.

Parfumswinkel stelt dat zij spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen nu zij voortdurend schade lijdt als gevolg van het onrechtmatige handelsnaamgebruik door ANS. Er is sprake van verwarringsgevaar nu een aantal gevallen van daadwerkelijke verwarring heeft plaatsgevonden. Het gaat daarbij meestal om klanten die ontevreden zijn over ANS. Aannemelijk is dat deze verwarring in de toekomst (vaker) zal voorkomen waardoor de reputatie van Parfumswinkel gevaar loopt. Dit klemt temeer nu ANS in 2013 onrechtmatig gebruik zou hebben gemaakt van het Thuiswinkel Waarborg logo, wat negatief op Parfumswinkel afstraalt. ANS heeft het door Parfumswinkel gestelde spoedeisend belang bestreden en heeft daarbij in het bijzonder gewezen op het tijdsverloop tussen de aanvang van haar gebruik van parfumswebwinkel.nl en de eerste sommatie van Parfumswinkel, en het tijdsverloop tussen de eerste en de tweede sommatie.

4.2.

Vooropgesteld wordt dat een vordering die beoogt een einde te maken aan een (gestelde) voortdurende inbreuk op (IE-)rechten in beginsel als spoedeisend kan worden aangemerkt. De omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat spoedeisendheid ontbreekt. De vraag of een eisende partij in kort geding een voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van alle betrokken belangen, beoordeeld naar het moment van de uitspraak. De omstandigheid dat een eiser heeft stilgezeten kan bij die belangenafweging een rol spelen1.

4.3.

Niet in geschil is dat het tot de tweede sommatie (26 mei 2015) ongeveer anderhalf jaar stil gebleven aan de kant van Parfumswinkel.

4.4.

Parfumswinkel stelt dat zij in elk geval vanaf september 2013 (bijvoorbeeld op 2 september 2013, 5 november 2013 en 21 november 2013) daadwerkelijke verwarring tussen haarzelf en ANS heeft geconstateerd. Daarbij ging het onder meer om retourzendingen die aan de verkeerde partij waren gericht, of kopers met klachten aan het adres van ANS die Parfumswinkel daarvoor aanspraken. Een en ander is door Parfumswinkel onderbouwd met door haar overgelegde email-correspondentie. Nu Parfumswinkel gezien (de tekst van) haar eerste sommatie reeds in november 2013 van mening was dat aan alle vereisten voor een handelsnaaminbreuk was voldaan (en enkele voorbeelden van daadwerkelijk geconstateerde verwarring voorhanden had), had zij ANS vanaf dat moment in beginsel in rechte kunnen betrekken. Desgevraagd heeft Parfumswinkel verklaard dat zij evenwel tot mei 2015 heeft gewacht omdat zij meer bewijs voor daadwerkelijke verwarring wilde verzamelen, en omdat de beslissing om een kort geding te beginnen voor haar nogal wat voeten in de aarde had.

4.5.

De redenen die Parfumswinkel voor haar stilzitten heeft gegeven acht de voorzieningenrechter niet steekhoudend. Immers, het verzamelen van meer bewijzen van verwarring was redelijkerwijs niet noodzakelijk aangezien slechts gevaar voor verwarring hoeft te worden gesteld in het kader van handelsnaaminbreuk en een aantal ‘bewijzen’ daarvoor voldoende kan zijn (in de dagvaarding noemt Parfumswinkel 5 gevallen in 2013). Niet duidelijk is geworden waarom Parfumswinkel in de situatie waarin zij haar zaak in beginsel ‘op orde’ had zo lang heeft gedaan over de beslissing om over te gaan tot het instellen van een kort geding. Dat die beslissing nogal wat voeten in de aarde voor haar heeft gehad verklaart hoogstens een korte periode van talmen, maar niet de anderhalf jaar na de eerste sommatie. Het door Parfumswinkel gestelde onrechtmatig voeren door ANS van het Thuiswinkel Waarborg-logo, hetgeen door verwarring schade zou toebrengen aan Parfumswinkel, was door Parfumswinkel overigens reeds in 2013 geconstateerd, zodat die omstandigheid ook niet het vereiste spoedeisend belang aan de vorderingen kan verlenen.

4.6.

De conclusie uit dit alles is dat Parfumswinkel in de gegeven omstandigheden onvoldoende voortvarend heeft gehandeld doordat zij (zonder steekhoudende reden) relatief veel tijd heeft laten verstrijken tussen haar eerste sommatie en het instellen van dit kort geding, te weten anderhalf jaar (vergelijk Hof Den Haag, 27 mei 2014 inzake Digital Revolution en Maxperian/ Samsung, IEPT20140527). In die periode had Parfumswinkel (ruimschoots) een bodemprocedure kunnen voeren tegen ANS.

4.7.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Parfumswinkel niet ontvankelijk is in haar vorderingen omdat, mede gelet op de relevante belangen van partijen, het vereiste spoedeisend belang aan de zijde van Parfumswinkel ontbreekt. De overige verweren van ANS behoeven daarom geen nadere bespreking.

4.8.

Parfumswinkel zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. ANS maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artike1 1019h Rv. ANS heeft ter zitting gevorderd dat de veroordeling in de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad zal zijn. Nu Parfumswinkel zich hier niet tegen heeft verzet zal Parfumswinkel uitvoerbaar bij voorraad in de kosten worden veroordeeld. ANS heeft een specificatie van haar kosten ten bedrage van € 3.196,89,- (inclusief € 554,83 aan btw) voor de periode tot aan de zitting in het geding gebracht. Ter zitting heeft zij aangegeven dat daarbij nog € 1.060,- (4 uur à € 250,-; 6% kantoorkosten; exclusief btw) komt vanwege het bijwonen van de zitting. Tegen deze kosten is door Parfumswinkel geen bezwaar gemaakt, zodat deze toewijsbaar zijn. Nu ANS niet heeft toegelicht waarom een kostenveroordeling ook de btw dient te omvatten, zal de voorzieningenrechter het btw-bedrag van de kosten aftrekken en de kosten aan de zijde van ANS begroten op € 2.642,06 + € 1.060,- = € 3.702,06 aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 613,- aan griffierecht, in totaal derhalve op € 4.315,06.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

verklaart Parfumswinkel niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

5.2.

veroordeelt Parfumswinkel in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van ANS begroot op € 4.315,06;

5.3.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 20 augustus 2015.

1 Vgl. HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:AB2391, NJ 2001,602 (Impag).