Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:9669

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
19-08-2015
Datum publicatie
19-08-2015
Zaaknummer
C-09-486240 - HA ZA 15-429
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Persoonlijkheidsrechten. Incident ontvankelijkheid en 843aRv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/486240 / HA ZA 15-429

Vonnis in incident van 19 augustus 2015

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats] ,

eiser in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de stichting

STICHTING NATURALIS BIODIVERSITY CENTER,

gevestigd te Leiden,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. G.J. de Bock te Leiden.

Partijen zullen hierna [eiser] en NBC genoemd worden.

Voor [eiser] is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. A.P. Groen en mr. J.M. van Hattum, advocaten te Amsterdam. Voor NBC is de zaak mede inhoudelijk behandeld door mr. Chr. Alberdingk Thijm, advocaat te Leiden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 10 februari 2015, met producties 1 tot en met 25;

 • -

  de conclusie van antwoord, tevens incidentele conclusie tot niet-ontvankelijkheid en incidentele vordering tot inzage, met producties 1 tot en met 23;

 • -

  de incidentele conclusie van antwoord, met producties 26 tot en met 29.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De hoofdzaak

2.1.

[eiser] stelt dat hij als architect het huidige publieksmuseum van NBC en de verbinding daarmee met het zogenoemde Pesthuis heeft ontworpen (hierna: het Naturalis-gebouw). Daarnaast stelt [eiser] dat hij een naast het Naturalis-gebouw gelegen kantoorpand heeft ontworpen (hierna: het Darwin House). NBC is eigenaar van het Naturalis-gebouw en het Darwin House.

2.2.

[eiser] vordert:

 1. te verklaren voor recht dat NBC met de voorgenomen verbouwing en uitbreiding van het Naturalis-gebouw inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van [eiser] als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet (verder: Aw), dan wel zich schuldig maakt aan misbruik van bevoegdheid;

 2. te verklaren voor recht dat NBC zich in het kader van de uitbreiding van het Naturalis-gebouw met de voorgenomen vernietiging van het Darwin House schuldig maakt aan misbruik van bevoegdheid;

 3. NBC te verbieden uitvoering te geven aan de voorgenomen verbouwing en uitbreiding van het Naturalis-gebouw op de wijze zoals beschreven in de dagvaarding, dan wel op een andere wijze die inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van [eiser] en/of misbruik van bevoegdheid oplevert, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

 4. indien NBC uitvoering geeft aan de voorgenomen verbouwing en uitbreiding van het Naturalis-gebouw op de wijze zoals beschreven in de dagvaarding, dan wel op een andere wijze die onrechtmatig jegens [eiser] is, NBC te veroordelen tot vergoeding van alle daardoor door [eiser] geleden en vermoedelijk in de toekomst nog te lijden materiele en immateriële schade, te vermeerderen met wettelijke rente, nader op te maken bij staat;

met veroordeling van NBC in de overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te begroten proceskosten en uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis.

2.3.

[eiser] legt aan zijn vorderingen het volgende ten grondslag. NBC heeft het plan het Naturalis-gebouw volgens een bepaald ontwerp te doen verbouwen en uit te breiden en daarbij het Darwin House te laten afbreken (hierna: het Plan). Indien het Plan met betrekking tot het Naturalis-gebouw wordt uitgevoerd, wordt het Naturalis-gebouw aangetast en misvormd op een wijze die inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van [eiser] , dan wel maakt NBC misbruik van bevoegdheid. Indien het Darwin House wordt afgebroken, vormt dit eveneens misbruik van bevoegdheid aan de zijde van NBC. Indien het Plan wordt uitgevoerd, lijdt [eiser] aanzienlijke schade.

2.4.

NBC heeft de vorderingen gemotiveerd betwist.

3 Het geschil in het incident

3.1.

NBC vordert in dit incident dat de rechtbank [eiser] in zijn vorderingen niet-ontvankelijk verklaart.

3.2.

NBC stelt daartoe dat zij aanneemt dat de opdracht om het Naturalis-gebouw en het Darwin House te ontwerpen door de projectontwikkelaar Mabon is verstrekt aan VVKH, destijds handelende onder de naam Architektenburo [eiser] / [X] / [Y] B.V., en niet aan [eiser] in persoon. NBC neemt aan dat [eiser] zijn werkzaamheden in dienst van VVKH heeft verricht. Uit het vorenstaande volgt volgens NBC dat VVKH op grond van artikel 7 Aw of artikel 8 Aw is aan te merken als de maker en rechthebbende van de ontwerpen van het Naturalis-gebouw en het Darwin House. Dientengevolge komen aan [eiser] geen persoonlijkheidsrechten op het Naturalis-gebouw en het Darwin House toe en dient hij niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn vorderingen, aldus nog steeds NBC.

3.3.

NBC verzoekt de rechtbank eerst op dit punt te beslissen. NBC acht het doelmatig dat de ontvankelijkheid van [eiser] wordt beoordeeld in het kader van een incident.

3.4.

NBC vordert voorts inzage in de overeenkomst van opdracht tussen Mabon en VVKH voor (het ontwerp van) het Naturalis-gebouw, alsook in de overeenkomst van opdracht tussen Mabon en VVKH met betrekking tot het Darwin House. Zij veronderstelt dat [eiser] deze overeenkomsten in zijn bezit heeft.

3.5.

NBC stelt dat zij belang heeft bij inzage in de bedoelde overeenkomsten van opdracht, omdat daarin afspraken kunnen zijn opgenomen met Mabon over afstand van of de wijze van uitoefening van de persoonlijkheidsrechten van [eiser] .

3.6.

[eiser] heeft de incidentele vorderingen gemotiveerd bestreden. Daarbij heeft [eiser] gevorderd NBC te veroordelen in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De stelling van NBC dat [eiser] geen persoonlijkheidsrechten heeft ter zake van het Naturalis-gebouw en het Darwin House, is geen verweer waarop gezien de belangen van partijen en het belang van een doelmatige procesvoering voorafgaand aan een tussen- of eindbeslissing in de hoofdzaak incidenteel dient te worden beslist.1Dit verweer dient in de hoofdzaak te worden onderzocht en indien daarvoor aanleiding bestaat kan daarop, zoals NBC verzoekt, allereerst worden beslist.

4.2.

NBC veronderstelt slechts dat de onder 3.4 genoemde documenten in bezit van [eiser] zijn. [eiser] heeft dat gemotiveerd weersproken. Onder die omstandigheden kan er in dit incident niet vanuit worden gegaan dat [eiser] de betreffende documenten te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. De op artikel 843a Rv gebaseerde vordering tot inzage in die documenten stuit al daarop af. Het beroep op artikel 22 Rv kan evenmin leiden tot toewijzing van de incidentele vordering.

4.3.

De incidentele vorderingen dienen derhalve te worden afgewezen. De rechtbank houdt de beslissing over de proceskosten in het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak.

5 De beslissing

De rechtbank:

in het incident

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

houdt de beslissing over de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

5.3.

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 2 september 2015 voor beraad comparitie van partijen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken door

mr. C.T. Aalbers op 19 augustus 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

1 Vergelijk HR 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8176